Quyết định 753/QĐ-BNN-TTr Kế hoạch phòng, chống tham nhũng 2021 của BNNPTNT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
_____________

Số: 753/QĐ-BNN-TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Phòng, chng tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Nghị quyết số 1038-NQ/BCSĐ ngày 24/4/2020 của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường lãnh đạo, chđạo thực hiện có hiệu quả công tác PCTN tại Bộ Nông nghiệp và PTNT; Chỉ thị số 683-CT/BCSĐ ngày 28/12/2018 của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đy mạnh phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 ca Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Giao Thanh tra Bộ kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Nội chính TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- VP BCS, ĐU Bộ, ĐU khối CS Bộ tại TPHCM;
- CĐ NN &PTNT VN, CĐ Cơ quan Bộ;
- Trung tâm Tin học và TK (đăng cng TTĐT);
- Lưu: VT, TTra.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
_____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 753/QĐ-BNN-TTr ngày 22/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

_________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết s 1038-NQ/BCSĐ ngày 24/4/2020 ca Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác PCTN tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chỉ thị số 683-CT/BCSĐ ngày 28/12/2018 của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; khắc phục những hạn chế, tồn tại, tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng; loại bcác cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tạo bước chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tạo sự thống nhất, tự giác và quyết tâm cao trong hành động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính.

- Kế hoạch này là căn cứ đ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của cơ quan, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch và quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng, trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chng tham nhũng. Góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành Nông nghiệp và Phát trin nông thôn trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Các giải pháp phòng, chng tham nhũng phải khả thi, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống tham nhũng.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ TH

Các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 ca Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện, yêu cầu về thời hạn hoàn thành được giao tại Phụ lục kèm theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong phòng, chống tham nhũng. Luôn xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; phải cam kết về sự liêm khiết, gương mẫu; mạnh dạn phê bình, tự phê bình và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế của đơn vị và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phòng, chống tham nhũng để triển khai thực hiện. Đồng thi, xác định rõ các lĩnh lực, các khâu dễ xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình để có các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả phòng ngừa tham nhũng cao.

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Bộ định kỳ theo quý, 6 tháng, 9 tháng và năm (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 15 của tháng cuối kỳ báo cáo (trong đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo rõ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể Bộ giao tại Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Bộ).

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất để Bộ xem xét, điều chỉnh cho phù hp.

4. Giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hp các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này; xây dựng trình Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai Kế hoạch kim tra, giám sát, tổng hp báo cáo Bộ về kết quả thực hiện.

5. Trung tâm Tin học và Thống kê đăng tải Kế hoạch này lên trang thông tin điện tử của Bộ./. 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Kèm theo Quyết định số 753/QĐ-BNN-TTr ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

 

TT

NỘI DUNG NHIỆM VỤ

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI HẠN THỰC HIỆN

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

 

1

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

1.1

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chng tham nhũng

Cp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuc B

VP Ban cán sự, Thanh tra B, VTCCB, V Pháp chế

Quý I - IV

1.2

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là Nghị quyết số 1038- NQ/BCSĐ ngày 24/4/2020 của Ban cán sự về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác PCTN tại Bộ Nông nghiệp và PTNT; Chỉ thị số 683-CT/BCSĐ ngày 28/12/2018 của Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; Văn bản số 4417/BNN-TTr ngày 25/6/2019 về việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ...

Cp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuc B

VP Ban cán sự, Thanh tra B, VTCCB, V Pháp chế

Quý I - IV

1.3

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý I - IV

1.4

Ban hành trong quý I/2021 và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của cơ quan, đơn vị

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thanh tra B

Quý I - IV

2

Đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ

2.1

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về Nông nghiệp và PTNT theo Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, theo hướng tăng cường tính công khai, minh bạch, quy định chế độ, định mức tiêu chuẩn, đơn giản hóa thủ tục hành chính; kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Tổng cục, Cục; Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I - IV

2.2

Xây dựng, ban hành Thông tư Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm phòng ngừa tham nhũng (thay thế Thông tư số 32/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015)

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ

Theo kế hoạch Bộ giao

2.3

Xây dựng, ban hành Danh mục các lĩnh vực và thời gian mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ

Theo kế hoch B giao

2.4

Rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng đất đai, tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức...

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Vụ TCCB, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Vụ QLDN, Cục Quản lý XDCT

Quý I - IV

3

Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ

3.1

Hoàn thiện các quy định, quy chế của Bộ về thực hiện các quy định về công tác cán bộ, nhất là về thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, cũng như chuẩn mực, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I - IV

3.2

Thực hiện quy định về Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

VTổ chức cán b, Thanh tra B

Quý I - IV

3.3

Thực hiện quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm phòng ngừa tham nhũng

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

VTổ chức cán b, Thanh tra B

Quý I - IV

3.4

Thực hiện quy định về kiểm điểm, đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

VTổ chức cán b

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý IV/2021 và quý I/2022

4

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, góp phần tích cực phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng

4.1

Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra theo Quyết định số 4748/QĐ-BNN-TTr ngày 20/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thanh tra Bộ, các Tổng cục, Cục

Các cơ quan, đơn vị được phân công trong Kế hoạch

Quý I - IV

4.2

Kiểm tra công tác phòng, chng tham nhũng tại một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ

Thanh tra B

Văn phòng Ban Cán sự, Đảng ủy Bộ, Vụ TCCB

Theo Kế hoch kiểm tra của B; Ban cán s

4.3

Kiểm tra việc chấp hành luật, chính sách, chế độ tài chính - kế toán các đơn vị thuộc Bộ và một số tổ chức sử dụng NSNN do Bộ quản lý

VTài chính

Các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức sử dụng NSNN do Bộ quản lý

Quý I - IV

4.4

Kiểm tra, giám sát công tác quản lý đầu tư xây dựng, đánh giá đầu tư tại một số dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ quản lý

Vụ Kế hoạch; Cục Quản lý XDCT; Các Tổng cục.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan và một số địa phương thực hiện dự án

Quý I - IV

4.5

Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện xử lý sau thanh tra tại các đơn vị được thanh tra, kiểm tra

Thanh tra B

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I - IV

5

Tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tham nhũng

5.1

Phối hợp với Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thanh tra B

Các đơn vị thuc B

Quý I - IV

5.2

Tăng cường sự phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra các bộ, ngành và các cơ quan bảo vệ pháp luật để làm tốt công tác PCTN, lãng phí trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thanh tra Bộ, VP Ban Cán s

Các Vụ, Tổng cục, Cục; Các cơ quan, đơn vị thuc B

Quý I - IV

6

Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với các hình thức hiệu quả

6.1

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng

Đảng ủy Bộ, Đảng ủy khối cơ sở Bộ, Công Đoàn B

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý I - IV

6.2

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thanh tra Bộ

Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Khối cơ sở B ti TPHCM, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý I - IV

6.3

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưng năm 2021, trong đó lồng ghép nội dung về PCTN

VTổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Quý I

6.4

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, Website của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

Trung tâm Tin học và Thống kê và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

Quý I - IV

6.5

Tăng cường xây dựng, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài trên báo, tạp chí có chủ đề phòng, chng tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính

Báo Nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí nông nghiệp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý I - IV

6.6

Tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chng tham nhũng năm 2021 theo Kế hoạch thực hiện Đán “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chng tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Các cơ quan, đơn vị được giao nhim vti Kế hoch của B

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý I - IV

6.7

Tchức lớp tập huấn thực hiện Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị cho Thủ trưởng và công chức, viên chức phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị thuộc Bộ.

Thanh tra bộ

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I và II

Theo Kế hoch của B và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ

6.8

Đăng tải Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

Trung tâm Tin học và Thống kê

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

Ngay khi có Quyết định ban hành

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi