Quyết định 3709/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

 

BỘ TƯ PHÁP
--------
Số: 3709/QĐ-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000
-------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII;
Căn cứ Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12 tháng 06 năm 2012 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XIII;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-BTP ngày 29 tháng 05 năm 2012 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật hôn nhân và gia đình năm 2000;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để phối hợp);
- Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch (để phối hợp);
- Bộ Y tế (để phối hợp);
- Bộ Ngoại giao (để phối hợp);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp);
- Ủy ban Dân tộc (để phối hợp);
- Văn phòng Quốc hội (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PLDSKT (02b).
BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường
 
KẾ HOẠCH TỔNG KẾT
THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3709/QĐ-BTP ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Ngày 12 tháng 6 năm 2012, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12 tháng 06 năm 2012 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XIII, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Ngày 7 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì, soạn thảo dự án luật, pháp lệnh. Theo đó, Bộ Tư pháp được giao trách nhiệm chủ trì xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.
Để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch tổng kết công tác thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 bao gồm các nội dung sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI TỔNG KẾT
1. Mục đích tổng kết
Trên cơ sở đánh giá một cách khách quan, toàn diện các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành qua gần 12 năm thi hành: (1) Làm rõ tác động tích cực của Luật hôn nhân và gia đình tới xây dựng, phát triển gia đình Việt Nam nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung; tác động của phát triển kinh tế - xã hội đến các quan hệ hôn nhân và gia đình, đến quy định của Luật hôn nhân và gia đình; (2) Mối liên hệ giữa Luật hôn nhân và gia đình với các luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế có liên quan; (3) Những thành công và hạn chế trong quy định và tổ chức thực hiện Luật hôn nhân và gia đình; làm rõ tính phù hợp, khả thi của các quy định hiện hành; xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn hôn nhân và gia đình cần được điều chỉnh; (4) Đưa ra các kiến nghị, giải pháp cụ thể trong sửa đổi, bổ sung Luật hôn nhân và gia đình, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của gia đình Việt Nam, phù hợp với hội nhập quốc tế.
2. Yêu cầu tổng kết
Việc tổng kết cần được thực hiện nghiêm túc, toàn diện ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là địa phương) và các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan ở Trung ương. Nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế khách quan, có phân tích, đánh giá sâu sắc, tránh làm theo kiểu thống kê, báo cáo thành tích.
Kết quả tổng kết phải xây dựng thành Báo cáo để gửi về Bộ Tư pháp - cơ quan chủ trì, soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.
3. Phạm vi tổng kết
Tổng kết toàn diện các quy định của Luật hôn nhân và gia đình và thực tiễn thi hành Luật hôn nhân và gia đình kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành (01/01/2001) đến ngày 30/6/2012.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔNG KẾT
1. Nội dung tổng kết:
a) Đánh giá về sự tác động của Luật hôn nhân và gia đình đến các quan hệ hôn nhân và gia đình nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung; tác động của phát triển kinh tế - xã hội đối với các quan hệ hôn nhân và gia đình và các quy định của Luật hôn nhân và gia đình.
b) Đánh giá toàn diện các quy định của Luật hôn nhân và gia đình về những quy định chung; kết hôn; quan hệ giữa vợ và chồng; quan hệ giữa cha mẹ và con; quan hệ giữa các thành viên trong gia đình; cấp dưỡng; xác định cha, mẹ, con; con nuôi; giám hộ giữa các thành viên trong gia đình; ly hôn; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Thông qua đó, nêu rõ những bất cập, hạn chế của Luật, nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó; xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn hôn nhân và gia đình cần được điều chỉnh.
c) Rà soát, đánh giá về mối quan hệ giữa các quy định của Luật hôn nhân và gia đình với các luật, pháp lệnh và điều ước quốc tế có liên quan.
2. Hình thức tổng kết
a) Căn cứ vào vị trí, vai trò trong xây dựng pháp luật và thi hành Luật hôn nhân và gia đình, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Cần Thơ cần tổ chức Hội nghị Tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình. Các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức khác tùy theo tính chất và khối lượng công việc được phân công, quyết định tổ chức Hội nghị Tổng kết hoặc chỉ xây dựng Báo cáo Tổng kết về thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.
b) Tổ chức Hội nghị Tổng kết toàn quốc về thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 (Có kế hoạch riêng).
3. Nội dung của Báo cáo Tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000
Báo cáo Tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 cần tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau đây:
- Thứ nhất, đánh giá những kết quả đạt được của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đối với việc bảo đảm các quyền dân sự nói chung, quyền về hôn nhân và gia đình nói riêng, sự ổn định và phát triển của gia đình Việt Nam, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của địa phương nói riêng;
- Thứ hai, nêu những hạn chế, bất cập trong quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000; xác định những vấn đề phát sinh trong thực tiễn của các quan hệ hôn nhân, gia đình cần được pháp luật điều chỉnh; phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó;
- Thứ ba, những đề xuất cụ thể nhằm sửa đổi, bổ sung Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối vi các Bộ, ngành, tổ chức ở Trung ương
a) Tòa án nhân dân tối cao
Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao chủ trì việc Tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 trong ngành Tòa án về các nội dung:
(1) Đánh giá các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thông qua công tác xét xử, giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình và thông qua công tác xét xử, giải quyết hình sự các tội về xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình;
(2) Đánh giá về sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 với các quy định của luật, pháp lệnh có liên quan, đặc biệt Bộ luật dân sự và Bộ luật hình sự.
b) Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổng kết việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 trong ngành Kiểm sát nhân dân, đánh giá các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc điều tra, xét xử các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình và công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự về hôn nhân và gia đình.
c) Bộ Tư pháp
(1) Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì, phối hợp với Ban soạn thảo tổ chức hoạt động tổng kết toàn quốc về thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, cụ thể:
- Xây dựng Đề cương chi tiết các nội dung cần tổng kết; cũng như biểu mẫu yêu cầu thống kê các nội dung mà Bộ Tư pháp cần tổng kết, đánh giá để đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện cũng như đảm bảo được đúng mục tiêu, yêu cầu của việc tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình;
- Hướng dẫn, đôn đốc hoạt động tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình ở các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức liên quan;
- Chủ trì xây dựng Báo cáo tổng hợp về Tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức liên quan, trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị Tổng kết toàn quốc về thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.
(2) Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức các hoạt động tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 của ngành tư pháp, trong đó tập trung vào các vấn đề sau:
- Đánh giá các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 qua thực tiễn thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thi hành án dân sự; đăng ký giao dịch bảo đảm; công chứng, chứng thực, hộ tịch, quốc tịch; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và tương trợ tư pháp;
- Rà soát, đánh giá về mối quan hệ giữa các quy định của Luật hôn nhân và gia đình với quy định của Bộ luật dân sự, Luật công chứng, Luật quốc tịch, Luật nuôi con nuôi, Luật thi hành án dân sự, pháp luật về giao dịch bảo đảm, pháp luật về hộ tịch, các hiệp định tương trợ tư pháp được ký kết giữa Việt Nam và các nước khác, các luật, pháp lệnh khác và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan.
d) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức tổng kết việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó tập trung vào: đánh giá về sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 với các quy định của Luật phòng chống bạo lực gia đình, các luật, pháp lệnh khác và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan.
đ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức tổng kết việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau:
(1) Đánh giá quy định của Luật hôn nhân và gia đình về trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; quyền và nghĩa vụ của người yếu thế trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình (người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người cao tuổi);
(2) Đánh giá về sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 với các quy định của Luật bình đẳng giới, Luật người cao tuổi, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật người khuyết tật, các luật, pháp lệnh khác và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan.
e) Bộ Y tế
Đề nghị Bộ Y tế chủ trì tổ chức tổng kết việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 của ngành Y tế, trong đó tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau:
(1) Đánh giá những quy định và việc thực thi Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 về tuổi kết hôn; giới tính trong kết hôn; việc kết hôn của người mắc bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh (nhóm A); xác định cha, mẹ, con; sinh con theo phương pháp khoa học; mang thai hộ. Đánh giá quan điểm về những vấn đề mới phát sinh dự kiến đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật hôn nhân và gia đình 2000;
(2) Đánh giá về sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 với các quy định của Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, các văn bản pháp luật về sinh con theo phương pháp học, các luật, pháp lệnh khác và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan.
g) Bộ Ngoại giao
Đề nghị Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức tổng kết việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 của ngành Ngoại giao, trong đó tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau:
(1) Đánh giá các quy định của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; áp dụng pháp luật về hôn nhân và gia đình đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;
(2) Đánh giá về sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc chuẩn bị gia nhập có liên quan.
h) Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức tổng kết việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 của ngành Tài nguyên và Môi trường, trong đó tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau:
(1) Đánh giá các quy định của Luật hôn nhân và gia đình về quyền sở hữu, giao dịch (hợp đồng, thừa kế) có đối tượng là quyền sử dụng đất là tài sản của vợ chồng hoặc của các thành viên khác trong gia đình;
(2) Đánh giá về sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 với các quy định của Luật đất đai, các luật, pháp lệnh khác có liên quan.
i) y ban Dân tộc
Đề nghị Ủy ban Dân tộc chủ trì tổ chức tổng kết việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, trong đó tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau:
(1) Đánh giá các quy định và việc thực thi Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 về áp dụng tập quán trong các quan hệ hôn nhân gia đình; về điều kiện kết hôn; quan hệ chung sống như vợ chồng nhưng không có đăng ký kết hôn; kết hôn trái pháp luật; quan hệ giữa các thành viên trong gia đình đối với đối tượng là người dân tộc thiểu số;
(2) Đánh giá sự thống nhất giữa các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 với các quy định của luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới có đồng bào dân tộc thiểu số.
k) Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Đề nghị Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam chủ trì tổ chức tổng kết việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình thuộc hệ thống tổ chức Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, trong đó tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau:
(1) Đánh giá các quy định về trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với hôn nhân và gia đình; những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình; bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình; áp dụng phong tục, tập quán trong các quan hệ hôn nhân và gia đình; quyền và nghĩa vụ của phụ nữ và trẻ em trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; điều kiện kết hôn; chung sống như vợ chồng không có đăng ký kết hôn; hủy kết hôn trái pháp luật; xác định cha, mẹ, con; cấp dưỡng; giải quyết ly hôn và các tranh chấp khác trong gia đình; quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; thẩm quyền yêu cầu giải quyết các vụ việc về hủy kết hôn trái pháp luật, cấp dưỡng, xác định cha, mẹ, con, hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên;
(2) Phân tích, đánh giá về vấn đề giới trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và vấn đề lồng ghép giới trong việc sửa đổi, bổ sung Luật này;
(3) Đánh giá về sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 với các quy định của Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, các luật, pháp lệnh khác và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan.
2. Đối với các địa phương
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức tổng kết việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 trên địa bàn. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết và xây dựng Báo cáo Tổng kết của địa phương, gửi Bộ Tư pháp.
b) Việc tổng kết được thực hiện theo các nội dung sau:
(1) Đánh giá các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thông qua thực tiễn các quan hệ hôn nhân và gia đình ở địa phương. Trong đó tập trung làm rõ tính phù hợp, khả thi của các quy định hiện hành; xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn hôn nhân và gia đình cần được điều chỉnh;
(2) Đánh giá về sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 với quy định của các luật, pháp lệnh khác và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan.
3. Thời hạn tổng kết và gửi báo cáo
a) Các Bộ, ngành và địa phương, tổ chức có liên quan chủ động tổ chức thực hiện việc tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình và gửi Báo cáo tổng kết (kèm theo bản điện tử) đến Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế) trước ngày 15 tháng 01 năm 2012.
b) Hội nghị Tổng kết toàn quốc được tổ chức theo hình thức Hội nghị tập trung (có kế hoạch riêng).
4. Kinh phí
a) Kinh phí cho hoạt động tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình của các Bộ, ngành, địa phương được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của các Bộ, ngành, địa phương.
b) Kinh phí thực hiện công tác đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện của Bộ Tư pháp và Ban soạn thảo đối với hoạt động tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình ở Bộ, ngành, địa phương, tổ chức liên quan và kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc về thi hành Luật hôn nhân và gia đình được thực hiện bằng kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Tư pháp.
 
Mu 01 - Dành cho các Bộ, ngành, tổ chức ở Trung ương
……………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số:          /BC-...
Hà Nội, ngày   tháng   năm 2012
 
BÁO CÁO
TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000
I. ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA BỘ, NGÀNH, TỔ CHỨC
Đánh giá sự tác động tích cực của Luật hôn nhân và gia đình và thi hành Luật hôn nhân và gia đình đối với:
- Việc bảo đảm các quyền dân sự nói chung, quyền về hôn nhân và gia đình nói riêng;
- Sự ổn định và phát triển gia đình Việt Nam nói riêng, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.
II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000
1. Đánh giá những bất cập, hạn chế trong quy định của Luật hôn nhân và gia đình
Đánh giá theo nhiệm vụ được phân công tại mục 1 phần III - Phân công nhiệm vụ tại Quyết định số     /QĐ-BTP ngày   tháng   năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, các Bộ, ngành, tổ chức đánh giá các nội dung được hướng dẫn.
2. Đánh giá về mối quan hệ chồng chéo, mâu thuẫn, trùng lặp giữa quy định của Luật hôn nhân và gia đình với quy định của các luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan
Đánh giá theo nhiệm vụ được phân công tại mục 1 phần III - Phân công nhiệm vụ tại Quyết định số     /QĐ-BTP ngày   tháng   năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, các Bộ, ngành, tổ chức đánh giá các nội dung được hướng dẫn.
3. Xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn hôn nhân và gia đình chưa được pháp luật quy định và cần được pháp luật điều chỉnh
Trong trường hợp, Bộ, ngành, tổ chức thấy có những nội dung mới nảy sinh trong thực tiễn hôn nhân và gia đình nhưng chưa được pháp luật quy định và cần được pháp luật điều chỉnh, thì đề nghị Bộ, ngành, tổ chức tổng kết, đánh giá về nội dung đó.
III. ĐỀ XUẤT NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN SỬA NHẰM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000 VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Về kết cấu của Luật hôn nhân và gia đình;
- Theo các vấn đề được nêu ở mục II Báo cáo.
 
 
Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- … …;
LÃNH ĐẠO BỘ, NGÀNH, TỔ CHỨC
(Ký tên đóng dấu)
 
Mu 02 - Dành cho các cấp địa phương
ỦY BAN NHÂN DÂN …
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số:         /BC-UBND
……., ngày   tháng   năm 2012
 
BÁO CÁO
TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000
I. ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000
Đánh giá sự tác động tích cực của Luật hôn nhân và gia đình và thi hành Luật hôn nhân và gia đình đối với:
- Việc bảo đảm các quyền dân sự nói chung, quyền về hôn nhân và gia đình nói riêng;
- Sự ổn định và phát triển gia đình Việt Nam nói riêng, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương nói chung.
II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000
1. Đánh giá những bất cập, hạn chế trong quy định của Luật hôn nhân và gia đình liên quan đến các vấn đề sau:
1. Áp dụng tập quán trong các quan hệ hôn nhân và gia đình;
2. Điều kiện về tuổi kết hôn, kết hôn giữa những người có quan hệ họ hàng thân thuộc, kết hôn giữa những người cùng giới tính;
3. Quan hệ chung sống như vợ chồng không có đăng ký kết hôn;
4. Đường lối giải quyết các trường hợp kết hôn trái pháp luật;
5. Quyền sở hữu giữa vợ và chồng theo quy định của luật; quyền tự định đoạt, tự thỏa thuận của vợ chồng về tài sản;
6. Quyền, nghĩa vụ về nhân thân giữa vợ và chồng;
7. Vấn đề ly thân;
8. Căn cứ ly hôn và đường lối giải quyết ly hôn;
9. Quyền về nhân thân và quyền về tài sản của vợ chồng khi ly hôn;
10. Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con khi ly hôn;
11. Vấn đề mang thai hộ;
12. Quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản giữa cha mẹ và con;
13. Quan hệ giữa các thành viên trong gia đình;
14. Giám hộ giữa các thành viên trong gia đình;
15. Cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình;
16. Kết hôn có yếu tố nước ngoài.
Trong những nội dung nêu trên, địa phương có th không đánh giá những nội dung không có trong thực tiễn hôn nhân và gia đình ở địa phương. Ngoài ra, nếu có những nội dung phát sinh trong thực tiễn hôn nhân và gia đình ở địa phương không thuộc những nội dung nêu trên thì đề nghị địa phương tổng kết, đánh giá về nội dung đó.
2. Đánh giá về mối quan hệ chồng chéo, mâu thuẫn, trùng lặp giữa quy định của Luật hôn nhân và gia đình vi quy định của các luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan
Ví dụ: Mối quan hệ với Bộ luật dân sự, Luật công chứng, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật đất đai, Luật doanh nghiệp, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật nuôi con nuôi, Luật người cao tuổi, pháp luật về hộ tịch...
3. Xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn hôn nhân và gia đình chưa được pháp luật quy định và cần được pháp luật điều chỉnh
Trong trường hợp, địa phương thấy có những nội dung mới nảy sinh trong thực tiễn hôn nhân và gia đình ở địa phương nhưng chưa được pháp luật quy định và cần được pháp luật điều chỉnh, thì đề nghị địa phương tổng kết, đánh giá về nội dung đó.
III. NHỮNG ĐỀ XUẤT CỤ THỂ NHẰM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000
- Về kết cấu của Luật hôn nhân và gia đình;
- Theo các vấn đề được nêu ở mục II Báo cáo.
 
 
Nơi nhận:
- ……………;
- ……………;
TM. UBND
CHỦ TỊCH
(Ký tên đóng dấu)

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực