Quyết định 203/QĐ-BXD Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí BXD 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
_______

Số: 203/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2021

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chng lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cNghị định s 84/NĐ-CP ngày 8/9/2014 ca Chính phủ quy định chi tiết một sđiều ca Luật Thực hành tiết kiệm, chng lãng phí;

Căn cNghị định s81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 ca Chính ph quy định chức năng, nhim vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức ca Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định s 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 ca Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thcủa Chính phvề Thực hành tiết kiệm, chng lãng phí năm 2021;

Căn cứ văn bn s 1235/BTC-PC ngày 4/02/2021 ca Bộ Tài chính vviệc xây dựng và thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chng lãng phí năm 2021;

Căn cQuyết đnh s 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ca Bộ trưng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết s01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính ph;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Th trưng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; Hội đồng thành viên, Tổng giám đc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Xây dựng làm đại diện chsở hữu và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BT Phạm Hồng Hà (đ b/c);
- Bộ Tài cnh;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Văn Sinh

 

 

BỘ XÂY DỰNG
_______

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ-BXD ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

____________________

 

Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Nhằm cụ thể hóa và trin khai có hiệu quChương trình nêu trên, Bộ Xây dựng ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Bộ Xây dựng như sau:

A. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2021

1. Mục tiêu

Mục tiêu ca thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi tt là THTK, CLP) năm 2021 là thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong mọi lĩnh vực ca đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tạo nguồn lực để phòng, chống và khc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đi khí hậu, thúc đẩy tăng trưng, phát trin kinh tế, n định đời sng của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

2. Yêu cầu

- THTK, CLP nhm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CPNghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phtheo Quyết định số 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chtiêu chủ yếu kế hoạch năm 2021:

- Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thng cấp nước tập trung phấn đấu đạt trên 90%.

- Diện tích nhà ở bình quân cả nước phấn đất đạt 25 m2 sàn/người.

- Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc phấn đấu đạt 40,5-41,5%.

- Thực hiện đồng bộ công tác THTK, CLP với công tác chống tham nhũng, cải cách hành chính, rà soát, xây dựng kịp thời và bổ sung sửa đổi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được phân công;

- Xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các tập thvà cá nhân nhằm khc phục tình trạng lãng phí nguồn lực trong cơ quan, đơn vị;

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng cơ quan, đơn vị và thực hiện đồng bộ có hiệu qucác giải pháp nhm thực hiện tt Chương trình thực hành tiết kiệm, chng lãng phí ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng trong năm 2021.

3. Nhiệm vụ trọng tâm

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2021 là yếu tố quan trọng nhằm tạo nguồn lực góp phn khc phục hậu qu ca dịch bệnh, thiên tai, biến đi khí hậu, tạo đà khôi phục và phát triển kinh tế đất nước, đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Vì vậy, công tác THTK, CLP năm 2021 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xut kinh doanh, bo đảm trật tự an toàn xã hội để khôi phục và phát trin kinh tế, phn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội đề ra.

b) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh. Tiếp tục quán triệt nguyên tc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện triệt đtiết kiệm, chng lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động rà soát các chính sách, nhiệm vụ trùng lắp, kém hiệu qu, sp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi thực hiện theo mức độ cp thiết, quan trọng và khả năng trin khai thực hiện trong năm 2021 để hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án được cấp có thm quyền phê duyệt. Chtrình cấp có thm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có ngun bảo đảm; dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành.

c) Thực hiện quản lý nợ công theo quy định ca Lut Quản lý nợ công năm 2017 và các văn bn hướng dẫn. Việc huy động, qun lý và sử dụng vốn vay phải gn với việc cơ cấu lại đầu tư công và định hướng huy động, sử dụng nguồn vn này trong từng thời kỳ. Rà soát chặt chẽ kế hoạch sdụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Kiên quyết loại bỏ các dự án không thật sự cần thiết, kém hiệu quả. Bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cho các dự án bảo đm theo tiến độ đã ký kết với nhà tài trợ, khnăng đáp ứng nguồn vốn đối ứng, tiến độ giải phóng mặt bằng, năng lực ca chủ đầu tư quản lý chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Không bố trí vốn vay cho các nhiệm vụ chi thưng xuyên.

d) Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gắn với sử dụng vốn đầu tư công có hiệu quả, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xut kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

đ) Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Qun lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần qun lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chng tht thoát, lãng phí, tham nhũng.

g) Tiếp tục thực hiện cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Kiên quyết đổi mới, sắp xếp tchức bộ máy, giảm đầu mối, tránh chồng chéo, tinh giản biên chế gn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý, đổi mới hệ thống tchức và quản lý. Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tchức lại các đơn vị sự nghiệp công lập bo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự ch, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả có chất lượng ngày càng cao.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG CÁC LĨNH VỰC

I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Thủ trưng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tchức học tập, phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời ch trương ca Đảng, quy định ca pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình tổng thcủa Chính phvề THTK, CLP năm 2021 và của Bộ Xây dựng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự của các cơ quan, đơn vị và toàn thcán bộ, công chức, viên chức, người lao động về THTK, CLP.

2. Các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động ca ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

3. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng; nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai thác, sdụng; thực hiện rà soát, sa đi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất đầu tư xây dựng công trình, làm cơ scho việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2021 đã được phê duyệt. Kịp thời báo cáo kết quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị xử lý đối với những hành vi vi phạm chính sách chế độ về THTK, CLP đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Thực hiện: Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Bộ.

II. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong qun lý, sdụng kinh phí chi thường xuyên ca ngân sách nhà nưc

THTK, CLP năm 2021 được thực hiện trên tất cả các nh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể sau:

1. Trong năm 2021, thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được Quốc hội thông qua, trong đó chú trọng các nội dung sau:

- Triệt đtiết kiệm các khoản chi ngân sách; rà soát sp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lhội, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác và phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19, dành nguồn phòng chống, khc phục hậu quả ca dịch bệnh, thiên tai, biến đi khí hu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW ca Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Tiếp tục thực hiện ct giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội ca địa phương.

- Tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, không đ xut, phê duyệt các đtài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi, chưa xác định được ngun kinh phí thực hiện. Kiên quyết thực hiện cơ chế tự chđối với các tchức khoa học và công nghệ công lp gn với trách nhiệm giải trình, chịu sự danh giá độc lập và từng bước thực hiện phương thức Nhà nước đặt hàng, đấu thầu và cơ chế khoán kinh phí đến sản phẩm cuối cùng phù hợp với định hướng mục tiêu, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2025 và Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hưng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thực hiện công khai về nội dung thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định pháp luật.

- Sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ y tế, giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đy mạnh xã hội hóa nhằm thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư cho hệ thống y tế, giáo dục, đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao. Trin khai có hiệu quả chế độ học phí mới nhằm bảo đảm sự chia shợp lý gia nhà nước, người học và các thành phần xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nhm thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư cho y tế, giáo dục và đào tạo. Trin khai có hiệu quchế độ học phí mới nhm bảo đảm sự chia shợp lý gia nhà nước, người học và các thành phần xã hội.

- Quyết liệt đi mới hệ thống tchức và qun lý, nâng cao chất lượng, hiệu quhoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thn Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao cht lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Phấn đấu giảm slượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 vi tỷ lệ hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế của Bộ; tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lp tự bo đảm chi thường xuyên, đảm bảo mục tiêu năm 2021 giảm tối thiu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, có 10% đơn vị tự ch tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.

- Thực hiện giảm chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước gắn với mức giảm biên chế hưởng lương từ ngân sách và giảm thêm tối thiu 5% - 10% so với dự toán năm 2020 chi htrợ từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lp có ngun thu tăng theo lộ trình tính giá, phí dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản.

- Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công từng bước tính đủ các chi phí đi với các loại dịch vụ cơ bản, thiết yếu, đồng thời cần gắn với chính sách hỗ trợ phù hợp cho người nghèo, đi tượng chính sách; đối với giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước thì giao quyền tự chcho các đơn vị cung ứng dịch vụ tự quyết định theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy, trừ các dịch vụ công nhà nước phải quản lý giá theo quy định pháp luật v giá.

Thực hiện: Vụ Kế hoạch Tài chính; Vụ Tchức cán bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Bộ.

2. Trong qun lý, sử dụng vn đầu tư công

- Trong năm 2021, các cấp, các ngành cần thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Đầu tư công s39/2019/QH14 và các Nghị định hưng dẫn Luật.

- Thực hiện tiết kiệm từ chtrương đầu tư, chi quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đu tư công; đm bảo 100% các dự án đầu tư công có đầy đủ thủ tục theo quy định của Lut Đu tư công.

- Việc bố trí vốn đu tư công năm 2021 phải phù hợp với định hướng mục tiêu, kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, định hướng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đán Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Đồng thời, phải thực hiện đúng thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của y ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định  số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thtướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Nghị quyết số 973/2020/QH14. Bố trí đủ dự toán chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2021, vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; bố trí vốn theo tiến độ được cp có thẩm quyền phê duyệt cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai đoạn 2021 - 2025; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chun bị đầu tư theo quy định.

Ưu tiên b trí vn đthực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quc gia, dự án quan trọng quốc gia, các dự án cấp bách khc phục hậu quả thiên tai, chương trình, dự án có sức lan tỏa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân trong năm 2021.

Đi với vốn đầu tư công từ nguồn vốn nước ngoài, việc bố trí kế hoạch phải phù hợp với nội dung ca Hiệp định, cam kết với nhà tài trợ; bố trí đvốn cho các dự án kết thúc hiệp định vay nước ngoài trong năm 2021 và không có khả năng gia hạn. Đối với các nguồn vn vay đđầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phải được kim soát một cách chặt chẽ về mục tiêu, hiệu quả đầu tư, kế hoạch trả nợ và nhng tác động của vay vốn đến n định kinh tế vĩ mô.

- Tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định ca Nhà nước đảm bo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả. Rà soát các dự án kéo dài nhiều năm, hiệu quả đầu tư thấp đ có hướng xử lý; có biện pháp hoàn tạm ứng đối với các khoản tạm ứng quá hạn, kéo dài nhiều năm, đơn vị quản lý đã giải thể. Thực hiện đúng quy định về hoàn trả tạm ứng đối với các dự án mới thực hiện. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, xlý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành.

Thực hiện: Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Qun lý hoạt động xây dựng và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Bộ.

3. Trong quản chương trình mục tiêu quốc gia

- Xây dựng, trình cp có thẩm quyền phê duyệt các Chương trình mục tiêu quc gia giai đoạn 2021 - 2025. Căn cmục tiêu, nhiệm vụ của chương trình mục tiêu quc gia được Quốc hội, Thủ tướng Chính ph phê duyệt; khả năng thực hiện chương trình trong năm 2021; cơ quan được giao quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng, hướng dẫn các cơ quan liên quan khác và các địa phương lp dự toán vn, kinh phí thực hiện chương trình đúng quy định, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

- Việc bố trí kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và tuân thủ các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công.

- Quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng mục tiêu, nội dung ca Chương tnh, đảm bảo tiết kiệm và hiệu qu.

Thực hiện: Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ T chc cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Bộ.

4. Trong qun lý, sdụng tài sản công

- Tiếp tục triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sn công năm 2017 và các văn bn hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả qun lý, sdụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công theo Chỉ thị s 32/CT-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Thtướng Chính phủ.

- Tchức rà soát, sp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đi với các cơ snhà, đất bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mc theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mc; tổ chức xlý tài sản dùng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí, thất thoát tài sản công. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sn công; xlý nghiêm các sai phạm.

- Nhà công vụ phải được qun lý, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng; nâng cao hiệu suất sử dụng nhà công vụ; thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đi tượng, đối tượng hết thời gian sdụng nhà công vụ theo quy định.

- Tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ kết cấu hạ tng theo quy định ca Luật Qun lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn; tchức thực hiện đầu tư, bảo trì, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng bảo đm công khai, minh bạch theo quy định ca pháp luật về đu thầu, đấu giá; số thu từ cho thuê quyn khai thác, chuyn nhượng có thời hạn quyn khai thác tài sn kết cấu hạ tầng và sthu từ khai thác quỹ đất, mặt nước phải nộp vào ngân sách nhà nước và được ưu tiên bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước cho mục đích đầu tư và phát trin theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện mua sm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. Hạn chế mua xe ôtô công và trang thiết bị đắt tiền; thực hiện nghiêm quy định của Chính phvề khoản xe công, tổ chức sắp xếp, xử lý xe ô tô đảm bo tiêu chuẩn, định mức theo đúng Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính ph quy định về định mức sử dụng xe ô tô.

- Quản lý chặt chẽ việc sdụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết. Chi sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết trong các trường hợp được pháp luật quy định, có Đán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải đảm bảo theo các yêu cu quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và văn bản hướng dẫn nhằm phát huy công suất và hiệu quả sdụng tài sản; kiên quyết chm dứt, thu hồi tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

- Thực hiện xử lý kịp thời tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi dự án kết thúc theo đúng quy định của pháp luật, tránh làm thất thoát, lãng phí tài sản.

Thực hiện: Vụ Kế hoạch Tài chính; Vụ Tổ chc cán bộ và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Bộ.

5. Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên

- Tiếp tục tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đt đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sdụng đất theo quy định.

- Thực hiện nghiêm các chủ trương, định hướng trong điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến, xuất khẩu khoáng sản theo Chiến lược khoáng sn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác khoáng sản làm vt liệu xây dng; cân đối giữa khai thác và dự trkhoáng sản, phát triển bền vững công nghiệp khai khoáng gn với bo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Thực hiện nghiêm các quy định về đánh giá tác động môi trường đối với các dự án khai thác khoáng sản.

- Tăng cường qun lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, hoạt động sản xuất và kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn; nghiên cu vt liệu xây dựng mới, phát triển công trình xanh, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên khoáng sn, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

- Khuyến khích phát trin năng lượng tái tạo và sử dụng tiết kiệm năng lượng; đẩy mạnh nghiên cứu và xây dựng các dự án sdụng công nghệ tái chế nước thải và cht thải.

- Xử lý triệt để các cơ ssử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhim môi trường nghiêm trọng: kim soát chặt ch cơ stiềm n nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và các nguồn xthải; tp trung xử lý rác thải đô thị, nông thôn, nhân rộng mô hình xử lý rác thải hiệu quả, bền vng; đảm bảo tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thng xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chun môi trường đạt 91%. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật vthăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm cường độ năng lượng trong các lĩnh vực ngành xây dựng.

Thực hiện: Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Vt liệu xây dựng, Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Bộ.

6. Trong qun , sử dụng vn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp

- Thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; ứng dụng công nghệ mới để nâng cao cht lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, trong đó, tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị khuyến mại, hoa hồng môi giới, chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, chi chiết khu thanh toán, chi phí năng lượng.

- Tổng kết, đánh giá và tập trung hoàn thành mục tiêu cphần hóa và thoái vốn nhà nước theo đúng lộ trình và quy định ca pháp luật, bảo đm các nguyên tc và cơ chế thị trường; minh bạch, công khai thông tin. Việc xác định giá trị quyn sử dụng đt vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa phải thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm tính đúng giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cphần hóa, tính đúng, tính đủ tiền thuê đất của doanh nghiệp, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

- Tiếp tục cơ cấu, sp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; nâng cao năng lực tài chính, đi mới công tác quản trị, công nghệ, cơ cấu sản phẩm, nnh nghề sản xut kinh doanh, chiến lược phát trin, cải tiến quy trình sản xut để nâng cao chất lượng sản phm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Rà soát, xlý dứt điểm tồn tại, yếu kém ca doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vn nhà nước. Kiên quyết xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, làm tht thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước, các dự án đu tư chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài; không sdụng ngân sách nhà nước để xử lý thua lcủa doanh nghiệp. Kim điểm và xlý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với tp th, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong việc để xảy ra các vi phạm về quản lý sử dụng vốn, tài sn nhà nước tại doanh nghiệp và c phn hóa doanh nghiệp nhà nước.

- Qun lý, giám sát chặt chẽ việc huy động, sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước, nhất là việc vay nợ nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước và ra nước ngoài, ngun vn mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp.

- Nâng cao trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong việc yêu cầu doanh nghiệp phân phối và nộp ngân sách nhà nước phần lợi nhuận, cổ tức được chia tương ứng với phần vốn nhà nước.

Thực hiện: Vụ Quản lý doanh nghiệp; Vụ Kế hoạch Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị sdụng ngân sách nhà nước thuộc Bộ.

8. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

- Tiếp tục đi mới, sp xếp tổ chức bộ máy ca hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu qu; gim đầu mối các đơn vị trực thuộc; không thành lp tchức mới, không thành lp phòng trong vụ, trường hợp đặc biệt do cấp có thm quyền quyết định. Giảm tối đa các Ban qun lý dự án; kiên quyết hợp nhất, sắp xếp tchức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế; thực hiện cơ chế khoán kinh phí theo nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra. Căn cứ vào kết quả thực hiện đề án tinh giản biên chế, các bộ, ngành, địa phương xác định tỷ lệ giảm số biên chế năm 2021 cho phù hợp, đảm bo mục tiêu năm 2021 giảm 10% biên chế công chức và biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với biên chế được giao năm 2015 theo Nghị quyết số 39/NQ-TW ca Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế; các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, ct giảm cho phù hợp.

- Xây dựng chế độ tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chp hành Trung ương khóa XII. Sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, không bổ sung các loại phụ cấp mới theo ngh; thực hiện rà soát, bãi bcác khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

- Thực hiện đồng bộ, hiệu qucác giải pháp, nhiệm vụ để nâng cao năng suất lao động theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ca Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chthị số 07/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp ng năng suất lao động quốc gia.

- Đy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gn kết chặt cho với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân. Xây dựng Chính phđiện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch Tài chính; Văn phòng Bộ và các đơn vị sdụng ngân sách nhà nước thuộc Bộ.

C. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM

1. Tăng cường công tác nh đạo, chđạo về THTK, CLP tại cơ quan Bộ.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trực thuộc trong phạm vi quản lý ca mình có trách nhiệm chđạo thng nht việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP năm 2021; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể các mục tiêu, chtiêu tiết kiệm cho từng lĩnh vực gắn với công tác thanh tra, kiểm tra thưng xuyên; phân công rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, tchức, đơn vị; đưa kết quả THTK, CLP là tiêu chí đ đánh giá công tác thi đua, khen thưng và bnhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường vai trò, trách nhiệm ca người đng đầu cơ quan, tchức, đơn vị, doanh nghiệp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tchức, triển khai THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị.

2. Đy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong THTK, CLP.

a) Đẩy mạnh thông tin, phổ biến pháp luật về THTK, CLP và các chủ trương, chính sách ca Đảng và Nhà nước có liên quan đến THTK với các hình thức đa dạng như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị quán triệt, tập hun đ tuyên truyn, giáo dục sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp nhằm nâng cao, thống nht nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa ca công tác THTK, CLP đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

b) Tích cực phối hợp chặt chẽ với các tchức chính trị - xã hội thực hiện tuyên truyền, vận động vTHTK, CLP đạt hiệu quả. Đồng thời, nêu cao tinh  thần trách nhiệm và vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền về THTK, CLP.

c) Kịp thời biểu dương, khen thưng nhng gương điển hình trong THTK, CLP; bảo vệ người cung cấp thông tin phát hiện lãng phí. Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm công vụ; đặc biệt chú trọng tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tchức, đơn vị, doanh nghiệp trong việc lãnh đạo, chđạo tchức, triển khai THTK, CLP tại cơ quan, đơn vị.

3. Tăng cường công tác tchức THTK, CLP trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực sau:

a) Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kluật tài chính, ngân sách.

b) Thúc đẩy công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý nợ công; triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Quản lý nợ công năm 2017 và các văn bn hướng dẫn. Đẩy mạnh quản lý, giám sát hiệu quả s dng vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay ODA, vay ưu đãi từ các nhà tài trợ. Nâng cao trách nhiệm đi với hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay công.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc qun lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tchức, đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định ca pháp luật liên quan đi với các tchức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm.

d) Tập trung triển khai thực hiện Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch để bảo đảm đồng bộ, thống nhất pháp luật về quy hoạch; rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện quy hoạch; tập trung xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 đquy hoạch thật sự là cơ scho việc xây dựng các chương trình và kế hoạch đu tư.

Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác giám sát các dự án đu tư ca nhà nước; Thực hiện nghiêm túc Chthị số 13/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 ca Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sdụng vốn nhà nước và Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chn chnh công tác đu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước để góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư. Đy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng, đm bo tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu.

4. Đy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP

Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai minh bạch để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát THTK, CLP;

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện trách nhiệm công khai theo đúng quy định ca Luật THTK, CLP và các luật chuyên ngành; trong đó, chú trọng thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao, công khai thông tin về nợ công và các nội dung đầu tư công theo quy định pháp luật;

Thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí theo quy định.

5. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP.

Đy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kim tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP; xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể liên quan đến THTK, CLP, trong đó:

Xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra, thanh tra một số nội dung, lĩnh vực, công trình trọng điểm, cụ thể cần tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Quản lý, sdụng đất đai;

- Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công;

- Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ;

- Qun lý, sdụng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách;

- Mua sm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại; trang thiết bị làm việc; trang thiết bị y tế, thuốc phòng bệnh, cha bệnh phục vụ hoạt động của các cơ sy tế do ngân sách nhà nước cấp kinh phí;

- Công khai quy hoạch theo quy định ca pháp luật về quy hoạch;

- Công tác tuyn dụng, bnhiệm cán bộ, công chức, viên chức;

- Thực hiện chính sách, pháp luật về cphần hóa doanh nghiệp nhà nước trực thuộc;

- Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gn kết THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp gia các cơ quan trong THTK, CLP.

Tăng cưng công tác chỉ đạo việc thực hiện ci cách hành chính ca các đơn vị gắn với THTK, CLP trong các lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả hiện đại hóa qun lý hành chính nhà nước thông qua việc hoàn thiện và đy mạnh hoạt động ca mạng thông tin điện t hành chính của Chính phủ trên Internet.

Trin khai có hiệu quả pháp luật THTK, CLP gn với công tác phòng, chống tham nhũng.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình THTK, CLP năm 2021 của Bộ Xây dựng và kế hoạch, nhiệm vụ được giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ triển khai xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của cơ quan, đơn vị hoàn thành trong tháng 3/2021 đthực hiện. Trong đó cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu cụ thvề tăng cường THTK, CLP thuộc phạm vi, lĩnh vực qun lý đtập trung chỉ đạo; phân công cán bộ chịu trách nhiệm từng công việc; thường xuyên rà soát kết quả thực hiện và có biện pháp xlý kịp thời các sai phạm về THTK, CLP theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện công khai về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định tại Điều 5, Luật THTK, CLP số 44/2013/QH13; bảo đảm thực hiện quyền giám sát THTK, CLP của người lao động, ca cơ quan, tổ chức; tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động thanh tra nhân dân; tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền; xử lý hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật đối với cán bộ trong cơ quan, đơn vị mình có hành vi gây lãng phí, tht thoát.

3. Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm tchức xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2021 của đơn vị, bo đảm phù hợp với Chương trình THTK, CLP năm 2021 của Bộ Xây dựng; trong đó cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sdụng vốn và tài sản của Nhà nước; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và nhng giải pháp, biện pháp cần thực hiện đđạt được mục tiêu, chtiêu tiết kiệm đã đặt ra năm 2021 ca doanh nghiệp. Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình THTK, CLP đúng thời hạn theo quy định.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc THTK, CLP năm 2021 của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; kịp thời báo cáo và xử lý nhng hành vi vi phạm THTK, CLP theo quy định hiện hành.

5. Thực hiện sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện công tác THTK, CLP theo quy định, kịp thời biểu dương, khen thưng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sc trong công tác THTK, CLP ca đơn vị.

6. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng lp báo cáo tình hình và kết quả THTK, CLP gửi Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định về thời gian và mẫu biu báo cáo.

- Nội dung báo cáo THTK, CLP: Theo quy định hiện hành của Luật THTK, CLP và văn bản hướng dẫn Luật THTK, CLP;

- Thời hạn gửi báo cáo: Báo cáo định kỳ: 06 tháng đầu năm 2021 gi trước ngày 10/7/2021 và báo cáo năm 2021 gửi trưc ngày 20/01/2022;

- Báo cáo đột xuất: Các cơ quan, đơn vị cn chủ động và thường xuyên theo dõi, cp nhật tình hình, kết quả thực hiện chương trình THTK, CLP và thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

7. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính theo dõi, đôn đốc thực hiện Chương trình này, tổng hợp kết quả THTK, CLP và lập báo cáo định kỳ, đột xuất gửi Bộ Tài chính và các cơ quan nhà nước theo quy định hiện hành./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi