Quyết định 971/QĐ-UBDT 2019 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc

ỦY BAN DÂN TỘC

---------------

Số: 971/QĐ-UBDT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
của Ủy ban Dân tộc năm 2020

---------------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP, ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);

- Bộ Tư pháp (để b/c);

- Bộ Văn hóa TT&DL (để phối hợp);

- UBND tỉnh Sơn La, Đắk Lắk, Sóc Trăng (để thực hiện)

- Cổng thông tin điện tử UBDT;

- Lưu: VT, PC (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

 

Lê Sơn Hải

 

 

KẾ HOẠCH

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2020

-------------------

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 971/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 12 năm 2019

'                                     của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

Để triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ và Công văn số: 4010/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL, ngày 15/10/2019 của Bộ Tư pháp về việc đề xuất lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý liên ngành năm 2020, Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực trạng việc thi hành chính sách, pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật có liên quan.

2. Yêu cầu

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản có liên quan;

b) Đảm bảo sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các Vụ, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai, theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Vụ, đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được phân công.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Theo dõi tình hình thi hành chính sách, pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Thu thập thông tin từ văn bản, báo cáo của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch và một số bộ, ngành liên quan; báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng dân tộc thiểu số và miền núi về tình hình thi hành chính sách, pháp luật;

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành chính sách, pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do các tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp;

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Vụ Chính sách dân tộc, Thanh tra Ủy ban và các Vụ, đơn vị có liên quan.

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên

b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Tiến hành kiểm tra thực tế tình hình thi hành chính sách, pháp luật về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Sơn La, Đắk Lắk, Sóc Trăng.

+ Thời gian kiểm tra: Mỗi tỉnh 5 ngày (Kết hợp Đoàn kiểm tra theo Chương trình 135 và đề án theo Quyết, định số 1163/QĐ-TTg)

+ Phương thức kiểm tra : Yêu cầu địa phương tự kiểm tra, báo cáo kết quả và Đoàn đi kiểm tra trực tiếp tại địa phương;

+ Mốc thời gian kiểm tra: từ 01/01/2018 đến hết ngày 30/6/2020

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế (Thành phần đoàn dự kiến 03 người chưa kể lái xe, phương tiện đi lại bằng ô tô, máy bay)

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV.

2. Xây dựng Báo cáo về công tác theo dõi thi hành pháp luật:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 14/2014/TT-BTP, ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp; Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính (Gồm báo cáo kết quả của 03 đoàn kiểm tra và 01 báo cáo năm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách dân tộc, Thanh tra Ủy ban và các Vụ, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Mục 1 của nội dung Kế hoạch.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Ủy ban bố trí kinh phí để triển khai, thực hiện Kế hoạch.

3. Các cơ quan công tác Dân tộc cấp tỉnh phối hợp với Vụ Pháp chế, các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực