Quyết định 121/QĐ-BTP 2022 Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 121/QĐ-BTP

Quyết định 121/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:121/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành:27/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phấn đấu 80% DVC theo phương thức trực tuyến tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

Ngày 27/01/2022, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 121/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Cụ thể, trọng tâm của Kế hoạch như sau: tăng cường hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng, số lượng cung cấp dịch vụ công đối với các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục; phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80% về đăng ký theo phương thức trực tuyến; Đa dạng hóa hình thức tọa đàm, tập huấn, phổ biến pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm;…

Ngoài ra, quý III-IV/2022, Phòng Quản lý nghiệp vụ chủ trì xây dựng 02 Chuyên san về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm; Quý I-IV/2022, quản lý, vận hành Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, hiệu quả;….

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 121/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

_______

Số: 121/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 3018/QĐ-BTP ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Lưu: VT, CĐKQGGDBĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Khánh Ngọc

 

 

BỘ TƯ PHÁP

_______

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác năm 2022 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 121/QĐ-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Mục đích

            Xác định trọng tâm công tác và các nhiệm vụ cụ thể năm 2022 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (sau đây gọi là Cục) nhằm tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm theo thẩm quyền, trách nhiệm được giao, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Cục.

          2. Yêu cầu

- Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Bộ Tư pháp năm 2022; Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ về công tác đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện, đảm bảo đồng bộ, toàn diện và tính khả thi trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan và các điều kiện cần thiết cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Trọng tâm công tác

1.1. Tập trung tham mưu thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về định hướng chính sách hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm. Tiếp tục xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

1.2. Tổ chức thi hành hiệu quả pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm, nhất là Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và Nghị định thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP. Tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với các cơ quan quản lý, tổ chức thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm, giải quyết kịp thời những vấn đề có liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Đa dạng hóa hình thức tọa đàm, tập huấn, phổ biến pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm.

1.3. Tăng cường hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng, số lượng cung cấp dịch vụ công đối với các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục; phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80% về đăng ký theo phương thức trực tuyến. Tập trung hoàn thiện nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phần mềm Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển, chứng khoán đăng ký tập trung.

1.4. Hoàn thiện các quyết định, đề án, quy định liên quan đến tổ chức bộ máy và hoạt động của Cục; thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ của Cục. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu và Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan đến trách nhiệm của Cục.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Tập trung tham mưu thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về định hướng chính sách hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm

- Tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Nghiên cứu định hướng hoàn thiện hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm, pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

- Tham gia, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và đơn vị liên quan thuộc Bộ trong xây dựng các văn bản, đề án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục.

2.2. Tổ chức thi hành hiệu quả pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm. Tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với các cơ quan quản lý, tổ chức thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm, giải quyết kịp thời những vấn đề có liên quan đến người dân và doanh nghiệp

- Tổ chức triển khai thi hành Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm sau khi được Chính phủ ban hành.

- Tiếp tục triển khai thi hành Nghị định số 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; xử lý những vướng mắc trong lĩnh vực bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm theo đề nghị của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Tổ chức theo dõi, kiểm tra liên ngành về công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại 06 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

- Chủ trì, phối hợp và đẩy mạnh hơn nữa công tác truyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan; đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ là đầu mối thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, đặc biệt là tại các địa phương và đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực thực thi pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các Bộ, cơ quan liên quan, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ trong thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm; góp phần thực hiện hiệu quả các Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, cơ quan liên quan.

- Xây dựng 02 Chuyên san “Nội dung cơ bản của Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm” và “Yêu cầu xây dựng, hoàn thiện luật liên quan để đảm bảo tính khả thi trong quy định của Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ”.

2.3. Tăng cường hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng, số lượng cung cấp dịch vụ công đối với các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục. Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phần mềm Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản

- Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đăng ký, cung cấp thông tin tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản; phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80% đăng ký theo phương thức trực tuyến.

- Quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, hiệu quả.

- Thực hiện chuyển đổi nền tảng thanh toán trực tuyến để tích hợp thêm dịch vụ thanh toán qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Nâng cấp phiên bản ngôn ngữ phát triển phần mềm đăng ký trực tuyến để bảo đảm an toàn, bảo mật cho Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm.

- Thực hiện chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện phần mềm đăng ký trực tuyến nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của Nghị định thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin về số khung của phương tiện giao thông cơ giới trong biện pháp bảo đảm đã đăng ký với Cổng dịch vụ công quốc gia và kết nối, tích hợp dữ liệu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng chứng khoán vào Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm.

2.4. Hoàn thiện các quyết định, đề án, quy định liên quan đến tổ chức bộ máy và hoạt động của Cục; thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động của Cục

- Xây dựng và triển khai thực hiện Quyết định thay thế Quyết định số 3018/QĐ-BTP ngày 13/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm khi Nghị định thay thế Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp được ban hành.

- Xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Cục; rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ liên quan đến hoạt động của Cục.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu và Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan đến trách nhiệm của Cục.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; hướng dẫn các Trung tâm Đăng ký xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm trong giai đoạn tiếp theo và triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh Đăng ký viên.

- Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và xây dựng quy hoạch giai đoạn tiếp theo theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo quản lý theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu của Cục.

- Đề xuất đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Cục, nhất là công chức, viên chức được quy hoạch lãnh đạo quản lý cấp Cục, cấp phòng đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn về ngạch, chức danh, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

2.5. Về công tác khác

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030; Đề án tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ; Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp và Quy định về tổ chức đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Tư pháp; triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của đơn vị;

- Rà soát, thống kê và công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm; tiếp tục nghiên cứu, lồng ghép cải cách thủ tục hành chính trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.

- Xây dựng và bảo đảm chất lượng, tiến độ kế hoạch công tác, các báo cáo định kỳ, đột xuất của Cục; theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch của Cục; theo dõi, cập nhật nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của Bộ Tư pháp.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả, khả thi, phù hợp với quy định pháp luật về hợp tác quốc tế trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Vụ Hợp tác quốc tế trong triển khai các hoạt động đã được phê duyệt hoặc các hoạt động được đề xuất theo thực tế.

- Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong các hoạt động của Cục theo quy định.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về vị trí, vai trò của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, của hệ thống đăng ký động sản, góp phần hiệu quả truyền thông về vị thế, vai trò của Bộ Tư pháp.

- Thực hiện giao dự toán ngân sách năm 2022 cho các đơn vị thuộc Cục; kiểm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách và thu chi hoạt động sự nghiệp năm 2021 của các Trung tâm Đăng ký.

- Thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng của Cục; tổ chức triển khai các phong trào thi đua hướng tới 77 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp do Bộ phát động.

- Thực hiện công tác đảng - đoàn thể, công tác bình đẳng giới, quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo quy định.

- Thực hiện quản lý trụ sở, công tác bảo vệ an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường theo quy định.

- Triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Cục và các Trung tâm Đăng ký.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan liên quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ thực hiện có hiệu quả và đúng thời hạn các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác. Lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm chỉ đạo triển khai Kế hoạch công tác của Cục, báo cáo Lãnh đạo Bộ; bám sát công việc được giao phụ trách để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng Kế hoạch công tác của Cục.

2. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trong việc thực hiện Kế hoạch này; Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Bộ bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình ngân sách của Bộ.

3. Căn cứ vào Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Phụ lục kèm theo, các đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị mình báo cáo Cục trưởng phê duyệt để triển khai thực hiện, Văn phòng Cục theo dõi, đôn đốc chung việc thực hiện Kế hoạch. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch là cơ sở để đánh giá kết quả công tác và việc đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng của Cục, các đơn vị thuộc Cục, công chức, viên chức và người lao động của Cục.

4. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các nhiệm vụ mới, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, giải quyết.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm)./.

 
 
 

Phụ lục

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

(Kèm theo Kế hoạch được phê duyệt theo Quyết định số: 121/QĐ-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

______________

 

TT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp thực hiện

Tiến độ

hoàn thành

Sản phẩm

chính

Nguồn kinh phí đảm bảo

Ghi chú

1

Tập trung tham mưu thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về định hướng chính sách hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm

a)

Tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước; các cơ quan, tổ chức liên quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ có liên quan

Tháng 6/2022

Nghị định của Chính phủ

Nguồn kinh phí tự chủ và các nguồn tài trợ khác (nếu có)

Nhiệm vụ từ năm 2021 chuyển sang

b)

Nghiên cứu định hướng hoàn thiện hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm, pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế thị định hướng xã hội chủ nghĩa,

cải cách hành chính và hội nhập quốc tế

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước; các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý IV/2022

Tài liệu, báo cáo

Nguồn kinh phí không tự chủ và các nguồn tài trợ khác (nếu có)

 

c)

Tham gia, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và đơn vị liên quan thuộc Bộ trong xây dựng các văn bản, đề án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Các Bộ, ngành, đơn vị hữu quan; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Theo kế hoạch từng nhiệm vụ cụ thể

Văn bản

Nguồn kinh phí tự chủ

 

2

Tổ chức thi hành hiệu quả pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm. Tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với các cơ quan quản lý, tổ chức thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm, giải quyết kịp thời những vấn đề có liên quan đến người dân và doanh nghiệp

a)

Tổ chức triển khai thi hành Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm sau khi được Chính phủ ban hành

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

Sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành

Văn bản

Nguồn kinh phí tự chủ

 

b)

Tiếp tục triển khai thi hành Nghị định số 21/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

Quý I -IV/2022

Văn bản

Nguồn kinh phí không tự chủ

 

c)

Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; xử lý những vướng mắc trong lĩnh vực bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm theo đề nghị của cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

Quý I -IV/2022

Văn bản

Nguồn kinh phí tự chủ

 

d)

Tổ chức theo dõi, kiểm tra liên ngành về công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại 06 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi dịch Covid-19 được kiểm soát

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý II -IV/2022

Hoạt động kiểm tra được thực hiện, Báo cáo kết quả kiểm tra

Nguồn kinh phí không tự chủ

Có Kế hoạch cụ thể

đ)

Chủ trì, phối hợp và đẩy mạnh hơn nữa công tác truyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan; đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ là đầu mối thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, đặc biệt là tại các địa phương và đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực thực thi pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải; Sở Tư pháp địa phương; Học viện Tư pháp; các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

Quý I -IV/2022

Số lượng lớp tập huấn được tổ chức, Báo cáo kết quả tập huấn

Nguồn kinh phí không tự chủ và các nguồn tài trợ khác (nếu có)

 

e)

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các Bộ, cơ quan liên quan, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ trong thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm; góp phần thực hiện hiệu quả các Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, cơ quan liên quan

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Các các Bộ, ngành liên quan, địa phương; các đơn vị thuộc Bộ; các đơn vị thuộc Cục

Quý I -IV/2022

Công văn phối hợp

Nguồn kinh phí tự chủ và các nguồn tài trợ khác (nếu có)

 

g)

Xây dựng 02 Chuyên san về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm: “Nội dung cơ bản của Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm” và “Yêu cầu xây dựng, hoàn thiện luật liên quan để đảm bảo tính khả thi trong quy định của Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ”

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; các đơn vị thuộc Cục

Quý III-  IV/2022

Chuyên san

Nguồn kinh phí tự chủ

 

3

Tăng cường hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng, số lượng cung cấp dịch vụ công đối với các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục. Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và phần mềm Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản

a)

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đăng ký, cung cấp thông tin tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản; phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80% đăng ký theo phương thức trực tuyến

Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Quý I -IV/2022

Kế hoạch, báo cáo

Nguồn kinh phí 5% do các Trung tâm trích nộp theo           quy định

 

b)

Quản lý, vận hành Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, hiệu quả

Phòng Quản lý nghiệp vụ (bộ phận quản lý dữ liệu)

Cục Công nghệ thông tin; các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

Quý I -

IV/2022

Hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, hiệu quả

Nguồn kinh phí 5% do các Trung tâm trích nộp theo           quy định

 

c)

Thực hiện chuyển đổi nền tảng thanh toán trực tuyến để tích hợp thêm dich vụ thanh toán qua Cổng dịch vụ công quốc gia

Phòng Quản lý nghiệp vụ (bộ phận quản lý dữ liệu)

Văn phòng Chính phủ; Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương); Cục Công nghệ thông tin

Quý I/2022

Phần mềm được hoàn thiện để kết nối, tích hợp với hệ thống thanh toán nền tảng mới

Nguồn kinh phí 5% do các Trung tâm trích nộp theo           quy định

 

d)

Nâng cấp phiên bản ngôn ngữ phát triển phần mềm đăng ký trực tuyến để bảo đảm an toàn, bảo mật cho Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm

Phòng Quản lý nghiệp vụ (bộ phận quản lý dữ liệu)

Cục Công nghệ thông tin; Đơn vị phát triển phần mềm; các đơn vị thuộc Cục

Quý I -II/2022

Hệ thống được hoàn thiện

Nguồn kinh phí 5% do các Trung tâm trích nộp theo           quy định

 

đ)

Thực hiện chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện phần mềm đăng ký trực tuyến nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của Nghị định thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm

Phòng Quản lý nghiệp vụ (bộ phận quản lý dữ liệu)

Cục Công nghệ thông tin; Đơn vị phát triển phần mềm; các đơn vị thuộc Cục

Quý II -III/2022

Hệ thống được nâng cấp và hoàn thiện đáp ứng với yêu cầu

Nguồn kinh phí 5% do các Trung tâm trích nộp theo           quy định

 

e)

Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin về số khung của phương tiện giao thông cơ giới trong biện pháp bảo đảm đã đăng ký với Cổng dịch vụ công quốc gia và kết nối, tích hợp dữ liệu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng chứng khoán vào Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm

Phòng Quản lý nghiệp vụ (bộ phận quản lý dữ liệu)

Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ; Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; Cục Công nghệ thông tin

Quý III- IV/2022

Phần mềm được hoàn thiện để kết nối, chia sẽ dữ liệu

Nguồn kinh phí 5% do các Trung tâm trích nộp theo           quy định

 

4

Hoàn thiện các quyết định, đề án, quy định liên quan đến tổ chức bộ máy và hoạt động của Cục; thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động của Cục

a)

Xây dựng và triển khai thực hiện Quyết định thay thế Quyết định số 3018/QĐ-BTP ngày 13/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm khi Nghị định thay thế Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp được ban hành

Văn phòng Cục

Vụ Tổ chức cán bộ; các đơn vị thuộc Cục

Quý I -

IV/2022

Báo cáo, Quyết định

Nguồn kinh phí tự chủ của Cục

 

b)

Xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Cục; rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ liên quan đến hoạt động của Cục

Văn phòng Cục

Vụ Tổ chức cán bộ; các đơn vị thuộc Cục

Quý I -

IV/2022

Báo cáo, Quyết định

Nguồn kinh phí tự chủ của Cục

 

c)

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu và Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan đến trách nhiệm của Cục

Văn phòng Cục

Vụ Tổ chức cán bộ; các đơn vị thuộc Cục

Theo Hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ

Công văn, Báo cáo

Nguồn kinh phí tự chủ của Cục

 

d)

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; hướng dẫn các Trung tâm Đăng ký xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm trong giai đoạn tiếp theo và triển khai thực hiện

Văn phòng Cục

Vụ Tổ chức cán bộ; các đơn vị thuộc Cục

Theo Hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ

Đề án

Nguồn kinh phí tự chủ của Cục

 

đ)

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh Đăng ký viên

Văn phòng Cục

Vụ Tổ chức cán bộ; các đơn vị thuộc Cục

Theo Kế hoạch của Vụ Tổ chức cán bộ

Công văn, Báo cáo

Nguồn kinh phí tự chủ của Cục

 

e)

Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và xây dựng quy hoạch giai đoạn tiếp theo theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp

Văn phòng Cục

Vụ Tổ chức cán bộ; các đơn vị thuộc Cục

Theo Kế hoạch của Vụ Tổ chức cán bộ

Quyết định

Nguồn kinh phí tự chủ của Cục

 

g)

Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh lãnh đạo quản lý theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu của Cục

Văn phòng Cục

Vụ Tổ chức cán bộ; các đơn vị thuộc Cục

Quý I -

IV/2022

Quyết định

Nguồn kinh phí tự chủ của Cục

 

h)

Đề xuất đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Cục, nhất là công chức, viên chức được quy hoạch lãnh đạo quản lý cấp Cục, cấp phòng đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn về ngạch, chức danh, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

Văn phòng Cục

Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp; các đơn vị thuộc Cục

Quý I -

IV/2022

Báo cáo, Kế hoạch, Chứng chỉ

Nguồn kinh phí tự chủ của Cục

 

i)

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định

Văn phòng Cục

Vụ Tổ chức cán bộ; các đơn vị thuộc Cục

Quý I -

IV/2022

Báo cáo, Quyết định, Quy định

Nguồn kinh phí tự chủ của Cục

 

