Quyết định 1465/QĐ-BYT 2023 sửa đổi, bổ sung Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 131/2020/NĐ-CP

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1465/QĐ-BYT

Quyết định 1465/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Cơ quan ban hành: Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1465/QĐ-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành:20/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thi hành Nghị định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng

Ngày 20/3/2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 1465/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là cơ quan chủ trì (thay Cục Quản lý Dược) phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo và các đơn vị liên quan hướng dẫn, tổ chức thi hành Nghị định 131/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, theo quy định mới, ở Trung ương, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung của Nghị định số 131/2020/NĐ-CP trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế và Trang thông tin điện tử của các Vụ, Cục; thông qua các chuyên mục, chương trình, hội thảo, tập huấn, biên soạn tài liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thay Cục Quản lý Dược có trách nhiệm làm đầu mối giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý Nhà nước về thanh tra, kiểm tra, tổ chức thực hiện Nghị định và theo dõi, đôn đốc các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng nội dung, tiến độ; yêu cầu các đơn vị báo cáo, tổ chức đánh giá, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và định kỳ hằng năm báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1465/QĐ-BYT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
BỘ Y TẾ
________
Số: 1465/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 131/2020/NĐ-Cngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động duợc lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

___________________________

B TRƯỞNG B Y T

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định s 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản, điểm tại Mục II và Mục III Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 131/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 5305/QĐ-BYT ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Uỷ ban Xã hội của Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ, Cơ quan ngang Bộ;

- Bộ trưởng Đào Hồng Lan (để báo cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng (để p/hợp c/đạo);

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế

- Lưu: VT, QLD (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên

Phụ lục
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ KHOẢN, ĐIỂM TẠI MỤC II, MỤC III CỦA KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 131/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1465/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
_______________________
1. Sửa đổi, bổ sung điểm ađiểm b khoản 1 Mục II như sau:
“a) Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.
b) Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo và các đơn vị có liên quan.”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Mục II như sau:
“a) Ở Trung ương: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, Dược cố truyền, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế và Trang thông tin điện tử của các Vụ, Cục; thông qua các chuyên mục, chương trình, hội thảo, tập huấn, biên soạn tài liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phô biến, giáo dục pháp luật.”.
3. Sửa đổi, bổ sung điểm ađiểm b khoản 5 Mục II như sau:
“a) Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.
b) Cơ quan phối hợp: Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo có trách nhiệm xây dựng báo cáo về công tác thi hành pháp luật về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng trong lĩnh vực phụ trách của mình theo đúng quy định tại Nghị định số 32/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.”.
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Mục III như sau:
“4. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có trách nhiệm làm đầu mối giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, tổ chức thực hiện Nghị định và theo dõi, đôn đốc các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tố chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này theo đúng nội dung, tiến độ; yêu cầu các đơn vị báo cáo, tổ chức đánh giá, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và định kỳ hằng năm báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện.”.
Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi