Quyết định 843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 843/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC ĐỀ MỤC TRONG MỖI CHỦ ĐỀ VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN THEO CÁC ĐỀ MỤC

-------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục kèm theo Quyết định này.

Các cơ quan có trách nhiệm thực hiện pháp điển theo quy định tại Điều 4 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan được phân công chủ trì thực hiện pháp điển theo đề mục để bảo đảm việc thực hiện pháp điển được thuận lợi, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện pháp điển các đề mục, khi có căn cứ làm thay đổi tên đề mục thì xác định tên đề mục đó theo quy định tại Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và Nghị định số 63/2013/NĐ-CP.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các cơ quan thực hiện pháp điển, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: Văn thư, PL (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH MỤC

CÁC ĐỀ MỤC TRONG MỖI CHỦ ĐỀ VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN THEO CÁC ĐỀ MỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục)

TT

Tên chủ đề

Tên đề mục

Số thứ tự đề mục trong mỗi chủ đề

Cơ quan chủ trì thực hiện pháp điển

1

An ninh quốc gia

An ninh quốc gia

1

Bộ Công an

Bảo vệ bí mật nhà nước

2

Bộ Công an

Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

3

Bộ Công an

Biên giới quốc gia

4

Bộ Quốc phòng

Biển Việt Nam

5

Bộ Ngoại giao

Công an nhân dân

6

Bộ Công an

Cơ yếu

7

Bộ Quốc phòng

Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

8

Bộ Công an

Phòng, chống khủng bố

9

Bộ Công an

Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

10

Bộ Công an

2

Bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội

1

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo hiểm y tế

2

Bộ Y tế

Kinh doanh bảo hiểm

3

Bộ Tài chính

3

Bưu chính, viễn thông

Bưu chính

1

Bộ Thông tin và Truyền thông

Công nghệ thông tin

2

Bộ Thông tin và Truyền thông

Giao dịch điện tử

3

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tần số vô tuyến điện

4

Bộ Thông tin và Truyền thông

Viễn thông

5

Bộ Thông tin và Truyền thông

4

Bổ trợ tư pháp

Bán đấu giá tài sản

1

Bộ Tư pháp

Công chứng

2

Bộ Tư pháp

Giám định tư pháp

3

Bộ Tư pháp

Luật sư

4

Bộ Tư pháp

Trợ giúp pháp lý

5

Bộ Tư pháp

Tư vấn pháp luật

6

Bộ Tư pháp

5

Cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức

1

Bộ Nội vụ

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

2

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân

3

Tòa án nhân dân tối cao

Viên chức

4

Bộ Nội vụ

6

Chính sách xã hội

Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

1

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Người cao tuổi

2

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Người khuyết tật

3

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng, chống mại dâm

4

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ưu đãi người có công với cách mạng

5

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

7

Công nghiệp

Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

1

Bộ Công Thương

Dầu khí

2

Bộ Công Thương

Điện lực

3

Bộ Công Thương

Hóa chất

4

Bộ Công Thương

Khuyến công

5

Bộ Công Thương

Quản lý phân bón

6

Bộ Công Thương

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

7

Bộ Công Thương

8

Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

1

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bình đẳng giới

2

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Dân số

3

Bộ Y tế

Hôn nhân và gia đình

4

Bộ Tư pháp

Phòng, chống bạo lực gia đình

5

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9

Dân sự

Dân sự

1

Bộ Tư pháp

Đăng ký giao dịch bảo đảm

2

Bộ Tư pháp

Giao dịch bảo đảm

3

Bộ Tư pháp

10

Dân tộc

Công tác dân tộc

1

Ủy ban dân tộc

11

Đất đai

Đất đai

1

Bộ Tài nguyên và Môi trường

12

Doanh nghiệp, hợp tác xã

Doanh nghiệp

1

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

2

Bộ Tư pháp

Hợp tác xã

3

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

4

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

13

Giáo dục, đào tạo

Giáo dục

1

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục đại học

2

Bộ Giáo dục và Đào tạo

14

Giao thông, vận tải

Đường sắt

1

Bộ Giao thông vận tải

Giao thông đường bộ

2

Bộ Giao thông vận tải

Giao thông đường thủy nội địa

3

Bộ Giao thông vận tải

Hàng hải Việt Nam

4

Bộ Giao thông vận tải

Hàng không dân dụng Việt Nam

5

Bộ Giao thông vận tải

15

Hành chính tư pháp

Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

1

Bộ Tư pháp

Chứng thực

2

Bộ Tư pháp

Đăng ký và quản lý hộ tịch

3

Bộ Tư pháp

Lý lịch tư pháp

4

Bộ Tư pháp

Nuôi con nuôi

5

Bộ Tư pháp

Quốc tịch Việt Nam

6

Bộ Tư pháp

16

Hình sự

Hình sự

1

Bộ Tư pháp

17

Kế toán, kiểm toán

Kế toán

1

Bộ Tài chính

Kiểm toán độc lập

2

Bộ Tài chính

Kiểm toán Nhà nước

3

Kiểm toán Nhà nước

18

Khiếu nại, tố cáo

Khiếu nại

1

Thanh tra Chính phủ

Phòng, chống tham nhũng

2

Thanh tra Chính phủ

Thanh tra

3

Thanh tra Chính phủ

Tiếp công dân

4

Thanh tra Chính phủ

Tố cáo

5

Thanh tra Chính phủ

19

Khoa học, công nghệ

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1

Bộ Khoa học và Công nghệ

Chuyển giao công nghệ

2

Bộ Khoa học và Công nghệ

Công nghệ cao

3

Bộ Khoa học và Công nghệ

Đo lường

4

Bộ Khoa học và Công nghệ

Khoa học và công nghệ

5

Bộ Khoa học và Công nghệ

Năng lượng nguyên tử

6

Bộ Khoa học và Công nghệ

Sở hữu trí tuệ

7

Bộ Khoa học và Công nghệ

Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

8

Bộ Khoa học và Công nghệ

20

Lao động

Dạy nghề

1

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Lao động

2

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

3

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Việc làm

4

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

21

Môi trường

Bảo vệ môi trường

1

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đa dạng sinh học

2

Bộ Tài nguyên và Môi trường

22

Ngân hàng, tiền tệ

Bảo hiểm tiền gửi

1

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các công cụ chuyển nhượng

2

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các tổ chức tín dụng

3

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

4

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngoại hối

5

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phòng, chống rửa tiền

6

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

23

Ngoại giao, điều ước quốc tế

Cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

1

Bộ Ngoại giao

Dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại

2

Bộ Ngoại giao

Đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

3

Bộ Ngoại giao

Hàm, cấp ngoại giao

4

Bộ Ngoại giao

Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế

5

Bộ Ngoại giao

Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

6

Bộ Ngoại giao

Lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam

7

Bộ Ngoại giao

Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

8

Bộ Ngoại giao

Quy chế các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta

9

Bộ Ngoại giao

Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam

10

Bộ Ngoại giao

Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

11

Bộ Ngoại giao

24

Nông nghiệp, nông thôn

Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

1

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bảo vệ và phát triển rừng

2

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đê điều

3

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giống cây trồng

4

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Giống vật nuôi

5

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

6

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khuyến nông

7

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Một số chính sách phát triển muối

8

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phát triển ngành nghề nông thôn

9

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phòng, chống thiên tai

10

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quản lý thức ăn chăn nuôi

11

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thú y

12

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủy sản

13

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25

Quốc phòng

Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

1

Bộ Quốc phòng

Bộ đội biên phòng

2

Bộ Quốc phòng

Công nghiệp quốc phòng

3

Bộ Quốc phòng

Công tác phòng không nhân dân

4

Bộ Quốc phòng

Dân quân tự vệ

5

Bộ Quốc phòng

Động viên công nghiệp

6

Bộ Quốc phòng

Giáo dục quốc phòng và an ninh

7

Bộ Quốc phòng

Lực lượng Cảnh sát biển

8

Bộ Quốc phòng

Lực lượng dự bị động viên

9

Bộ Quốc phòng

Một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

10

Bộ Quốc phòng

Nghĩa vụ quân sự

11

Bộ Quốc phòng

Quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam

12

Bộ Quốc phòng

Quốc phòng

13

Bộ Quốc phòng

Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

14

Bộ Quốc phòng

Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ

15

Bộ Quốc phòng

Tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

16

Bộ Quốc phòng

26

Tài chính

Giá

1

Bộ Tài chính

Hải quan

2

Bộ Tài chính

Ngân sách nhà nước

3

Bộ Tài chính

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

4

Bộ Tài chính

27

Tài nguyên

Hoạt động đo đạc và bản đồ

1

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn

2

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Khoáng sản

3

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

4

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tài nguyên nước

5

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

6

Bộ Tài nguyên và Môi trường

28

Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Dự trữ quốc gia

1

Bộ Tài chính

Quản lý nợ công

2

Bộ Tài chính

Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

3

Bộ Tài chính

Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

4

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

5

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trưng mua, trưng dụng tài sản

6

Bộ Tài chính

29

Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Thi đua, khen thưởng

1

Bộ Nội vụ

30

Thi hành án

Đặc xá

1

Bộ Công an

Thi hành án dân sự

2

Bộ Tư pháp

Thi hành án hình sự

3

Bộ Công an

Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4

Bộ Tư pháp

31

Thống kê

Thống kê

1

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

32

Thông tin báo chí, xuất bản

Báo chí

1

Bộ Thông tin và Truyền thông

Hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

2

Bộ Ngoại giao

Xuất bản

3

Bộ Thông tin và Truyền thông

33

Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác

Án phí, lệ phí Tòa án

1

Tòa án nhân dân tối cao

Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

2

Tòa án nhân dân tối cao

Phí và lệ phí

3

Bộ Tài chính

Quản lý thuế

4

Bộ Tài chính

Thuế bảo vệ môi trường

5

Bộ Tài chính

Thuế giá trị gia tăng

6

Bộ Tài chính

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

7

Bộ Tài chính

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

8

Bộ Tài chính

Thuế tài nguyên

9

Bộ Tài chính

Thuế thu nhập cá nhân

10

Bộ Tài chính

Thuế thu nhập doanh nghiệp

11

Bộ Tài chính

Thuế tiêu thụ đặc biệt

12

Bộ Tài chính

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

13

Bộ Tài chính

34

Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1

Bộ Công Thương

Cạnh tranh

2

Bộ Công Thương

Chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

3

Bộ Công Thương

Chứng khoán

4

Bộ Tài chính

Đấu thầu

5

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đầu tư

6

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

7

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

8

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thương mại

9

Bộ Công Thương

Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam

10

Bộ Công Thương

35

Tổ chức bộ máy nhà nước

Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

1

Văn phòng Quốc hội

Bầu cử đại biểu Quốc hội

2

Văn phòng Quốc hội

Hoạt động giám sát của Quốc hội

3

Văn phòng Quốc hội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

4

Văn phòng Quốc hội

Thủ đô

5

Bộ Tư pháp

Tổ chức Chính phủ

6

Bộ Nội vụ

Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

7

Bộ Nội vụ

Tổ chức Quốc hội

8

Văn phòng Quốc hội

Tổ chức Tòa án nhân dân

9

Tòa án nhân dân tối cao

Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

10

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

36

Tổ chức chính trị - xã hội, hội

Công đoàn

1

Văn phòng Quốc hội

Hoạt động chữ thập đỏ

2

Văn phòng Quốc hội

Thanh niên

3

Bộ Nội vụ

Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

4

Bộ Nội vụ

Tổ chức, hoạt động và quản lý hội

5

Bộ Nội vụ

37

Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Hòa giải cơ sở

1

Bộ Tư pháp

Phá sản

2

Tòa án nhân dân tối cao

Thủ tục bắt giữ tàu bay

3

Tòa án nhân dân tối cao

Thủ tục bắt giữ tàu biển

4

Tòa án nhân dân tối cao

Tố tụng dân sự

5

Tòa án nhân dân tối cao

Tố tụng hành chính

6

Tòa án nhân dân tối cao

Tố tụng hình sự

7

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

8

Bộ Tư pháp

Trọng tài thương mại

9

Bộ Tư pháp

38

Tôn giáo, tín ngưỡng

Tín ngưỡng, tôn giáo

1

Bộ Nội vụ

39

Trật tự, an toàn xã hội

Chứng minh nhân dân

1

Bộ Công an

Công an xã

2

Bộ Công an

Cư trú

3

Bộ Công an

Điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

4

Bộ Công an

Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng

5

Bộ Công an

Phòng cháy và chữa cháy

6

Bộ Công an

Phòng, chống ma túy

7

Bộ Công an

Phòng, chống mua bán người

8

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường

9

Bộ Công an

Quản lý, sử dụng pháo

10

Bộ Công an

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

11

Bộ Công an

Quản lý và sử dụng con dấu

12

Bộ Công an

Xử lý vi phạm hành chính

13

Bộ Tư pháp

40

Tương trợ tư pháp

Tương trợ tư pháp

1

Bộ Tư pháp

41

Văn hóa, thể thao, du lịch

Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

1

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chế độ nhuận bút

2

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

3

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Di sản văn hóa

4

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Du lịch

5

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điện ảnh

6

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hoạt động mỹ thuật

7

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

8

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quảng cáo

9

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng

10

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thể dục, thể thao

11

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thư viện

12

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

13

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

14

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

42

Văn thư, lưu trữ

Công tác văn thư

1

Bộ Nội vụ

Lưu trữ

2

Bộ Nội vụ

43

Xây dựng nhà ở, đô thị

Kinh doanh bất động sản

1

Bộ Xây dựng

Nhà ở

2

Bộ Xây dựng

Quy hoạch đô thị

3

Bộ Xây dựng

Xây dựng

4

Bộ Xây dựng

44

Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1

Bộ Tư pháp

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

2

Bộ Tư pháp

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

3

Bộ Tư pháp

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

4

Bộ Tư pháp

Kiểm soát thủ tục hành chính

5

Bộ Tư pháp

Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

6

Bộ Tư pháp

Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

7

Bộ Tư pháp

Phổ biến, giáo dục pháp luật

8

Bộ Tư pháp

Quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

9

Bộ Tư pháp

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

10

Bộ Tư pháp

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

11

Bộ Tư pháp

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

12

Bộ Tư pháp

45

Y tế, dược

An toàn thực phẩm

1

Bộ Y tế

Bảo vệ sức khỏe nhân dân

2

Bộ Y tế

Cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập

3

Bộ Y tế

Dược

4

Bộ Y tế

Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác

5

Bộ Y tế

Khám bệnh, chữa bệnh

6

Bộ Y tế

Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

7

Bộ Y tế

Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người

8

Bộ Y tế

Phòng, chống tác hại của thuốc lá

9

Bộ Y tế

Quản lý mỹ phẩm

10

Bộ Y tế

 

 

 

thuộc tính Quyết định 843/QĐ-TTg

Quyết định 843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:843/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:06/06/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo đề mục
Theo Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13 về pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 16/04/2012 thì pháp điển là việc cơ quan Nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước ở trung ương ban hành (trừ Hiến pháp) để xây dựng Bộ pháp điển; chủ đề là bộ cấu thành của Bộ pháp điển, chứa đựng quy phạm pháp luật điều chỉnh các nhóm quan hệ xã hội nhất định được xác định theo lĩnh vực và đề mục là bộ phận cấu thành chủ đề, chứa đựng quy phạm pháp luật điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội nhất định. Dựa trên tinh thần đó, ngày 06/06/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 843/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục.
Theo Quyết định này, Bộ pháp điển gồm 45 chủ đề như: An ninh quốc gia; Bảo hiểm; Bưu chính, viễn thông; Bổ trợ tư pháp; Cán bộ, công chức, viên chức; Chính sách xã hội; Công nghiệp; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; Dân sự; Đất đai; Giáo dục, đào tạo; Giao thông, vận tải; Hành chính tư pháp…
Trong đó, mỗi chủ đề bao gồm các đề mục khác nhau và được phân công cho các cơ quan Nhà nước có liên quan chủ trì thực hiện. Cụ thể như: Ở chủ đề Bảo hiểm, đề mục Bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì; đề mục Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế chủ trì và đề mục Kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính chủ trì; ở chủ đề Chính sách xã hội, các đề mục Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phòng, chống mại dâm; Ưu đãi người có công với cách mạng đều do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì; ở chủ đề Doanh nghiệp, hợp tác xã, các đề mục Doanh nghiệp; Hợp tác xã; Tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; riêng đề mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do Bộ Tư pháp chủ trì.
Ở chủ đề Tài chính, các đề mục Giá; Hải quan; Ngân sách Nhà nước; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đều do Bộ Tài chính chủ trì; ở chủ đề Thi hành án, đề mục Thi hành án dân sự; Thi hành án hình sự do Bộ Công an chủ trì; Đặc xá; Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tư pháp chủ trì…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định843/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi