Quyết định 1483/QĐ-BYT 2023 kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL về y tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
_______

Số: 1483/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ KỲ 2019 – 2023

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019-2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ KỲ 2019 - 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1483/QĐ-BYT ngày 21/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019-2023 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

a) Công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực về y tế tính đến hết ngày 31/12/2023 và các danh mục văn bản thể hiện kết quả hệ thống hóa kỳ 2019-2023 (Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, gồm cả văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần và văn bản đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến thời điểm hệ thống hóa; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới);

b) Xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Y tế trong việc tổ chức thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế; bảo đảm công bố đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật về y tế còn hiệu lực, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật;

c) Triển khai thực hiện rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019 - 2023 kịp thời, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

2. Yêu cầu:

a) Cụ thể hóa các nội dung công việc liên quan đến việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019 - 2023 mà các đơn vị thuộc Bộ Y tế phải tổ chức thực hiện;

b) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019 - 2023;

c) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ Y tế trong việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019 - 2023;

d) Xác định cụ thể thời gian hoàn thành công việc, bảo đảm thời gian công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019 - 2023;

đ) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019 - 2023.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

1. Thành lập Tổ công tác thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019 - 2023:

a) Nội dung: Quyết định Thành lập Tổ công tác thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019 - 2023 với sự tham gia của đại diện các đơn vị thuộc Bộ

b) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

c) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ;

d) Thời gian hoàn thành: Tháng 3/2023.

2. Tập huấn, trao đổi nghiệp vụ rà soát, hệ thống văn bản phục vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023:

a) Nội dung: Tổ chức tập huấn nhằm trao đổi, hướng dẫn, giải đáp chuyên sâu về kỹ năng thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023 cho công chức trực tiếp được giao nhiệm vụ thực hiện tại các đơn vị.

b) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

c) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ;

d) Thời gian hoàn thành: Quý II/2023.

3. Thu thập, tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật về y tế tính đến 31/12/2023 và phân loại văn bản theo từng lĩnh vực chuyên môn của Bộ Y tế:

a) Nội dung: Tập hợp đầy đủ các văn bản để hệ thống hóa, bao gồm:

- Văn bản quy phạm pháp luật trong Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến hết ngày 31/12/2018;

- Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được ban hành từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2023;

b) Đơn vị đầu mối, tổng hợp: Vụ Pháp chế;

c) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ;

d) Thời gian hoàn thành: Quý II/2023.

4. Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về y tế:

a) Nội dung: Tiến hành rà soát các văn bản thuộc phạm vi hệ thống hóa theo đúng quy định và tập hợp kết quả rà soát văn bản đã tiến hành;

b) Đơn vị đầu mối, tổng hợp: Vụ Pháp chế;

c) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ;

d) Thời gian hoàn thành: Quý IV/2023.

5. Lập danh mục văn bản còn hiệu lực, danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần và danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới:

a) Nội dung: Lập và sắp xếp các danh mục văn bản còn hiệu lực, danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần và danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới theo quy định tại Khoản 4 Điều 167 và Điều 168 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;

b) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

c) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ;

d) Thời gian hoàn thành: Quý IV/2023.

6. Xây dựng Tập hệ thống hóa văn bản

a) Nội dung: Sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thành Tập hệ thống hóa văn bản;

b) Đơn vị đầu mối, tổng hợp: Vụ Pháp chế;

c) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ;

d) Thời gian hoàn thành: Quý IV/2023.

7. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019 - 2023:

a) Nội dung: Xây dựng, trình Bộ trưởng ký Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế kỳ 2019-2023.

b) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

c) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ.

d) Thời gian hoàn thành: Tháng 1 năm 2024.

8. Đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019-2023:

a) Nội dung: Đăng tải Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế kỳ 2019 - 2023 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

b) Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ;

c) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế;

d) Thời gian hoàn thành: Tháng 1 năm 2024.

9. Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019 - 2023:

a) Nội dung: Xây dựng báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019 - 2023 gửi Bộ Tư pháp tập hợp;

b) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

c) Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ;

d) Thời gian hoàn thành: Tháng 3 năm 2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

a) Là đơn vị đầu mối phối hợp với Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ thực hiện việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019-2023;

b) Xây dựng và phổ biến các tài liệu hướng dẫn thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019 - 2023;

c) Theo dõi, đôn đốc và tổng kết việc thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019 - 2023.

2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Vụ Pháp chế đăng tải kịp thời, đầy đủ, chính xác kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế;

b) Phối hợp với Vụ Pháp chế gửi đăng Công báo về danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo đúng quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;

c) Phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc thực hiện quyết toán các hoạt động của công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019-2023.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính:

Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ bố trí kinh phí bảo đảm để triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019-2023.

4. Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ có trách nhiệm:

a) Thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình theo đúng tiến độ và bảo đảm hiệu quả, chất lượng;

b) Bố trí nhân lực và bảo đảm kinh phí, phương tiện cần thiết cho việc triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019 - 2023 thuộc, chức năng nhiệm vụ được giao;

c) Thực hiện chế độ báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị mình gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và xây dựng báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019 - 2023 gửi Bộ Tư pháp.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về y tế kỳ 2019 - 2023 tại Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh, kiến nghị về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi