Quyết định 1012/QĐ-LĐTBXH 2019 lựa chọn nhà thầu Dự án Trung tâm điều dưỡng người có công

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

--------

Số: 1012/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hạng mục Trạm điện hạ thế và chiếu sáng ngoài nhà; điều chỉnh cơ cấu dự toán xây dựng công trình và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2)

----------------

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1204/QĐ-LĐTBXH ngày 14/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt hình thức quản lý dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-LĐTBXH ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-LĐTBXH ngày 04/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết bị điều dưỡng thuộc dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2);

Căn cứ Công văn số 1474/SCT-QLNL ngày 04/6/2019 của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Công văn số 93/SXD-QLXD ngày 14/6/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng trạm biến áp - hệ thống chiếu sáng ngoài trời thuộc dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2);

Xét Tờ trình số 18/TTr-TTĐDNCC ngày 21/6/2019 của Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng (Chủ đầu tư dự án) về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (điều chỉnh, bổ sung); kế hoạch đấu thầu gói thầu “Trạm biến áp; hệ thống cấp điện ngoài trời” và gói thầu “Cây xanh, thảm cỏ” thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh của hạng mục Trạm điện hạ thế - chiếu sáng ngoài nhà thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2) đã được Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng thẩm định tại Công văn số 1747/SCT-QLNL ngày 04/6/2019 và Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thẩm định tại Công văn số 93/SXD-QLXD ngày 14/6/2019 như sau:

1. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng: Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Quang Bích và Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp.

2. Nhà thầu thẩm tra thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Nam Lâm Đồng.

3. Các chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế cơ bản như sau:

- Trạm biến áp: Loại trạm 3 pha lắp đặt ngoài trời, kiểu trạm giàn; công suất trạm 160 KVA, cấp điện áp 22/0,4 KV.

- Cáp ngầm hạ thế 3 pha 0,4 KV: Tổng chiều dài 682 m, được bố trí trong mương cáp hạ thế chôn dưới đất theo tiêu chuẩn mương cáp ngầm của Tổng công ty Điện lực Miền Nam.

- Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà: Chiếu sáng bằng hệ thống trụ chiếu sáng đường phố cao 7 m và trụ chiếu sáng sân vườn cao 3,7 m (loại đèn 1 bóng); đèn chiếu sáng gắn tường dọc theo hành lang nhà cầu.

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu chi phí dự toán xây dựng công trình dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2) như sau:

Giá trị dự toán xây dựng công trình: 53.190.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ một trăm chín mươi triệu đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:

38.888.140.711 đồng;

- Chi phí thiết bị:

6.220.629.568 đồng;

- Chi phí quản lý dự án

910.588.000 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

2.697.097.650 đồng;

- Chi phí khác:

1.760.106.398 đồng;

- Chi phí dự phòng:

2.713.437.673 đồng.

(Chi tiết dự toán điều chỉnh tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2) theo chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

Chủ đầu tư dự án căn cứ vào các nội dung được phê duyệt tại Điều 3 của Quyết định này chịu trách nhiệm rà soát, phê duyệt dự toán gói thầu cho phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015, Khoản 2, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chủ đầu tư dự án, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Trung tâm Thông tin (công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ);

- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung

 

Phụ lục số 01

DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Quyết định số: 1012/QĐ - LĐTBXH ngày 19/7/2019

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Nội dung chi phí

Dự toán (đồng)

 

Tổng cộng

53.190.000.000

I

Chi phí xây dựng

38.888.140.711

1

Nhà nghỉ (4 nhà)

Không điều chỉnh

2

Nhà sinh hoạt chung

3

Nhà luyện tập đa năng

4

Đường dạo có mái che

5

Đường bê tông nhựa nóng

6

Sân lát gạch terrazzo

7

Trạm điện hạ thế - chiếu sáng ngoài nhà

2.146.131.943

8

Cấp nước phòng cháy chữa cháy và nước sinh hoạt dùng chung

Không điều chỉnh

9

Cổng - hàng rào, kè đá - mương nước

10

San lấp mặt bằng

11

Cây xanh, bồn hoa

599.781.768

II

Chi phí thiết bị

6.220.629.568

1

Thiết bị điều dưỡng

6.028.420.000

2

Thiết bị trạm điện hạ thế

192.209.568

III

Chi phí quản lý dự án

910.588.000

IV

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

2.697.097.650

1

Chi phí khảo sát địa chất, địa hình

Không điều chỉnh

2

Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng

3

Chi phí thiết kế bản vẽ thi công

4

Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình

5

Chi phí tư vấn lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công

6

Chi phí tư vấn lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công (tạm tính)

7

Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công

8

Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công (tạm tính)

Không điều chỉnh

9

Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây dựng

10

Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thiết bị

11

Chi phí giám sát thi công xây dựng

12

Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

13

Chi phí thẩm định giá (tạm tính)

14

Chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường (tạm tính)

15

Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn các gói thầu xây dựng và thiết bị

16

Chi phí điều chỉnh thiết kế trạm điện - chiếu sáng ngoài nhà

26.840.227

17

Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán điều chỉnh trạm điện - chiếu sáng ngoài nhà

13.096.382

18

Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất trạm điện - chiếu sáng ngoài nhà, cây xanh bồn hoa

5.764.041

V

Chi phí khác

1.760.106.398

1

Lệ phí thẩm định dự án

Không điều chỉnh

2

Lệ phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công

3

Lệ phí thẩm định dự toán xây dựng công trình

4

Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán

5

Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán

6

Chi phí bảo hiểm công trình (tạm tính)

7

Chi phí thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy

8

Chi phí hạng mục chung

1.026.971.398

VI

Chi phí dự phòng

2.713.437.673

 

Ghi chú: Các hạng mục không điều chỉnh giữ nguyên giá trị dự toán được duyệt tại Quyết định số 815/QĐ-LĐTBXH ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2).

 

PHỤ LỤC SỐ 2

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU

(Kèm theo Quyết định số: 1012/QĐ-LĐTBXH ngày 19/07/2019

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn

vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Tổng cộng

2.909.161.000

 

 

 

 

 

 

I

Phần công việc đã thực hiện

 

Đầu tư phát triển ngân sách trung ương

 

 

 

 

 

1

Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công điều

chỉnh hạng mục Trạm điện hạ thế - chiếu sáng ngoài nhà

26.840.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Trọn gói

 

 

2

Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán điều chỉnh hạng mục Trạm điện hạ thế - chiếu sáng ngoài nhà

10.096.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Trọn gói

 

 

II

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

 

 

 

 

 

1

Trạm điện hạ thế - chiếu sáng ngoài nhà

2.231.977.000

Chào hàng cạnh tranh

01 giai đoạn,

01 túi hồ sơ

Trọn gói

Tháng

7/2019

03 tháng

 

- Theo dự toán xây dựng

2.146.132.000

 

 

 

 

 

 

- Hạng mục chung

85.845.000

 

 

 

 

 

2

Cây xanh, thảm cỏ

619.775.000

Chào hàng cạnh tranh

01 giai đoạn,

01 túi hồ sơ

Trọn gói

Tháng

7/2019

03 tháng

 

- Theo dự toán xây dựng

599.782.000

 

 

 

 

 

 

- Hạng mục chung

19.993.000

 

 

 

 

 

3

Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Trạm điện hạ thế - chiếu sáng ngoài nhà; Cây xanh

5.764.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Trọn gói

Tháng

7/2019

2 tháng

4

Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu Thiết bị điều dưỡng

14.709.000

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

Trọn gói

Tháng

7/2019

2 tháng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực