Quyết định 121/QĐ-BCĐGĐTP kế hoạch kiểm tra Đề án nâng cao hiệu quả giám định tư pháp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG

-------------

Số: 121/QĐ-BCĐGĐTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương năm 2020

-------------

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-TTg ngày 8 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Thủ trưởng Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, TCCV, NC, PL, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, BCĐGĐTP.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

PHÓ THỦ TƯỚNG

Trương Hòa Bình

 

 

 

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG

-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-BCĐGĐTP ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương)

------------

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (sau đây gọi tắt là Đề án) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 250/QĐ - TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm từng thành viên Ban Chỉ đạo nắm vững nội dung, mục đích và các yêu cầu chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án, Luật giám định tư pháp trong năm 2020.

b) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Đề án, Luật giám định tư pháp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

c) Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề cấp bách nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

d) Thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

II. NỘI DUNG

1. Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ năm 2020, cụ thể như sau:

a) Tiếp tục quán triệt nội dung Đề án, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp khi được Quốc hội thông qua; thực hiện các giải pháp hiệu quả nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giám định tư pháp, pháp luật về tố tụng để tạo nhận thức thống nhất về trách nhiệm của các ngành, các cấp cấp đối với công tác giám định tư pháp.

Phân công lãnh đạo Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo công tác giám định tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ, địa phương; giải quyết kịp thời các vướng mắc về giám định tư pháp bảo đảm hoạt động giám định tư pháp hỗ trợ tích cực việc xử lý dứt điểm một số vụ án còn tồn đọng.

b) Tổ chức triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp.

c) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định cho người giám định tư pháp, người tiến hành tố tụng và cán bộ thực hiện quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

2. Các Bộ, ngành, địa phương lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp; thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, nhất là công tác giám định tư pháp phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung sau đây:

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi quản lý ngành cần khẩn trương rà soát hệ thống văn bản pháp luật, sửa đổi, bổ sung các thông tư phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp, trong đó: hướng dẫn thống nhất quy trình giám định tư pháp, thời hạn giám định vụ việc cụ thể phù hợp theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp.

b) Các Bộ, trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực, cần chủ động tăng cường phối hợp, tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động giám định, trong đó chú trọng lĩnh vực giám định tư pháp về: thuế, tài chính, ngân hàng, đất đai, xây dựng cơ bản; các lĩnh vực giám định tư pháp mới phát sinh như: môi trường, viễn thông, công nghệ cao, giám định tư pháp có yếu tố nước ngoài ... nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu giám định tư pháp phát sinh.

c) Các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo tiếp tục củng cố, xây dựng, kiện toàn đội ngũ người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý, đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu giám định trong các lĩnh vực này của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để phục vụ hiệu quả yêu cầu của công tác phòng chống, tham nhũng trong giai đoạn hiện nay, không để tồn đọng vụ việc đã được trưng cầu giám định.

3. Tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, cụ thể như sau:

a) Bộ Y tế:

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 47/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy trình giám định pháp y cho phù hợp tình hình mới trong Quý II/2020.

- Nghiên cứu, chuẩn bị để thành lập Phân viện Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa tại Nam Trung Bộ khi đủ điều kiện cần thiết về nguồn nhân lực, phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động giám định pháp y tâm thần.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương xây dựng dự án đầu tư xây dựng trụ sở Viện pháp y quốc gia tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội trong năm 2020-2021.

b) Bộ Công an:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Đề án tăng cường cơ sở vật chất cho các tổ chức kỹ thuật hình sự trong Quý IV/2020.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thống nhất về trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh toán tiền bồi dưỡng giám định trong Quý II/2020.

- Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BCA ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quản lý và sử dụng kinh phí điều tra trong Công an nhân dân đảm bảo kinh phí chi trả chi phí giám định và tiền bồi dưỡng giám định kịp thời, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao ban hành chỉ tiêu thống kê, đánh giá về số lượng, chất lượng trưng cầu, thực hiện giám định, mức độ đáp ứng yêu cầu của hoạt động giám định tư pháp trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử.

c) Bộ Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp vói Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, ban hành Thông tư quy định về chế độ cấp phát, sử dụng nguồn kinh phí, bảo đảm có nguồn kinh phí riêng phục vụ việc chi trả chi phí giám định, chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp và các chi phí cần thiết khác cho việc trưng cầu giám định của các cơ quan tiến hành tố tụng trong Quý IV/2020.

- Nghiên cứu vấn đề chi phí giầm định/phí giám định cho phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực giám định (lĩnh vực nhà nước đầu tư với lĩnh vực ngoài khu vực nhà nước) trong Quý IV/2020.

d) Các Bộ: Y tế, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy trình, quy chuẩn giám định hoặc hướng dẫn áp dụng các quy chuẩn chuyên môn trong giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành mình trong Quý II/2020.

đ) Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho đội ngũ người giám định, người tiến hành tố tụng thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

4. Tiếp tục tổ chức một số đoàn kiểm tra để kiểm tra việc thực hiện Đề án tại một số Bộ, ngành, địa phương, kiểm tra về việc thực hiện giám định ở một số lĩnh vực; việc thực hiện các quy định của pháp luật về chi phí giám định tư pháp, chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp và phụ cấp trách nhiệm của giám định viên tư pháp (theo kế hoạch cụ thể của Ban Chỉ đạo).

5.. Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo

a) Nội dung

- Đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các nhịệm vụ được phân công của các Bộ, ngành và địa phương theo Đề án, trong đó chú trọng đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong năm 2020.

- Đánh giá tình hình giải quyết các khó khăn, vướng mắc nổi cộm trong hoạt động giám định tư pháp

-Đề ra Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch kiểm tra năm 2021 của Ban Chỉ đạo.

b) Thời gian: Quý IV năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện Kế hoạch này.

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

PHÓ THỦ TƯỚNG

Trương Hòa Bình

 

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG

-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

 

KẾ HOẠCH
Kiểm tra việc thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-BCĐGĐTP ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương)

--------------

 

Thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương tiến hành kiểm tra việc thực hiện Đề án ở một số Bộ, ngành và địa phương với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Đánh giá những kết quả việc triển khai thực hiện Đề án và kết quả triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp tại một số Bộ, ngành, địa phương; nắm bắt và chấn chỉnh những tồn tại trong hoạt động giám định tư pháp nhằm bảo đảm công tác giám định tư pháp được thực hiện đầy đủ, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Việc xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn hoặc áp dụng quy chuẩn chuyên môn, thời hạn giám định của các Bộ, ngành.

2. Việc củng cố, kiện toàn tổ chức giám định tư pháp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động giám định và kinh phí hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp công lập.

3. Việc công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc trên cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và hoạt động giám định tư pháp của các tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, người giám định tư pháp theo vụ việc ở một số Bộ, ngành, địa phương.

4. Việc dự toán, cấp phát, bảo đảm nguồn kinh phí phục vụ việc chi trả kịp thời tiền bồi dưỡng giám định, chi phí giám định.

III. HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

1. Hình thức kiểm tra

a) Từng thành viên Ban Chỉ đạo chủ động kiểm tra việc thực hiện Đề án, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp tại Bộ, ngành mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Thành lập các đoàn kiểm tra, mỗi đoàn kiểm tra do 01 thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện một số bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo để tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại Mục II của Kế hoạch này.

2. Thời gian kiểm tra

Trưởng đoàn kiểm tra tổ chức thực hiện việc kiểm tra trong năm 2020.

3. Thành phần, địa điểm kiểm tra

a) Đoàn thứ nhất

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Bộ Tư pháp.

- Các thành viên gồm đại diện: Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Địa điểm: Các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Phú Yên, Khánh Hòa; Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

b) Đoàn thứ hai

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương.

- Các thành viên gồm: Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- Địa điểm: Bộ Xây dựng, Bộ Công an (các đơn vị tham mưu, chỉ đạo hướng dẫn việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người thực hiện giám định; việc thanh quyết toán tiền bồi dưỡng giám định, chi phí giám định), Công an một số tỉnh, thành phố do Trưởng đoàn lựa chọn.

c) Đoàn thứ ba

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Bộ Công an.

- Các thành viên gồm đại diện: Ban Nội chính Trung ương, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao.

- Địa điểm: Bộ Tài nguyên và Môi trường; các tỉnh: Bắc Giang, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Bình Thuận.

d) Đoàn thứ tư

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Bộ Y tế.

- Các thành viên gồm đại diện: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và một số chuyên gia trong lĩnh vực pháp y và kỹ thuật hình sự.

- Địa điểm: Các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bình Dương, Bình Phước.

Ngoài các thành viên được chỉ định, tùy tình hình cụ thể, Trưởng đoàn có thể cử thêm thành viên tham gia đoàn kiểm tra.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí phục vụ hoạt động của các đoàn kiểm tra được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và được bố trí trong dự toán kinh phí thường xuyên của Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, thực hiện theo quy định về chế độ đi công tác và các quy định khác có liên quan.

2. Trong trường hợp thành viên Ban Chỉ đạo tự quyết định tổ chức đoàn kiểm tra tại các địa bàn phụ trách thì chủ động phương tiện đi lại và việc ăn, ở theo quy định chung của Nhà nước về chế độ công tác phí và do ngân sách bảo đảm từ nguồn kinh phí của Bộ, ngành chủ quản.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, các Trưởng đoàn kiểm tra xây dựng Kế hoạch kiểm tra, dự trù kinh phí cụ thể của đoàn mình gửi về Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo trước 30 ngày dự kiến thực hiện việc kiểm tra. Cơ quan thường trực hướng dẫn lập hồ sơ, chứng từ, và tiến hành thanh quyết toán kinh phí kiểm tra theo quy định.

2. Kết thúc kiểm tra, các Đoàn kiểm tra có kết luận kiểm tra, nêu rõ những nội dung được kiểm tra, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và kiến nghị các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Kết luận kiểm tra gửi báo cáo Trưởng Ban Chỉ dạo, đồng thời gửi Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 15 tháng 10 năm 2020 để tổng hợp chung.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ở cấp Trung ương; Ban Chỉ đạo ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

PHÓ THỦ TƯỚNG

Trương Hòa Bình

thuộc tính Quyết định 121/QĐ-BCĐGĐTP

Quyết định 121/QĐ-BCĐGĐTP của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương về việc ban hành Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương năm 2020
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:121/QĐ-BCĐGĐTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Hòa Bình
Ngày ban hành:25/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập 04 đoàn kiểm tra hoạt động giám định tư pháp

Ngày 25/02/2020, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương đã ra Quyết định 121/QĐ-BCĐGĐTP về việc ban hành Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương năm 2020.

Trước hết, Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu, chuẩn bị để thành lập Phân viện Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà tại Nam Trung Bộ khi đủ điều kiện cần thiết về nguồn nhân lực, phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động giám định pháp y tâm thần.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục tổ chức một số đoàn kiểm tra để kiểm tra việc thực hiện Đề án tại một số Bộ, ngành, địa phương, kiểm tra về việc thực hiện giám định ở một số lĩnh vực; việc thực hiện các quy định của pháp luật về chi phí giám định tư pháp, chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp và phụ cấp trách nhiệm của giám định viên tư pháp.

Cụ thể, trong năm 2020, thành lập 04 đoàn kiểm tra: Đoàn thứ nhất kiểm tra các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Phú Yên, Khánh Hòa, Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đoàn thứ hai kiểm tra Bộ Xây dựng, Bộ Công an; Đoàn thứ ba kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Bình Thuận; Đoàn thứ tư kiểm tra các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bình Dương, Bình Phước.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 121/QĐ-BCĐGĐTP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi