Quyết định 430/QĐ-BTP 2023 Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật”

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 430/QĐ-BTP

Quyết định 430/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 ban hành kèm theo Quyết định 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:430/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành:22/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 242 tại HN và TP. HCM

Ngày 22/3/2023, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định 430/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 ban hành kèm theo Quyết định 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 242 bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế của Bộ, ngành, địa phương và xây dựng báo cáo tổng kết về tình hình thực hiện Đề án 242, gửi báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 10/5/2023. Bộ Tư pháp dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 242 tại hai miền (TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh), theo hình thức tập trung vào ngày 08/6/2023 và 15/6/2023.

Bên cạnh đó, việc tổng kết cần tiến hành nghiêm túc, toàn diện ở các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hình thức tổng kết phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan. Nội dung tổng kết phải bám sát nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 242, phản ánh đúng thực tế khách quan, có phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất, kiến nghị cụ thể.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 430/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Số: 430/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022;

Căn cứ Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 8 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022;

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-BTP ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để chỉ đạo thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 

KẾ HOẠCH

Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ
(Kèm theo Quyết định số 430/QĐ-BTP ngày 22 tháng 3 năm 2023 của Bộ Tư pháp)

_______________

Thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ- TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Đề án 242) và Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 8/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 242, Bộ Tư pháp tổ chức tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án 242 với những nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả triển khai hoạt động nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật từ khi ban hành Đề án 242.

1.2. Làm rõ các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành pháp luật.

1,3. Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tổ chức thi hành pháp luật, chuẩn bị xây dựng định hướng lớn nhằm hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành pháp luật phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

2. Yêu cầu

2.1. Việc tổng kết cần tiến hành nghiêm túc, toàn diện ở các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hình thức tổng kết phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan.

2.2. Nội dung tổng kết phải bám sát nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 242, phản ánh đúng thực tế khách quan, có phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất, kiến nghị cụ thể.

II. PHẠM VI, NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Phạm vi tổng kết

Tổng kết Đề án 242 được thực hiện trong phạm vi toàn quốc, đánh giá tình hình thực hiện Đề án trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022.

2. Nội dung tổng kết

2.1. Đánh giá kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Đề án 242.

2.2. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân trong triển khai thực hiện Đề án 242.

2.3. Các giải pháp, kiến nghị.

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tổ chức tổng kết Đề án 242 tại Bộ, ngành, địa phương

1.1. Các Bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 242 bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế của bộ, ngành, địa phương và xây dựng báo cáo tổng kết về tình hình thực hiện Đề án 242 theo các nội dung tại Phần II Kế hoạch này.

1.2. Thời gian thực hiện: Các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo về Bộ Tư pháp trước ngày 10/5/2023.

2. Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án 242 tại Bộ Tư pháp

2.1. Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 242.

2.2. Thời gian thực hiện: Dự kiến Hội nghị được tổ chức tại hai miền (TP.Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh), theo hình thức tập trung vào ngày 08/6/2023 và 15/6/2023.

3. Xây dựng Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Đề án 242 trình Thủ tướng Chính phủ

3.1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Đề án 242 trình Thủ tướng Chính phủ.

3.2. Thời gian thực hiện: Tháng 6/2023.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức thực hiện

1.1. Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện Kế hoạch này,

1.2. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

2.1. Kinh phí tổng kết Đề án 242 của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đảm bảo từ kinh phí của Bộ, ngành, địa phương.

2.2. Kinh phí tổ chức tổng kết Đề án 242 đối với các hoạt động thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp lấy từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án 242 ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Tư pháp và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có)./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi