Quyết định 655/QĐ-BXD 2019 bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 655/QĐ-BXD

Quyết định 655/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:655/QĐ-BXDNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành:25/07/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Xây dựng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Xây dựng bãi bỏ 02 quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa

Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 655/QĐ-BXD về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 25/7/2019.

Theo đó, bãi bỏ 02 quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bao gồm:

Thứ nhất, quy hoạch phát triển vật liệu gốm, sứ xây dựng và đá ốp lát ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định 1586/QĐ-BXD ngày 30/12/2014.

Thứ hai, quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này làm hết hiệu lực Quyết định 1586/QĐ-BXD, Quyết định 507/QĐ-BXD.

Xem chi tiết Quyết định 655/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

--------------

Số: 655/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triền hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Quỵ hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và co cấu tố chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ th, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phm được sản xuất, tiêu thụ theo quy định tại đim d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Vụ Vật liệu xây dựng chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và môi trường và các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về điều kiện tiêu chun, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phân công, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước hiệu qu, thông suốt khi các quy hoạch nêu tại Điều 1 của Quyết định này bị bãi bỏ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị, t chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Th tướng, các PTTg Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành ph trực thuộc TW;

- S Xây dựng các tỉnh, thành ph trực thuộc TW;

- Công báo; website Bộ Xây dựng;

- Lưu: VT, PC, Vụ VLXD (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Nguyễn Văn Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ XÂY DỰNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH MỤC CÁC QUY HOẠCH VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẤM CỤ THỂ, ẤN ĐỊNH KHỐI LƯỢNG, SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT TIÊU THỤ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D KHOẢN 1 ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH THUỘCTHẨM QUYỀN BỘ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DNG BÃI BỎ

(Kèm theo Quyết định số 655 /QĐ-BXD ngày 24 tháng 7 năm 2019)

ST

T

Tên quy hoạch

Quyết định phê duyệt

1

Quy hoạch phát triển vật liệu gốm, sứ xây dụng và đá ốp lát ở Việt

Nam đến năm 2020 và định huớng đến năm 2030

Quyết định số 1586/QĐ-BXD ngày 30/12/2014

2

Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng

đến năm 2030

Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi