Quyết định 25/QĐ-TCT 2023 Kế hoạch kiểm tra văn bản và Danh mục quy phạm pháp luật kiểm tra

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 25/QĐ-TCT

Quyết định 25/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra văn bản và Danh mục quy phạm pháp luật kiểm tra năm 2023
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:25/QĐ-TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành:18/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật kiểm tra năm 2023 của Tổng cục Thuế

Ngày 18/01/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 25/QĐ-TCT về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra văn bản và Danh mục quy phạm pháp luật kiểm tra năm 2023.

Cụ thể, trong năm 2023, các Vụ/Cục thuế được giao chủ trì soạn thảo văn bản kiểm tra việc thực hiện theo quy định Nghị định 34/2016/NĐ-CP; Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản tại cơ quan Thuế các cấp ban hành kèm theo Quyết định 1295/QĐ-TCT ngày 10/9/2021 của Tổng cục Thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật kiểm tra năm 2023 do Vụ Pháp chế chủ trì kiểm tra, bao gồm: Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp; Thông tư hướng dẫn sử dụng số định danh làm mã số thuế và sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 105/2020/TT-BTC, Thông tư 19/2021/TT-BTC; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Xem chi tiết Quyết định 25/QĐ-TCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
_______

Số: 25/QĐ-TCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA VĂN BẢN VÀ DANH MỤC QUY PHẠM PHÁP LUẬT KIỂM TRA NĂM 2023

_________________________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ vcông tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, qui hoạch, kế hoạch;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và t chc bộ máy của tổ chức pháp chế và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản tại cơ quan Thuế các cấp ban hành kèm theo Quyết định 1295/QĐ-TCT ngày 10/09/2021;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính, Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định s 41/2018/QĐ-TTg;

Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-BTC ngày 16/01/2023 của Bộ Tài chính vế việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra văn bản và Danh mục văn bn quy phạm pháp luật kiểm tra thực hiện trong năm 2023;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 (Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Các Vụ/đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản phối hợp với các Vụ/đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng phương án triển khai tổ chức việc kiểm tra văn bản theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016; Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006; Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản tại cơ quan Thuế các cấp nêu trên và gửi kết quả kiểm tra văn bản về Vụ Pháp chế.

- Vụ Pháp chế chủ trì kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do Tổng cục Thuế trình Bộ ký ban hành, tổ chức kiểm tra thực hiện theo kế hoạch và làm đu mối, tổng hợp kết quả kiểm tra văn bản của các Vụ/đơn vị để báo cáo Bộ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ/đơn vị thuộc/trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Vụ Pháp chế - BTC
;
- Lưu: VT, PC (2b). 65

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VĂN BẢN VÀ DANH MỤC QUY PHẠM PHÁP LUẬT KIỂM TRA NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-TCT ngày 18/01/2023 của Tổng cục Thuế)

 

STT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì
soạn thảo

Đơn vị chủ trì
kiểm tra

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Thời gian báo cáo kết quả kiểm tra

I.

Văn bản tự kiểm tra

 

Thực hiện theo quy định Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016; Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản tại cơ quan Thuế các cấp ban hành kèm theo Quyết định 1295/QĐ-TCT ngày 10/9/2021 của Tổng cục Thuế

Các Vụ/Cục thuế được giao chủ trì soạn thảo văn bản

Các Vụ/Cục thuế được giao chủ trì soạn thảo văn bản

Các Vụ/đơn vị
có liên quan

Trong năm 2023 (sau khi được ban hành)

Theo quy định tại Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản tại cơ quan Thuế các cấp ban hành kèm theo Quyết định 1295/QĐ-TCT ngày 10/9/2021 của Tng cục Thuế.

II

Danh mục Văn bản QPPL kiểm tra năm 2023

1

Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập
doanh nghiệp

Vụ Chính sách

Vụ Pháp chế

Các Vụ/đơn vị
có liên quan

Trong năm 2023 (sau khi được ban hành)

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 135 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL

2

Thông tư hướng dẫn sử dụng số định danh làm mã số thuế và sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 105/2020/TT-BTC. Thông tư 19/2021/TT-BTC

Vụ Kê khai &
kế toán thuế

Vụ Pháp chế

Các Vụ/đơn vị
c
ó liên quan

Trong năm 2023 (sau khi được ban hành)

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 135 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL

3

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

V Chính sách

Vụ Pháp chế

Các Vụ/đơn vị
có liên quan

Trong năm 2023 (sau khi được ban hành)

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 135 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL

III

Văn bản kiểm tra theo thẩm quyền

 

Tổ chức kiểm tra văn bản do Bộ, ngành, địa phương ban hành có liên quan đến lĩnh vực thuế

Các Vụ/đơn vị có chức năng, nhiệm vụ giúp Tổng cục quản lý các lĩnh vực
liên quan

Vụ Pháp chế

Các Vụ/đơn vị
có liên quan

Trong năm 2023 (ngay sau khi nhận được văn bản)

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 135 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi