Quyết định 971/QĐ-UBDT 2019 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC

---------------

Số: 971/QĐ-UBDT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
của Ủy ban Dân tộc năm 2020

---------------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP, ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);

- Bộ Tư pháp (để b/c);

- Bộ Văn hóa TT&DL (để phối hợp);

- UBND tỉnh Sơn La, Đắk Lắk, Sóc Trăng (để thực hiện)

- Cổng thông tin điện tử UBDT;

- Lưu: VT, PC (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

 

Lê Sơn Hải

 

 

KẾ HOẠCH

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2020

-------------------

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 971/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 12 năm 2019

'                                     của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

Để triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ và Công văn số: 4010/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL, ngày 15/10/2019 của Bộ Tư pháp về việc đề xuất lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý liên ngành năm 2020, Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực trạng việc thi hành chính sách, pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật có liên quan.

2. Yêu cầu

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản có liên quan;

b) Đảm bảo sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các Vụ, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai, theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Vụ, đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được phân công.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Theo dõi tình hình thi hành chính sách, pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Thu thập thông tin từ văn bản, báo cáo của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch và một số bộ, ngành liên quan; báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng dân tộc thiểu số và miền núi về tình hình thi hành chính sách, pháp luật;

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành chính sách, pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do các tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp;

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Vụ Chính sách dân tộc, Thanh tra Ủy ban và các Vụ, đơn vị có liên quan.

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên

b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Tiến hành kiểm tra thực tế tình hình thi hành chính sách, pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Sơn La, Đắk Lắk, Sóc Trăng.

+ Thời gian kiểm tra: Mỗi tỉnh 5 ngày (Kết hợp Đoàn kiểm tra theo Chương trình 135 và đề án theo Quyết, định số 1163/QĐ-TTg)

+ Phương thức kiểm tra : Yêu cầu địa phương tự kiểm tra, báo cáo kết quả và Đoàn đi kiểm tra trực tiếp tại địa phương;

+ Mốc thời gian kiểm tra: từ 01/01/2018 đến hết ngày 30/6/2020

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế (Thành phần đoàn dự kiến 03 người chưa kể lái xe, phương tiện đi lại bằng ô tô, máy bay)

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV.

2. Xây dựng Báo cáo về công tác theo dõi thi hành pháp luật:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 14/2014/TT-BTP, ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp; Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính (Gồm báo cáo kết quả của 03 đoàn kiểm tra và 01 báo cáo năm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách dân tộc, Thanh tra Ủy ban và các Vụ, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Mục 1 của nội dung Kế hoạch.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Ủy ban bố trí kinh phí để triển khai, thực hiện Kế hoạch.

3. Các cơ quan công tác Dân tộc cấp tỉnh phối hợp với Vụ Pháp chế, các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

thuộc tính Quyết định 971/QĐ-UBDT

Quyết định 971/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:971/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Sơn Hải
Ngày ban hành:20/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về di sản văn hóa tại 03 tỉnh

Ngày 20/12/2019, Ủy ban Dân tộc ra Quyết định 971/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2020.

Theo đó, Ủy ban Dân tộc sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tình hình thi hành chính sách, pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số, miền túi tại 03 tỉnh Sơn La, Đắk Lắk, Sóc Trăng. Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra 05 ngày tại mỗi tỉnh, kết hợp kiểm tra theo Chương trình 135 và đề án tại Quyết định 1163/QD-TTg.

Thời gian kiểm tra dự kiến là từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 30/6/2020, Đoàn sẽ yêu cầu các địa phương tự tiến hành kiểm tra, báo cáo kết quả sau đó tự đi kiểm tra thực tế. Đoàn Kiểm tra dự kiến có 03 người, chưa tính lái xe và di chuyển bằng ô tô, máy bay.

Ngoài việc kiểm tra thực tế tại một số địa phương nói trên, Ủy ban Dân tộc cũng sẽ tiến hành theo dõi, thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật từ các báo cáo của Bộ ngành liên quan, của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố một cách thường xuyên. Việc thu thập thông tin qua phương tiện thông tin đại chúng cũng được đặc biệt quan tâm.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 971/QĐ-UBDT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi