Quyết định 236/QĐ-BTTTT Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Bộ TTTT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

------------

Số: 236/QĐ-BTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

Hà Nội, ngày 26  tháng 02  năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

---------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Nghị quyết số 124/2020/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Thi đua - Khen thưởng, Tổ chức cán bộ; Quản lý doanh nghiệp, Thanh tra Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Bộ Tài chính;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Trang thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, KHTC (45). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phạm Anh Tuấn 

 

 

 

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

-------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

 

 

CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2021 
CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-BTTTT

ngày      tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

--------------

 

Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 2276/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 (sau đây viết tắt là Chương trình THTK, CLP), trên cơ sở đó Bộ Tài chính đã có công văn số 1235/BTC-PC ngày 04/2/2021 hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP. Để thống nhất triển khai thực hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị: phổ biến đến các đơn vị trực thuộc, tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các nội dung Chương trình THTK, CLP. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình của cơ quan, đơn vị để ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai ngay một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Mục tiêu

Tăng cường ý thức, trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây viết tắt là THTK, CLP) cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xác định biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2021. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP trên mọi lĩnh vực và bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra.

Sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn lực nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý của các lĩnh vực.

3. Yêu cầu

Tăng cường ý thức, trách nhiệm về THTK, CLP cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực. Nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong và ngoài Bộ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Đảng, các đoàn thể để thực hiện có hiệu quả công tác THTK, CLP

Nghiên cứu, thảo luận trong cơ quan, đơn vị để có các giải pháp, biện pháp đột phá, cách làm mới để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2021.

Đổi mới lề lối làm việc, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, văn minh, chu đáo, tận tình với tinh thần Nhà nước và Chính phủ kiến tạo; giải quyết công việc công vụ một cách triệt để, mang lại giá trị cao hơn năm 2020 để thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực mình phụ trách;

Đưa việc thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2021 vào nhiệm vụ trọng tâm trong năm của từng đơn vị, hướng tới hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2021, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 Quán triệt nội dung Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn tới cán bộ công chức, viên chức. THTK, CLP cần được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

THTK, CLP phải gắn với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy.

THTK, CLP phải đi đôi với thực hiện có hiệu quả hiện đại hóa quản lý hành chính nhà nước thông qua hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của mạng thông tin điện tử của Bộ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các quy trình nghiệp vụ trong công tác quản lý điều hành và thực thi trên mọi lĩnh vực.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Về thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước:

1.1. Đối với thu ngân sách nhà nước:

- Các đơn vị có nguồn thu, căn cứ dự toán thu ngân sách nhà nước Bộ giao và tình hình cụ thể của đơn vị; rà soát lại các nhiệm vụ, kế hoạch thu phí, lệ phí, học phí, thu sự nghiệp và các cơ chế, chính sách hiện hành để từ đó có các biện pháp, giải pháp phấn phấn đấu tăng thu hơn so với dự toán được giao.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ từ nguồn phí, hạn chế nợ mới phát sinh, kịp thời có các giải pháp và báo cáo cấp có thẩm quyền đối với công nợ phí.

1.2. Đối với chi ngân sách nhà nước

Tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước chủ động, linh hoạt, đảm bảo chặt chẽ, kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách. Trong đó cần lưu ý:

- Phấn đấu 100% các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện nghiêm tài chính - ngân sách nhà nước, công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Tất cả các đơn vị dự toán được kiểm tra, giám sát của cơ quan tài chính cấp trên, đảm bảo không có sai sót và THTK, CLP trong chi tiêu ngân sách.

- Thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên năm 2021 để cải cách tiền lương và tăng thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ phấn đấu tăng mức tự bảo đảm chi thường xuyên cao hơn 10% so với năm 2020;

- Thực hiện xã hội hoá, đa dạng hoá nguồn kinh phí đối với một số nhiệm vụ chi như: tài trợ, tổ chức sự kiện ngày thứ 6 công nghệ.. .

- Phấn đầu tổ chức 30% số lượng các Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tiết kiệm 10% số lượng và 10 % kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo so với dự toán được giao để dành nguồn thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, cấp bách được cấp có thẩm quyền giao;

2. Về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công:  

Trong Quý I năm 2021, ban hành đầy đủ các quy trình quản lý đầu tư đối với các dự án của Bộ; tổ chức tập huấn và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện theo quy định. Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu theo và kế hoạch giám sát đầu tư theo Kế hoạch được phê duyệt,

Trong năm 2021, xây dựng và triển khai phần mềm quản lý đầu tư, bảo đảm các dự án và các chủ đầu tư được triển khai trên hệ thống quản lý, kết nối phần mềm quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Về quản lý Chương trình mục tiêu quôc gia, Chương trình chi tiêu công; quản lý dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công và thống kê kinh tế:

Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quôc gia, Chương trình chi tiêu công; quản lý dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công và thống kê kinh tế đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế chính sách quan trọng như: Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2021-2025; Đề án cung ứng dịch vụ truyền hình internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông; các nhiệm vụ, chương trình, dự án của lĩnh vực thông tin và truyền thông trong Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững;

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật giai đoạn 2020-2022, phấn đấu trong năm 2021 hoàn thành việc xây dựng, xét duyệt và ban hành trên 5 nhiệm vụ định mức kinh tế-kỹ thuật. Phấn đấu để các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên có nguồn thu tăng so với năm 2020 thực hiện giảm mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước bình quân thêm 5% so với dự toán năm 2020. Rà soát, xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ;

- Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công xây dựng, thẩm định và đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành giá, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật về giá đối với sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công được nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng.

Tham gia và triển khai nhiệm vụ được phân công trong Cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Xây dựng và sửa đổi bổ sung Thông tư 10/2018/TT-BTTTT về chế độ báo cáo thống kê và Thông tư số 15/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành;

4. Về quản lý, sử dụng tài sản công

- Tổ chức và quản lý tài sản công theo đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí, thất thoát; rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với các cơ sở nhà, đất bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; Trong năm 2021, cần hoàn thành một số nhiệm vụ sau:

Khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về đấu giá tần số; trên cơ sở đó thực hiện các quy trình, trình tự đấu giá tần số sau khi Nghị định của Chính phủ được ban hành.

Hoàn thành việc sắp xếp, bố trí cơ sở nhà đất tại 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; cơ sở nhà đất của Cục Tần số tại Nha Trang, Khánh Hòa, cơ sở nhà đất tại Cần Thơ; cơ sở nhà đất tại Hòa Lạc.

Trong năm 2021, hoàn thành việc thống nhất và ban hành định mức xe ô tô chuyên dùng, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các đơn vị.

Trong Quý II năm 2021, hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 670/QĐ-BTTTT ngày 10/5/2019 quy định quản lý tài chính và phân cấp quản lý tài sản tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ TT&TT.

5. Về các nội dung khác:

Giám sát các chỉ tiêu tài chính của các doanh nghiệp trực thuộc theo thẩm quyền; nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công tác quản trị, công nghệ, cơ cấu sản phẩm và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp tục làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về việc Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty VTC, trên cơ sở đó thực hiện chuẩn bị các thủ tục sắp xếp và cổ phần hóa theo quy định. Phê duyệt Chiến lược phát triển 2021-2030 và kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty VTC;

Thực hiện nghiêm kế hoạch tinh giản biên chế theo Kế hoạch phê duyệt, trong đó tinh giản 16 công chức và 04 viên chức; Thực hiện giảm 21 biên chế công chức và 13 biên chế viên chức so với năm 2020. Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch cải cách hành chính của Bộ.

Thực hiện theo kế hoạch việc kiểm tra, giám sát và thanh tra chuyên ngành được Bộ phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, kết quả đề ra.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên của ngân sách nhà nước:

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2021 theo dự toán được Bộ Thông tin và Truyền thông giao tiết kiệm tại Quyết định số 2799/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2020. Rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác và phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

- Xây dựng quy chế sử dụng, cơ chế khuyến khích các sáng kiến, giải pháp sử dụng văn phòng phẩm, điện, điện thoại, nước sạch, nhiên liệu, sách báo tạp chí... tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí.

+ Việc mua sắm tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, ưu tiên mua sắm đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước theo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt ưu tiên mua sắm đối với các sản phẩm “MAKE IN VIETNAM”.

+ Tập trung điều phối, quản lý các hội nghị, hội thảo, và cuộc họp theo hướng lồng ghép các công việc cần xử lý, hạn chế tối đa các cuộc họp không cần thiết, cân nhắc thành phần, số lượng người tham dự phù hợp, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả.

+ Chi tuyên truyền: đúng theo định hướng, chỉ đạo của Nhà nước. Tăng cường rà soát, điều phối, lồng ghép các nội dung tuyên truyền giữa các đơn vị, tạo cơ chế cho các đơn vị phối hợp cùng thực hiện để tuyên truyền đúng đối tượng, mục đích, đảm bảo hiệu quả.

- Đẩy mạnh các giải pháp đột phá trong THTK, CLP quản lý kinh phí chi thường xuyên NSNN như:

+ Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý điều hành chi ngân sách.

2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công:

- Tuân thủ và thực hiện dúng quy trình, trình tự của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành; báo cáo Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ quyết định chủ trương các dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; đảm bảo tất cả các dự án phải đúng và đầy đủ thủ tục theo quy định của Luật đầu tư công. Ưu tiên vốn đầu tư trong năm 2021 cho các dự án cấp bách theo chỉ đạo của Bộ trưởng để thúc đẩy và tạo đột phá phát triển ngành, lĩnh vực.

- Rà soát các khâu trong quản lý và thực hiện dự án từ chủ trương, cấp phép, quyết định đầu tư; khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án; thanh, quyết toán vốn đầu tư; đấu thầu; và Kiểm tra, giám sát dự án đầu tư đảm bảo đúng mục tiêu, quy mô và hiệu quả.

- Thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý đầu tư công từ Bộ tới các đơn vị cơ sở thuộc Bộ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng

3. Trong quản lý, sử dụng tài sản công:

- Thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý tài sản công ngay từ Quý II năm 2021.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng tiêu chuẩn, định mức các tài sản chuyên dùng theo quy định (gồm: Máy móc, thiết bị chuyên dùng; Xe ô tô chuyên dùng; Diện tích chuyên dùng...)

- Hoàn thiện Quy chế quản lý tài sản công, nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài sản; Hoàn thiện các quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công (gồm: Xe ô tô, công trình xây dựng, máy móc, thiết bị...)

- Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung, mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Xác định cụ thể từng đối tượng được trang bị tài sản; đồng thời xác định công năng sử dụng của tài sản để trang bị cho nhiều đối tượng dùng chung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế ở từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, tránh lãng phí trong việc trang bị, mua sắm tài sản.

- Rà soát, sắp xếp xe ô tô của các đơn vị trên nguyên tắc tận dụng tối đa những xe đang còn có thể sử dụng theo tiêu chuẩn, định mức được cấp có thẩm quyền quy định, hạn chế tối đa việc mua bổ sung xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; chỉ thực hiện mua sắm xe ô tô chuyên dùng sau khi đã được quy định tiêu chuẩn định mức và trong trường hợp thực sự cần thiết.

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết. Chỉ sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết trong các trường hợp được pháp luật quy định, có Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải đảm bảo theo các yêu cầu quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

4. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động:

- Xây dựng các chỉ tiêu để kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, công sở. Thực hiện công tác báo cáo công việc theo Quý, tháng, tuần để đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ và có hiệu quả.

- Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao; triển khai hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trước 31/3/2021, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nội dung, yêu cầu nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Chương trình THTK, CLP, các nội dung tại Chương trình THTK, CLP của Bộ và Phụ lục kèm theo Quyết định này để xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, gắn với công tác thanh tra, kiểm tra và thi đua khen thưởng.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc triển khai Chương trình THTK, CLP năm 2021 của Bộ và thực hiện sáng tạo phù hợp với điều kiện của đơn vị; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị gương mẫu trong việc chấp hành Luật THTK, CLP; kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy định về THTK, CLP.

3. Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử theo chức năng, nhiệm vụ được phân công định hướng, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình THTK, CLP theo quy định;

4. Báo VietNamNet, Tạp chí Thông tin và Truyền thông tăng cường các bài viết, phóng sự, thực hiện tuyên truyền vận động về Chương trình THTK, CLP của đất nước, của ngành đạt hiệu quả.

5. Thanh tra Bộ thực hiện theo thẩm quyền việc thanh tra kiểm tra theo kế hoạch, kịp thời phát hiện, xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả xử lý hành phí lãng phí;

6. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện của Bộ trong công tác quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

7. Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì theo dõi, đánh giá và báo cáo thực hiện trong công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; Trong quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam).

8.  Vụ Thi đua - Khen thưởng đưa kết quả thực hiện chương trình THTK, CLP của Bộ Thông tin và Truyền thông thành một tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua khen thưởng hàng năm của các đơn vị.

9. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì hướng dẫn, theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

10. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2021 và thực hiện đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên theo quy định tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 4 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định tiêu chí đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/02/2022.

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 236/QĐ-BTTTT

Quyết định 236/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:236/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành:26/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Bộ TTTT

Ngày 26/02/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định 236/QĐ-BTTTT về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình như sau: Phấn đấu 100% các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện nghiêm tài chính - ngân sách Nhà nước, công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật; Phấn đầu tổ chức 30% số lượng các Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến; Trong quý I năm 2021, ban hành đầy đủ các quy trình quản lý đầu tư đối với các dự án của Bộ; tổ chức tập huấn và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện theo quy định;…

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ bao gồm: Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2021 theo dự toán được Bộ Thông tin và Truyền thông giao tiết kiệm tại Quyết định số 2799/QĐ-BTTTT; Xây dựng quy chế sử dụng, cơ chế khuyến khích các sáng kiến, giải pháp sử dụng văn phòng phẩm, điện, điện thoại, nước sạch, sách báo...tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí; Thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý tài sản công ngay từ quý II năm 2021;…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định236/QĐ-BTTTT tại đây

tải Quyết định 236/QĐ-BTTTT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi