Quyết định 211/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 211/1998/QĐ-TTG
NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 1998 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ
CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH,
DỰ ÁN ODA Ở VIỆT NAM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Thuế và Pháp lệnh Thuế hiện hành;

Căn cứ Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 10 năm 1989;

Căn cứ Pháp lệnh về quyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự nước ngoài và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam ngày 23 tháng 8 năm 1993;

Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 05 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức;

Để thống nhất chế độ quản lý và đãi ngộ, bảo đảm đầy đủ các quyền và trách nhiệm đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam (gọi tắt là Quy chế chuyên gia nước ngoài).

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với quy định trong Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này.

 

Điều 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế chuyên gia nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định này.

 

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

QUY CHẾ

CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg
ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ)

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho các chuyên gia nước ngoài được phép vào thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam và người thân của chuyên gia nước ngoài nói trên.

2. Phạm vi áp dụng Quy chế chuyên gia nước ngoài là các chương trình, dự án có sử dụng ODA, bao gồm:

a. Các chương trình, dự án ODA do Chính phủ nước ngoài tài trợ;

b. Các chương trình, dự án ODA do các tổ chức quốc tế và khu vực không thuộc hệ thống Liên hợp quốc tài trợ;

c. Các chương trình, dự án ODA do các tổ chức liên Chính phủ nước ngoài tài trợ

d. Các chương trình, dự án ODA do các tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc tài trợ;

đ. Các chương trình, dự án ODA do Bên nước ngoài đồng tài trợ.

3. Các đối tượng khác kể cả nhân viên ngoại giao đều không thuộc phạm vi áp dụng Quy chế này.

 

Điều 2. Tất cả các chuyên gia và người thân không phân biệt quốc tịch khi vào Việt Nam thực hiện chương trình, dự án ODA điều được Nhà nước Việt Nam:

1. Đối xử bình đẳng với chuyên gia thuộc mọi quốc tịch.

2. Bảo hộ tài sản hợp pháp của chuyên gia khi làm việc tại Việt Nam.

 

Điều 3. Ngoài những quyền lợi được hưởng như quy định trong Quy chế này và các quyền lợi hợp pháp theo quy định của Pháp luật Việt Nam, chuyên gia và người thân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình nêu trong Quy chế này và trong các văn bản Pháp luật Việt Nam.

 

Điều 4. Các cơ quan có thẩm quyền Bên Việt Nam và Bên nước ngoài phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, sử dụng chuyên gia và bảo đảm thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của chuyên gia và người thân trong quá trình chuyên gia thực thi nhiệm vụ ở Việt Nam.

 

Điều 5. Giải thích từ ngữ

Một số từ ngữ sử dụng trong Quy chế này được hiểu như sau:

1. Chương trình, dự án ODA là các hoạt động được phối hợp tổ chức và thực hiện giữa Bên nước ngoài và Bên Việt Nam sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

2. Bên nước ngoài bao gồm Chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ có hoạt động tài trợ cho chương trình, dự án ODA ở Việt Nam.

3. Bên Việt Nam bao gồm các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện chức năng Nhà nước về quản lý, điều hành và thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam.

4. Các bên bao gồm Bên Việt Nam, Bên nước ngoài và chuyên gia.

5. Nhà tài trợ là Bên nước ngoài có hoạt động tài trợ cho các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam.

6. Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA (sau đây gọi tắt là chuyên gia) là người có quốc tịch nước ngoài được Bên nước ngoài cử vào Việt Nam để nghiên cứu xây dựng, thẩm định hay thực hiện chương trình, dự án ODA theo quy định hay thoả thuận trong các Điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa Bên Việt Nam với Bên nước ngoài hoặc được Bên Việt Nam chỉ định mời hoặc thuê vào Việt Nam để thực hiện chương trình, dự án ODA.

7. Người thân là vợ/chồng, con chưa thành niên của chuyên gia hoặc người mà chuyên gia phải nuôi dưỡng theo Pháp luật Việt Nam sống chung thành một hộ.

8. Cơ quan chủ quản chương trình, dự án ODA (sau đây gọi tắt là Cơ quan chủ quản dự án) là các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam giao trực tiếp quản lý các chương trình, dự án ODA.

9. Cơ quan thực hiện chương trình, dự án ODA (sau đây gọi tắt là Cơ quan thực hiện dự án) là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện chương trình, dự án theo quyết định của Cơ quan chủ quản.

10. Trường hợp khẩn cấp là những tình huống cấp bách như thiên tai, chiến tranh, bạo loạn có thể đe doạ đến sự an toàn về tính mạng và tài sản của chuyên gia và người thân.

 

CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 6. Ưu đãi dành cho chuyên gia

1. Ưu đãi về cấp thị thực xuất nhập cảnh: Chuyên gia và người thân được ưu tiên cấp thị thực xuất nhập cảnh Việt Nam một hoặc nhiều lần theo đề nghị của Cơ quan thực hiện dự án. Thủ tục cấp thị thực xuất nhập cảnh theo quy định hiện hành.

Những chuyên gia có thời gian lưu trú ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên được xét cấp thị xuất nhập cảnh nhiều lần cho cả thời hạn làm việc tối đa là 03 năm (nếu có yêu cầu).

Trong trường hợp khẩn cấp, nếu Bên Việt Nam xét thấy cần thiết phải bảo đảm an ninh, an toàn tính mạng và tài sản cho chuyên gia và người thân thì chuyên gia và người thân được hưởng chế độ xuất cảnh áp dụng như đối với nhân viên ngoại giao công tác tại Việt Nam và phù hợp với Pháp lệnh về xuất nhập cảnh, cư trú và đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam do Hội đồng Nhà nước Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1992.

2. Ưu đãi về ngoại hối: Chuyên gia và người thân được mang ngoại tệ vào Việt Nam, được chuyển đổi ra ngoại tệ và mang ra khỏi Việt Nam các khoản thu nhập từ tiền lương, từ hợp đồng thực hiện chương trình, dự án hoặc các nguồn thu khác như quy định ở Điều 7 dưới đây. Thủ tục mang ngoại tệ thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Đăng ký lưu trú, đi lại: Chuyên gia và người thân được tự do đi lại và đăng ký lưu trú trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu vực cấm.

4. Ưu đãi khác:

a. Cấp, đổi bằng lái xe, đăng ký biển số xe: Chuyên gia và người thân không phải vị thành niên theo quy định của Pháp luật Việt Nam khi vào Việt Nam được đăng ký dự học, thi tuyển và xét cấp bằng lái xe tại các trường lái xe dân sự, được tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyển đổi bằng lái xe và đăng ký biển số xe hợp lệ.

b. Trong thời gian lưu trú ở Việt Nam, người thân của chuyên gia có quyền đăng ký dự học tại các trường dành riêng cho con em người nước ngoài ở Việt Nam (nếu có yêu cầu). Thủ tục đăng ký nhập học theo quy định hiện hành.

c. Trường hợp chuyên gia hoặc người thân vi phạm Pháp luật Việt Nam bị khởi tố, bắt giữ, xét xử, cầm tù, trục xuất hoặc bị liên đới trong các thủ tục tố tụng thì đại diện Bên nước ngoài cử hoặc thuê chuyên gia đó và Cơ quan đại diện Ngoại giao của nước mà chuyên gia, hoặc người thân mang quốc tịch sẽ được Bên Việt Nam thông báo kịp thời và có quyền thăm viếng. Chuyên gia hoặc người thân bị liên quan nói trên có quyền mời hoặc sử dụng luật sư do Bên nước ngoài chỉ định, thủ tục mời, sử dụng luật sư phải phù hợp với thông lệ quốc tế và luật pháp của Việt Nam.

 

Điều 7. Miễn trừ dành cho chuyên gia:

1. Miễn trừ thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và lệ phí trước bạ:

a. Chuyên gia và người thân được phép nhập khẩu miễn thuế đối với các đồ dùng và tư trang cá nhân như quy định trong Nghị định số 17/CP ngày 6 tháng 2 năm 1995 của Chính phủ ban hành tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của khách xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu của Việt Nam (Phụ lục I).

Chuyên gia được phép lưu trú ở Việt Nam từ 183 ngày trở lên có quyền nhập khẩu 01 lần miễn thuế đồ gia dụng với số lượng và chủng loại phù hợp ghi trong danh mục nêu tại Phụ lục II (không phụ thuộc vào số lần xuất nhập cảnh thực tế).

b. Chuyên gia được phép lưu trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên nếu có quyền tạm nhập khẩu miễn thuế và miễn phí trước bạ 01 xe ô tô dưới 12 chỗ ngồi và 01 xe gắn máy dưới 175 cm3 để sử dụng cho cá nhân chuyên gia và người thân của chuyên gia đó.

c. Xe ô tô, xe gắn máy nêu tại mục 7.1.b phải được tái xuất khi chuyên gia hoàn thành công việc và cùng người thân rời khỏi Việt Nam hoặc phải chịu thuế theo quy định hiện hành khi bán các vật dụng đó ở Việt Nam.

d. Trong trường hợp ô tô, xe máy nêu tại mục 7.1.b bị tai nạn, hư hỏng không thể sửa chữa được hoặc bị mất không do lỗi của chuyên gia và người thân và có xác nhận của cơ quan Công an, Bảo hiểm nơi xảy ra tai nạn và của cơ quan đăng kiểm Bên Việt Nam thì chuyên gia đó được phép nhập khẩu miễn thuế và miễn phí trước bạ 01 xe ôtô hoặc 01 xe máy khác. Ô tô hoặc xe máy bị hỏng có thể được tái xuất hoặc phải chịu thuế theo quy định hiện hành khi được bán lại ở Việt Nam.

đ. Nếu chuyên gia được phép lưu trú ở Việt Nam trong thời han từ 03 năm trở lên thì đến năm thứ 4, chuyên gia và người thân có quyền tạm nhập miễn thuế và miễn phí trước bạ 01 ô tô và 01 xe gắn máy khác (nếu có nhu cầu). Ô tô và xe gắn máy tạm nhập ưu đãi lần trước phải được tái xuất hoặc phải chịu thuế theo quy định hiện hành khi được bán lại ở Việt Nam.

e. Ô tô, xe máy nêu tại mục 7.1.c, 7.1.d, 7.1.đ nếu được bán lại cho chuyên gia hoặc người thân khác là đối tượng điều chỉnh của Quy chế này hoặc cho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ khác theo quy định hiện hành thì vẫn được hưởng chế độ miễn trừ như đã quy định ở trên.

2. Miễn trừ thuế thu nhập: Trong thời gian công tác tại Việt Nam, chuyên gia và người thân được miễn thuế thu nhập đối với tiền lương và thu nhập khác của họ từ việc thực hiện chương trình, dự án ODA ở Việt Nam.

3. Tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của chuyên gia và người thân tại Việt Nam được miễn trưng thu, trưng dụng, tịch thu. Việc chuyển về nước các tài sản này cũng như việc nhượng bán chúng trên lãnh thổ Việt Nam phải được thực hiện theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam.

4. Miễn trừ khác:

Trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, chuyên gia và người thân được:

a. Miễn đóng góp cá nhân vì lợi ích công cộng, an ninh, quốc phòng của Nhà nước Việt Nam.

b. Miễn đăng ký chuyên môn và giấy phép hành nghề.

 

Điều 8. Trách nhiệm của các Bên:

1. Trách nhiệm của Bên Việt Nam

a. Cơ quan thực hiện dự án:

- Lập danh mục những công việc của dự án cần chuyên gia; xác định chức danh, nhiệm vụ của chuyên gia đối với từng dự án và yêu cầu Bên nước ngoài cung cấp.

- Thực hiện những nghĩa vụ của phía Việt Nam quy định trong Điều ước quốc tế Bên Việt Nam tham gia hoặc ký kết.

- Hỗ trợ bảo đảm thực hiện những quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của chuyên gia và người thân trong thời hạn họ lưu trú ở Việt Nam.

- Phối hợp với Cơ quan chủ quản dự án và Bên nước ngoài quản lý và đánh giá chuyên gia trong quá trình thực hiện dự án, bảo đảm thực hiện đúng các nghĩa vụ, trách nhiệm đã nêu trong hợp đồng thuê sử dụng chuyên gia.

- Kiến nghị biện pháp xử lý với Cơ quan chủ quản dự án và Bên nước ngoài trong trường hợp công việc hoặc tư cách của chuyên gia và người thân không phù hợp với thoả thuận hoặc cam kết trong hợp đồng sử dụng chuyên gia hoặc Điều ước quốc tế Bên Việt Nam tham gia hoặc ký kết.

- Hỗ trợ chuyên gia và phối hợp với Cơ quan chủ quản dự án và Bên nước ngoài giải quyết những vụ việc liên quan đến chuyên gia và người thân trong thời gian họ lưu trú ở Việt Nam hoặc các trường hợp nêu tại mục c khoản 4 Điều 6 trên đây (nếu có).

b. Cơ quan chủ quản dự án:

- Chỉ đạo các cơ quan thực hiện dự án trong việc quản lý và sử dụng chuyên gia có hiệu quả.

- Xác nhận trường hợp chuyên gia nhượng bán lại các tài sản đã di động tạm nhập ưu đãi nhưng không tái xuất nêu tại khoản 1 Điều 7 và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Xác nhận những tài sản và thu nhập hợp pháp của chuyên gia và người thân khi chuyển về nước hoặc nhượng bán tại Việt Nam và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (nếu có) theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền Bên Việt Nam và Bên nước ngoài bảo đảm thực hiện những quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp khác của chuyên gia và người thân trong thời gian họ lưu trú ở Việt Nam.

- Nghiên cứu kiến nghị của Cơ quan thực hiện dự án quy định tại mục 8.1.b và phối hợp với Bên nước ngoài có quyết định xử lý.

- Cùng với Bộ Công an và Bộ Ngoại giao hoặc các cơ quan chức năng khác Bên Việt Nam và Bên Việt Nam giải quyết các công việc liên quan đến chuyên gia và người thân trong trường hợp khẩn cấp và các trường hợp khác nêu tại khoản 1 và khoản 4 Điều 6 trên đây (nếu có).

c. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Xác nhận chương trình, dự án ODA và các hoạt động có sử dụng chuyên gia theo yêu cầu của các Bên hữu quan.

- Phối hợp với các Cơ quan Bên Việt Nam và Bên nước ngoài thực hiện chế độ quản lý và đánh giá chuyên gia trong quá trình thực hiện chương trình, dự án.

2. Trách nhiệm của Bên nước ngoài

a. Tuyển chọn, để cử hoặc thuê chuyên gia theo yêu cầu của Bên Việt Nam.

b. Cung cấp những thông tin cần thiết cho Bên Việt Nam thẩm định các chuyên gia ứng cử viên được chọn.

c. Cung cấp hợp đồng sử dụng chuyên gia cho Bên Việt Nam để theo dõi và quản lý.

d. Phối hợp với Bên Việt Nam giải quyết những vụ việc liên quan đến chuyên gia và người thân trong thời gian lưu trú ở Việt Nam hoặc các trường hợp nêu tại khoản 1 và 4 Điều 6 trên đây (nếu có).

3. Trách nhiệm của chuyên gia và người thân

a. Trong thời gian lưu trú hoặc công tác ở Việt Nam, chuyên gia và người thân phải tuân theo sự hướng dẫn và quản lý của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, phải tôn trọng và tuân thủ luật pháp của Việt Nam.

b. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng đã ký giữa các bên.

c. Ngoài những công việc hoặc hoạt động đã được thoả thuận hay quy định trong các văn bản ký kết giữa các Bên, chuyên gia không được phép hành nghề vì bất kỳ mục đích thu lợi nào trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp có quy định khác trong các Điều ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam tham gia hoặc ký kết.

CHƯƠNG III
XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 9. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định trong Quy chế này và các vi phạm khác của pháp luật, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

PHỤ LỤC I

TIÊU CHUẨN HÀNH LÝ MIỄN THUẾ CỦA KHÁCH XUẤT NHẬP CẢNH TẠI CÁC CỬA KHẨU VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Nghị định số 17-CP ngày 6 tháng 2 năm 1995 của Chính phủ)

 

Số TT

Mặt hàng

Số lượng

Ghi chú

1

Rượu, đồ uống có cồn

- Rượu trên 22 độ

- Rượu dưới 22 độ

- Đồ uống có cồn, bia

 

1,5 lít

2,0 lít

3,0 lít

Trẻ em dưới 15 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này

2

Thuốc lá

- Thuốc lá điếu

- Xì gà

- Thuốc lá sợi

 

400 điếu

100 điếu

500 gam

Trẻ em dưới 15 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này

3

Chè, cà phê

- Chè

- Cà phê

 

5 kg

3 kg

Trẻ em dưới 15 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này

4

Quần áo đồ dùng mang tính chất hành lý phục vụ cho chuyến đi

 

 

5

Các vật phẩm khác ngoài tiêu chuẩn hành lý đã ghi ở các hàng 1, 2, 3, 4 nêu trên (không phải là hàng cấm) khi xuất nhập cảnh được mang theo với tổng trị giá miễn thuế không quá 500 USD, áp dụng đối với công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài.

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC ĐỒ DÙNG VÀ TƯ TRANG CÁ NHÂN, ĐỒ GIA DỤNG
ĐƯỢC NHẬP KHẨU MIỄN THUẾ ÁP DỤNG CHO CHUYÊN GIA

 

Số TT

Mặt hàng

Số lượng

Ghi chú

1

a

Rượu, đồ uống có cồn

- Rượu trên 22 độ

- Rượu dưới 22 độ

- Đồ uống có cồn, bia

 

1,5 lít

2,0 lít

3,0 lít

Trẻ em dưới 15 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này

b

Thuốc lá

- Thuốc lá điếu

- Xì gà

- Thuốc lá sợi

 

400 điếu

100 điếu

500 gam

Trẻ em dưới 15 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này

c

Chè, cà phê

- Chè

- Cà phê

 

5 kg

3 kg

Trẻ em dưới 15 tuổi không được hưởng tiêu chuẩn này

d

Quần áo đồ dùng mang tính chất hành lý phục vụ cho chuyến đi

 

 

2

Rađiô

01

 

3

Máy ghi âm

01

 

4

Đầu máy quay đĩa CD

01

 

5

Máy cassette

01

 

6

Ti vi

01

 

7

Đầu viđêô

01

 

8

Máy tính cá nhân

01

 

9

Máy giặt

01

 

10

Lò nướng điện

01

 

11

Lò vi sóng

01

 

12

Điều hoà nhiệt độ (không quá 18.000 PTU)

01

 

13

Tủ lạnh

01

 

14

Máy ảnh

01

 

15

Máy quay phim (ca mê ra)

01

 

16

Các vật dụng điện cá nhân khác (máy cạo râu, máy sấy tóc... v.v.)

Mỗi loại 01 cái

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 211/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 211/1998/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 31/10/1998 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 211/1998/QD-TTg
Hanoi, October 31, 1998

 
DECISION
PROMULGATING THE REGULATION ON FOREIGN SPECIALISTS IMPLEMENTING ODA PROGRAMS AND/OR PROJECTS IN VIETNAM
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the current tax laws and tax ordinances;
Pursuant to October 17, 1989 Ordinance on the Signing and Implementation of International Agreements by the State of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to August 23, 1993 Ordinance on the Privileges and Immunities Reserved for Foreign Diplomatic Missions, Consulates and Representative Offices of International Organizations in Vietnam;
Pursuant to Decree No. 87-CP of August 5, 1997 of the Government promulgating the Regulation on the Management and Use of Official Development Aid;
To unify the management and preference regimes, ensuring the full rights and responsibilities of foreign specialists implementing ODA programs and/or projects in Vietnam;
At the proposals of the Minister of Planning and Investment, the Minister for Foreign Affairs, the Minister of Finance and the General Director of the General Department of Customs of Vietnam,
DECIDES:
Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on foreign specialists implementing ODA programs and/or projects in Vietnam (referred to as Regulation on foreign specialists for short).
Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing. To annul all the earlier provisions which are contrary to the provisions of the Regulation promulgated together with this Decision.
Article 3.- The Ministry of Planning and Investment shall have to assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in guiding and inspecting the implementation of the Regulation on foreign specialists issued together with this Decision.
Article 4.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities and the relevant subjects shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
Phan Van Khai

 
REGULATION
ON FOREIGN SPECIALISTS
(Issued together with Decision No. 211/1998/QD-TTg of October 31, 1998 of the Prime Minister)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- Objects and scope of application
1. This Regulation shall apply to foreign specialists who are allowed to enter Vietnam for the implementation of ODA programs and/or projects and their dependents.
2. The Regulation on foreign specialists shall cover ODA-funded programs and projects, including:
a/ ODA programs and/or projects with financial supports from foreign governments;
b/ ODA programs and/or projects with financial supports from international and regional organizations outside the United Nations (UN) system;
c/ ODA programs and/or projects with financial supports from inter-governmental organizations;
d/ ODA programs and/or projects with financial supports from organizations in the UN system;
e/ ODA programs and/or projects co-financed by foreign parties.
3. Other objects, including diplomats shall not be subject to this Regulation.
Article 2.- Foreign specialists and their dependents, regardless of their nationality, when entering Vietnam for the implementation of ODA programs and/or projects, shall:
1. Be treated equally, irrespective of their nationalities
2. Have their lawful property protected during their working term in Vietnam.
Article 3.- Apart from enjoying the interests defined in this Regulation as well as other legitimate rights and interests prescribed by Vietnamese laws, foreign specialists and their dependents shall have to fulfill all their obligations mentioned in this Regulation and in other legal documents of Vietnam.
Article 4.- The competent agencies of the Vietnamese party and foreign party shall have to closely coordinate with each other in managing and employing specialists while ensuring that the legitimate rights, interests and obligations of specialists and their dependents are implemented during the specialists' performance of their assigned tasks in Vietnam.
Article 5.- Interpretation of terms
A number of terms used in this Regulation are construed as follows:
1. ODA programs and/or projects mean activities coordinated and conducted by the foreign party and Vietnamese party using the official development aid (ODA).
2. The foreign party includes foreign governments, international organizations and inter-governmental organizations that finance ODA programs and/or projects in Vietnam.
3. The Vietnamese party includes Vietnam's competent agencies that perform the function of State management, administration and implementation of ODA programs and/or projects in Vietnam.
4. Parties include the Vietnamese party(ies), foreign party(ies) and specialists.
5. Donors mean foreign party(ies) providing aid for ODA programs and/or projects in Vietnam.
6. Foreign specialists implementing ODA programs and/or projects (hereafter referred to as specialists) are foreign nationals who are either sent to Vietnam by the foreign party to study, elaborate, evaluate or implement ODA programs and/or projects according to the provisions or agreements in ODA-related international treaties which have been concluded between the Vietnamese party and the foreign party; or invited or hired by the Vietnamese party into Vietnam for the implementation of ODA programs and/or projects.
7. Dependents mean the wife/husband and minor children of a specialist or persons whom the specialist has to support under Vietnamese laws, provided that they live together in one family household.
8. The ODA programs and/or projects managing agencies (hereafter referred to as the project management agencies) are the ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government or the People's Committees of the provinces and centrally-run cities, which are assigned by the Government of the Socialist Republic of Vietnam to directly manage ODA programs and/or projects.
9. Agencies implementing ODA programs and/or projects (hereafter referred to as the project implementing agencies) are units in charge of the implementation of programs and/or projects by decisions of the project management agencies.
10. Emergency cases mean such urgent circumstances as natural calamities, wars or disturbances that may threaten the safety of the life and property of specialists and their dependents.
Chapter II
SPECIFIC PROVISIONS
Article 6.- Preferences for specialists
1. Entry/exit visa preferences: Specialists and their dependents shall be granted with priority, the single or multiple Vietnamese entry/exit visas at the proposals of the project implementing agencies. The procedures for entry/exit visa granting shall comply with the current regulations.
Those specialists who stay in Vietnam for 6 months or more shall be considered for the multiple entry/exit visas for their whole working term which must not exceed 3 years (if they so request).
In emergency cases, if the Vietnamese party deems it necessary to ensure security and safety for the life and property of specialists and their dependents, such specialists and their dependents shall enjoy preferential exit procedures as applicable to foreign diplomats working in Vietnam and in conformity with the Ordinance on Entry, Exit, Residence and Traveling by Foreigners in Vietnam, which was adopted by the Council of the State of Vietnam on December 21, 1992.
2. Preferences on foreign exchange: Specialists and their dependents are entitled to bring foreign currency(ies) into Vietnam, covert into foreign currency(ies) and bring out of Vietnam their earnings from wages, contracts on the implementation of programs and/or projects or other income sources as prescribed in Article 7 below. The procedures for bringing foreign currency(ies) shall comply with the stipulations of the State Bank of Vietnam.
3. Registration of residence and traveling: Specialists and their dependents are entitled to travel freely and register their stay on the Vietnamese territory, except for restricted areas.
4. Other preferences:
a/ On the granting and/or exchange of driving licenses and registration of vehicles' number plates: Specialists and their dependents, who are not minors under Vietnamese laws, when entering Vietnam, are entitled to register for driving courses, tests and driving license granting at the civil driver-training schools; and provided with favorable conditions in exchanging their driving licenses and registering their vehicles' number plates as prescribed.
b/ During their stay in Vietnam, the specialists' dependents shall be entitled to enroll at schools reserved exclusively for children of foreigners in Vietnam (if they so wish). The enrollment procedures shall comply with the current regulations.
c/ In cases where a specialist or his/her dependent violates Vietnamese law, is prosecuted, arrested, brought to trial, imprisoned, expelled from Vietnam or held jointly responsible in legal proceedings, the representative(s) of the foreign party that has nominated or hired such specialist and the diplomatic mission of the country where the specialist or his/her dependent is a citizen shall be quickly notified thereof by the Vietnamese party and entitled to visit him/her. The above-said specialist or his/her dependent shall be entitled to invite or employ lawyers appointed by the foreign party; the procedures for the invitation and use of lawyers must conform with international practices and Vietnamese laws.
Article 7.- Immunities for specialists:
1. Exemption of import, export and/or special consumption tax (if any) and registration fee:
a/ Specialists and their dependents are entitled to the duty-free import of personal items and belongings as prescribed in Decree No.17-CP of February 6, 1995 of the Government promulgating the duty-free luggage quotas for passengers on entry or exit through the border-gates of Vietnam (Appendix I).
A specialist who is allowed to stay in Vietnam for 183 days or more shall be entitled to the single duty-free import of household appliances with appropriate quantity and category stated in the list in Appendix II (regardless of the actual number of his/her entries or exits).
b/ A specialist who is allowed to stay in Vietnam for 183 days or more shall be entitled to the temporary duty-free import of and the registration fee exemption for one car of under-12 seats and one motorbike of under-175 cm3 for personal use by him/herself and his/her dependents.
c/ The car and motorbike mentioned in Item 7.1.b shall be either re-exported when the specialist fulfilled his/her tasks and leaves Vietnam together with his/her dependents, or taxed according to the current regulations if they are sold in Vietnam.
d/ In cases where the car or motorbike mentioned in Item 7.1.b is irreparably damaged in accident(s) or lost, not due to the specialist's or his/her dependent's fault as certified by the police, the insurance office at the place where the accident occurred and by the inspection and registration agency of the Vietnamese party, such specialist shall be exempt from import tax and registration fee for another car or motorbike. The damaged car or motorbike may be re-exported or taxed according to the current regulations if it is sold in Vietnam.
e/ If a specialist is allowed to stay in Vietnam for 3 years or more, he/she shall, during the fourth year, be entitled to the temporary duty-free import of another car or motorbike and exempt from registration fee therefor (if he/she has such a demand). The car and/or motorbike which was temporarily imported previously according to preference regime must be either re-exported or taxed in accordance with the current regulations if it is sold in Vietnam.
f/ If a car and/or motorbike mentioned in Items 7.1.c, 7.1.d and 7.1.e is sold to another specialist or dependent who is also subject to this Regulation, or given to other immunity beneficiary prescribed by the current regulations, it shall continue to enjoy the above-stipulated immunities.
2. Income tax exemption: During their working term in Vietnam, specialists and their dependents shall be exempt from income tax on their wages and other incomes earned from the implementation of ODA programs and/or projects in Vietnam.
3. Property lawfully owned by specialists and their dependents in Vietnam shall not be collected, requisitioned or confiscated. The transfer of such property to their home countries as well as the assignment and/or sale thereof on the Vietnamese territory shall comply with the provisions of Vietnamese laws.
4. Other immunities:
During their stay in Vietnam, specialists and their dependents shall be:
a/ Exempt from personal contributions to the public welfare, national defense and security of the State of Vietnam.
b/ Exempt from professional registration and operating license.
Article 8.- Responsibilities of the parties:
1. Responsibility of the Vietnamese party
a/ The project implementing agency(ies):
- To make a list of work that requires specialists; to determine the posts, titles and tasks of specialists for each project and ask the foreign party to provide them.
- To fulfill the Vietnamese party's obligations defined in the international agreements which Vietnam has signed or acceded to.
- To support and ensure the materialization of the legitimate rights, interests and obligations of specialists and their dependents during their stay in Vietnam.
- To coordinate with the project management agency and the foreign party in managing and appraising specialists in the course of implementation of the projects, ensuring the proper fulfillment of the obligations and responsibilities already mentioned in the specialist-hiring contracts.
- To propose handling measures to the project management agency and the foreign party if the work or conducts of specialists and their dependents fail to conform with the agreements or commitments in the specialist-employing contracts or with the international agreements which Vietnam has signed or acceded to.
- To support specialists and coordinate with the project management agency and foreign party in settling cases related to specialists and their dependents during their stay in Vietnam or cases mentioned in Item c, Clause 4 of Article 6 above (if any).
b/ The project management agency:
- To direct the project implementing agency in managing and employing specialist efficiently.
- To certify cases where a specialist assigns or sells his/her movable property that was temporarily imported with priority but has not been re-exported as prescribed in Clause 1 of Article 7 and such specialist has fulfilled the tax obligation under the provisions of Vietnamese law.
- To certify lawful property and incomes of specialists and their dependents in cases where such property and/or incomes are transferred to their home countries or assigned/sold in Vietnam and they have fulfilled the tax obligation (if any) under the provisions of Vietnamese law.
- To coordinate with the Ministry of Planning and Investment and the competent agencies of the Vietnamese party and foreign party in ensuring the materialization of other legitimate rights, interests and obligations of specialists and their dependents during their stay in Vietnam.
- To study proposals made by the project implementing agency as prescribed in Item 8.1.b and coordinate with the foreign party in issuing handling decisions.
- To join the Ministry of Public Security and the Ministry for Foreign Affairs or other functional agencies of the Vietnamese party and foreign dependents in dealing with matters related to specialists and their dependents in emergency cases and other cases mentioned in Clause 1 and Clause 4 of Article 6 above (if any).
c/ The Ministry of Planning and Investment:
- To verify ODA programs and/or projects and specialist-employing activities at the request of the parties concerned.
- To coordinate with the agencies of the Vietnamese party and foreign party in observing the specialist managing and appraising regime in the course of program and/or project implementation.
2. Responsibility of the foreign party:
a/ To select, nominate or hire specialists at the request of the Vietnamese party.
b/ To provide necessary information for the Vietnamese party to evaluate the specialist candidate.
c/ To supply the specialist-employing contract to the Vietnamese party for monitoring and management purposes.
d/ To coordinate with the Vietnamese party in handling cases related to specialists and/or their dependents during their stay in Vietnam or cases mentioned in Clauses 1 and 4 of Article 6 above (if any).
3. Responsibilities of specialists and their dependents:
a/ During their stay or working term in Vietnam, the specialists and their dependents shall have to follow guidance and submit to the management by the Vietnamese competent agencies, respect and observe Vietnamese laws.
b/ To fulfill all obligations stated in the contracts already signed between the parties.
c/ Besides the work or activities already agreed upon or prescribed in documents concluded by the parties, the specialists are not allowed to practice their profession for any profit-making purposes on the Vietnamese territory, except otherwise provided for by international agreements which the Government of the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to.
Chapter III
HANDLING OF VIOLATIONS
Article 9.- Organizations and/or individuals that commit acts of violating the provisions in this Regulation and other provisions of law shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be disciplined, administratively handled or examined for penal liability; and if damage is caused, the compensations must be made in accordance with the provisions of Vietnamese law.
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!