Quyết định 1357/QĐ-BYT 2019 Danh mục hướng dẫn hoạt động tiêm chủng hết hiệu lực

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
-------

Số: 1357/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC HƯỚNG DẪN CỦA BỘ Y TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊM CHỦNG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

--------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Công bố danh mục Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành về hoạt động tiêm chủng hết hiệu lực. (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Thtrưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp);
- Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- TTYTDP/TTKSBT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, DP.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

DANH MỤC

HƯỚNG DẪN CỦA BY TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊM CHỦNG HẾT HIỆU LỰC TOÀN B
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-BYT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Y tế)

 

TT

Hình thức văn bản/cơ quan ban hành

Số, ký hiệu Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

do hết hiệu lực toàn bộ

Thời đim hết hiệu lực

1

Quyết định ca Bộ trưởng Bộ Y tế

1730/QĐ-BYT ngày 16/5/2014

Hướng dẫn bo qun vắc xin

Được quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 ca Chính phủ quy định vhoạt động tiêm chng

01/01/2019

2

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

1731/QĐ-BYT ngày 16/5/2014

Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm

Được quy định 191 Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định vhoạt động tiêm chủng

01/01/2019

3

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

1830/QĐ-BYT ngày 26/5/2014

Hướng dẫn giám sát, điều tra, phân tích, đánh giá nguyên nhân phn ng sau tiêm chủng

Được quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng

01/01/2019

4

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

2535/QĐ-BYT ngày 10/7/2014

Hướng dẫn theo dõi chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng

Được quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định vhoạt động tiêm chủng

01/01/2019

5

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

2228/QĐ-BYT ngày 11/6/2015

Về việc sa đổi mục 3.1 và mục 3.3 tại Hướng dẫn giám sát, điều tra, phân tích, đánh giá nguyên nhân phản ứng sau tiêm chủng ban hành kèm theo Quyết định số 1830/QĐ-BYT ngày 26/5/2014 của Bộ Y tế

Được quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định vhoạt động tiêm chủng

01/01/2019

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực