Quyết định 119/QĐ-UBDT Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Pháp chế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 119/QĐ-UBDT

Quyết định 119/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Pháp chế
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:119/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Sơn Hải
Ngày ban hành:05/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Pháp chế

Ngày 05/03/2021, Ủy ban Dân tộc ra Quyết định 119/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Pháp chế.

Cụ thể, tháng 12/2021, Vụ Pháp chế thực hiện Dự án “Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc”; thực hiện “Rà soát, hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”; Tháng 10/2021, tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Hiệu quả thực thi, chính sách pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2045".

Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế thực hiện theo dõi thi hành pháp luật năm 2021, kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương về nội dung “Tình hình thi hành chính sách, pháp luật về công tác bình chọn, công nhận người có uy tín, chế độ chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” hoàn thành tháng 12/2021; Tháng 02/2022, xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 119/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
_______

Số: 119/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Pháp chế

__________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBDT ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Pháp chế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);

- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Văn phòng Ủy ban;

- Cổng thông tin điện tử UBDT;

- Lưu: VT, PC (12 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Lê Sơn Hải

 

 

 

 

ỦY BAN DÂN TỘC
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA VỤ PHÁP CHẾ

(Kèm theo Quyết định số 119/QĐ-UBDT ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

_____________

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

I

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN GIAO

 

 

1

Công tác xây dựng pháp luật và hoàn thiện thể chế

 

 

-

Xây dựng kế hoạch và theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản QPPL năm 2021

Thường xuyên

Quyết định

-

Thực hiện đự án "Điều tra, đánh giá kết qu thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP về Công tác dân tộc”

Tháng 12/2021

Báo cáo

-

Nghiên cứu sự cần thiết, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, đề xuất Chính phủ trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương xây dựng dự án Luật Dân tộc

Tháng 12/2021

Báo cáo

-

Thực hiện “Rà soát, hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”

Tháng 12/2021

Báo cáo

2

Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

-

Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật theo Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021 (có kế hoạch chi tiết riêng)

Thường xuyên

Báo cáo

-

Theo dõi, đôn đốc các địa phương việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định 1163/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

Thường xuyên

Báo cáo

3

Hội thảo khoa học chủ đề “hiệu quả thực thi, chính sách pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2045” (có kế hoạch tổ chức riêng)

Tháng 10/2021

Báo cáo

II

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

 

1

Tham mưu góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thường xuyên

Công văn

2

Thực hiện thẩm định dự thảo thông tư, thông tư liên tịch của Ủy ban Dân tộc

Thường xuyên

Báo cáo thẩm định

3

Tham mưu chuẩn bị ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm - Thành viên Chính phủ vào dự thảo VBQPPL (khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao)

Thường xuyên

Văn bản của Vụ Pháp chế tham mưu cho BT,CN

4

Thực hiện nhiệm vụ pháp điển, góp ý pháp điển theo Pháp lệnh về pháp điển

Thường xuyên

Công văn

5

Thực hiện nhiệm vụ hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Thường xuyên

Văn bản hợp nhất (nếu có)

6

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc năm, công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật 2021

Thường xuyên

Quyết định

5

Công tác theo dõi thi hành pháp luật

 

 

-

Xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2021

Tháng 01/2021

Quyết định

-

Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật năm 2021, kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương về nội dung ‘‘Tình hình thi hành chính sách, pháp luật về công tác bình chọn, công nhận người có uy tín, chế độ chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS” (có Kế hoạch riêng)

Tháng 12/2021

Báo cáo

6

Nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

 

 

-

Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản QPPL; kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản QPPL của Bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND. UBND cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc

Thường xuyên

Báo cáo

-

Xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021

Tháng 02/2022

Báo cáo

7

Nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật - thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật

 

 

-

Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (có kế hoạch riêng)

Thường xuyên

Kế hoạch

-

Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thường xuyên

Kế hoạch, Báo cáo

8

Cải cách hành chính

 

 

-

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC

Quý I, II, III, IV

Kế hoạch, báo cáo

-

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

Bảng chấm điểm và tài liệu kiểm chứng

-

Theo dõi, đôn đốc thực thực hiện quy trình ISO

Thường xuyên

Báo cáo

9

Công tác phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp

 

 

-

Tổng kết chương trình phối hợp công tác pháp chế giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020

Quý I/2021

Báo cáo

-

Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác pháp chế giữa UBDT vả BTP giai đoạn 2021 -2025.

Quý I/2021

Chương trình phối hợp

10

Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ và phòng chống tham nhũng

Thường xuyên

Kế hoạch Báo cáo

11

Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban và Quyết định số 232/QĐ-UBDT ngày 05/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Vụ Pháp chế

Thường xuyên

Báo cáo

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 04/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Thông tư 04/2024/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi