Quyết định 313/QĐ-BTP Kế hoạch công tác năm 2020 Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TƯ PHÁP

--------------

Số: 313/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên

----------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 3469/QĐ-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2020 của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan của Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);

- Lưu: VT, Trường TCLTN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đặng Hoàng Oanh

 

 

 

BỘ TƯ PHÁP

--------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

 

 

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT THÁI NGUYÊN

(Kèm theo Quyết định số 313/QĐ-BTP ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm chủ yếu

Nguồn kinh phi

Ghi chú

Thời gian

bắt đầu

Thời gian hoàn thành

I. CÔNG TÁC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO, GIẢNG DẠY, LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG

Công tác tuyển sinh

1

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2020

Trường

TCLTN

 

Tháng

01/2020

Tháng

01/2020

Kế hoạch

Nguồn thu sự nghiệp

 

2

Triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2020

Trường

TCLTN

Các đơn vị thuộc địa bàn tuyển sinh

Cả năm

Chương trình triển khai

Nguồn thu sự nghiệp

 

3

Tổng kết công tác Tuyển sinh năm 2020 và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021

Trường

TCLTN

 

Quý IV

Báo cáo hồ sơ xin chỉ tiêu tuyển sinh

Nguồn thu sự nghiệp

 

Công tác đào tạo, giảng dạy

4

Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉnh lý, bổ sung chương trình đào tạo

Trường TCLTN

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng

01/2020

Tháng

6/2020

Chương trình đào tạo

Thường xuyên

 

5

Triển khai kế hoạch chương trình đào tạo; tổng hợp kết quả học tập, đào tạo cho học sinh các khóa

Trường TCLTN

 

Theo thời gian thực tế

 

Kế hoạch đào tạo; chương trình đào tạo; phiếu kết quả học tập

Nguồn thu sự nghiệp

 

6

In bằng, bảng điểm tốt nghiệp cho học sinh Khóa 8

Trường TCLTN

 

Sau khi có kết quả tốt nghiệp

 

Bảng điểm cá nhân & Bằng TN của học sinh

Nguồn thu sự nghiệp

 

7

Tổ chức nhập học cho học sinh khóa 10

Trường

TCLTN

 

Theo kế hoạch đào tạo

 

Kế hoạch, chương trình

Nguồn thu sự nghiệp

 

8

Triển khai chương trình bồi dưỡng và đi thực tế cho đội ngũ giáo viên (theo tiêu chuẩn chuyên môn và chức danh)

Trường TCLTN

 

Theo thời gian thực tế

 

Kế hoạch chương trình bồi dưỡng; lập danh sách giáo viên

Nguồn thu sự nghiệp

 

9

Tổ chức bế giảng khóa học và trao bằng tốt nghiệp cho học sinh các lớp khóa 8

Trường

TCLTN

 

Tháng

6/2020

Tháng

12/2020

Bằng tốt nghiệp

Nguồn thu sự nghiệp

 

10

Triển khai các dịch vụ đào tạo

Trường

TCLTN

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Kế hoạch đào tạo; báo cáo kết quả

Nguồn thu sự nghiệp

 

11

Mời giảng viên thỉnh giảng tham gia công tác giảng dạy

Trường

TCLTN

Tổ chức, cá nhân

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Quy chế mời GV thỉnh giảng; Hồ sơ thanh quyết toán

Nguồn thu sự nghiệp

 

Công tác liên kết đào tạo

12

Phối hợp với Học viện Tư pháp mở lớp đào tạo nghề Luật sư, Công chứng

Trường

TCLTN

Các đơn vị liên kết đào tạo

Tháng

01/2020

Tháng

04/2020

Thông báo tuyển sinh, hồ sơ mở lớp

Kinh phí HĐ liên kết đào tạo

 

13

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên kết tổ chức tuyển sinh, đào tạo các lớp liên kết đối với các nghành đang thực hiện: Liên thông VB2 Luật, các lớp đào tạo nghề

Trường

TCLTN

Các đơn vị liên kết đào tạo

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Thông báo tuyển sinh, hồ sơ mở lớp

Kinh phí HĐ liên kết đào tạo

 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng

14

Phối hợp với Sở Tư pháp các tỉnh miền Bắc, trung du và miền núi phía Bắc để xây dựng kế hoạch cơ chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật theo nhu cầu.

Trường

TCLTN

Sở Tư pháp các tỉnh

Theo thực tế

 

Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật

Thường xuyên

 

15

Lập Đề án đăng ký tham gia thực hiện hoạt động của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585 - Bộ Tư pháp)

Trường

TCLTN

Đơn vị phụ trách thực hiện Chương trình 585

Tháng

03/2020

Tháng

12/2020

Khảo sát, gửi thư mời và tổ chức lớp học

Nguồn kinh phí chương trình 585.

 

16

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn về kiến thức pháp luật theo yêu cầu của khách hàng, tập trung vào đối tượng là doanh nghiệp

Trường

TCLTN

 

Tháng

03/2020

Tháng

11/2020

Kế hoạch tổ chức lớp

Nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp có nhu cầu

 

II. CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

17

Tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp các lớp theo kế hoạch đào tạo; tiếp nhận và xử lý khiếu nại của học sinh về kết quả thi

Trường

TCLTN

 

Theo kế hoạch đào tạo

 

Kết quả thi

Nguồn thu sự nghiệp

 

18

Tổ chức triển khai tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Trường năm 2020

Trường

TCLTN

 

Cả năm

Báo cáo kiểm định chất lượng

Nguồn thu sự nghiệp

 

19

Tổ chức hoạt động kiểm tra, quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên

Trường

TCLTN

 

Hàng tháng

Biên bản tổng hợp đánh giá hoạt động giảng dạy của giáo viên

Nguồn thu sự nghiệp

 

20

Tổ chức duyệt giáo án, đánh giá giờ giảng đối với các môn học theo chương trình đào tạo mới

Trường

TCLTN

 

Theo Kế hoạch

Quyết định phê duyệt giáo án, phân công giảng dạy

Nguồn thu sự nghiệp

 

21

Xây dựng, hoàn thiện các quy chế có liên quan

Trường

TCLTN

 

Cả năm

Quy chế

Nguồn thu sự nghiệp

 

22

Giải quyết các vấn đề có liên quan đến quy định thi, quy trình ra đề, in sao, bảo mật đề thi

Trường

TCLTN

 

Cả năm

Đảm bảo quy định

Nguồn thu sự nghiệp

 

III. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU

23

Tiếp tục thực hiện các đề tài khoa học năm 2019

Trường tcltN

 

Tháng

01/2020

Tháng

03/2020

Đề tài khoa học

Thường

xuyên

 

24

Hướng dẫn Đăng ký nhiệm vụ khoa học năm 2020

Trường

TCLTN

 

Tháng

02/2020

Tháng

03/2020

Đề xuất nhiệm vụ NCKH

Thường

xuyên

 

25

Theo dõi, đôn đốc, tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ NCKH đã được phê duyệt

Trường

TCLTN

 

Tháng

04/2020

Tháng

12/2020

Nhiệm vụ NCKH

Thường

xuyên

 

26

Tổ chức các cuộc Hội thảo/sinh hoạt chuyên đề khoa học (cấp Trường, cấp Khoa theo các môn học)

Trường

TCLTN

 

Tháng

02/2020

Tháng

12/2020

Kế hoạch tổ chức, nội dung các chuyên đề

Thường

xuyên

 

27

Biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ hoạt động giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng

Trường

TCLTN

Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị đào tạo

Cả năm

 

Giáo trình, tài liệu

Thường

xuyên

 

IV. CÔNG TÁC HỌC SINH

28

Xây dựng, kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế quản lý học sinh và giám sát việc thực hiện

Trường

TCLTN

 

Tháng

03/2020

Tháng

05/2020

Quyết định ban hành Quy chế quản lý học sinh

Nguồn thu sự nghiệp

 

29

Giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh; tổ chức triển khai chương trình công tác xã hội; các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động văn nghệ, thể thao thường xuyên, định kỳ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm (8/3, 26/3, 31/5, 20/11,...), các hoạt động hướng nghiệp

Trường

TCLTN

 

Cả năm

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các chương trình công tác xã hội

Nguồn thu sự nghiệp

 

30

Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến học sinh như miễn giảm học phí,...

Trường

TCLTN

Cục Kế hoạch - Tài chính

Cả năm

Các Quyết định

Kinh phí không thường xuyên

 

31

Tổ chức đối thoại định kỳ giữa Lãnh Đạo Trường, các Phòng, Khoa với học sinh

Trường

TCLTN

 

Tháng

03/2020

Tháng

09/2020

Kế hoạch, chương trình đối thoại

Nguồn thu sự nghiệp

 

32

Tổ chức thực hiện chương trình phối hợp về đảm bảo an ninh trật tự với UBND xã Quyết Thắng, PA83

Trường

TCLTN

 

Cả năm

 

Nguồn thu sự nghiệp

 

33

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho học sinh khóa 10

Trường

TCLTN

 

Đầu năm học

Bài thu hoạch

Nguồn thu sự nghiệp

 

34

Triển khai Cuộc thi Viết “Tôi chọn nghề” và Cuộc thi Video clip “Giáo dục nghề nghiệp, thực học, thực hành - Vững khởi nghiệp, sáng tương lai

Trường

TCLTN

 

Đầu năm

Bài thi và

video

Nguồn thu sự nghiệp

 

35

Tổ chức thực hiện công tác y tế Trường học; triển khai công tác BHYT, làm thẻ bảo hiểm cho học sinh

Trường

TCLTN

 

Theo thời gian nhập học

Kế hoạch,

Thẻ BHYT

Nguồn thu sự nghiệp

 

V. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

36

Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thành lập Trường Cao đẳng

Ban xây dựng Đề án

Các đơn vị liên quan

Tháng

01/2020

Tháng

2/2020

Hồ sơ thành lập Trường Cao đẳng

Thường

xuyên

 

37

Bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc Trường sau khi được phê duyệt

Trường

TCLTN

Vụ tổ chức

cán bộ

Quý I/2020

Quý

II/2020

Hồ sơ bổ nhiệm cán

bộ

Thường

xuyên

 

38

Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm sau khi được phê duyệt

Trường

TCLTN

Vụ tổ chức

cán bộ

Cả năm

Kế hoạch triển khai thực hiện; Báo cáo kết quả thực hiện

Thường

xuyên

 

39

Tổ chức thực hiện Đề án tinh giản biên chế

Trường tcltN

Vụ tổ chức

cán bộ

Tháng

01/2020

Tháng

03/2020

Kế hoạch,

Đề án

Thường

xuyên

 

40

Thực hiện chuyển chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Trường TCLTN

Vụ tổ chức

cán bộ

Cả năm

Kế hoạch,

Hồ sơ

Thường

xuyên

 

41

Thực hiện chế độ chính sách về BHYT, BHXH; thai sản, ốm đau cho công chức, viên chức

Trường TCLTN

BHXH thành phố Thái Nguyên

Cả năm

Kế hoạch,

Tờ trình...

Thường

xuyên

 

42

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Trường

TCLTN

Vụ tổ chức cán bộ

Tháng

01/2020

Tháng

02/2020

Kế hoạch

Thường xuyên

 

43

Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng cho viên chức theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tư pháp và của Trường

Trường

TCLTN

Vụ tổ chức cán bộ

Quý III/2020

Quý

IV/2020

Kế hoạch, Chương trình tổ chức lớp

Thường xuyên

 

44

Thực hiện công tác hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức đi học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Trường

TCLTN

 

Cả năm

Kế hoạch

Thường xuyên

 

45

Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm

Trường

TCLTN

Vụ tổ chức cán bộ

Cả năm

Kế hoạch

Thường xuyên

 

46

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động trong Trường

Trường

TCLTN

 

Hàng tháng

Hàng tháng

Quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

Thường xuyên

 

47

Triển khai kê khai giờ giảng đối với giáo viên

Trường

TCLTN

 

Tháng

7/2020

Tháng

8/2020

Bảng tổng hợp kê khai giờ giảng

Thường

xuyên

 

48

Đánh giá công chức, viên chức, người lao động và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động

Trường

TCLTN

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng

10/2020

Tháng

11/2020

Phiếu đánh giá, bổ sung lý lịch

Thường

xuyên

 

49

Cập nhật và quản lý hồ sơ viên chức, người lao động

Trường tcltN

Vụ Tổ chức cán bộ

Cả năm

Hồ sơ

Thường

xuyên

 

VI. CÔNG TÁC XÂY DỰNG THỂ CHẾ

50

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định, Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc của giáo viên và các Quy chế khác của Trường theo tình hình thực tế

Trường

TCLTN

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng

01/2020

Tháng

06/2020

Quyết định ban hành Quy chế, Quy định

Thường

xuyên

 

VII. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

51

Xây dựng Kế hoạch và phát động thi đua năm 2020

Trường

TCLTN

 

Tháng

01/2020

Tháng

01/2020

Kế hoạch

Thường

xuyên

 

52

Thực hiện các phong trào thi đua.

Trường

TCLTN

Các đơn vị thuộc Khối thi đua

Thường xuyên

 

Báo cáo kết quả;

Thường

xuyên

 

53

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và bình xét thi đua năm 2020

Trường

TCLTN

Các đơn vị thuộc Khối thi đua

Tháng

11/2020

Tháng

12/2020

Hồ sơ về công tác thi đua khen thưởng

Thường

xuyên

 

VIII. CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH - THƯ VIỆN

54

Xây dựng Lịch làm việc Lãnh đạo Trường; chuẩn bị nội dung các cuộc họp theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo; Xây dựng Thông báo kết luận của Lãnh đạo Trường tại các cuộc họp giao ban

Trường

TCLTN

 

Thường xuyên

 

Lịch làm việc của Lãnh đạo

 

 

55

Thực hiện công tác bình đẳng giới; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; công tác cải cách hành chính; công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên

Trường

TCLTN

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

 

Thường xuyên

 

56

Theo dõi tình hình chấp hành kỷ luật lao động của công chức, viên chức, người lao động trong Trường

Trường

TCLTN

 

Thường xuyên

 

Bảng chấm công

Thường xuyên

 

57

Bổ sung các đầu sách mới phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập

Trường

TCLTN

 

Quý II,

III/2020

 

Danh mục sách bổ sung

Không thường xuyên

 

58

Thực hiện nghiệp vụ theo phần mềm thư viện mới được cấp; quản lý và phục vụ thư viện

Trường

TCLTN

 

Quý I/2020

Quý

II/2020

Kế hoạch

Nguồn thu sự nghiệp

 

59

Xử lý văn bản đi đến của Trường

Trường

TCLTN

 

Cả năm

 

Thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ

60

Báo cáo công khai ngân sách nhà nước năm 2020

Trường

TCLTN

 

Tháng

01/2020

Tháng

01/2020

Báo cáo

Quyết toán ngân sách nhà nước

Thường xuyên

 

61

Tổ chức kê khai miễn giảm, thu, nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người lao động

Trường

TCLTN

 

Tháng

01/2020

31/3/2020

Hồ sơ kê

khai

 

 

62

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

Trường

TCLTN

Cục kế hoạch - Tài chính

Tháng

05/2020

Tháng

06/2020

Báo cáo

Quyết toán ngân sách nhà nước

Thường xuyên

 

63

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch mua sắm năm 2020

Trường

TCLTN

 

Tháng

03/2020

Tháng

11/2020

Tờ trình, Kế hoạch

Không thường xuyên

 

64

Lập Dự toán thu chi ngân sách Nhà nước 2021

Trường

TCLTN

 

Tháng

10/2020

Tháng

10/2020

Dự toán thu chi

Thường xuyên

 

65

Thanh quyết toán kinh phí giảng dạy cho giảng viên thỉnh giảng; các nhiệm vụ khoa học

Trường

TCLTN

 

Tháng

1/2020

Tháng

12/2020

Tờ trình,

Không thường xuyên

 

X. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

66

Hoàn thành công tác Dự án

Trường

TCLTN

Cục Kế hoạch - Tài chính; các đơn vị có liên quan

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Hồ sơ giải phóng mặt bằng.

Hồ sơ giao đất.

Hồ sơ thanh toán

XDCB

 

XI. CÔNG TÁC TƯ VẤN PHÁP LUẬT, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

67

Thực hiện các hợp đồng tư vấn

Trường

TCLTN

 

Tháng

01/2020

Tháng

12/2020

Hợp đồng tư vấn

Nguồn của

Trung tâm

TVPL

 

68

Tiếp tục phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn theo phiếu yêu cầu của người có nhu cầu trợ giúp pháp lý. Tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động theo Kế hoạch trợ giúp pháp lý lưu động của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

Trường

TCLTN

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Tháng

04/2020

Tháng

11/2020

Bài tuyên truyền, phiếu trợ giúp

Nguồn của

Trung tâm

TVPL

 

69

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho một số người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo chương trình liên kết giữa Ủy ban nhân dân cấp xã có nhu cầu và Trung tâm Tư vấn pháp luật.

Trường

TCLTN

 

Tháng

4/2020

Tháng

11/2020

Khảo sát, gửi thư mời và tổ chức lớp học

Nguồn của

Trung tâm

TVPL

 

70

Tổ chức các hoạt động thực hành nghề luật cho giáo viên và học sinh trong toàn trường; tổ chức cho học sinh khóa 8 đi thực tế tại các phiên tòa xét xử, cơ quan thi hành án và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Trường

TCLTN

 

Tháng

5/2020

Tháng

11/2020

Học sinh có một số kỹ năng tư vấn, xử lý tình huống thực tế; Báo cáo thu hoạch

Nguồn của

Trung tâm

TVPL

 

71

Thực hiện việc trợ giúp pháp lý và tặng quà cho một số hộ gia đình khó khăn trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Thái Nguyên

Trường

TCLTN

 

Tháng

4/2020

Tháng

11/2020

Kế hoạch phối hợp tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động

Nguồn của Trung tâm TVPL và các nhà hảo tâm

 

72

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo chương trình liên kết

Trường

TCLTN

 

Tháng

4/2020

Tháng

11/2020

Kế hoạch tuyên truyền

Nguồn của

Trung tâm

TVPL

 

73

Tổ chức tuyển chọn học sinh khóa 9 thực hành nghề nghiệp tại Trung tâm tu vấn pháp luật

Trường

TCLTN

 

Tháng

4/2020

Tháng

11/2020

 

Nguồn của

Trung tâm

TVPL

 

                   
 
 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực