Quyết định 1248/QĐ-BYT 2019 sửa đổi Hướng dẫn chẩn đoán điều trị ung thư phổi

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1248/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi một số nội dung của "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ" được ban hành tại Quyết định 4825/QĐ-BYT ngày 06/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1248/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 04/04/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Loading...

BỘ Y TẾ
-------

Số: 1248/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA “HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ” ĐƯỢC BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 4825/QĐ-BYT NGÀY 06/8/2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

---------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi “Sơ đồ xét nghiệm chẩn đoán EGFR T790M trong ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển sau sử dụng TKI thế hệ 1 & 2” trong “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ được ban hành tại Quyết định số 4825/QĐ-BYT ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, thành “Sơ đồ xét nghiệm chẩn đoán đột biến T790M trong ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến triển sau sử dụng TKI thế hệ 1, 2” ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng và Vụ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; Website Cục KCB;
- Lưu: VT, KCB, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1248/QĐ-BYT ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Sơ đồ Xét nghiệm chẩn đoán đột biến T790M trong UTPKTBN tiến triển sau sử dụng TKI thế hệ 1, 2 (EGFR-TKI thế hệ 3*: Osimertinib)

 

 

 

 

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan