Quyết định 144/QĐ-UBDT Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Công tác dân tộc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

Số: 144/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC CÔNG TÁC DÂN TỘC

---------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Pháp lệnh số 03/2012/UBTVQH ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Danh mục các đề mục trong mi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp đin theo các đề mục;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Quyết định này kèm theo Kế hoạch pháp điển thực hiện pháp đin hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đmục Công tác dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;
- Cổng thông tin điện tử UBDT;

- Lưu: VT, PC (02 bn).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Sơn Hải

 

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC CÔNG TÁC DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số
144/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện pháp điển Đề mục Công tác dân tộc chính xác, đúng quy định.

- Xác định các công việc cụ thể cn thực hiện, thời hạn hoàn thành và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng Đề mục Công tác dân tộc,

II. NỘI DUNG

1. Thực hiện pháp điển

1.1. Xây dựng Danh mục văn bản sử dụng để pháp điển (Đã thực hiện trong tháng 01 năm 2018).

1.2. Kiểm tra, rà soát các văn bản được thu thập; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

Thực hiện việc kiểm tra, rà soát các văn bản đã được thu thập thực hiện pháp điển; kiến nghị xử lý nội dung mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 (Đã thực hiện trong tháng 01 năm 2018).

1.3. Xây dựng cấu trúc Đmục, tiến hành thực hiện pháp đin theo Đmục.

Xác định văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất để xây dựng cấu trúc Đmục; xác định và loại bỏ những nội dung không pháp điển; thực hiện xây dựng cấu trúc Đmục; thực hiện bổ sung phần, chương, mục vào cấu trúc của Đmục (Đã thực hiện trong tháng 01 năm 2018).

1.4. Lấy ý kiến góp ý của các Bộ ngành liên quan

- Ban hành văn bản gửi Bộ, ngành đề nghị góp ý vào Đề mục Công tác dân tộc; Tổng hợp và tiếp thu, ý kiến góp ý của các Bộ ngành liên quan để chỉnh lý pháp điển Đmục (Đã thực hiện trong tháng 01 năm 2018).

2. Hoàn thiện H sơ kết quả pháp điển

2.1. Tiếp thu báo cáo góp của các thành viên Hội đồng thẩm định chỉnh lý pháp điển Đề mục Công tác dân tộc (Đã thực hiện trong tháng 02 năm 2018).

2.2. Tổ chức họp về nội dung báo cáo kết quả pháp điển và chỉnh lý hoàn thiện pháp điển Đề mục Công tác dân tộc trên cơ sở ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định - Bộ Tư pháp báo cáo kiểm tra kết quả pháp điển theo đề mục do Bộ, ngành đề xuất.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2018.

2.3. Trình Lãnh đạo Ủy ban ký xác thực kết quả pháp điển Đề mục Công tác dân tộc gửi Bộ Tư pháp trình Chính phủ theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ủy ban những vn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí bảo đảm cho pháp điển Đmục Công tác dân tộc là 15 triệu đồng (mười lăm triệu đồng chẵn) từ nguồn kinh phí được giao tại Quyết định số 809/QĐ-UBDT ngày 29/12/2017 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cho Văn phòng Ủy ban./.

 

thuộc tính Quyết định 144/QĐ-UBDT

Quyết định 144/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Công tác dân tộc
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:144/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Sơn Hải
Ngày ban hành:19/03/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện pháp điển Đề mục Công tác dân tộc

Tại Quyết định 144/QĐ-UBDT ngày 19/03/2018, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Công tác dân tộc.

Theo đó, việc hoàn thiện hồ sơ kết quả pháp điển sẽ thực hiện trong tháng 03 năm 2018 để đến tháng 04 trình lãnh đạo Ủy ban ký xác thực kết quả pháp điển Đề mục Công tác dân tộc gửi Bộ Tư pháp trình Chính phủ theo quy định.

Kinh phí bảo đảm cho pháp điển Đề mục Công tác dân tộc là 15 triệu đồng từ nguồn kinh phí được giao.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký

Xem chi tiết Quyết định 144/QĐ-UBDT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi