Quyết định 950/QĐ-BVHTTDL 2016 ban hành Kế hoạch pháp điển Đề mục Điện ảnh

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

--------
Số: 950/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÁP ĐIỂN ĐỀ MỤC "ĐIỆN ẢNH"
------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật đề Mục “Điện ảnh”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch pháp điển quy phạm pháp luật đề Mục “Điện ảnh”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, PC, HH(15).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỀ MỤC " ĐIỆN ẢNH"
(Ban hành theo Quyết định s
: 950/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng, đúng lộ trình xây dựng Bộ pháp điển theo Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016.
2. Yêu cầu
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành việc pháp điển đề Mục “Điện ảnh”.
- Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan vào công tác pháp điển; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị.
- Chuẩn bị Điều kiện cần thiết về nhân lực, kinh phí để thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật đề Mục “Điện ảnh”.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Thực hiện pháp điển
a) Rà soát văn bản thuộc nội dung đề Mục số 06 “Điện ảnh”;
b) Thu thập văn bản thuộc nội dung của Đề Mục “Điện ảnh” theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 63/2013/NĐ-CP);
c) Xử lý, kiến nghị xử lý các quy phạm pháp luật về Điện ảnh mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tế theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP;
d) Tiến hành pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật theo đề Mục số 06 “Điện ảnh”.
đ) Tổ chức tọa đàm phục vụ trực tiếp cho hoạt động pháp điển đề Mục “Điện ảnh”.
2. Gửi Hồ sơ kết quả pháp điển theo đề Mục đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP và hoàn thiện hồ sơ kết quả theo đề Mục theo kết luận của Hội đồng thẩm định trình Bộ trưởng ký xác thực gửi Bộ Tư pháp theo quy định.
3. Pháp điển quy phạm pháp luật mới ban hành vào Đề Mục Điện ảnh theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP.
III. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Hoàn thành việc pháp điển quy phạm pháp luật Đề Mục “Điện ảnh” trong năm 2016.
2. Kinh phí tổ chức thực hiện chi từ kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được thực hiện theo quy định hiện hành.
IV. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
1. Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện Pháp điển quy phạm pháp luật đề Mục “Điện ảnh”.
2. Cục Điện ảnh phối hợp thực hiện các nội dung có liên quan như cung cấp văn bản quy phạm pháp luật về Điện ảnh theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP; rà soát các nội dung quy phạm pháp luật được pháp điển./.
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 950/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch pháp điển Đề mục "Điện ảnh"
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 950/QĐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 16/03/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!