Thông tư 77/2019/TT-BCA sửa đổi Thông tư 33/2014 về giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ CÔNG AN
--------

Số: 77/2019/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học hình sự;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự.

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự
1. Các khoản: 1, 2, 3, 4 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"1. Viện Khoa học hình sự chủ trì, phối hợp với V03, X01 lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật giám định tư pháp năm 2012, Điều 4 Thông tư 33/2014/TT-BCA; rà soát các trường hợp miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp năm 2012, tập hợp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo từng chuyên ngành cụ thể tại Điều 3 Thông tư 33/2014/TT-BCA thuộc Viện Khoa học hình sự.
2. Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng có trách nhiệm lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Giám định tư pháp năm 2012, Điều 4 Thông tư 33/2014/TT-BCA; rà soát các trường hợp miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp năm 2012, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo từng chuyên ngành cụ thể tại Điều 3 Thông tư 33/2014/TT-BCA thuộc Phòng Giám định kỹ thuật hình sự Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng và gửi hồ sơ qua Viện Khoa học hình sự. Viện khoa học hình sự có trách nhiệm kiểm tra hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an.
3. Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Công an cấp tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Giám định tư pháp năm 2012, Điều 4 Thông tư 33/2014/TT-BCA; rà soát các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp năm 2012, lập hồ sơ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo từng chuyên ngành cụ thể tại Điều 3 Thông tư 33/2014/TT-BCA thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an cấp tỉnh.
4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập, đăng tải danh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Viện Khoa học hình sự có trách nhiệm giúp Bộ Công an lập, đăng tải danh sách giám định viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để lập, điều chỉnh danh sách chung về giám định viên tư pháp.
Công an cấp tỉnh (Phòng Kỹ thuật hình sự) có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập, đăng tải danh sách giám định viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để lập, điều chỉnh danh sách chung về giám định viên tư pháp."
2. Sửa đổi các biểu mẫu số 01a/KTHS, 01b/KTHS, 02a/KTHS, 02b/KTHS, 03a/KTHS, 03b/KTHS và 04/KTHS ban hành kèm theo Thông tư 33/2014/TT-BCA.
3. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"1. Thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự:
a) Viện Khoa học hình sự có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự đối với giám định viên kỹ thuật hình sự thuộc Viện Khoa học hình sự và Phòng Giám định kỹ thuật hình sự Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.
b) Giám đốc Công an cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự đối với giám định viên kỹ thuật hình sự thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an cấp tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý. Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Tổ chức, cán bộ có trách nhiệm giúp Giám đốc Công an cấp tỉnh trong việc cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự.
2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm cấp thẻ cho người được bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự.
Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự được cấp sử dụng trong hoạt động giám định kỹ thuật hình sự, không được sử dụng vào mục đích khác; nghiêm cấm sửa chữa, cho mượn hoặc giữ lại khi không còn được quyền sử dụng; khi mất phải báo cáo ngay cho Thủ trưởng đơn vị; các trường hợp vi phạm tùy theo mức độ có thể bị xử lý kỷ luật.
3. Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Giám đốc Công an cấp tỉnh cấp lại Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự trong thời hạn 15 ngày đối với trường hợp Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự bị mất, bị lỗi, bị hỏng (rách, bẩn, phai, mờ...) đến mức không sử dụng được; hoặc có sự thay đổi về thông tin đã được ghi nhận trong Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự quy định tại Khoản 2, Điều 7 Thông tư 33/2014/TT-BCA. Hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp lại Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự của giám định viên kỹ thuật hình sự, thẻ đã được cấp (nếu còn);
b) Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý giám định viên kỹ thuật hình sự về tình trạng Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự của người đề nghị cấp lại Thẻ;
c) Bản sao Quyết định bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự;
d) 02 ảnh màu cỡ 2cmx3cm: ảnh trung thực, rõ nét, phông ảnh màu xanh nước biển, không đeo kính, mặc trang phục thu đông, đeo số hiệu, đội mũ đúng điều lệnh Công an nhân dân, Quân đội nhân dân (những đơn vị không được cấp trang phục thu đông thì mặc trang phục xuân hè).
4. Viện Khoa học hình sự, Công an cấp tỉnh thu hồi Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự của giám định viên kỹ thuật hình sự bị miễn nhiệm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự có hiệu lực thi hành.
5. Viện Khoa học hình sự, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Phòng Kỹ thuật hình sự có trách nhiệm lưu hồ sơ cán bộ đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tại đơn vị."
4. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"1. Các Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
2. Viện Khoa học hình sự chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Công an (qua Viện Khoa học hình sự) để có hướng dẫn kịp thời."
Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp
Đối với những giám định viên kỹ thuật hình sự đã được bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng quyết định bổ nhiệm, thẻ giám định viên theo quy định.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2020.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
1. Viện Khoa học hình sự có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.
2. Các Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Công an (qua Viện Khoa học hình sự) để có hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư pháp;
-
Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
- Lưu: VT, C09, V03.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Tô Lâm

Mẫu số 01a/KTHS

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2019/TT-BCA ngày      /      /2019 của Bộ trưởng Bộ Công an)

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:       /QĐ-BCA

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Thông tư số        /2019/TT-BCA ngày      /    /2019 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05 tháng 8 năm 2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự, chuyên ngành…. đối với…..[1] cá nhân thuộc Viện khoa học hình sự, Bộ Công an.

(có danh sách kèm theo)[2]

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Viện trưởng Viện khoa học hình sự, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Tư pháp (để lập danh sách
chung về giám định viên tư pháp);
- Lưu: VT, C09.

BỘ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

[1] Ghi rõ số lượng theo danh sách kèm theo

[2] Ghi họ tên, năm sinh, quê quán, đơn vị công tác, chuyên ngành bổ nhiệm

Mẫu số 01b/KTHS

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2019/TT-BCA ngày      /      /2019 của Bộ trưởng Bộ Công an)

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:       /QĐ-BCA

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Thông tư số        /2019/TT-BCA ngày      /    /2019 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05 tháng 8 năm 2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự, chuyên ngành…. đối với….. [1] cá nhân thuộc Viện khoa học hình sự, Bộ Công an.

(có danh sách kèm theo)[2]

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Viện trưởng Viện khoa học hình sự, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Tư pháp (để điều chỉnh danh sách
chung về giám định viên tư pháp);
- Lưu: VT, C09.

BỘ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

[1] Ghi rõ số lượng theo danh sách kèm theo.

[2] Ghi họ tên, năm sinh, quê quán, đơn vị công tác, chuyên ngành bổ nhiệm.

Mẫu số 02a/KTHS

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2019/TT-BCA ngày      /      /2019 của Bộ trưởng Bộ Công an)

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:       /QĐ-BCA

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Thông tư số        /2019/TT-BCA ngày      /    /2019 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05 tháng 8 năm 2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự;

Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự, chuyên ngành… đối với…..[1] cá nhân thuộc Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng.

(có danh sách kèm theo) [2]

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Tư pháp (để lập danh sách
chung về giám định viên tư pháp);
- Lưu: VT, C09.

BỘ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

[1] Ghi rõ số lượng theo danh sách kèm theo

[2] Ghi họ tên, năm sinh, quê quán, đơn vị công tác, chuyên ngành bổ nhiệm

Mẫu số 02b/KTHS

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2019/TT-BCA ngày      /      /2019 của Bộ trưởng Bộ Công an)

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:       /QĐ-BCA

Hà Nội, ngày    tháng    năm 20

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Thông tư số        /2019/TT-BCA ngày      /    /2019 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05 tháng 8 năm 2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự;

Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự, chuyên ngành… đối với…..[1] cá nhân thuộc Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng.

(có danh sách kèm theo)[2]

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Tư pháp (để điều chỉnh danh sách
chung về giám định viên tư pháp);
- Lưu: VT, C09.

BỘ TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

[1] Ghi rõ số lượng theo danh sách kèm theo

[2] Ghi họ tên, năm sinh, quê quán, đơn vị công tác, chuyên ngành bổ nhiệm

Mẫu số 03a/KTHS

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2019/TT-BCA ngày      /      /2019 của Bộ trưởng Bộ Công an)

ỦY BAN NHÂN DÂN…[1]
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:       /QĐ-UBND

………[2], ngày    tháng    năm 20

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN…1

 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012;

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Thông tư số        /2019/TT-BCA ngày      /    /2019 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05 tháng 8 năm 2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an…1,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự, chuyên ngành… đối với…..[3] cá nhân thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an….1.

(có danh sách kèm theo)[4]

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Giám đốc Công an, Giám đốc Sở Tư pháp và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Tư pháp (để lập danh sách
chung về giám định viên tư pháp);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

[1] Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

[2] Địa danh

[3] Ghi rõ số lượng theo danh sách kèm theo

[4] Ghi họ tên, năm sinh, quê quán, đơn vị công tác, chuyên ngành bổ nhiệm

Mẫu số 03b/KTHS

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2019/TT-BCA ngày      /      /2019 của Bộ trưởng Bộ Công an)

ỦY BAN NHÂN DÂN…[1]
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:       /QĐ-UBND

………[2], ngày    tháng    năm 20

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN…1

 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012;

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Thông tư số        /2019/TT-BCA ngày      /    /2019 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05 tháng 8 năm 2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an…1,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự, chuyên ngành… đối với…..[3] cá nhân thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an….1.

(có danh sách kèm theo)[4]

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Giám đốc Công an, Giám đốc Sở Tư pháp và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Tư pháp (để điều chỉnh danh sách
chung về giám định viên tư pháp);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

[1] Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

[2] Địa danh

[3] Ghi rõ số lượng theo danh sách kèm theo

[4] Ghi họ tên, năm sinh, quê quán, đơn vị công tác, chuyên ngành bổ nhiệm

Mẫu 04/KTHS

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2019/TT-BCA ngày      /      /2019 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Mẫu Thẻ Giám định viên Kỹ thuật hình sự

________________________

(1): Chức danh của người có thẩm quyền cấp Thẻ

Thuộc tính văn bản
Thông tư 77/2019/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 33/2014/TT-BCA ngày 05/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự
Cơ quan ban hành: Bộ Công an Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 77/2019/TT-BCA Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Tô Lâm
Ngày ban hành: 23/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản

BỘ CÔNG AN
--------

Số: 77/2019/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

 

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 33/2014/TT-BCA NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP KỸ THUẬT HÌNH SỰ

 

Căn cứ Luật Giám định tư pháp năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học hình sự;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự.

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự

1. Các khoản: 1, 2, 3, 4  Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Viện Khoa học hình sự chủ trì, phối hợp với V03, X01 lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật giám định tư pháp năm 2012, Điều 4 Thông tư 33/2014/TT-BCA; rà soát các trường hợp miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp năm 2012, tập hợp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo từng chuyên ngành cụ thể tại Điều 3 Thông tư 33/2014/TT-BCA thuộc Viện Khoa học hình sự.

2. Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng có trách nhiệm lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Giám định tư pháp năm 2012, Điều 4 Thông tư 33/2014/TT-BCA; rà soát các trường hợp miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp năm 2012, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo từng chuyên ngành cụ thể tại Điều 3 Thông tư 33/2014/TT-BCA thuộc Phòng Giám định kỹ thuật hình sự Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng và gửi hồ sơ qua Viện Khoa học hình sự. Viện khoa học hình sự có trách nhiệm kiểm tra hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an.

3. Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Công an cấp tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Giám định tư pháp năm 2012, Điều 4 Thông tư 33/2014/TT-BCA; rà soát các trường hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định tư pháp năm 2012, lập hồ sơ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự theo từng chuyên ngành cụ thể tại Điều 3 Thông tư 33/2014/TT-BCA thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an cấp tỉnh.

4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập, đăng tải danh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Viện Khoa học hình sự có trách nhiệm giúp Bộ Công an lập, đăng tải danh sách giám định viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để lập, điều chỉnh danh sách chung về giám định viên tư pháp.

Công an cấp tỉnh (Phòng Kỹ thuật hình sự) có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập, đăng tải danh sách giám định viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để lập, điều chỉnh danh sách chung về giám định viên tư pháp."

2. Sửa đổi các biểu mẫu số 01a/KTHS, 01b/KTHS, 02a/KTHS, 02b/KTHS, 03a/KTHS, 03b/KTHS và 04/KTHS ban hành kèm theo Thông tư 33/2014/TT-BCA.

3. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự:

a) Viện Khoa học hình sự có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự đối với giám định viên kỹ thuật hình sự thuộc Viện Khoa học hình sự và Phòng Giám định kỹ thuật hình sự Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

b) Giám đốc Công an cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự đối với giám định viên kỹ thuật hình sự thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an cấp tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý. Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Tổ chức, cán bộ có trách nhiệm giúp Giám đốc Công an cấp tỉnh trong việc cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm cấp thẻ cho người được bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự.

Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự được cấp sử dụng trong hoạt động giám định kỹ thuật hình sự, không được sử dụng vào mục đích khác; nghiêm cấm sửa chữa, cho mượn hoặc giữ lại khi không còn được quyền sử dụng; khi mất phải báo cáo ngay cho Thủ trưởng đơn vị; các trường hợp vi phạm tùy theo mức độ có thể bị xử lý kỷ luật.

3. Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Giám đốc Công an cấp tỉnh cấp lại Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự trong thời hạn 15 ngày đối với trường hợp Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự bị mất, bị lỗi, bị hỏng (rách, bẩn, phai, mờ...) đến mức không sử dụng được; hoặc có sự thay đổi về thông tin đã được ghi nhận trong Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự quy định tại Khoản 2, Điều 7 Thông tư 33/2014/TT-BCA. Hồ sơ đề nghị cấp lại Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự của giám định viên kỹ thuật hình sự, thẻ đã được cấp (nếu còn);

b) Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý giám định viên kỹ thuật hình sự về tình trạng Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự của người đề nghị cấp lại Thẻ;

c) Bản sao Quyết định bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự;

d) 02 ảnh màu cỡ 2cmx3cm: ảnh trung thực, rõ nét, phông ảnh màu xanh nước biển, không đeo kính, mặc trang phục thu đông, đeo số hiệu, đội mũ đúng điều lệnh Công an nhân dân, Quân đội nhân dân (những đơn vị không được cấp trang phục thu đông thì mặc trang phục xuân hè).

4. Viện Khoa học hình sự, Công an cấp tỉnh thu hồi Thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự của giám định viên kỹ thuật hình sự bị miễn nhiệm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự có hiệu lực thi hành.

5. Viện Khoa học hình sự, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Phòng Kỹ thuật hình sự có trách nhiệm lưu hồ sơ cán bộ đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tại đơn vị."

4. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Các Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Viện Khoa học hình sự chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Công an (qua Viện Khoa học hình sự) để có hướng dẫn kịp thời."

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với những giám định viên kỹ thuật hình sự đã được bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng quyết định bổ nhiệm, thẻ giám định viên theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2020.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Viện Khoa học hình sự có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Các Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Công an (qua Viện Khoa học hình sự) để có hướng dẫn kịp thời./.

 

Nơi nhận:
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư pháp;
-
Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
- Lưu: VT, C09, V03.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Tô Lâm


 

FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!