Quyết định 3114/QÐ-BVHTTDL 2021 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành VHTTDL 2022

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

______________

Số: 3114/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

 

                                                               

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Bộ Tư pháp;

- Thành viên Hội đồng PBGDPL của Bộ;

- Lưu: VT, PC, TM(180)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022
(Kèm theo Quyết định số: 3114/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

______________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, thuyết minh viên, học sinh, sinh viên... trong toàn Ngành; nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân khi tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường trật tự, kỷ cương, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

b) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; đổi mới, đảm bảo công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, lồng ghép các nguồn lực phù hợp với thực tế của địa bàn, đối tượng;

c) Góp phần triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ban hành theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu triển khai công tác PBGDPL trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

a) Công tác PBGDPL phải thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất và thường xuyên, gắn với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật;

b) Nội dung, hình thức PBGDPL đa dạng, phù hợp, có hệ thống và đảm bảo hiệu quả thiết thực đối với từng lĩnh vực, từng đối tượng; ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, địa bàn cấp cơ sở;

c) Có cán bộ phụ trách chuyên môn, có kinh nghiệm, được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản, cập nhật công tác PBGDPL;

d) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL;

e) Coi trọng sự phối hợp đa ngành trong công tác PBGDPL, đặc biệt là sự phối hợp giữa ngành văn hoá, thể thao và du lịch với ngành tư pháp, các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL;

f) Kết hợp, lồng ghép PBGDPL với việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”;

g) Đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi triển khai thực hiện công tác PBGDPL.

II. NỘI DUNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Nội dung, phương thức PBGDPL trọng tâm trong năm 2022:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch; quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung    Kết luận số  80-KL/TW   ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Trong đó tập trung PBGDPL các nội dung về chủ trương, quan điểm, chính sách trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; thông tin, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống lũ lụt, thiên tai; dịch bệnh;

2. Tiếp tục phổ biến các chính sách, pháp luật mới được ban hành và có hiệu lực như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Thanh niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Cư tru...;

3. Phổ biến các chính sách, pháp luật đã ban hành và bắt đầu có hiệu lực từ năm 2022 như: Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy.; các chính sách, pháp luật dự kiến được Quốc hội thông qua trong năm 2022 như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Điện ảnh (sửa đổi), Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi).;

4. Tiếp tục phổ biến đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình như: Thư viện; Thể dục, thể thao; Du lịch; hoạt động nghệ thuật biểu diễn; hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh; xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo; điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.;

 5. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các chính sách mới, quy định của Nhà nước được dư luận xã hội quan tâm, định hướng dư luận xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách, soạn thảo văn bản, tạo sự đồng thuận trong xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật; thông tin rộng rãi, kịp thời các dự thảo chính sách pháp luật có tác động lớn đến xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách và soạn thảo văn bản; thực hiện PBGDPL bằng tiếng dân tộc thiểu số;

6. Các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình;

7. Đổi mới, sáng tạo triển khai các phương thức PBGDPL thiết thực, gần gũi, phù hợp với điều kiện, tình hình hoạt động của ngành, phù hợp với đối tượng, nội dung, thực hiện tuyên truyền PBGDPL bằng các hình thức: tổ chức hội nghị, tập huấn, in tài liệu, cổ động trực quan, thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, pháp luật, thông tin báo chí, cung cấp thông tin, giải đáp pháp luật trên cổng/trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng, thiết bị di động và môi trường mạng đảm bảo an ninh, cổ động trực quan như treo băng rôn, cờ phướn, phát tài liệu, tờ rơi; gắn nội dung tuyên truyền và các chương trình nghệ thuật ca, múa nhạc; những tác phẩm sân khấu được phát trên truyền hình và biểu diễn, chiếu phim phục vụ nhân dân;

8. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác PBGDPL theo các đề án, kế hoạch, chương trình đã ban hành; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật;

9. Quan tâm, tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác PBGDPL; rà soát, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; vận dụng kỹ năng dân vận khéo trong PBGDPL.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ

- Ban hành các văn bản triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL theo kế hoạch, chương trình của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương.

- Thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng theo Quy chế PBGDPL của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-BVHTTDL ngày 04/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác PBGDPL đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại kế hoạch này.

2. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

a) Vụ Pháp chế:

- Xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao du lịch giai đoạn 2022-2026.

Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2022.

- Tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở” (Dự kiến trao thưởng vào dịp ngày Pháp luật Việt Nam).

Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn công tác pháp chế các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, của Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch và các Bộ, ngành khác ban hành trong năm 2020-2021 có liên quan đến lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình đến các Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao Du lịch, Sở Du lịch, Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Quý II/2022.

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật của Bộ và các Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thời gian thực hiện: Quý III/2022.

- Tổ chức hội nghị chuyên đề phổ biến các Luật mới được ban hành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và tập huấn công tác pháp chế cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về công tác pháp chế.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2022.

- Tham mưu tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam tại Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (09/11).

Thời gian thực hiện: Quý IV/2022.

- PBGDPL trên các phương tiện truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin, Báo Văn hóa, Trung tâm Điện ảnh, Thể thao Du lịch Việt Nam các cơ quan báo chí của Bộ và các cơ quan báo chí trung ương tổ chức các diễn đàn, đối thoại trực tiếp, trực tuyến; thực hiện các phóng sự chuyên đề; xây dựng, hoàn thiện chuyên mục hỏi, đáp pháp luật; biên soạn, đăng tải các bài viết, clip, phóng sự truyền hình có liên quan đến công tác PBGDPL trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí và đơn vị chủ trì tổ chức chuyên đề, mở diễn đàn lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động, các chuyên gia, tổ chức, cá nhân liên quan đến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ngành trong thời gian đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ để lấy ý kiến rộng rãi theo quy định.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Biên soạn và xuất bản sách, tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, thể thao du lịch 2021-2022 (Tập XV).

Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác PBGDPL theo các đề án, kế hoạch, chương trình đã ban hành.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng thực hiện công tác khen thưởng trong công tác PBGDPL.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

b) Các cơ quan, đơn vị tham mưu quản lý nhà nước trực thuộc Bộ:

- Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động trong quan, đơn vị và các đối tượng khác có liên quan.

Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức Ngày Pháp luật (09/11) tại cơ quan, đơn vị.

- Lồng ghép công tác PBGDPL vào các hoạt động tham mưu quản lý nhà nước và các công việc do quan, đơn vị tổ chức.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Biên soạn và phát hành các tài liệu PBGDPL phù hợp với lĩnh vực quản lý.

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ:

- Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến pháp luật cho viên chức, người lao động trong quan, đơn vị và cho các đối tượng chịu sự quản lý trực tiếp.

- Tăng cường PBGDPL theo các nhóm đối tượng, trước hết với nhóm đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, pháp luật, ưu tiên công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sỹ, vận động viên, huấn luyện viên thuộc phạm vi quản lý

Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức Ngày Pháp luật (09/11) tại cơ quan, đơn vị.

- Hoàn thiện việc xây dựng và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật trong quan, đơn vị.

- Lồng ghép công tác PBGDPL vào các hoạt động chuyên môn của đơn vị phục vụ người xem, người tham quan, du lịch hoặc tham gia sự kiện.

- Các đơn vị nghệ thuật, thiết chế văn hóa-thể thao lồng ghép PBGDPL trong các chương trình, hoạt động, sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể thao phù hợp với thực tế cơ sở; phát huy các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật có chủ đề, nội dung PBGDPL với hình thức phong phú, hấp dẫn, phù hợp nhóm đối tượng, địa bàn.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Biên soạn và phát hành các tài liệu PBGDPL phù hợp.

d) Các cơ quan báo, tạp chí, Cổng thông tin điện tử của Bộ và của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:

- Phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức các diễn đàn, đối thoại; thực hiện các phóng sự chuyên đề; xây dựng chuyên mục hỏi, đáp pháp luật.

- Củng cố các chuyên trang, chuyên mục phổ biến văn bản mới, hỏi - đáp pháp luật về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao du lịch, cập nhật liên tục, biên soạn, đăng tải các nội dung liên quan đến PBGDPL.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn pháp luật trực tuyến, đối thoại chính sách, giải đáp pháp luật, phổ biến áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân; tăng cường phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin pháp luật trên môi trường mạng đảm bảo an ninh, tiết kiệm, hiệu quả.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

đ) Các trường thuộc Bộ:

- Tổ chức triển khai Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường trên cơ sở Đề án tổng thể do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo quán triệt các văn bản pháp luật; thông báo các văn bản mới trên bản tin, cập nhật trên trang tin điện tử, hộp thư điện tử của nhà trường; tăng cường các đầu sách về pháp luật trong nhà trường.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên thông qua chương trình học tập, trong đó đặc biệt là môn học Pháp luật đại cương.

- Tổ chức các hoạt động PBGDPL khác phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; ngoài ra, tùy lĩnh vực đào tạo mà các nhà trường bổ sung PBGDPL các Luật Du lịch, Luật Thể dục, Thể thao... và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

3. Nhiệm vụ của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Rà soát các quy định pháp luật liên quan đến công tác PBGDPL để ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL và tiếp tục triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của đơn vị theo quy định của pháp luật. Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ này bảo đảm hoạt động chất lượng, hiệu quả, chủ động tham mưu triển khai PBGDPL đáp ứng và phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Cán bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chủ động trong tìm hiểu và gương mẫu trong thực thi pháp luật; gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ với việc thông tin, phổ biến pháp luật tới Nhân dân; vận dụng kỹ năng dân vận khéo trong PBGDPL, gắn phổ biến pháp luật với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, phù hợp với điều kiện thực tế của Ngành ở địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, PBGDPL thông qua đội thông tin, chiếu phim lưu động của ngành ở địa phương.

- Tuyên truyền, PBGDPL bằng hình thức cổ động trực quan với các loại hình như panô, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, ảnh thời sự..., trong đó tập trung tuyên truyền tại các địa điểm công cộng, khu vui chơi, giải trí, điểm sinh hoạt văn hoá, khu thể thao du lịch.

- Lồng ghép PBGDPL với các hoạt động lễ hội, hội thi, sinh hoạt văn hoá cộng động tại địa phương; hội thi trong cán bộ, công chức, viên chức về từng chủ đề; biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm, giao lưu văn hoá nghệ thuật.

- Tổ chức Ngày Pháp luật (09/11) tại cơ quan theo hướng dẫn chung.

- Ưu tiên nguồn lực PBGDPL cho các nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế, dân tộc thiểu số, các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn trọng yếu về quốc phòng an ninh; gắn thực hiện PBGDPL với việc thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, đề án liên quan.

- Tổ chức các hoạt động PBGDPL khác phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị mình, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến những văn bản do quan, đơn vị chủ trì xây dựng và các văn bản có liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chị trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về việc triển khai kế hoạch, chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị mình; tổ chức kiểm tra, tổng kết việc thực hiện kế hoạch và báo cáo Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 30/11/2022.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao Du lịch, Sở Du lịch phải phân công một đồng chí Lãnh đạo đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác PBGDPL.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch triển khai thực hiện Kế hoạch này và kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện Kế hoạch đồng bộ, hiệu quả; phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL của Bộ; xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí cho từng công việc cụ thể được giao trình Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định; xây dựng báo cáo tổng kết công tác PBGDPL của ngành và tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch và Bộ Tư pháp.

3. Việc lập dự toán, bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL được thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và Thông tư số 14/2014/TT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3114/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3114/QÐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 07/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!