Quyết định 1005/QĐ 2019 lựa chọn nhà thầu Khảo sát địa chất trường Đại học Lao động Xã hội

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

--------

Số: 1005/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Khảo sát địa chất giai
đoạn thiết kế bản vẽ thi công Dự án Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội

----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 15/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1503/QĐ-LĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-LĐTBXH ngày 17/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự toán lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội;

Xét Tờ trình số 28/TTr-CSII ngày 24/6/2019 của Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung một số gói thầu giai đoạn lập Thiết kế bản vẽ thi công dự án Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Khảo sát địa chất giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công theo chi tiết tại Phụ lục số 01 và 02 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát, thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu cho phù hợp với đơn giá tại thời điểm lựa chọn nhà thầu, làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội (Chủ đầu tư), Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- KBNN nơi đơn vị giao dịch;

- Trung tâm thông tin (để đăng tải trên Cổng TTĐT của Bộ);

- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung

PHỤ LỤC 01

DỰ TOÁN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

(Kèm theo Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH ngày 17/7/2019

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Đơn vị: Đồng

TT

NỘI DUNG CHI PHÍ

GIÁ TRỊ SAU THUẾ

1

Khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế

bản vẽ thi công

435.732.000

2

Tư vấn giám sát Khảo sát địa chất công trình

giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công

11.743.000

 

Tổng cộng

447.475.000

 
 

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

(Kèm theo Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH ngày 17/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Đồng)

Nguồn

vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Khảo sát địa chất giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công

435.732.000

Ngân

sách

nhà

nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng

07/2019

Trọn gói

30 ngày

2

Tư vấn giám sát Khảo sát địa chất giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công

17.743.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng

07/2019

Trọn gói

30 ngày

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực