Chỉ thị 03/CT-BGTVT quản lý tài chính, tài sản tại cơ quan hành chính thuộc BGTVT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 03/CT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018

 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC BỘ

 

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước; góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, kiểm toán cho thấy công tác quản lý tài chính, tài sản, thu, chi ngân sách nhà nước tại các đơn vị vẫn còn một số tồn tại.

Nhằm tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực tài chính nhà nước; thực hiện nghiêm túc các chính sách thu, chi ngân sách nhà nước; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị cấp dưới trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Về công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước

a) Các cơ quan, đơn vị thực hiện triển khai có hiệu quả các quy định mới về quản lý ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Luật phí và lệ phí; thực hiện nghiêm Luật đầu tư công, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 ban hành theo Quyết định số 422/QĐ-BGTVT ngày 01/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, định kỳ báo cáo để Bộ tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

b) Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thu thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu thuộc ngân, sách nhà nước. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý chặt chẽ các khoản thu, nghiêm cấm để các khoản thu ngoài sổ sách kế toán; không được thu các khoản thu không đúng quy định của Nhà nước. Các khoản lệ phí được để lại chi từ trước ngày 01/01/2017 nhưng đến ngày 01/01/2018 chưa sử dụng hết thì số còn lại phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước theo quy định.

c) Việc lập và quyết định dự toán chi ngân sách nhà nước phải trên cơ sở các chính sách, chế độ, định mức chi của Nhà nước; chỉ thực hiện quyết định dự án đầu tư khi đã xác định được nguồn vốn và đảm bảo khả năng cân đối vốn. Nghiêm cấm Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện các khoản chi không đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn và định mức của Nhà nước.

d) Đối với các nhiệm vụ sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ để làm cơ sở giao dự toán chi ngân sách nhà nước gồm: văn bản phê duyệt (tên công trình, mục tiêu sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng; sự cần thiết, lý do thực hiện) và dự toán công trình được phê duyệt; đối với công trình có giá trị thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên thì hồ sơ phải có thêm quyết định phê duyệt dự án kèm theo hồ sơ dự án (hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo báo cáo kinh tế kỹ thuật trong trường hợp công trình chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật).

đ) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường việc chấp hành các kỷ luật về tài chính, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao; tuyệt đối không được tự điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước đã được Bộ giao từ nhiệm vụ chi này sang nhiệm vụ chi khác; không đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách chi khi chưa có nguồn tài chính đảm bảo; triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, động thổ, khởi công, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài... và các hoạt động phô trương, lãng phí không cần thiết. Những khoản chi thường xuyên ngân sách trung ương đã được giao trong dự toán đầu năm, nhưng đến ngày 30/6/2018 chưa phân bổ sẽ bị cắt giảm.

e) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chi để đảm bảo chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; nghiêm cấm việc lập các quỹ không đúng quy định; nghiêm túc xử lý, khắc phục triệt để các tồn tại trong quản lý đã được các cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, nhắc nhở.

g) Trong quá trình thực hiện quản lý dự toán thu, chi ngân sách, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thường xuyên rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi cho hợp lý; báo cáo Bộ các nhiệm vụ chi có vốn dư để kịp thời điều chỉnh cho các nhiệm vụ thiếu vốn.

2. Về công tác quản lý tài sản

a) Thực hiện quản lý tài sản theo đúng quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; tài sản công do Nhà nước đầu tư phải được quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa; được thống kê, kế toán đầy đủ về hiện vật và giá trị. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công hoặc cơ quan, đơn vị quản lý vận hành tài sản công có trách nhiệm thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

b) Cục trưởng các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trong các lĩnh vực hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa, đường sắt (Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018, Nghị định số 44/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018, Nghị định số 45/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 và Nghị định số 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 của Chính phủ) và các hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

c) Thực hiện nghiêm tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy định của Chính phủ; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 2642/BGTVT-TC ngày 16/3/2018 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế khoán kinh phí sử dụng tài sản công đối với đối tượng có tiêu chuẩn sử dụng tài sản công nhưng không thuộc trường hợp khoán bắt buộc.

d) Thực hiện nghiêm việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng; xe ô tô; máy móc, thiết bị và tài sản công khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị) theo đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

đ) Tạm dừng xem xét, quyết định giao, điều chuyển, bán xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án cho đến khi các Nghị định của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô có hiệu lực thi hành để thay thế cho Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, như hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 3515/BTC-QLCS ngày 28/3/2018.

e) Đối với tài sản công tại cơ quan nhà nước chưa sử dụng hết công suất được phép cho cơ quan nhà nước khác sử dụng chung để phục vụ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định; tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập chưa sử dụng hết công suất muốn cho thuê, liên doanh, liên kết, đơn vị phải lập đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

3. Về công tác tổ chức hạch toán, quyết toán

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm rà soát, tổ chức bộ máy kế toán của cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp các quy định của Luật Kế toán năm 2015. Công tác hạch toán, kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Công tác lập và gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm và xét duyệt, thẩm định quyết toán năm thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính.

b) Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác lập, trình duyệt, thẩm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành (kể cả các dự án sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước) theo đúng quy định; nâng cao chất lượng và đẩy mạnh công tác lập, báo cáo quyết toán vốn đầu tư, ngân sách hàng năm, công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm đối với các đơn vị dự toán trực thuộc.

c) Giám đốc các Ban Quản lý dự án tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành, thực hiện tốt kế hoạch quyết toán đã được Bộ giao theo đúng chỉ tiêu và tiến độ; trực tiếp làm việc, đôn đốc các địa phương để hoàn thành công tác phê duyệt quyết toán các tiểu dự án giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2018; chủ động xử lý các tồn tại, vướng mắc trong quá trình quyết toán các dự án hoàn thành theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải tại các văn bản: số 1228/BGTVT-TC ngày 01/02/2018; số 1674/BGTVT-CQLXD ngày 12/02/2018 và các văn bản liên quan khác để hoàn thiện đầy đủ hồ sơ quyết toán, trình Bộ thẩm định, phê duyệt trước ngày 30/5/2018; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng việc chậm trễ trong công tác quyết toán các dự án hoàn thành theo qui định hiện hành.

d) Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên chỉ đạo rà soát thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán đối với đơn vị, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện về cơ quan thanh tra, kiểm toán và Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

4. Về công tác đôn đốc, kiểm tra, xử lý, báo cáo

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị này; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc để xảy ra các sai phạm trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng tài sản; tổ chức hạch toán, quyết toán thuộc trách nhiệm được giao quản lý. Thực hiện xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm hoặc để xảy ra sai phạm theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Các Cục, Tổng cục thuộc Bộ;
- Các Ban QLDA trực thuộc Bộ ;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TC (Bổng).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

 

 

thuộc tính Chỉ thị 03/CT-BGTVT

Chỉ thị 03/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:03/CT-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Nhật
Ngày ban hành:09/05/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT

Ngày 09/5/2018, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Chỉ thị 03/CT-BGTVT về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường việc chấp hành các kỷ luật về tài chính, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao; tuyệt đối không được tự điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước đã được Bộ giao từ nhiệm vụ chi này sang nhiệm vụ chi khác; không đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách chi khi chưa có nguồn tài chính đảm bảo; triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, động thổ,...

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chi để đảm bảo chi đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; nghiêm cấm việc lập các quỹ không đúng quy định; nghiêm túc xử lý, khắc phục triệt để các tồn tại trong quản lý đã được các cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, nhắc nhở.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện quản lý dự toán thu, chi ngân sách, Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thường xuyên rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi cho hợp lý; báo cáo Bộ các nhiệm vụ chi có vốn dư để kịp thời điều chỉnh cho các nhiệm vụ thiếu vốn.

Xem chi tiết Chỉ thị03/CT-BGTVT tại đây

tải Chỉ thị 03/CT-BGTVT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi