Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ đối với người phòng cháy, chữa cháy

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

_________

Số: 04/2021/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn một số chế độ quy định tại khoản 8 Điều 50 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP), bao gồm:
1. Chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy theo lệnh triệu tập, huy động của người có thẩm quyền trong trường hợp bị tai nạn, bị tai nạn làm suy giảm khả năng lao động theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa, bị thương, bị thương thuộc một trong các trường hợp quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, bị chết, bị chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
2. Chế độ đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
3. Chế độ đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị tai nạn, tổn hại sức khỏe hoặc bị chết.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP thuộc các trường hợp sau:
a) Người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy.
b) Thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành.
c) Người có thẩm quyền điều động, huy động người trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy.
d) Người có thẩm quyền điều động thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.
đ) Cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành (sau đây gọi là đơn vị quản lý trực tiếp).
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thực hiện các quy định tại Thông tư này.
Chương II
CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, HUY ĐỘNG TRỰC TIẾP CHỮA CHÁY VÀ PHỤC VỤ CHỮA CHÁY BỊ TAI NẠN, BỊ THƯƠNG, BỊ CHẾT
Điều 3. Chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị tai nạn, bị thương
1. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh
a) Người đang tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn, bị thương được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; được đơn vị quản lý trực tiếp thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí y tế không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả.
b) Người không tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn, bị thương được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
2. Trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động
a) Người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị tai nạn, bị thương đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hằng tháng, trợ cấp phục vụ theo mức suy giảm khả năng lao động và số năm đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
b) Người không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động khi bị tai nạn, bị thương được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hằng tháng, trợ cấp phục vụ theo mức suy giảm khả năng lao động (trừ các khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội). Mức trợ cấp bằng mức trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hằng tháng, trợ cấp phục vụ đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
3. Người có đủ điều kiện xác nhận là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được cơ quan có thẩm quyền xét hưởng chính sách thương binh hoặc hưởng chính sách như thương binh.
Điều 4. Chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị chết
1. Người đang tham gia bảo hiểm xã hội, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên, người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị chết do chữa cháy, phục vụ chữa cháy hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn khi chữa cháy, phục vụ chữa cháy thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần; cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
2. Người không tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần bị chết do chữa cháy, phục vụ chữa cháy hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn khi chữa cháy, phục vụ chữa cháy thì thân nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả trợ cấp như sau:
a) Thân nhân được trợ cấp tuất một lần bằng mức trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động hoặc trợ cấp tuất hằng tháng bằng mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng phải đảm bảo điều kiện về thân nhân như quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội.
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được trợ cấp mai táng. Mức trợ cấp mai táng bằng mức trợ cấp mai táng đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
3. Người có đủ điều kiện xét công nhận là liệt sỹ theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì được cơ quan có thẩm quyền xét công nhận là liệt sỹ.
Chương III
CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ĐỘI DÂN PHÒNG, ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH KHI THAM GIA HUẤN LUYỆN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Điều 5. Trợ cấp, tiền bồi dưỡng đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Mỗi ngày tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, thành viên đội dân phòng được trợ cấp một khoản tiền bằng 0,6 ngày lương tối thiểu vùng, thành viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành được hưởng tiền bồi dưỡng bằng 0,3 ngày lương tối thiểu vùng do đơn vị quản lý trực tiếp chi trả.
Ngày lương tối thiểu vùng được xác định bằng mức lương tối thiểu vùng theo tháng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ở doanh nghiệp trên địa bàn vùng I do Chính phủ quy định tại thời điểm thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy chia cho 26 ngày.
Điều 6. Chế độ đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị tai nạn, bị thương
1. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh
a) Người đang tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn, bị thương được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; được đơn vị quản lý trực tiếp thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí y tế không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả;
b) Người không tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn, bị thương được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
2. Chế độ tai nạn lao động
a) Người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị tai nạn, tổn hại sức khỏe được cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
b) Người không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị tai nạn, tổn hại sức khỏe được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả các chế độ tương tự chế độ bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (trừ các khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội).
Điều 7. Chế độ đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy bị chết
1. Người đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chết do tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thì thân nhân và cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được hưởng các chế độ:
a) Thân nhân được hưởng các chế độ, bao gồm:
a1) Trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
a2) Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
a3) Hỗ trợ tiền bằng mức trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động do đơn vị quản lý trực tiếp chi trả đối với người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
2. Người không tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần chết do tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thì thân nhân được hưởng khoản tiền hỗ trợ bằng mức trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng và cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện mai táng được hưởng trợ cấp mai táng do đơn vị quản lý trực tiếp chi trả. Mức và điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần hoặc tuất hằng tháng, trợ cấp mai táng như quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.
Chương IV KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ
Điều 8. Nguồn từ Quỹ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm xã hội
1. Quỹ bảo hiểm y tế chi trả phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3, điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư này.
2. Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả chế độ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3; khoản 1 Điều 4; điểm a khoản 2 Điều 6; các điểm a1, a2 và điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này.
Điều 9. Nguồn từ ngân sách Nhà nước
1. Ngân sách Trung ương đảm bảo bố trí trong dự toán hằng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy bị thương, bị chết đủ điều kiện xem xét công nhận là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hoặc được công nhận là liệt sỹ quy định tại khoản 3 Điều 3, khoản 3 Điều 4 Thông tư này.
2. Ngân sách địa phương đảm bảo bố trí trong dự toán hằng năm của Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chế độ gồm:
a) Chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy; thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bị tai nạn, bị thương, bị chết thuộc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Thông tư này.
b) Chi phí đồng chi trả và các khoản chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3; chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3; chế độ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3; khoản 2 Điều 4 Thông tư này để hoàn trả cho đơn vị quản lý trực tiếp đối với trường hợp đơn vị quản lý trực tiếp không do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.
Điều 10. Nguồn từ đơn vị quản lý trực tiếp
1. Đơn vị quản lý trực tiếp chi trả các chế độ tại Thông tư này như sau:
a) Chi phí đồng chi trả và các khoản chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 và điểm a khoản 1 Điều 6, chi phí khám chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư này;
b) Các chế độ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3; khoản 2 Điều 4; điểm b khoản 2 Điều 6; điểm a3 khoản 1, khoản 2 Điều 7 Thông tư này.
c) Trợ cấp, tiền bồi dưỡng quy định tại Điều 5 Thông tư này.
2. Đối với đơn vị quản lý trực tiếp do ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên thì nguồn kinh phí của đơn vị để chi trả các chế độ quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước và chế độ tự chủ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Đối với đơn vị quản lý trực tiếp không do ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên thì kinh phí chi trả các chế độ gồm: chi phí đồng chi trả và các khoản chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3; chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3; chế độ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3; khoản 2 Điều 4 Thông tư này do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được điều động, huy động đăng ký hộ khẩu thường trú hoàn trả cho đơn vị quản lý trực tiếp.
4. Đơn vị quản lý trực tiếp đối với người không thuộc quản lý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức là Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021.
Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
2. Các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu trong Thông tư này khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì nội dung dẫn chiếu trong Thông tư này cũng được điều chỉnh và thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế.
Điều 12. Trách nhiệm thi hành
1. Người có thẩm quyền điều động, huy động có trách nhiệm khai báo, điều tra, báo cáo thống kê tai nạn, xác nhận đối với trường hợp bị tai nạn, bị thương, bị chết; phối hợp với đơn vị quản lý trực tiếp và các cơ quan liên quan lập hồ sơ, tiến hành các thủ tục thực hiện các chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Thông tư này.
2. Đơn vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan lập hồ sơ đề nghị xét hưởng các chế độ; đảm bảo nguồn kinh phí và thực hiện chi trả chế độ thuộc trách nhiệm của đơn vị.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:
a) Đảm bảo nguồn kinh phí, thực hiện chi trả chế độ thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Thông tư này.
b) Hoàn trả phần kinh phí mà đơn vị quản lý trực tiếp đã chi trả các chế độ bao gồm: chi phí đồng chi trả và các khoản chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3; chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3; chế độ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3; khoản 2 Điều 4 Thông tư này đối với trường hợp đơn vị quản lý trực tiếp không do Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để bổ sung, hướng dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;

Văn phòng Quốc hội,

Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Chính phủ;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

Tòa án nhân dân tối cao;

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Kiểm toán Nhà nước;

Cơ quan Trung ương các đoàn thể và các Hội;

Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Công báo;

Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;

Lưu: Văn thư, Cục QHLĐTL (30 bản).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung

thuộc tính Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH

Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:04/2021/TT-BLĐTBXHNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành:30/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Người được điều động chữa cháy bị chết có thể được xét công nhận liệt sỹ

Ngày 30/06/2021, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Cụ thể, người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy không tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn, bị thương được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập theo quy định. Ngoài ra, họ còn được chi trả trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hằng tháng, trợ cấp phục vụ theo mức suy giảm khả năng lao động.

Bên cạnh đó, nếu người bị chết do chữa cháy, phục vụ chữa cháy đang tham gia bảo hiểm xã hội, thân nhân của họ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần; cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định.

Nếu người không tham gia bảo hiểm xã hội bị chết do chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thân nhân được trợ cấp tuất một lần khi chết do tai nạn lao động theo quy định pháp luật hoặc trợ cấp tuất hằng tháng; cơ quan, tổ chức, cá nhân tổ chức mai táng được hưởng trợ cấp mai táng. Ngoài ra, người có đủ điều kiện xét công nhận là liệt sỹ thì được cơ quan có thẩm quyền xét công nhận là liệt sỹ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Xem chi tiết Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF LABOR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

_________

No. 04/2021/TT-BLDTBXH

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

_______________________

Hanoi, June 30, 2021

 

 

CIRCULAR

Providing guidance on a number of benefits applicable to persons mobilized and sent to directly suppress fires and support the work of fire prevention and fighting, members of civil defense teams, grassroots-level and specialized fire prevention and fighting teams participating in professional trainings and refreshers on fire prevention and fighting

_________________

 

Pursuant to Decree No. 14/2017/ND-CP dated February 17, 2017 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs;

Pursuant to Decree No. 136/2020/ND-CP dated November 24, 2020 of the Government detailing a number of articles and measures to implement the Law on Fire Prevention and Fighting and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Fire Prevention and Fighting;

At the proposal of the Director of the Department of Industrial Relations and Wage;

The Minister of Labor, Invalids and Social Affairs hereby promulgates the Circular providing guidance on a number of benefits applicable to persons mobilized and sent to directly suppress fires and support the work of fire prevention and fighting, members of civil defense teams, grassroots-level and specialized fire prevention and fighting teams participating in professional trainings and refreshers on fire prevention and fighting.

 

Chapter I
GENERAL PROVISIONS

 

Article 1. Scope of regulation

This Circular provides guidance on a number of benefits prescribed in Clause 8, Article 50 of the Decree No. 136/2020/ND-CP dated November 24, 2020 of the Government detailing a number of articles and measures to implement the Law on Fire Prevention and Fighting and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Fire Prevention and Fighting (hereinafter referred to as the Decree No. 136/2020/ND-CP), including:

1. The benefits applicable to persons mobilized and sent to directly suppress fires and support the work of fire prevention and fighting in accordance with the summons and mobilization orders of competent persons in cases where such persons are injured in accidents which reduce their working capacity in accordance with the conclusion of the Medical Assessment Council, or injured in one of the cases prescribed in the Ordinance on Preferential Treatment for People with Meritorious Services to the Revolution, or dead in one of the cases prescribed in the Ordinance on Preferential Treatment for People with Meritorious Services to the Revolution.

2. The benefits for members of civil defense teams, grassroots-level and specialized fire prevention and fighting teams when participating in professional trainings and refreshers on fire prevention and fighting.

3. The benefits for members of civil defense teams, grassroots-level and specialized fire prevention and fighting teams when participating in professional trainings and refreshers on fire prevention and fighting, who suffer from accidents, health loss or death.

Article 2. Subjects of application

1. Agencies, organizations and individuals prescribed in the Decree No. 136/2020/ND-CP in the following cases:

a) Persons mobilized and sent to directly suppress fires and support the work of fire prevention and fighting.

b) Members of civil defense teams, grassroots-level and specialized fire prevention and fighting teams.

c) Persons competent to mobilize or send people to directly suppress fires and support the work of fire prevention and fighting.

d) Persons competent to mobilize members of civil defense teams, grassroots-level and specialized fire prevention and fighting teams to participate in in professional trainings and refreshers on fire prevention and fighting.

dd) Agencies, units and organizations that are responsible for directly managing the persons mobilized and sent to directly suppress fires and support the work of fire prevention and fighting, members of civil defense teams, grassroots-level and specialized fire prevention and fighting teams (hereinafter referred to as the direct managers).

2. Other agencies, organizations and individuals involved in the implementation of this Circular.

 

Chapter II
BENEFITS APPLICABLE TO PERSONS MOBILIZED AND SENT TO DIRECTLY SUPPRESS FIRES AND SUPPORT THE WORK OF FIRE PREVENTION AND FIGHTING, WHO SUFFER FROM ACCIDENTS, INJURIES OR DEATH

 

Article 3. Benefits applicable to persons mobilized and sent to directly suppress fires and support the work of fire prevention and fighting, who suffer from accidents or injuries

1. Medical examination and treatment expenses

a) Persons currently participating in health insurance who suffer from accidents or injuries shall be paid for their medical examination and treatment expenses by the social insurance agencies in accordance with the law provisions on health insurance; or be paid by their direct managers for the co-payments and medical expenses that are not covered by the health insurance.

b) Persons not participating in health insurance who suffer from accidents or injuries shall be paid by their direct manager for all medical examination and treatment expenses at the prices for medical examination and treatment services of public medical establishments prescribed by the competent authorities.

2. Allowances depending on the extent of working capacity decrease

a) Persons currently participating in compulsory social insurance who suffer from accidents or injuries and are eligible for the occupational accident insurance allowances shall be paid lump-sum allowances or monthly allowances, service allowances by the social insurance agencies depending on the extent of their working capacity decrease and the number of years of paying social insurance premiums in accordance with the law provisions on occupational safety and health.

b) Persons who do not participate in compulsory social insurance, those who are enjoying pension or monthly social insurance allowances, those who have already been entitled to lump-sum social insurance allowances, or those who are currently participating in compulsory social insurance but not eligible for occupational accident insurance allowances when they suffer accidents or injuries, shall be paid lump-sum allowances or monthly allowances, service allowances by their direct managers depending on the extent of their working capacity decrease (except for allowances calculated on the number of years of paying social insurance premiums). The rates of the lump-sum allowances or monthly allowances, service allowances for employees suffering working capacity decrease shall comply with the law provisions on occupational safety and health.

3. Persons who are fully qualified for certification as wounded soldiers, or those who are eligible for entitlement to preferential policies as wounded soldiers as prescribed in the Ordinance on Preferential Treatment for People with Meritorious Services to the Revolution, shall be considered by competent agencies to enjoy preferential policies for wounded soldiers or be entitled to preferential policies as wounded soldiers.

Article 4. Benefits applicable to persons mobilized and sent to directly suppress fires and support the work of fire prevention and fighting, who are dead

1. If persons who are currently participating in social insurance, those who are having their social insurance payment period reserved but have paid social insurance premiums for full 12 months or more, or those who are enjoying their monthly pension or social insurance allowances die when suppressing fires and supporting the work of fire prevention and fighting or during the first-time treatment of injuries caused by accidents while suppressing fires and supporting the work of fire prevention and fighting, their relatives shall be entitled to monthly survivorship allowances or lump-sum survivorship allowances; agencies, organizations or individuals that organize their funerals shall be entitled to the support for funeral costs in accordance with the law provisions on social insurance.

2. If persons who do not participate in social insurance, or those who have already been entitled to lump-sum social insurance allowances die when suppressing fires and supporting the work of fire prevention and fighting or during the first-time treatment of injuries caused by accidents while suppressing fires and supporting the work of fire prevention and fighting, their relatives and the agencies, organizations or individuals that organize their funerals shall be paid the allowances by their direct managers as follows:

a) Their relatives shall be entitled to lump-sum survivorship allowances equal to that of those who die due to occupational accidents as prescribed the law provisions on occupational safety and health, or monthly survivorship allowances equal to that of people currently participating in social insurance as prescribed the law provisions on social insurance. Those who are entitled to lump-sum survivorship allowances or monthly survivorship allowances must satisfy the conditions on relatives as prescribed by the law provisions on social insurance with regard to people currently participating in social insurance.

b) Agencies, organizations, or individuals that organize their funerals shall be entitled to the support for funeral costs. The rate of funeral cost support shall be equal to such rate for people currently participating in social insurance as prescribed by law provisions on social insurance.

3. Persons who are eligible for recognition as martyrs in accordance with the Ordinance on Preferential Treatment for People with Meritorious Services to the Revolution shall be considered by competent agencies to be recognized as martyrs.

 

Chapter III
BENEFITS FOR MEMBERS OF CIVIL DEFENSE TEAMS, GRASSROOTS-LEVEL AND SPECIALIZED FIRE PREVENTION AND FIGHTING TEAMS WHEN PARTICIPATING IN PROFESSIONAL TRAININGS AND REFRESHERS ON FIRE PREVENTION AND FIGHTING

 

Article 5. Allowances and rewards for members of civil defense teams, grassroots-level and specialized fire prevention and fighting teams when participating in professional trainings and refreshers on fire prevention and fighting

Members of civil defense teams shall be paid an amount equal to 0.6 of the minimum region-based daily wage and members of grassroots-level and specialized fire prevention and fighting teams shall be paid an amount equal to 0.3 of the minimum region-based daily wage by their direct managers for each day they participate in professional trainings and refreshers on fire prevention and fighting.

The minimum region-based daily wage shall be determined by dividing the minimum region-based monthly wage applicable to employees working under labor contracts at enterprises located in Region I as prescribed by the Government at the time of participating in professional trainings and refreshers on fire prevention and fighting with the number of 26 days.

Article 6. Benefits for members of civil defense teams, grassroots-level and specialized fire prevention and fighting teams when participating in professional trainings and refreshers on fire prevention and fighting, who suffer from accidents or injuries

1. Medical examination and treatment expenses

a) Persons currently participating in health insurance who suffer from accidents or injuries shall be paid for their medical examination and treatment expenses by the social insurance agencies in accordance with the law provisions on health insurance; or be paid by their direct managers for the co-payments and medical expenses that are not covered by the health insurance.

b) Persons not participating in health insurance who suffer from accidents or injuries shall be paid by their direct manager for all medical examination and treatment expenses at the prices for medical examination and treatment services of public medical establishments prescribed by the competent authorities.

2. Benefits for those suffering from occupational accidents

a) Persons currently participating in compulsory social insurance who participate in professional trainings and refreshers on fire prevention and fighting and suffer from accidents or health loss shall be paid the occupational accident benefits by the social insurance agencies in accordance with the law provisions on occupational safety and health.

b) Persons who do not participate in compulsory social insurance, those who are enjoying pension or monthly social insurance allowances, those who have already been entitled to lump-sum social insurance allowances, if they participate in professional trainings and refreshers on fire prevention and fighting and suffer from accidents or health loss, shall be paid by their direct managers the same benefits as the occupational accident insurance prescribed by the law provisions on occupational safety and health (except for allowances calculated on the number of years of paying social insurance premiums).

Article 7. Benefits for members of civil defense teams, grassroots-level and specialized fire prevention and fighting teams when participating in professional trainings and refreshers on fire prevention and fighting, who are dead

1. If persons who are currently participating in social insurance, those who are having their social insurance payment period reserved but have paid social insurance premiums for full 12 months or more, or those who are enjoying their monthly pension or social insurance allowances die when participating in professional trainings and refreshers on fire prevention and fighting or during the first-time treatment of injuries when participating in professional trainings and refreshers on fire prevention and fighting, their relatives and agencies, organizations or individuals that organize their funerals shall be entitled to the following benefits:

a) Their relatives shall be entitled to the benefits including:

a1) Monthly survivorship allowances or lump-sum survivorship allowances paid by the social insurance agencies in accordance with the law provisions on social insurance.

a2) Lump-sum allowances upon death due to occupational accidents paid by the social insurance agencies for the persons currently participating in compulsory social insurance.

a3) Financial support equal to the lump-sum allowances for those who die in occupational accidents as prescribed by the law provisions on occupational safety and health, paid by the direct managers for the persons currently participating in voluntary social insurance, those who are having their social insurance payment period reserved but have paid social insurance premiums for full 12 months or more, or those who are enjoying their monthly pension or social insurance allowances.

b) Agencies, organizations, or individuals that organize their funerals shall be entitled to the support of funeral costs in accordance with the law provisions on social insurance.

2. If persons who do not participate in social insurance, or those who have already been entitled to lump-sum social insurance allowances die when participating in professional trainings and refreshers on fire prevention and fighting or during the first-time treatment of injuries when participating in professional trainings and refreshers on fire prevention and fighting, their relatives shall be entitled to the support equal to the lump-sum allowances for those who die in occupational accidents as prescribed by the law provisions on occupational safety and health, lump-sum survivorship allowances or monthly survivorship allowances, and the agencies, organizations or individuals that organize their funerals shall be entitled to the support of funeral costs paid by their direct managers. Levels and conditions for entitlement to lump-sum or monthly survivorship allowances and the support of funeral costs shall comply with the provisions of Clause 2, Article 4 of this Circular.

 

Chapter IV
FUNDING FOR THE BENEFITS

 

Article 8. Sources from the Health Insurance Fund and the Social Insurance Fund

1. The health insurance fund shall cover the medical examination and treatment expenses in accordance with the law provisions on health insurance as prescribed at Point a, Clause 1, Article 3, and Point a, Clause 1, Article 6 of this Circular.

2. The social insurance fund shall cover the benefits prescribed at Point a, Clause 2, Article 3; Clause 1, Article 4; Point a, Clause 2, Article 6; Points a1, a2 and Point b, Clause 1, Article 7 of this Circular.

Article 9. Sources from the State budget

1. The Central budget shall include in the annual estimates of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs the funding for benefits applicable persons mobilized and sent to directly suppress fires and support the work of fire prevention and fighting who suffer from injuries or death and are eligible for recognition as wounded soldiers or beneficiaries of preferential policies as wounded soldiers, or martyrs as prescribed in Clause 3, Article 3 and Clause 3, Article 4 of this Circular.

2. The local budgets shall include in the annual estimates of the commune-level People's Committees the funding for the following benefits:

a) The benefits applicable to persons mobilized and sent to directly suppress fires and support the work of fire prevention and fighting, members of civil defense teams, grassroots-level and specialized fire prevention and fighting teams participating in professional trainings and refreshers on fire prevention and fighting who suffer from accidents, injuries or death and are under the management of the commune-level People's Committees as prescribed in this Circular.

b) The co-payments and expenses that are not covered by the health insurance as prescribed at Point a, Clause 1, Article 3; the medical examination and treatment expenses prescribed at Point b, Clause 1, Article 3; the benefits prescribed at Point b, Clause 2, Article 3; Clause 2, Article 4 of this Circular in order to refund to the direct managers in cases where the direct managers are not funded by the State budget.

Article 10. Sources from the direct managers

1. The direct managers shall pay the benefits prescribed in this Circular as follows:

a) The co-payments and expenses that are not covered by the health insurance as prescribed at Point a, Clause 1, Article 3 and Point a, Clause 1, Article 6, and the medical examination and treatment expenses prescribed at Point b, Clause 1, Article 3 and Point b, Clause 1, Article 6 of this Circular;

b) The benefits prescribed at Point b, Clause 2, Article 3; Clause 2, Article 4; Point b, Clause 2, Article 6; Point a3, Clause 1, and Clause 2, Article 7 of this Circular.

c) Allowances and rewards prescribed in Article 5 of this Circular.

2. For the direct managers which are funded by the State budget for their regular operations, the funding for them to pay the benefits prescribed in Clause 1 of this Article shall comply with the current law provisions on decentralized allocation of the State budget and the self-funding of administrative agencies and public service providers.

3. For the direct managers which are not funded by the State budget for their regular operations, the payments for the benefits, including the co-payments and expenses that are not covered by the health insurance as prescribed at Point a, Clause 1, Article 3; the medical examination and treatment expenses prescribed at Point b, Clause 1, Article 3; the benefits prescribed at Point b, Clause 2, Article 3; Clause 2, Article 4 of this Circular, shall be refunded to them by the commune-level People's Committees of the places where the persons mobilized and sent to directly suppress fires and support the work of fire prevention and fighting register their permanent residences.

4. The direct managers of persons who are not under the management of agencies, units or organizations are the commune-level People's Committees of the places where their permanent residences are registered.

 

Chapter V
PROVISIONS OF IMPLEMENTATION

 

Article 11. Effect

1. This Circular takes effect from August 15, 2021.

The Joint Circular No. 52/2015/TTLT-BLDTBXH-BCA-BTC dated December 10, 2015 of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, the Ministry of Public Security and the Ministry of Finance providing guidance for the persons mobilized and sent to directly suppress fires and support the work of fire prevention and fighting, and cadres and members of the civil defense teams, grassroots-level and specialized fire prevention and fighting teams when participating in professional trainings and refreshers on fire prevention and fighting shall be annulled from the effective date of this Circular.

2. If the legal documents referenced in this Circular are amended, supplemented, or replaced, the contents referred to them in this Circular therefore shall be amended and implemented to suit the amendments, supplements, or replacements.

Article 12. Responsibilities for implementation

1. The persons competent to mobilize or send people to directly suppress fires and support the work of fire prevention and fighting shall declare, investigate and report on accidents, and certify for the accidents, injuries or deaths; coordinate with the direct managers and relevant agencies to compile dossiers and carry out procedures for entitlement of the benefits for persons mobilized and sent to directly suppress fires and support the work of fire prevention and fighting, members of civil defense teams, grassroots-level and specialized fire prevention and fighting teams participating in professional trainings and refreshers on fire prevention and fighting in accordance with this Circular.

2. The direct managers shall assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies, organizations, and individuals in, compiling dossiers of request for consideration and entitlement of the benefits; allocate funding sources and pay the benefits within the ambit of their responsibility.

3. The commune-level People's Committees shall:

a) Allocate sufficient funding sources and pay the benefits within the ambit of responsibility of the commune-level People's Committees as prescribed in this Circular.

b) Refund the payments by the direct managers for the benefits, including the co-payments and expenses that are not covered by the health insurance as prescribed at Point a, Clause 1, Article 3; the medical examination and treatment expenses prescribed at Point b, Clause 1, Article 3; the benefits prescribed at Point b, Clause 2, Article 3; Clause 2, Article 4 of this Circular to the direct managers which are not funded by the State budget.

In the course of implementation, if there are any problems, agencies, organizations, units, and individuals shall report them to the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs for timely supplement and guidance./.

The Minister

Dao Ngoc Dung

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch LuatVietnam
download Circular 04/2021/TT-BLDTBXH DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Circular 04/2021/TT-BLDTBXH PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi