Quyết định 2074/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình - Năm 2012

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------------------------
Số: 2074/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch tập huấn nghiệp vụ
công tác Gia đình - Năm 2012
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
 
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình năm 2012 (sau đây gọi chung là Kế hoạch).
Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; kinh phí thực hiện   Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp Gia đình năm 2012 tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và kinh phí của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị cử cán bộ tham gia tập huấn.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị   liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, GĐ(02).NTH.80.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký
 
 
Huỳnh Vĩnh Ái


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
----------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

 
 
KẾ HOẠCH
Tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình năm 2012
(Ban hành theo Quyết định số 2074 /QĐ-BVHTTDL ngày 01/6/2012    
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
-----------------------------
 
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vụ Gia đình;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình năm 2012 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Bổ sung, cập nhật kịp thời các kiến thức nghiệp vụ trong công tác Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình.
- Trang bị các kỹ năng, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao về lĩnh vực Gia đình và Phòng, chống bạo lực    gia đình.
            - 100% đại biểu tham gia tập huấn hiểu rõ và thực hành được những nội dung, phương pháp và kỹ năng tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của công tác Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình được cung cấp tại các lớp tập huấn.
II. PHẠM VI, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
- Các lớp tập huấn được thực hiện ở cấp trung ương, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình) chịu trách nhiệm tổ chức.
- Giảng viên của các lớp tập huấn là cán bộ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương của các Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, các Bộ, ngành liên quan, các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực Gia đình và Phòng, chống bạo lực       gia đình.
- Thời gian tổ chức tập huấn: Quý 3 năm 2012.
- Địa điểm tổ chức tập huấn: Tại 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
III. NỘI DUNG
1. Nội dung tập huấn:
- Giới thiệu những nội dung cơ bản của Chiến lược Phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Nghị định quy định về nội dung công tác Gia đình; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo 26 của Ban Bí thư (08 tiết).
- Hướng dẫn lồng ghép công tác thanh tra việc thực hiện chính sách Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình trong công tác thanh tra của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (04 tiết);
- Hướng dẫn thực hiện các Thông tư liên tịch và Thông tư chuyên ngành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình (04 tiết);
- Hướng dẫn thực hiện bình đẳng giới trong gia đình và triển khai tài liệu “Hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Hướng dẫn  lồng ghép mục tiêu phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch hàng năm của địa phương, đơn vị” (04 tiết);
- Khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm của địa phương trong việc triển khai Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam và công tác Phòng, chống bạo lực gia đình (04 tiết).
2. Chương trình, thời gian, địa điểm tập huấn:
- Địa điểm: Tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Cần Thơ (dự kiến).
- Thời gian: Tuần 1,2 của tháng 7 năm 2012 (03 ngày/lớp).
- Chương trình: (chi tiết tại phụ lục kèm theo).
3. Thành phần tham gia tập huấn:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, gồm:
+ 01 đại diện lãnh đạo Sở phụ trách công tác Gia đình;
+ 01 lãnh đạo Phòng phụ trách công tác Gia đình;
+ 01 chuyên viên phụ trách công tác Gia đình;
+ 01 chuyên viên đại diện phòng Kế hoạch - Tài chính;
+ 01 Thanh tra Sở;
- Đại diện Ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng: 04 người.
- Đại diện Ban Công tác Gia đình và Trẻ em Bộ Công an: 04 người.
4. Kinh phí tập huấn:
- Kinh phí chi cho công tác tổ chức tập huấn do Bộ thực hiện sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp Gia đình năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Kinh phí chi cho đại biểu của các địa phương, đơn vị tham dự tập huấn do Bộ tổ chức sử dụng nguồn kinh phí của các địa phương, đơn vị cử cán bộ tham gia tập huấn.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định tổ chức tập huấn, giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các địa phương đăng cai và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Gia đình và Phòng, chống bạo lực gia đình trong năm 2012.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị được nêu trong kế hoạch có văn bản cử cán bộ  tham gia tập huấn theo đúng thành phần gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình) trước ngày 20 tháng 6 năm 2012, tạo mọi điều kiện về thời gian, kinh phí để cán bộ của địa phương, đơn vị tham gia tập huấn đầy đủ, hiệu quả.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố đăng cai địa điểm tổ chức tập huấn tạo mọi điều kiện phối hợp, hỗ trợ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình) triển khai hoạt động đảm bảo kế hoạch đề ra./.
 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Sở VHTTDL 63 tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Ban DSGĐTE Bộ Quốc phòng;
- Ban Công tác GĐTE Bộ Công an;
- Các Vụ, đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, GĐ(02).NTH.100.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Huỳnh Vĩnh Ái

 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 2074/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác Gia đình - Năm 2012
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2074/QĐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 01/06/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!