Quyết định 2644/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện Quyết định 1521/QĐ-TTg 2020 thực hiện Kết luận 80-KL/TW 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2644/QĐ-BTP

Quyết định 2644/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2644/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:31/12/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổng kết 10 năm thi hành luật PBGDPL trong 2022

Ngày 31/12/2020, Bộ Tư pháp ra Quyết định 2644/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư.

Theo đó, trong năm 2022, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành tổ chức tổng kết 10 năm thi hành luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật này và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời tiếp tục xây dựng Quyết định ban hành Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp tiếp tục tiến hành rà soát các văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng; Triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khắp đến các đối tượng, địa bàn trong phạm vi cả nước, có trọng tâm, trọng điểm.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2644/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2644/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1521/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 80-KL/TW NGÀY 20/6/2020 CỦA BAN BÍ THƯ

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Căn cứ Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng cường cự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Thủ trưởng các đơn vị khác thuộc Bộ Tư pháp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ Tư pháp và cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, PBGDPL.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1521/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 80-KL/TW NGÀY 20/6/2020 CỦA BAN BÍ THƯ

(Kèm theo Quyết định số 2644/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao thực hiện và các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) quy định tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Kết luận số 80-KL/TW) và Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW (sau đây gọi là Quyết định số 1521/QĐ-TTg).

2. Xác định nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm, trách nhiệm cụ thể đối với tùng đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg, đáp ứng yêu cầu của công tác PBGDPL trong tình hình mới.

3. Bảo đảm tính khả thi, bao quát toàn diện các nhiệm vụ được giao thực hiện và nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác PBGDPL theo đúng tiến độ và chất lượng.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg

1.1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thuộc phạm vi quản lý để thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của PBGDPL; các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện và trách nhiệm của đội ngũ này trong tham mưu, thực hiện PBGDPL thông qua các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

- Sản phẩm: Văn bản quán triệt, chỉ đạo được ban hành; hội nghị, tọa đàm, cuộc họp quán triệt được tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức.

1.2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm về kết quả triển khai công tác PBGDPL tại đơn vị mình phụ trách theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị đảm bảo tính đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, kế hoạch công tác được ban hành có quy định hoặc lồng ghép quy định nội dung nêu trên; báo cáo kết quả công tác của đơn vị; đánh giá đảng viên, công chức hằng năm.

1.3. Cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm, nghĩa vụ chủ động tìm hiểu, học tập và gương mẫu thực hiện pháp luật; gắn việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao với việc thông tin, phổ biến pháp luật tới Nhân dân và hướng tới coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức hàng năm; tích cực tham gia phổ biến, vận động Nhân dân tuân thủ và chấp hành pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ PBGDPL và các đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả công tác của đơn vị; đánh giá đảng viên, công chức hng năm....

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật

2.1. Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

- Sản phẩm: Văn bản hướng dẫn tng kết; Hội thảo, tọa đàm đánh giá, khảo sát việc thực hiện; báo cáo tổng kết...

2.2. Trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo tinh thần đổi mới của Kết luận số 80-KL/TW nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị, tchức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022 và các năm tiếp theo.

- Sản phẩm: Báo cáo nghiên cứu, đề xuất, đánh giá tác động; các hội nghị, hội thảo, tọa đàm được tổ chức; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sửa đổi, bổ sung.

2.3. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát nội dung Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu triển khai công tác PBGDPL trong tình hình mới.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan,

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

- Sản phẩm: Văn bản rà soát, đề xuất được ban hành.

2.4. Nghiên cứu xây dựng văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL phù hợp với tình hình thực tế

- Cơ quan chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2021.

- Sản phẩm: Văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp được ban hành.

2.5. Tổ chức tổng kết kết quả thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các Đề án về PBGDPL do Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021

- Sản phẩm: Văn bản hướng dẫn tổng kết; các hội thảo, tọa đàm, đoàn kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình; Báo cáo tổng kết; Hội nghị tổng kết được tổ chức...

2.6. Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022-2027.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I/2022.

- Sản phẩm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022-2027 được ban hành.

3. Rà soát các văn bản quy định về tổ chức, hoạt động của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; tham mưu việc đổi mới tổ chức, hoạt động của đơn vị theo hướng độc lập, chuyên trách, hoạt động linh hoạt, hiệu quả

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và các đơn vị, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2021.

- Sản phẩm: Đề án của Bộ Tư pháp về đổi mới tổ chức hoạt động của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; văn bản đề xuất cơ quan có thẩm quyền về đổi mới tổ chức, hoạt động của đơn vị.

4. Thực hiện tốt trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương trong tham mưu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL một cách toàn diện, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc

4.1. Xây dựng Báo cáo nghiên cứu, đề xuất kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/01/2021.

- Sản phẩm: Báo cáo nghiên cứu, đề xuất kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ.

4.2. Tham mưu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản để kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương và phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong định hướng triển khai công tác PBGDPL; đổi mới tổ chức hoạt động; thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, gắn kết, lồng ghép nguồn lực để triển khai công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2021.

- Sản phẩm: Văn bản của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương được ban hành.

4.3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất, tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương hướng dẫn nội dung, hình thức PBGDPL trên cơ sở bám sát và đáp ứng nhu cầu của người dân, vấn đề dư luận xã hội quan tâm và yêu cầu quản lý nhà nước

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo được ban hành.

4.4. Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; xây dựng mô hình để tạo thuận lợi cho người dân chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; tăng cường phối hợp, kết nối chia sẻ thông tin pháp luật trên môi trường mạng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm,

- Sản phẩm: Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; mô hình PBGDPL được xây dựng, thực hiện; các sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số được triển khai.

5. Củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác PBGDPL

5.1. Rà soát, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương đang công tác tại Bộ Tư pháp nói riêng và báo cáo viên pháp luật Trung ương nói chung; tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ này

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Quyết định công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Trung ương; tài liệu PBGDPL được biên soạn; Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL được tổ chức...

5.2. Rà soát, thực hiện sửa đổi, bổ sung Chương trình khung về bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật bảo đảm phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ nếu cần thiết

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình khung được ban hành.

5.3. Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để thu hút đội ngũ chuyên gia pháp luật tham gia PBGDPL, tư vấn, giải đáp pháp luật cho Nhân dân hướng tới coi đây là lực lượng nòng cốt để thực hiện công tác này.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2022 và các năm tiếp theo.

- Sản phẩm: Văn bản quy định hoặc lồng ghép quy định chính sách hỗ trợ, huy động được ban hành.

5.4. Phối hp với các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng và thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở”; Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân”.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2021.

- Sản phẩm: Văn bản góp ý, thẩm định dự thảo Đề án, dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án được ban hành; các nhiệm vụ phân công cho Bộ Tư pháp được thực hiện.

6. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn

6.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan tổ chức thông tin, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật khác do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp; chú trọng phổ biến, thông tin về các chính sách pháp luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; chủ động thông tin rộng rãi, kịp thời các dự thảo chính sách pháp luật có tác động lớn đến xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách và soạn thảo văn bản do đơn vị chủ trì thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Báo Pháp luật Việt Nam; Cục Công nghệ thông tin; Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; Nhà Xuất bản Tư pháp và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Tài liệu, bài viết, chương trình truyền thông được xây dựng, đăng tải, phát hành; hội nghị, tọa đàm, diễn đàn được tổ chức...

6.2. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của đơn vị phù hợp và phục vụ nhu cầu của người dân, lấy người dân làm trung tâm; chú trọng thực hiện PBGDPL bằng tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài phù hợp với đối tượng được phổ biến, trong đó thực hiện dịch ra Tiếng Anh và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp/Trang thông tin điện tử PBGDPL đối với một số văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị chủ trì tham mưu soạn thảo có đối tượng điều chỉnh rộng, nội dung liên quan trực tiếp, thiết thực đến người dân, doanh nghiệp. Tổ chức đối thoại, giải đáp pháp luật về các vướng mắc phổ biến trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi quản lý của đơn vị bằng hình thức phù hợp.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Công nghệ thông tin; các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Sản phẩm: Các hình thức PBGDPL được triển khai; văn bản, tài liệu PBGDPL được dịch bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp/Trang thông tin điện tử PBGDPL.

6.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án “Tổ chức thông tin, phổ biến về chính sách quan trọng trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tạo đồng thuận xã hội”.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và các đơn vị, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2021.

- Sản phẩm: Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành Đề án; các nhiệm vụ của Đề án được triển khai.

6.4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL tại các đơn vị thuộc Bộ gắn với triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021” và những năm tiếp theo

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Nhà Xuất bản Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Cổng Thông tin điện tử PBGDPL được xây dựng, vận hành; các tin, bài, sản phẩm, tài liệu PBGDPL được xây dựng, đăng tải; phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin được xây dựng và ứng dụng.

6.5. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan triển khai công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện công tác này

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dng pháp luật, Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các trường Cao đẳng Luật miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc; các đơn vị, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Kế hoạch phối hợp được ban hành; các tài liệu PBGDPL, cuộc thi tìm hiểu pháp luật và các hình thức PBGDPL khác được thực hiện.

7. Triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp đến các đối tượng, địa bàn trong phạm vi cả nước, có trọng tâm, trọng điểm

7.1. Tăng cường chỉ đạo Sở Tư pháp để chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp tổ chức thực hiện công tác PBGDPL bảo đảm kịp thời, thống nhất, có chất lượng, huy động sự tham gia vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các thiết chế văn hóa thông tin ở cơ sở; lồng ghép với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong triển khai thực hiện; ưu tiên nguồn lực triển khai PBGDPL từ các chương trình, đề án cho các nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế, dân tộc thiểu số, các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn trọng yếu về quốc phòng an ninh

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Trợ giúp pháp lý; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Kế hoạch - Tài chính; các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành; các hình thức PBGDPL được triển khai thực hiện.

7.2. Nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về chuẩn tiếp cận pháp luật trên phạm vi cả nước

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2021.

- Sản phẩm: Báo cáo nghiên cứu; tọa đàm, hội thảo được tổ chức; Bộ tiêu chí quốc gia về chuẩn tiếp cận pháp luật được ban hành.

8. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL

8.1. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế huy động các doanh nghiệp, luật sư, luật gia, nhà khoa học, người có uy tín, hiểu biết pháp luật trong cộng đồng dân cư tham gia thông tin, phổ biến, tư vấn, giải đáp pháp luật cho Nhân dân

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Bổ trợ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2022.

- Sản phẩm: Báo cáo nghiên cứu; hội thảo, tọa đàm được tổ chức; cơ chế, chính sách liên quan được ban hành.

8.2. Bố trí nguồn lực và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp PBGDPL đã được ký kết giữa Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan; tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các bộ, ngành, tổ chức trong công tác PBGDPL thời gian tới.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

- Sản phẩm: Kế hoạch triển khai được ban hành; các hình thức phối hợp PBGDPL được thực hiện.

8.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tham mưu ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia PBGDPL cho Nhân dân; ban hành cơ chế, chính sách đảm bảo tài chính cho việc triển khai các hoạt động PBGDPL của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

- Sản phẩm: Báo cáo nghiên cứu, rà soát; chính sách ưu đãi, khuyến khích được ban hành.

9. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL

9.1. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác PBGDPL theo các chương trình, kế hoạch, đề án đã ban hành; thường xuyên theo dõi, phát hiện, kịp thời đề xuất khen thưởng hoặc khen thưởng theo thẩm quyền các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác PBGDPL; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg tại các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Thi đua - Khen thưởng; các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL được ban hành; các Đoàn kiểm tra được tổ chức...

9.2. Xác định kết quả triển khai công tác PBGDPL của các đơn vị thuộc Bộ là một trong những tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị

- Đơn vị chủ trì: Vụ Thi đua - Khen thưng.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; các đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; báo cáo kết quả thực hiện.

9.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Viện Khoa học pháp lý, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Đề án trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I/2022.

- Sản phẩm : Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án được ban hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể cơ quan Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, phù hợp.

b) Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai và tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả việc thực hiện các hoạt động được phân công theo Kế hoạch.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí tổ chức các hoạt động trong Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm đã giao cho đơn vị chủ trì hoạt động triển khai thực hiện.

b) Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi