Quyết định 314/QĐ-BTP Kế hoạch công tác năm 2020 Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

--------

Số: 314/QĐ-BTP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

                  

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020
của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

-------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế Xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-BTP ngày 05/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01/01/2020 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2020 của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cục Công nghệ thông tin (đăng tải trên cổng thông tin điện tử);

- Lưu: VT, TCLĐH (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Hoàng Oanh

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

--------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác năm 2020 của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 314/QĐ-BTP
ngày
20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

------------

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hoàn thành các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp giao có chất lượng và đúng tiến độ; tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, góp phần hoàn thiện nhiệm vụ của Ngành Tư pháp trong năm 2020.

- Làm cơ sở cho việc điều hành, triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác của Trường; phân công khoa học, cụ thể nhiệm vụ cho từng đơn vị, cá nhân; đánh giá kết quả công tác của Trường và các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường.

- Cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành theo dõi, đánh giá kết quả công tác của các đơn vị thuộc Trường; phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại trong công tác thi đua, khen thưởng.

2. Yêu cầu

1. Bám sát Chương trình hành động của Ngành Tư pháp, các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2020; bám sát mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của địa phương và khu vực.

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp; Sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ và các tỉnh miền Trung; bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Giám hiệu đến các đơn vị thuộc Trường.

- Chủ động xây dựng và thực hiện Kế hoạch một cách chi tiết, có trách nhiệm hoàn thành đúng tiến độ, khắc phục hạn chế của những năm trước, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra.

- Phân công nhiệm vụ hợp lý, khoa học đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị; đồng thời, chủ động và sáng tạo trong quá trình triển khai công việc.

- Xác định rõ nhiệm vụ trọng điểm, trách nhiệm cá nhân, tiến độ, kết quả đầu ra để đầu tư nguồn lực phù hợp trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển Nhà trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, quy trình, thủ tục thành lập trường cao đẳng luật.

- Tập trung thực hiện tốt công tác tuyển sinh trung cấp luật đảm bảo đạt chỉ tiêu, đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp tuyển sinh, đào tạo như liên thông đại học luật, văn bằng 2 đại học luật ... Mặt khác, đa dạng hóa hình thức, loại hình đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục tổ chức đào tạo với sự đổi mới phương pháp, mô hình đào tạo nghề, tập trung đào tạo có chất lượng, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với học sinh, quản lý tốt học sinh.

- Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống giáo trình, bài giảng, giáo án phục vụ giảng dạy theo đúng quy định của Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình.

- Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Nhà trường.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Công tác tuyển sinh, đào tạo, giảng dạy và liên kết đào tạo

* Công tác tuyển sinh

- Xây dựng, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 (dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp luật năm 2020 là 250 chỉ tiêu).

- Đẩy mạnh công tác tuyển sinh trung cấp luật và các lớp liên kết đào tạo.

- Mở rộng, đa dạng hóa hình thức tuyển sinh, phạm vi, đối tượng nhằm thu hút học sinh, học viên theo học tại Trường. Bên cạnh tập trung tuyển sinh ở các tỉnh Bắc miền Trung, Nhà trường mở rộng địa bàn tuyển sinh tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Đăng ký chỉ tiêu và tuyển sinh khóa 1 hệ cao đẳng luật sau khi Trường được phê duyệt nâng cấp thành trường cao đẳng.

- Tổ chức Đoàn ra (Báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp Lào và các đơn vị kết quả của công tác tuyển sinh, đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại Trường trong thời gian qua và tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh tại nước CHDCND Lào).

* Công tác đào tạo, giảng dạy

- Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa. hoàn thiện hệ thống giáo trình, bài giảng, giáo án phục vụ giảng dạy theo đúng quy định Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề nghiệp theo hướng đa dạng hóa chuyên ngành của Trường.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cho các khóa học, các lớp liên kết.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, phân công giáo viên giảng dạy và kế hoạch mời giáo viên thỉnh giảng theo đúng quy định và chương trình đào tạo đã được phê duyệt.

- Phát động phong trào thi đua giữa các lớp, kịp thời khen thưởng, động viên những học sinh xuất sắc.

* Công tác phối hợp tuyển sinh

Tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo uy tín tuyển sinh các lớp: Văn bằng 2 đại học luật, liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học luật; các lớp đào tạo các chức danh tư pháp như nghiệp vụ công chứng, nghiệp vụ luật sư; liên kết với địa phương để mở các lớp đào tạo trung cấp luật tại các địa phương; các lớp bồi dưỡng ngắn hạn...

b) Công tác học sinh

* Công tác quản lý học tập, rèn luyện của học sinh

- Thực hiện nghiêm Quy chế đào tạo, Quy chế quản lý học sinh, Nội quy học tập, Nội quy lớp học, Kế hoạch giảng dạy, quản lý các khóa; sắp xếp, bố trí, đảm bảo khoa học, phù hợp nơi ăn ở, học tập cho học sinh các Khóa.

- Tăng cường công tác quản lý Khu Nội trú, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh vào trong các môn học cụ thể và trong các hoạt động của Nhà trường, đặc biệt là đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS và lưu học sinh Lào.

* Công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống các tệ nạn xã hội

- Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp về đảm bảo an ninh trật tự với Phòng PA03, Phòng PC06 - Công an tình Quảng Bình và Công an phường Bắc Lý, xử lý kịp thời các hiện tượng học sinh vi phạm nội quy, quy chế và vi phạm pháp luật trong và ngoài Trường.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội.

* Thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh

- Thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến học sinh theo quy định tại Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học hệ cao đẳng, trung cấp, đảm bảo quyền lợi của học sinh khi theo học tại Trường.

- Thực hiện đúng các quy định về xét học bổng khuyến khích học tập cho học sinh đồng thời tiếp tục phát triển và sử dụng hiệu quả “Quỹ hỗ trợ học sinh nghèo” của Nhà trường để trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

c) Công tác nghiên cứu khoa học

- Tích cực triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn, tổ chức các hội nghị, hội thảo. Dự kiến năm 2020 triển khai 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh.

- Triển khai cho giáo viên viết tạp chí, sách tham khảo.

d) Công tác tổ chức bộ máy

- Triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển Nhà trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện các quy trình, thủ tục thành lập trường cao đẳng luật sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế liên quan đến tổ chức, hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của Trường.

- Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức và kê khai tài sản thu nhập theo quy định.

- Kiện toàn Lãnh đạo cấp Phòng đảm bảo sự ổn định và đầy đủ về cơ cấu nhân sự.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, bảo đảm đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên, người lao động có chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật và văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đặc biệt tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn giảng viên dạy nghề bậc cao đẳng và ưu tiên đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ và khung năng lực vị trí việc làm. Đồng thời, tăng cường lồng ghép giới vào nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong xã hội.

- Tăng cường sự tham gia của công chức, viên chức nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo tương xúng với tỷ lệ và năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ trong toàn Ngành.

- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động.

e) Công tác hành chính - thư viện

- Triển khai thực hiện các thể chế đã xây dựng và rà soát, sửa đổi, xây dựng mới các Quy chế đảm bảo cho việc thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nhà trường trong năm 2020.

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo cho hoạt động điều hành, quản lý của Lãnh đạo Trường và tổ chức thực hiện của các đơn vị đảm bảo thông suốt, có hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch bổ sung sách, giáo trình, tạp chí chuyên ngành cho Thư viện. Đồng thời tiếp tục đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác, sử dụng tốt thư viện phục vụ cho việc nghiên cứu của cán bộ, giáo viên và học tập của học sinh.

g) Công tác tài chính - kế toán

- Rà soát, sửa đổi thủ tục, quy định về hoạt động tài chính của Nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của Nhà nước.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch sử dụng kinh phí năm 2020.

- Lập báo cáo tài chính, thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

- Lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trình Bộ Tư pháp phê duyệt.

- Thực hiện công tác quản lý, giám sát việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài chính.

h) Công tác xây dựng cơ sở vật chất

- Lập kế hoạch và tổ chức mua sắm tài sản, đầu tư trang thiết bị, tài sản, phương tiện phục vụ hoạt động chung của Nhà trường theo dự toán đã được phê duyệt.

- Quản lý, sử dụng tài sản của Trường đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ tốt các hoạt động của Trường.

- Tiếp tục giám sát thi công, nghiệm thu các hạng mục Giai đoạn II và đưa vào sử dụng theo kế hoạch, đảm bảo tốt cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện nâng cấp thành trường cao đẳng.

i) Công tác thi đua, khen thưởng

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thi đua theo hướng dẫn của Cụm Thi đua số 2 thuộc Bộ Tư pháp và Khối Thi đua văn hóa xã hội tỉnh Quảng Bình.

k) Công tác tư vấn pháp luật

- Tiếp nhận yêu cầu tư vấn và tư vấn pháp luật trực tiếp tại trung tâm hoặc tư vấn qua điện thoại, email, website cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, nhân viên của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu.

- Triển khai tổ chức các hoạt động thực hành nghề luật cho giáo viên và học sinh toàn Trường.

m) Công tác đảng

- Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra để lãnh đạo Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư pháp đã ban hành tại Hướng dẫn số 21-HD/ĐU một số nội dung đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 22-KH/ĐU Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tư pháp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Duy trì sinh hoạt Đảng ủy cơ sở; sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng đảng bộ, chi bộ trong Nhà trường trong sạch, vững mạnh.

n) Công tác đoàn thể

- Phát huy vai trò, nhiệt huyết của tuổi trẻ vào các hoạt động chuyên môn của Nhà trường như tuyển sinh, đào tạo, quản lý học sinh, nghiên cứu khoa học...

- Tích cực tổ chức các hoạt động đoàn thể hưởng ứng các chương trình của Đoàn Bộ Tư pháp, các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ, Tết của đất nước...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trường Trung cấp Luật Đồng Hới chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả và đúng thời hạn theo kế hoạch công tác; Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xin ý kiến chỉ đạo khi có vấn đề phát sinh, vượt quá thẩm quyền.

2. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí để bảo đảm cho Trường Trung cấp Luật Đồng Hới thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế.

3. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch là cơ sở để đánh giá kết quả công tác của Nhà trường, các tổ chức, cá nhân công tác tại Trường, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng cuối năm.

4. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh các nhiệm vụ mới, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Hoàng Oanh

 

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

--------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

 

 

PHỤ LỤC

Chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2020

 (Kèm theo Kế hoạch công tác năm 2020 của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

-------------------------------------

 

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm chủ yếu

Nguồn kinh phí đảm bảo

Ghi chú

I

CÔNG TÁC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠY VÀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

 

Công tác tuyển sinh

1

Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh và xây dựng kế hoạch tuyển sinh trung cấp luật năm 2020 (dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 là 250 chỉ tiêu)

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Quý l

- Công văn đồng ý giao chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Kế hoạch tuyển sinh năm 2020.

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

2

Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh và xây dựng kế hoạch tuyển sinh cao đẳng luật khóa 1 sau khi Trường được phê duyệt nâng cấp thành trường cao đẳng

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Sau khi được phê duyệt

- Công văn đồng ý giao chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Kế hoạch tuyển sinh năm 2020.

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

3

Tổ chức tập huấn công tác tuyển sinh năm 2020

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Tháng 02

Trang bị kiến thức, kỹ năng tuyển sinh cho cán bộ, giáo viên Nhà trường

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

4

Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm 2020 ở các tỉnh Bắc miền Trung, Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Bắt đầu từ

Tháng 3

Tuyển học sinh về nhập học

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

5

Tổ chức Đoàn ra (Báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp Lào và các đơn vị kết quả của công tác tuyển sinh, đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại Trường trong thời gian qua và tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh tại nước CHDCND Lào)

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Tháng

5/2020

 

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

6

Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Quý IV

Báo cáo kết quả công tác tuyển sinh năm 2020

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

 

Công tác đào tạo, giảng dạy

7

Biên soạn, rà soát, cập nhật, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống bài giảng, giáo án phục vụ giảng dạy theo đúng quy định của Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề nghiệp theo hướng đa dạng hóa chuyên ngành của Trường

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

- Tập bài giảng

- Giáo án

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

8

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai công tác đào tạo các khóa học theo đúng chương trình đào tạo

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Kế hoạch đào tạo toàn khóa của các lớp, lịch học tập của từng học kỳ

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

9

Xây dựng ngân hàng đề thi, câu hỏi phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá và phân loại học sinh

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Ngân hàng đề thi

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

10

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đào tạo chương trình cao đẳng luật sau khi Trường được phê duyệt nâng cấp thành trường cao đẳng

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Sau khi được phê duyệt

Kế hoạch, chương trình, lịch học cao đẳng luật khóa 1

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

11

Quản lý thống nhất kế hoạch, nội dung, chương trình, lịch giảng dạy, khối lượng giảng dạy theo kế hoạch của năm học 2019-2020 và 2020- 2021

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Hồ sơ giảng dạy và kết quả giảng dạy

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

12

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện đưa học sinh đi thực tập tại các xã, phường, thị trấn, Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự địa phương và các tổ chức khác

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Theo kế hoạch

Triển khai các Kế hoạch thực tập theo chương trình đào tạo

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

13

Phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án các tỉnh miền Trung để xây dựng kế hoạch, giải pháp, cơ chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật theo nhu cầu

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Theo kế hoạch

Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

14

 

Tổ chức hoạt động kiểm tra, quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Theo kế hoạch

Biên bản tổng hợp đánh giá hoạt động giảng dạy của giáo viên

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

15

Tổ chức cho giáo viên đi thực tế, học hỏi kinh nghiệm tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Quyết định

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

16

Tổ chức rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung Quy chế đào tạo và biểu mẫu, sổ sách phù hợp theo quy định

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Quy chế đào tạo, biểu mẫu, sổ sách

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

17

Tổng kết, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Hàng tháng và cuối kỳ học, năm học

Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

18

Thực hiện tự đánh giá chất lượng Trường TCL Đồng Hới năm 2020

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Theo Kế hoạch

 

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

 

Công tác phối hợp tuyển sinh

19

Phối hợp với các cơ sở đào tạo như: Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Đại học Luật Huế, Đại học Vinh...tuyển sinh các lớp Văn bằng 2 Đại học Luật, liên thông từ trình độ Trung cấp lên Đại học Luật; các lớp đào tạo các chức danh tư pháp như công chứng viên, luật sư; các lớp bồi dưỡng ngắn hạn...

Trường Trung cấp Luật Đồng

Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Mở các lớp liên kết đào tạo; hồ sơ và kết quả tổ chức các lớp

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp; nguồn thu của Trung tâm tư vấn pháp luật

 

II

CÔNG TÁC HỌC SINH

20

Xây dựng, kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế quản lý học sinh và giám sát việc thực hiện

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên theo năm học

- Các quy định, quy chế quản lý học sinh

- Báo cáo đánh giá việc thực hiện và kết quả rèn luyện của học sinh

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

21

Xây dựng, quản lý và lưu trữ hồ sơ học sinh các khóa học

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Hồ sơ học sinh

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

22

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa (chiếu phim pháp luật, tổ chức phiên tòa lưu động, ...) , các hoạt động văn nghệ, thể thao thường xuyên, định kỳ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm (09/1, 8/3, 26/3, 30/4, 01/5, 19/5, 20/11, ...), các hoạt động hướng nghiệp, tuần sinh hoạt công dân, đối thoại giữa Ban Giám hiệu với học sinh

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Học sinh được tham gia các hoạt động ngoại khóa

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

23

Thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh theo quy định của nhà nước và của Nhà trường (miễn, giảm học phí, chính sách đối với học sinh nội trú, hỗ trợ tiền ăn cho học sinh, học bổng khuyến khích học tập, huy động quỹ hỗ trợ cho học sinh,...)

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Số lượng học sinh được miễn, giảm học phí, hưởng các chính sách hỗ trợ và được cấp học bổng

Kinh phí miễn giảm học phí theo Nghị định 86 Kinh phí thực hiện chính sách nội trú theo Quyết định 53

 

24

Thực hiện chương trình phối hợp về đảm bảo an ninh trật tự với Phòng PA03, Phòng PC06 - Công an tỉnh và Công an phường Bắc Lý, xử lý kịp thời các hiện tượng học sinh vi phạm nội quy, quy chế và vi phạm pháp luật trong và ngoài Trường

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Tình hình đảm bảo an ninh trật tự của Nhà trường

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

25

Xây dựng Ọuỹ học bổng hỗ trợ học sinh nghèo, với sự hỗ trợ từ các đơn vị và cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ cho các học sinh có điều kiện kinh tế khó khăn nhưng biết vươn lên trong học tập

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Quỹ học bổng học sinh nghèo vượt khó

Quỹ học bổng

 

III

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

26

Đăng ký và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cấp Trường (dự kiến thực hiện 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh)

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Quý II

Danh mục Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

 

 

27

Tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Tỉnh

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trong Quý IV

Đề tài nghiên cứu khoa học

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

28

Xây dựng Kế hoạch và triển khai các Hội thảo khoa học

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Tài liệu các Hội thảo

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

29

Triển khai cho giáo viên viết tạp chí, sách tham khảo (Dự kiến Giáo viên đã giảng dạy từ 02 năm trở lên có 01 bài/quý đăng tạp chí, 01 bài/tháng đăng trên Website của Trường. Giáo viên giảng dạy chưa đủ thời gian 02 năm có 01 bài viết đăng tạp chí/năm và 01 bài/ tháng đăng trên Website của Trường)

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Các bài tạp chí, sách tham khảo

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

IV

CÔNG TÁC T CHỨC BỘ MÁY

30

Triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển Nhà trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị, cá nhân có liên quan

Cả năm

Chương trình, kế hoạch...

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

31

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện các quy trình, thủ tục thành lập trường cao đẳng luật sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị, cá nhân có liên quan

Sau khi được phê duyệt

Đề án , quyết định thành lập...

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

32

Thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế liên quan đến tổ chức, hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của Trường

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Quyết định, quy định, quy chế ...

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

33

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Quý l

Kế hoạch

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

34

Kiện toàn Lãnh đạo cấp Phòng

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Quý II

Các chức danh được bổ nhiệm, kiện toàn.

Vị trí việc làm bố trí phù hợp

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

35

Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Đặc biệt tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn giảng viên dạy nghề bậc cao đẳng và ưu tiên đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Đồng thời, tăng cường lồng ghép giới vào nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong xã hội.

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Cán bộ, giáo viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

36

Đề xuất công chức, viên chức nữ đạt tiêu chuẩn vào các vị trí quản lý, lãnh đạo tương xứng với tỷ lệ và năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ trong toàn Ngành

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Quy hoạch, bổ nhiệm

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

37

Quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý theo phân cấp và quy định của pháp luật

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Chi lương, thưởng, phúc lợi theo quy định

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

V

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH - THƯ VIỆN

38

Triển khai thực hiện các thể chế đã xây dựng và rà soát, sửa đổi, xây dựng mới các Quy chế đảm bảo cho việc thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nhà trường trong năm 2020.

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Quyết định, quy chế, kế hoạch ...

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

39

Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Theo định kỳ hoặc dột xuất

Chương trình, kế hoạch, báo cáo

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

40

Thực hiện theo quy định trong công tác văn thư, lưu trữ

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường

xuyên

Quản lý văn bản đi, văn bản đến

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

41

Xây dựng và quản lý, khai thác, sử dụng tốt Thư viện

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Phục vụ cho việc nghiên cứu của cán bộ, giáo viên và học tập của học sinh

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

42

Xây dựng kế hoạch và mua sắm bổ sung sách, giáo trình, tạp chí chuyên ngành cho Thư viện

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Quý l

Giáo trình, tài liệu được bổ sung

- Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

- Ngân sách chi không thường xuyên

 

VI

CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – KTOÁN

43

Rà soát, sửa đổi quy định về hoạt động tài chính của Nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của Nhà nước.

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Tháng 01

- Quy chế chi tiêu nội bộ 2020;

- Quy định mới về thủ tục tài chính

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

44

Hoàn thành giải ngân kinh phí ngân sách năm 2019, hoàn thành đối chiếu ngân sách năm 2019

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Tháng 01

- Bản đối chiếu ngân sách năm 2019

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

45

Xây dựng và triển khai Kế hoạch sử dụng kinh phí năm 2020.

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Tháng 02

Kế hoạch sử dụng kinh phí năm 2020

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

46

Quyết toán ngân sách năm 2019

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Tháng 06

- Biên bản quyết toán năm 2019;

- Chứng từ và sổ sách kế toán năm 2019

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

47

Lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Tháng 7

Bản dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

48

Tổng hợp số liệu, đối chiếu ngân sách kho bạc

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Cuối mỗi quý

- Bản đối chiếu ngân sách kho bạc

- Báo cáo số liệu tài chính

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

49

Giải ngân kinh phí thực hiện dự án xây dựng Trường

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo kết quả thực hiện

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

50

Thực hiện công tác quản lý, giám sát việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài chính của đơn vị.

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo kết quả việc sử dụng tiết kiệm ngân sách theo quý

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

VII

CÔNG TÁC XÂY DNG SỞ VẬT CHT

51

Tiếp tục thực hiện việc giám sát thi công các hạng mục đang thi công.

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Quý l

Đôn đốc các Nhà thầu thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo hợp đồng thi công

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

52

Tiếp nhận toàn bộ Hồ sơ các hạng mục của Dự án GĐ I từ Tổ CTGSDA

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Quý I

Giao nhận theo hồ sơ và thực tế

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

53

Tiếp nhận cơ sở vật chất từ Dự án GĐ II (Khu Giảng đường số 02, Nhà thi đấu đa năng, thư viện, hội trường câu lạc bộ và các công trình phụ trợ khác) để đưa vào hoạt động

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Quý II

Giao nhận theo hồ sơ và thực tế

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

54

Quản lý, sử dụng tài sản của Trường đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ tốt các hoạt động của Trường

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

 

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

VIII

CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

55

Xây dựng Kế hoạch và phát động thi đua

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trong Tháng 01

- Kế hoạch;

- Các phong trào thi đua được phát động

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

56

Đăng ký danh hiệu Thi đua năm 2020 cho tập thể và cá nhân toàn Trường

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Hoàn thành trong Tháng 01

Bảng đăng ký danh hiệu thi đua

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

57

Thực hiện các phong trào thi đua

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo kết quả; các Quyết định khen thưởng

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

58

Tổ chức bình xét thi đua, sơ kết, tổng kết công tác thi đua.

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Theo đợt;

Cuối năm

Hồ sơ về công tác thi đua khen thưởng

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

IX

CÔNG TÁC TƯ VẤN PHÁP LUẬT

59

Xây dựng hồ sơ hoạt động và tài liệu tư vấn trên các lĩnh vực cụ thể

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Từ tháng

01/2020

- Các câu hỏi giả định và nội dung tư vấn

- Hệ thống biểu mẫu, hồ sơ thủ tục cho từng hoạt động trong các lĩnh vực cụ thể

Nguồn thu của Trung tâm TVPL

 

60

Tổ chức phổ biến pháp luật, tư vấn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, nhân viên, học sinh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học có nhu cầu.

Trường Trung cấp Luật

Đồng Hới

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Thường xuyên trong năm

Chương trình phổ biến pháp luật và tư vấn pháp luật cho các đối tượng

Nguồn thu của Trung tâm TVPL

 

X

CÔNG TÁC ĐẢNG

61

Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng đảng bộ, chi bộ trong Nhà trường trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ cơ sở

Các Chi bộ trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Thường xuyên

Chương trình, kế hoạch ...

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

62

Tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc

Đảng bộ cơ sở

Các Chi bộ trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Quý I

Chương trình, kế hoạch ...

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

63

Tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở

Đảng bộ cơ sở

Các Chi bộ trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Quý II

Chương trình, kế hoạch...

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

64

Tổ chức kết nạp Đảng viên

Các Chi bộ trực thuộc

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Sau khi có quyết định của Đảng ủy cấp trên

Quyết định kết nạp đảng viên

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

XI

CÔNG TÁC ĐOÀN TH

65

Tổ chức các hoạt động đoàn thể hưởng ứng các hoạt động phục vụ công tác chuyên môn; các chương trình của Đoàn Bộ Tư pháp, các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ, Tết của đất nước...

Đoàn Trường

Các đơn vị, cá nhân có liên quan

Tháng 02/2020

Chương trình, kế hoạch

Ngân sách chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp

 

 

 

thuộc tính Quyết định 314/QĐ-BTP

Quyết định 314/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:314/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành:20/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới dự kiến triển khai 01 đề tài khoa học cấp tỉnh

Ngày 20/02/2020, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 314/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới.

Theo đó, trong năm 2020, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới sẽ tích cực triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học; dự kiến triển khai 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường và 01 đề tài nghiên cứ khoa học cấp tỉnh. Đồng thời cũng trong năm này, trường sẽ tiến hành triển khai cho giáo viên viết tạp chí, sách, báo tham khảo.

Về công tác tuyển sinh, trong năm 2020, dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 250 chỉ tiêu. Công tác tuyển sinh trung cấp luật, các lớp liên kết đào tạo sẽ được đẩy mạnh trong thời gian này. Cùng với đó, việc mở rộng, đa dạng hóa hình thức tuyển sinh, phạm vi, đối tượng nhằm thu hút học viên sinh viên cũng được trường đặc biệt chú trọng. Ngoài việc tập trung tuyển sinh ở các vùng miền Bắc, miền Trung, trong năm 2020 trường sẽ mở rộng địa bàn tuyển sinh tại các khu vực Tây nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 314/QĐ-BTP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi