(LuatVietnam) Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6689. 

Ví dụ: Muốn xem nội dung Quyết định số 235/QĐ-TTg và gửi tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 235/QD-TTg  [email protected], gửi đến 6689.

 

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ:  www.luatvietnam.vn.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

* (SMS: 10466/TCHQ-TXNK) - Ngày 04/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10466/TCHQ-TXNK về việc áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công.

* (SMS: 5098/TCT-CS) - Ngày 03/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5098/TCT-CS về chính sách thuế.

* (SMS: 5097/TCT-CS) - Ngày 03/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5097/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 5095/TCT-CS) - Ngày 03/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5095/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

* (SMS: 5089/TCT-CS) - Ngày 03/11/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5089/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đất.

* (SMS: 10346/TCHQ-TXNK) - Ngày 02/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 10346/TCHQ-TXNK về việc áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công.

* (SMS: 177/2016/TT-BTC) - Ngày 01/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 177/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

* (SMS: 175/2016/TT-BTC) - Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 175/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km72+930 trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới và trạm thu phí tại Km78+080 Quốc lộ 3.

* (SMS: 173/2016/TT-BTC) - Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

* (SMS: 172/2016/TT-BTC) - Ngày 27/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 172/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

* (SMS: 171/2016/TT-BTC) - Ngày 27/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 171/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

* (SMS: 170/2016/TT-BTC) - Ngày 26/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 170/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất.

* (SMS: 167/2016/TT-BTC) - Ngày 26/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 167/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

* (SMS: 166/2016/TT-BTC) - Ngày 25/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 166/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình.

* (SMS: 165/2016/TT-BTC) - Ngày 25/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 165/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

* (SMS:161/2016/TT-BTC) - Ngày 25/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 161/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

* (SMS: 159/2016/TT-BTC) - Ngày 25/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 159/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

* (SMS: 157/2016/TT-BTC) - Ngày 24/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 157/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự.

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

* (SMS: 4401/LDTBXH-ATLD) - Ngày 03/11/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn 4401/LĐTBXH-ATLĐ về việc triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017.

* (SMS: 32/2016/TT-BLDTBXH) - Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

* (SMS: 1699/QD-TLD) - Ngày 18/10/2016, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 1699/QĐ-TLĐ về Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017.

BẢO HIỂM

* (SMS: 1599/QD-BHXH) - Ngày 28/10/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1599/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

* (SMS: 4262/BHXH-CSYT) - Ngày 28/10/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 4262/BHXH-CSYT về việc giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

* (SMS: 2387/BHXH-QLT) - Ngày 25/10/2016, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 2387/BHXH-QLT về việc hướng dẫn cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2017.

ĐẦU TƯ

* (SMS: 1574/QD-BKHDT) - Ngày 28/10/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1574/QĐ-BKHĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

* (SMS: 21/2016/TT-BTTTT) - Ngày 30/09/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 21/2016/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

* (SMS: 2437/QD-BTC) - Ngày 11/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2437/QĐ-BTC về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước thực hiện Dự án nâng cấp giám định gen xác định hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2.

* (SMS: 9582/VPCP-QHQT) - Ngày 08/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9582/VPCP-QHQT về việc quan hệ Việt Nam - Ngân hàng Thế giới (WB) và chuẩn bị dự án cho năm tài chính 2017.

* (SMS: 4453/LDTBXH-TCCB) - Ngày 08/11/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 4453/LĐTBXH-TCCB về việc hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu thập năm 2016.

KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN

* (SMS: 06/2016/QD-KTNN) - Ngày 02/11/2016, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN về việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

XUẤT NHẬP KHẨU

* (SMS: 3852/QD-TCHQ) - Ngày 07/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3852/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3851/QD-TCHQ) - Ngày 07/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3851/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3850/QD-TCHQ) - Ngày 07/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3850/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3849/QD-TCHQ) - Ngày 07/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3849/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3787/QD-TCHQ) - Ngày 03/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3787/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3786/QD-TCHQ) - Ngày 03/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3786/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3785/QD-TCHQ) - Ngày 03/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3785/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3784/QD-TCHQ) - Ngày 03/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3784/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3783/QD-TCHQ) - Ngày 03/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3783/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

* (SMS: 3782/QD-TCHQ) - Ngày 03/11/2016, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3782/QĐ-TCHQ về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

XÂY DỰNG

* (SMS: 336/TB-BXD) - Ngày 01/11/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông báo 336/TB-BXD về việc công bố các thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

* (SMS: 1127/QD-BXD) - Ngày 28/10/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1127/QĐ-BXD về việc công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

* (SMS: 838/QD-BXD) - Ngày 29/08/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 838/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

* (SMS: 837/QD-BXD) - Ngày 29/08/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 837/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

* (SMS: 836/QD-BXD) - Ngày 29/08/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 836/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

* (SMS: 835/QD-BXD) - Ngày 29/08/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 835/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

* (SMS: 834/QD-BXD) - Ngày 29/08/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 834/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

* (SMS: 833/QD-BXD) - Ngày 29/08/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 833/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

* (SMS: 832/QD-BXD) - Ngày 29/08/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 832/QĐ-BXD về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

THƯƠNG MẠI

* (SMS: 9527/VPCP-KGVX) - Ngày 04/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9527/VPCP-KGVX về việc kiểm tra chất lượng nước mắm.

* (SMS: 10541/BCT-TTTN) - Ngày 04/11/2016, Bộ Công Thương ban hành Công văn 10541/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

* (SMS: 12/CT-BCT) - Ngày 01/11/2016, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 12/CT-BCT về việc thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

* (SMS: 60/2016/TB-LPQT) - Ngày 05/10/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 60/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa - Hiệp định về mua bán hàng hóa ở vùng biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 2140/QD-TTg) - Ngày 08/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2140/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

* (SMS: 29/2016/TT-BTNMT) - Ngày 12/10/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 29/2016/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

Y TẾ-SỨC KHỎE

* (SMS: 99/NQ-CP) - Ngày 08/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 99/NQ-CP về việc ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic.

* (SMS: 530/QD-QLD) - Ngày 03/11/2016, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 530/QĐ-QLD về việc ban hành Danh mục 99 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt 95.

CHỨNG KHOÁN

* (SMS: 145/2016/ND-CP) - Ngày 01/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 145/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

GIAO THÔNG

* (SMS: 3906/BTTTT-CBC) - Ngày 08/11/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 3906/BTTTT-CBC về việc triển khai công tác tuyên truyền về kiểm soát trọng tải xe trên đường bộ.

* (SMS: 57/2016/TB-LPQT) - Ngày 30/09/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 57/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga.

* (SMS: 56/2016/TB-LPQT) - Ngày 30/09/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 56/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút.

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

* (SMS: 801/KH-BGDDT) - Ngày 04/11/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch 801/KH-BGDĐT về việc triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục.

* (SMS: 9501/VPCP-KGVX) - Ngày 03/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9501/VPCP-KGVX về tình hình rà soát các chế độ, chính sách đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

* (SMS: 5402/BGDDT-CTHSSV) - Ngày 02/11/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5402/BGDĐT-CTHSSV về việc phát động cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016-2017.

* (SMS: 2321/QD-BTC) - Ngày 25/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2321/QĐ-BTC về việc giao Kho bạc Nhà nước tạm thời tiếp nhận, quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 1981/QD-TTg) - Ngày 18/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1981/QĐ-TTg về việc phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

* (SMS: 604/QD-UBDT) - Ngày 04/11/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 604/QĐ-UBDT về việc nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2015.

* (SMS: 297/NQ-UBTVQH14) - Ngày 02/11/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 297/NQ-UBTVQH14 về việc nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2015-2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.

* (SMS: 3298/QD-BKHCN) - Ngày 02/11/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3298/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

* (SMS: 3190/QD-BKHCN) - Ngày 27/10/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3190/QĐ-BKHCN về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

* (SMS: 3133/QD-BKHCN) - Ngày 24/10/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 3133/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 105/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

* (SMS: 1127/UBDT-CSDT) - Ngày 07/11/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 1127/UBDT-CSDT về việc hướng dẫn phạm vi thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

* (SMS: 148/2016/ND-CP) - Ngày 04/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2016/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

* (SMS: 3853/QD-BNV) - Ngày 21/10/2016, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 3853/QĐ-BNV về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020".

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 23/2016/TT-BTTTT) - Ngày 02/11/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 23/2016/TT-BTTTT quy định về điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

* (SMS: 2163/QD-TTg) - Ngày 08/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2163/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

* (SMS: 2113/QD-TTg) - Ngày 07/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2113/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025.

* (SMS: 3849/QD-BVHTTDL) - Ngày 03/11/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3849/QĐ-BVHTTDL về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016.

* (SMS: 3798/QD-BVHTTDL) - Ngày 01/11/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3798/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Văn phòng đại diện của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam.

* (SMS: 10/2016/TT-BVHTTDL) - Ngày 19/10/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 10/2016/TT-BVHTTDL về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định 15/2016/NĐ-CP ngày 15/03/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP.

AN NINH TRẬT TỰ

* (SMS: 1995/CD-TTg) - Ngày 07/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 1995/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, cai nghiện trong các cơ sở cai nghiện ma túy.

CHÍNH SÁCH

* (SMS: 364/TB-VPCP) - Ngày 09/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 364/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

* (SMS: 1534/QD-LDTBXH) - Ngày 08/11/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1534/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030".

* (SMS: 606/QD-UBDT) - Ngày 08/11/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 606/QĐ-UBDT về việc phê duyệt kinh phí chi hỗ trợ cho các hộ nghèo, người có uy tín và hộ gia đình có công với cách mạng là người dân tộc thiểu số trên địa bàn 04 tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang và Bạc Liêu.

* (SMS: 2115/QD-TTg) - Ngày 07/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2115/QĐ-TTg về việc ban hành Tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020.

* (SMS: 97/NQ-CP) - Ngày 04/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 97/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016.

* (SMS: 363/TB-VPCP) - Ngày 04/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 363/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng.

* (SMS: 359/TB-VPCP) - Ngày 04/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 359/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp về tình hình thống kê và chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung.

* (SMS: 50/2016/QD-TTg) - Ngày 03/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 9498/VPCP-V.III) - Ngày 03/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9498/VPCP-V.III về nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của Ủy ban Dân tộc.

* (SMS: 9478/VPCP-V.III) - Ngày 03/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9478/VPCP-V.III về dự thảo một số cơ chế chính sách phối hợp và liên kết vùng Trung du và Miền núi phía Bắc.

* (SMS: 592/QD-UBDT) - Ngày 02/11/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 592/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc 05 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc.

* (SMS: 1109/UBDT-TT) - Ngày 02/11/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn 1109/UBDT-TT về công tác thông tin đối ngoại về công tác dân tộc với Campuchia giai đoạn 2017 - 2020.

* (SMS: 144/2016/ND-CP) - Ngày 01/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 144/2016/NĐ-CP về việc quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Đà Nẵng.

* (SMS: 05-NQ/TW) - Ngày 01/11/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

* (SMS: 579/QD-UBDT) - Ngày 31/10/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 579/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 04/CT-BTC) - Ngày 20/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị 04/CT-BTC về việc đẩy mạnh học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

HÀNH CHÍNH

* (SMS: 2108/QD-TTg) - Ngày 04/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2108/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

* (SMS: 357/TB-VPCP) - Ngày 03/11/2016, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông bao 357/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

* (SMS: 594/QD-UBDT) - Ngày 02/11/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 594/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2016.

* (SMS: 578/QD-UBDT) - Ngày 31/10/2016, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 578/QĐ-UBDT về việc phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2017".

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* (SMS: 2110/QD-TTg) - Ngày 04/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2110/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực.

* (SMS: 3813/QD-BVHTTDL) - Ngày 02/11/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3813/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020.

* (SMS: 3797/QD-BVHTTDL) - Ngày 01/11/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3797/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự án "Chỉnh lý, bổ sung nội dung trưng bày và cải tạo nâng cấp hệ thống kỹ thuật Bảo tàng Hồ Chí Minh".

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

* (SMS: 33/2016/TT-BNNPTNT) - Ngày 31/10/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 33/2016/TT-BNNPTNT quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

* (SMS: 2105/QD-CTN) - Ngày 27/09/2016, Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2105/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

HÀNG HẢI

* (SMS: 3405/QD-BGTVT) - Ngày 01/11/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 3405/QĐ-BGTVT về việc giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức quản lý cảng, bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Hậu Giang và Sóc Trăng.

* (SMS: 28/2016/TT-BGTVT) - Ngày 14/10/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 28/2016/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành đèn biển ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

* (SMS: 1534/QD-BKHDT) - Ngày 21/10/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1534/QĐ-BKHĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua yêu nước ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2016 - 2020.

NGOẠI GIAO

* (SMS: 61/2016/TB-LPQT) - Ngày 05/10/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 61/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các quốc gia thành viên.

* (SMS: 54/2016/TB-LPQT) - Ngày 30/08/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông báo 54/2016/TB-LPQT về hiệu lực của Chương trình hợp tác văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a giai đoạn 2013 - 2016.

VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN

UBND TP. HÀ NỘI

* (SMS: 203/KH-UBND) - Ngày 08/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 203/KH-UBND về việc bổ sung công tác quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp 06 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 6425/UBND-ĐT) - Ngày 08/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6425/UBND-ĐT về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông các tháng cuối năm 2016.

* (SMS: 6135/QD-UBND) - Ngày 07/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6135/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các tuyến đê do Thành phố đầu tư và quản lý sau đầu tư quy định tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/09/2016.

* (SMS: 6110/QD-UBND) - Ngày 04/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6110/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế "Phối hợp quản lý, sử dụng xe ô tô kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và kết quả xét nghiệm".

* (SMS: 201/KH-UBND) - Ngày 02/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 201/KH-UBND về việc triển khai Quyết định 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 200/KH-UBND) - Ngày 02/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 200/KH-UBND về việc thống kê, rà soát về tổ chức, hoạt động của các hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

* (SMS: 6326/UBND-KT) - Ngày 02/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6326/UBND-KT về việc triển khai Luật Phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá.

* (SMS: 6283/UBND-KGVX) - Ngày 01/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6283/UBND-KGVX về việc thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế và thanh tra, kiểm tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

* (SMS: 6017/QD-UBND) - Ngày 31/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 6017/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai thực hiện Quyết định 409/QĐ-TTg ngày 09/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016.

* (SMS: 199/KH-UBND) - Ngày 31/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 199/KH-UBND về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ IX năm 2017.

* (SMS: 6278/UBND-KGVX) - Ngày 31/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 6278/UBND-KGVX về việc tăng cường triển khai các biện pháp chủ động phòng chống bệnh do vi rút Zika.

UBND TP. HỒ CHÍ MINH

* (SMS: 44/2016/QD-UBND) - Ngày 05/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 44/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

* (SMS: 5812/QD-UBND) - Ngày 04/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5812/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 43/2016/QD-UBND) - Ngày 03/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 43/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 5776/QD-UBND) - Ngày 01/11/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 5776/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 897/QĐ-TTg ngày 27/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ "Ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu" tại Thành phố Hồ Chí Minh.

* (SMS: 42/2016/QD-UBND) - Ngày 28/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 42/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.