5

Công tác khác

a)

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030;  Đề án tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ; Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp và Quy định về tổ chức đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Tư pháp

Văn phòng Cục

Văn phòng Bộ; các đơn vị thuộc Cục

Quý I -

IV/2022

Văn bản, báo cáo

Nguồn kinh phí tự chủ của Cục

 

b)

Triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của đơn vị

Văn phòng Cục

Văn phòng Bộ; các đơn vị thuộc Cục

Quý I -

IV/2022

Văn bản, báo cáo

Nguồn kinh phí tự chủ của Cục

 

c)

Rà soát, thống kê và công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm; tiếp tục nghiên cứu, lồng ghép cải cách thủ tục hành chính trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

Sau khi Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm được ban hành

Quyết định, văn bản, tài liệu

Nguồn kinh phí tự chủ

 

d)

Xây dựng và bảo đảm chất lượng, tiến độ kế hoạch công tác, các báo cáo định kỳ, đột xuất của Cục; theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch của Cục; theo dõi, cập nhật nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của Bộ Tư pháp

Văn phòng Cục

Văn phòng Bộ; các đơn vị thuộc Cục

Quý I -

IV/2022

Văn bản, Kế hoạch, báo cáo

Nguồn kinh phí tự chủ của Cục

 

đ)

Tổ chức thực hiện hiệu quả, khả thi, phù hợp với quy định pháp luật về hợp tác quốc tế trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Vụ Hợp tác quốc tế trong triển khai các hoạt động đã được phê duyệt hoặc các hoạt động được đề xuất theo thực tế

Văn phòng Cục

Vụ Hợp tác quốc tế; các đơn vị thuộc Cục

Quý I -

IV/2022

Tài liệu, báo cáo

Hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế

 

e)

Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong các hoạt động của Cục theo quy định

Văn phòng Cục

Văn phòng Bộ; các đơn vị thuộc Cục

Quý I -

IV/2022

Tài liệu, báo cáo

Nguồn kinh phí tự chủ của Cục

 

g)

Đẩy mạnh, hiệu quả công tác truyền thông về vị trí, vai trò của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, của hệ thống đăng ký động sản, của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, góp phần truyền thông về vị thế, vai trò của Bộ Tư pháp

Văn phòng Cục

Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam; các đơn vị thuộc Cục

Quý I -IV/2022

Sản phẩm truyền thông

Nguồn phí của Cục và Trung tâm Đăng ký

 

h)

Thực hiện giao dự toán ngân sách năm 2022 cho các đơn vị thuộc Cục; kiểm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách và thu chi hoạt động sự nghiệp năm 2021 của các Trung tâm Đăng ký

Văn phòng Cục (bộ phận tài chính, kế toán)

Cục Kế hoạch - Tài chính; các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

Quý I -IV/2022

Biên bản kiểm tra, xét duyệt quyết toán, Thông báo duyệt quyết toán

Nguồn phí của Cục và Trung tâm Đăng ký

 

i)

Thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng của Cục; tổ chức triển khai các phong trào thi đua hướng tới 77 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp do Bộ phát động

Văn phòng Cục

Vụ Thi đua - Khen thưởng; các đơn vị thuộc Cục

Quý I -IV/2022

Kế hoạch

Nguồn kinh phí tự chủ của Cục

 

k)

Thực hiện công tác đảng - đoàn thể, công tác bình đẳng giới, quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo quy định

Văn phòng Cục

Các đơn vị thuộc Cục

Quý I -IV/2022

Báo cáo

Nguồn kinh phí tự chủ của Cục

 

l)

Thực hiện quản lý trụ sở, công tác bảo vệ an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường theo quy định

Văn phòng Cục

Các đơn vị thuộc Cục

Quý I -IV/2022

Công văn, Báo cáo

Nguồn kinh phí tự chủ của Cục

 

m)

Triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Cục và các Trung tâm Đăng ký

Văn phòng Cục

Văn phòng Bộ; Các đơn vị thuộc Cục

Quý I -IV/2022

Công văn, Báo cáo

Nguồn kinh phí tự chủ của Cục

 

n)

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ

Văn phòng Cục

Các đơn vị thuộc Cục

Quý I -IV/2022

Công văn, Báo cáo

Nguồn kinh phí tự chủ của Cục

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi