Quyết định 924/QĐ-TTg 2019 về Dự án khu công nghiệp Thaco - Thái Bình

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-----------------

Số: 924/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và
kinh doanh kết cấu
hạ tầng khu công nghiệp Thaco - Thái Bình
-----------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4635/BKHĐT- QLKKT ngày 04 tháng 7 năm 2019 về việc thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thaco - Thái Bình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thaco - Thái Bình với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Nhà đầu tư: Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư khu công nghiệp, chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình.

2. Tên Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thaco - Thái Bình.

3. Mục tiêu Dự án: Đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

4. Quy mô Dự án: 194,36 ha.

5. Tổng vốn đầu tư của Dự án: 2.132,633 tỷ đồng, bao gồm: vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện Dự án là 319,895 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng là 1.812,738 tỷ đồng.

6. Thời hạn thực hiện Dự án: 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.

7. Địa điểm thực hiện Dự án: các xã An Thái, An Ninh và An cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

8. Tiến độ thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình quy định cụ thể tiến độ thực hiện Dự án theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư.

9. Ưu đãi đầu tư: thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình:

1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, nội dung tiếp thu, giải trình và nội dung đã thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc triển khai thực hiện Dự án phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hôi, quy hoạch sử dụng đất của địa phương, quy hoạch đê điều và quy hoạch liên quan khác.

2. Tự chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện Dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

3. Tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành.

4. Thực hiện việc cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án theo đúng tiến độ và quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và pháp luật có liên quan. Đảm bảo quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư, không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa đim, đảm bảo nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

5. Chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ để bảo đảm thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

6. Chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình và các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, bảo vệ đê điều theo quy định của pháp luật đầu tư, đất đai, môi trường, tài nguyên nước và đê điều; phối hợp với nhà đầu tư triển khai phương án đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp và hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; xây dựng phương án thu hồi đất phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư của Dự án để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

7. Chỉ đạo nhà đầu tư tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành; cam kết đảm bảo góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án, kể cả trường hợp nhà đầu tư thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh khác ngoài Dự án này; thu hút đầu tư vào khu công nghiệp phải phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt; thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông vận tải,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- UBND tỉnh Thái Bình;

- Ban quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;

- Lưu; VT, CN (2b). khanh

 

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực