Quyết định 1911/QĐ-TTg 2021 thực hiện kết nối, chia sẻ giữa CSDL về dân cư với CSDL chuyên ngành

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1911/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾT NỐI, CHIA SẺ GIỮA CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VỚI CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA, CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH

___________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

Căn cứ Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nguyên tắc chung trong kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành (sau đây gọi chung là cơ sở dữ liệu khác) khi có một trong các thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải bảo đảm điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân và phải thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Việc kết nối, chia sẻ thông tin công dân giữa các cơ sở dữ liệu phải được bảo đảm bảo mật, an ninh, an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Việc sử dụng thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tuân thủ theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

Điều 2. Chia sẻ thông tin công dân giữa các cơ sở dữ liệu

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chia sẻ thông tin về công dân cho cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện công tác quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu về y tế và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác cung cấp thông tin về công dân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật để bảo đảm thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chia sẻ dữ liệu thông tin công dân thuộc lĩnh vực quản lý để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Việc kết nối, chia sẻ thông tin về công dân ngoài quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều này, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Bộ Công an có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác.

b) Chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc trung ương đánh giá, kiểm tra lỗ hổng bảo mật, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin khi thực hiện việc kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác.

c) Quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng, lưu trữ dữ liệu thông tin công dân để giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội.

d) Phối hợp với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cơ quan nhà nước khác thực hiện kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

đ) Định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu khác.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

a) Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, đường truyền kết nối quản lý, duy trì, vận hành, phát triển Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác, hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội phục vụ phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam.

b) Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối, chia sẻ.

3. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm:

a) Duy trì, vận hành Trục liên thông văn bản quốc gia đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên Cng dịch vụ ng quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

b) Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai của thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đối với các mẫu đơn, tờ khai có các thông tin, trường dữ liệu có thể khai thác, chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với hai nhóm thủ tục hành chính liên thông: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí và các thủ tục hành chính khác có liên quan.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

a) Khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu được giao quản lý để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

b) Phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan để thống nhất phương án thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm thông suốt, bảo mật, an toàn thông tin.

c) Định kỳ, thường xuyên phối hợp với Bộ Công an tiến hành đánh giá, kiểm tra lỗ hổng bảo mật của hệ thống, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin khi kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

d) Xây dựng, phát triển, duy trì, vận hành nền tng tích hợp, chia sẻ dliệu với các cơ sở dữ liệu khác.

đ) Định kỳ 6 tháng và hng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

 

thuộc tính Quyết định 1911/QĐ-TTg

Quyết định 1911/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1911/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:15/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chia sẻ thông tin về công dân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia

Ngày 15/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1911/QĐ-TTg về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở giữ liệu chuyên ngành.

Theo đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chia sẻ thông tin về công dân cho cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh để thực hiện công tác quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Cụ thể, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu về CCCD, Cơ sở dữ liệu về y tế và Cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác cung cấp thông tin về công dân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin.

Ngoài ra, việc kết nối, chia sẻ thông tin công dân giữa các cơ sở dữ liệu phải được bảo đảm bảo mật, an ninh, an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc sử dụng thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1911/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE PRIME MINISTER

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 1911/QD-TTg

 

Hanoi, November 15, 2021

 

DECISION

On the connection and sharing of information between the National Population Database and national databases and specialized databases[1]

 

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government; and the November 22, 2019 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration;

Pursuant to the November 20, 2014 Law on Citizen Identification;

Pursuant to the November 19, 2015 Law on Cyberinformation Security;

Pursuant to the June 12, 2018 Law on Cyber Security;

Pursuant to the Government’s Decree No. 137/2015/ND-CP of December 31, 2015, detailing a number of articles of, and providing measures to implement, the Law on Citizen Identification;

Pursuant to the Government’s Decree No. 37/2021/ND-CP of March 29, 2021, amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 137/2015/ND-CP of December 31, 2015, detailing a number of articles of, and providing measures to implement, the Law on Citizen Identification;

Pursuant to the Government’s Decree No. 47/2020/ND-CP of April 9, 2020, prescribing the management, connection and sharing of digital data of state agencies;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 17/NQ-CP of March 7, 2019, on a number of major tasks and solutions to develop e-government in the 2019-2020 period, with orientations toward 2025;

At the proposal of the Minister of Public Security,

DECIDES:

Article 1. General principles of connection of information between the National Population Database and national databases and specialized databases

1. Ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, and provincial-level People’s Committees that are managing national databases and specialized databases (below referred to as other databases), when acquiring one of the citizen information items belonging to the National Population Database, must satisfy the conditions specified in Clause 2, Article 7 of the Government’s Decree No. 137/2015/ND-CP of December 31, 2015, detailing a number of articles of, and providing measures to implement, the Law on Citizen Identification (below referred to as Decree No. 137/2015/ND-CP), and connect such information with the National Population Database.

2. The connection and sharing of citizen information among databases must ensure confidentiality, security, and cyberinformation security in accordance with law.

3. The use of citizen information on the National Population Database must comply with Article 11 of Decree No. 137/2015/ND-CP,  and the Government’s Decree No. 37/2021/ND-CP of March 29, 2021, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 137/2015/ND-CP.

Article 2. Sharing of citizen information among databases

1. The National Population Database shall share citizen information with national databases, specialized databases, the National Public Service Portal, ministerial- and provincial-level public service portals, and electronic single-window information systems of ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, and People’s Committees of provinces and centrally run cities serving the performance of management work according to their assigned functions, tasks and powers.

2. The Electronic Civil Status Database, Database on Residence, Database on Citizen Identification, Medical Database, and other specialized databases shall provide citizen information to the National Population Database in accordance with law to ensure the consistency, completeness, accuracy and timeliness of information.

3. Ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, and provincial-level People’s Committees shall share citizen data and information in the fields under their management for performance of administrative procedures and state management work according to their assigned functions, tasks and powers.

4. The connection and sharing of citizen information in cases other than those specified in Clauses 1, 2 and 3 of this Article must comply with the Prime Minister’s direction.

Article 3. Responsibilities of ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, and provincial-level People’s Committees

1. The Ministry of Public Security shall:

a/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, and provincial-level People’s Committees in, conducting the connection and sharing of information between the National Population Database and other databases.

b/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, and provincial-level People’s Committees in, evaluating and examining security vulnerabilities to ensure information security and safety when conducting the connection and sharing of information between the National Population Database and other databases.

c/ Manage and operate the National Population Database in a manner that satisfies technical requirements for the connection, sharing, exploitation, use and storage of citizen data and information serving the performance of administrative procedures, state management work and socio-economic development.

d/ Coordinate with political organizations, socio-political organizations, the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuracy, and other state agencies in conducting the connection and sharing of information with the National Population Database.

dd/ Report to the Prime Minister, on a biannual and annual basis, the results of connection and sharing of information between the National Population Database and other databases.

2. The Ministry of Information and Communications shall:

a/ Ensure that the technical infrastructures and transmission lines for connection, management, maintenance, operation, and development of the National Data Integration and Sharing Platform operate stably, meeting the requirements for connection and sharing of data between the National Population Database and other databases and information systems of state agencies, political organizations, and socio-political organizations serving the development of e-government toward digital government and promoting digital transformation in Vietnam.

b/ Guide and urge ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, and provincial-level People’s Committees to complete their databases up to technical standards and connection and sharing requirements.

3. The Government Office shall:

a/ Maintain and operate the National E-Document Exchange Platform, meeting the requirements for data connection and sharing among ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, and provincial-level People’s Committees, serving the performance of administrative procedures on the National Public Service Portal, and ministerial- and provincial-level public service portals and electronic single-window information systems.

b/ Guide ministries, sectors and localities to standardize forms of requests and declarations used in performance of administrative procedures on the National Database on Administrative Procedures, that contain information and data fields exploitable and shareable from the National Population Database.

c/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Public Security, Ministry of Justice, Vietnam Social Security, and related agencies and units in, restructuring their professional processes of, and integrating and providing on the National Public Service Portal, 2 groups of transferable administrative procedures: birth registration - permanent residence registration - grant of health insurance cards for under-6 children; and death registration - permanent residence deregistration - provision of burial allowances, and other related administrative procedures.

4. Ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, and provincial-level People’s Committees shall:

a/ Expeditiously complete databases under their management as assigned for connecting them with the National Population Database.

b/ Coordinate with the Ministry of Public Security and related units in reaching agreement on a plan on connection and sharing of data with the National Population Database, ensuring information continuity, confidentiality and safety.

c/ Periodically and regularly coordinate with the Ministry of Public Security in evaluating and examining confidential vulnerabilities of their systems, ensuring information security and safety when connecting with the National Population Database.

d/ Build, develop, maintain, and operate platforms for data integration and sharing with other databases.

dd/ Report to the Prime Minister, on a biannual and annual basis, the results of connection and sharing of information with the National Population Database.

Article 4. This Decision takes effect on the date of its signing.

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, and chairpersons of provincial-level People’s Committees shall implement this Decision.-

For the Prime Minister
Deputy Prime Minister
VU DUC DAM

 

[1] Công Báo Nos 999-1000 (28/11/2021)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 1911/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 1911/QD-TTg PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Bản dịch LuatVietnam
download Decision 1911/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 1911/QD-TTg PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi