Thông tư 43/2019/TT-BCA mẫu giấy tờ trong công tác chuyển giao người chấp hành án phạt tù

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN

-------------

Số: 43/2019/TT-BCA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

 

THÔNG TƯ

Quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người
đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân

-----------

 

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Tương trợ tư pháp ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

 

Điều 1. Phạm vi điều chình

Thông tư này quy định việc ban hành, quản lý và sử dụng các loại mẫu giấy tờ được sử dụng trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện các hoạt động trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

Điều 3. Các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ

Ban hành kèm theo Thông tư các biểu mẫu dưới đây để thực hiện công tác dẫn độ:

1. Yêu cầu dẫn độ (Mẫu số 01).

2. Yêu cầu bắt khẩn cấp để dẫn độ (Mẫu số 02).

3. Yêu cầu dẫn độ lại (Mẫu số 03).

4. Yêu cầu bổ sung thông tin về yêu cầu dẫn độ (Mẫu số 04).

5. Văn bản bổ sung thông tin về yêu cầu dẫn độ (Mẫu số 05).

6. Yêu cầu chuyển giao đồ vật, vật chứng liên quan đến vụ án (Mẫu số 06).

7. Yêu cầu dẫn độ tạm thời (Mẫu số 07).

8. Đon xin được thực hiện các thủ tục để dẫn độ (Mẫu số 08).

9. Yêu cầu quá cảnh người bị dẫn độ (Mẫu số 09).

10. Biên bản bàn giao người bị dẫn độ (Mẫu số 10).

11. Cam kết giữ bí mật (Mẫu số 11).

Điều 4. Các loại mẫu giấy tờ trong công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

Ban hành kèm theo Thông tư các biểu mẫu dưới đây để thực hiện công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù:

1. Yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ Việt Nam ra nước ngoài (Mẫu số 12).

2. Yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam (Mẫu số 13).

3. Đơn đề nghị được chuyển giao để tiếp tục chấp hành án phạt tù (Mẫu số 14).

4. Đơn của người đại diện hợp pháp của phạm nhân trong trường hợp phạm nhân là người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần dẫn đến mất khả năng nhận thức hoặc mất khả năng điều khiển hành vi và do đó không hiểu biết đầy đủ về hệ quả của việc chuyển giao và các quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc chuyển giao (Mẫu số 15).

5. Yêu cầu bổ sung thông tin về yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (sử dụng Mẫu số 04 quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này).

6. Văn bản bổ sung thông tin về yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù (sử dụng Mẫu số 05 quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này).

7. Yêu cầu quá cảnh người đang chấp hành án phạt tù bị chuyển giao (sử dụng Mẫu số 09 quy định tại khoản 9 Điều 3 Thông tư này).

8. Biên bản bàn giao người đang chấp hành án phạt tù bị chuyển giao (sử dụng Mẫu số 10 quy định tại khoản 10 Điều 3 Thông tư này).

Điều 5. Sử dụng các loại mẫu giấy tờ

Các mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân quy định tại các điều 3 và 4 của Thông tư này được in trên khổ giấy A4 và phải được sử dụng theo đúng quy cách, nội dung của từng mẫu.

Điều 6. Trách nhiệm quản lý các loại mẫu giấy tờ

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn sử dụng các loại mẫu giấy tờ về dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2019.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp) để có giải thích hoặc hướng dẫn kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an (để thực hiện);

- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);

- Văn phòng Chủ tịch nước (để phối hợp);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Các bộ: Tư pháp, Ngoại giao (để phối hợp);

- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp);

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Lưu: VT, V03(P5).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đại tướng Tô Lâm

 

Mẫu số 01

Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

 

....(1)....

-------------

Số:       /YCDĐ-(2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

...., ngày ... tháng ... năm ... (3)

 

 

YÊU CẦU DẪN Đ

đối tượng ...(4)..., phạm tội ...(5)...

 

Kính gửi: ......(6)......

 

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào ...(6)...

Trên cơ sở ...(7)... và ...(10)...,

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đề nghị ...(6)... phối hợp bắt giữ và dẫn độ đối tượng sau về nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để (8): (9)

Họ và tên:                                                                      Giới tính:

Tên gọi khác:

Sinh ngày ... tháng ... năm...                                           Tại:...

CMND/CCCD số...; cấp ngày .../.../...;                Nơi cấp...:

Hộ chiếu số:...; cấp ngày .../.../...;                                  Nơi cấp...:

Quốc tịch:                      Dân tộc:                       Tôn giáo:

Nơi đăng ký HKTT:

Nơi ở trước khi bỏ trốn:

Họ tên bố:                                                         Họ tên mẹ:

1. Căn cứ khởi tố:

- Điều ...(10)... Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

- Điều ...(10)... Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

2. Các quyết định và lệnh có liên quan (11)

1) Quyết định khởi tố vụ án hình sự số ... ngày ... của...;

2) Quyết định khởi tố bị can số ... ngày ... của...;

3) Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số ... ngày... của...;

4) Lệnh bắt bị can để tạm giam số ... ngày... của...;

5) Quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam số ... ngày... của...;

6) Quyết định truy nã số... ngày... của...;

7) Lệnh truy nã quốc tế số ... ngày....

...

3. Tóm tắt nội dung vụ án (12)

4. Các điều luật áp dụng đối với tội phạm liên quan đến yêu cầu dẫn độ (13)

* Điều..... Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

* Điều.... Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

5. Các đề nghị có liên quan

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của ...(6)... áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt giữ, tạm giam đối tượng ...(4)... để dẫn độ. Trường hợp phía ...(6)... có lí do không thể áp dụng biện pháp ngăn chặn thì đề nghị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh cho đến khi cơ quan có thẩm quyền hai Bên giải quyết xong yêu cầu về dẫn độ.

6. Các cam kết có liên quan

6.1. Căn cứ các điều kiện được quy định trong pháp luật Việt Nam có liên quan, Việt Nam sẵn sàng dẫn độ cho ...(6)... trong các trường hợp tương tự theo nguyên tắc có đi có lại (đối với các quốc gia không có điều ước quốc tế song phương hoặc đa phương, trường hợp có điều ước quốc tế thì bỏ nội dung này).

6.2. Đối tượng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến chủng tộc, tín ngưỡng, dân tộc hay các quan điểm chính trị.

6.3. Đối tượng sẽ không bị trừng phạt, hạn chế sự tự do cá nhân hoặc bị truy bức bằng những biện pháp mà không thể thực hiện được nếu vắng mặt tại Việt Nam về bất kỳ hành vi nào đã xảy ra trước khi dẫn độ, ngoại trừ những hành vi phạm tội bị yêu cầu dẫn độ mà không có sự đồng ý của ...(6)....

6.4. Đối tượng sẽ không thể bị tiếp tục chuyển giao, dẫn độ hoặc trục xuất sang một nước thứ ba nếu không có sự đồng ý của ...(6)....

6.5. Theo các tiêu chuẩn luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam, chúng tôi bảo đảm tại Việt Nam, đối tượng sẽ được cung cấp tất cả các khả năng bảo vệ trong đó có sự giúp đỡ của luật sư, đối tượng sẽ không bị tra tấn và các hình thức đối xử hay trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

6.6. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng không hết hạn, đối tượng không có quyền miễn trừ truy cứu trách nhiệm hình sự.

6.7. Theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù, cứ một ngày tạm giữ, tạm giam bằng một ngày tù. Do vậy, thời gian giam giữ để dẫn độ tại ...(14)... sẽ được tính vào thời gian giam giữ của hình phạt có thể được đưa ra theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6.8. Theo quy định tại Điều 23 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công dân Việt Nam có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Do vậy, đối tượng được phép rời khỏi Việt Nam sau khi quá trình tố tụng hình sự đối với tội phạm bị yêu cầu dẫn độ kết thúc và đã chấp hành xong hình phạt.

6.9. Sau khi bị dẫn độ về Việt Nam, đối tượng sẽ được đưa ra xét xử trước một Tòa án nhân dân có thẩm quyền/chấp hành hình phạt tại một cơ sở giam giữ. Các quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng sẽ được bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan, trong đó, đặc biệt là các quyền bất khả xâm phạm về thân thể, bảo hộ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền bào chữa, quyền bình đẳng trước Toà án, quyền được bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, quyền lợi của người bị oan, quyền khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự. Trường hợp bị kết án phạt tù tại Việt Nam, đối tượng sẽ có thể được giảm án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù và tha tù trước thời hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7. Cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dẫn độ

Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(qua Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp)

Số 44 phố Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại:+84692340136

Email: phong5vpc@gmail.com

8. Các tài liệu khác có liên quan (15)

- Ảnh...

- Văn bản pháp luật...

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của ...(6)....

 

Nơi nhận: (16)

......(1).....

...(17)...

 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 01:

(1): Tên cơ quan yêu cầu dẫn độ

(2): Tên viết tắt của cơ quan yêu cầu dẫn độ (lưu ý không sử dụng số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân)

(3): Địa điểm và thời gian lập yêu cầu

(4): Họ và tên đầy đủ của đối tượng bị yêu cầu dẫn độ

(5): Các tội phạm bị yêu cầu dẫn độ

(6): Tên cơ quan được yêu cầu dẫn độ (ví dụ: Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc, Tổng viện kiểm sát Liên bang Nga...)

(7): Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về dẫn độ giữa hai nước. Trường hợp không có điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế này, đề nghị ghi rõ “theo nguyên tăc có đi có lại”

(8): Nêu rõ mục đích dẫn độ nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự hay thi hành án

(9): Nêu đầy đủ thông tin theo đúng lý lịch của đối tượng trong hồ sơ

(10): Liệt kê các điều luật có liên quan

(11): Liệt kê các quyết định và luật có liên quan

(12): Tóm tắt nội dung của vụ án, mô tả hành vi phạm tội

(13): Trích dẫn các điều luật cần áp dụng để xác định các yếu tố cấu thành tội phạm và tội danh, quy định về hình phạt, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thời hiệu thi hành hình phạt đối với tội phạm đó

(14): Quốc gia được yêu cầu dẫn độ

(15): Gửi kèm theo các tài liệu theo quy định tại Điều 37 Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 và của các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về dẫn độ giữa hai nước (nếu có)

(16): Nơi nhận văn bản; trường hợp không cần thiết thì bỏ nội dung này; trường hợp cần ghi thì lưu ý không viết số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân

(17): Chức vụ, họ tên, chữ ký của người có thẩm quyền lập yêu cầu dẫn độ và con dấu của cơ quan yêu cầu dẫn độ

 

Mẫu số 02

Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

 

....(1)....

-------------

Số:       /YCBKC-(2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

...., ngày ... tháng ... năm ... (3)

 

 

YÊU CẦU BẮT KHẨN CẤP ĐỂ DẪN ĐỘ

Đối tượng ........(4).............,

Phạm tội ........(5)..............

-----------

Kính gửi: ........(6)..............

 

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng đến .. .(6)...

Căn cứ:

...(7)... ;

Xét yêu cầu phục vụ ...(8)... đối với đối tượng ...(4)... tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đề nghị ...(6)... thực hiện bắt khẩn cấp đối tượng ...(4)... trong thời gian chờ ...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi yêu cầu dẫn độ chính thức để .. .(8)... đối với đối tượng về hành vi.. .(5)...

Xin gửi kèm theo các tài liệu làm căn cứ yêu cầu bắt (9)

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất mong nhận được sự hợp tác của .. .(6)...

 

Nơi nhận: (10)

......(1).....

...(11)...

 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 02:

(1): Tên cơ quan yêu cầu dẫn độ

(2): Tên viết tắt của cơ quan yêu cầu dẫn độ (lưu ý không sử dụng số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân)

(3): Địa điểm và thời gian lập yêu cầu

(4): Họ và tên đầy đủ của đối tượng bị yêu cầu dẫn độ

(5): Các tội phạm bị yêu cầu

(6): Tên cơ quan tiếp nhận yêu cầu của phía nước ngoài (ví dụ: Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc, Tổng viện kiểm sát Liên bang Nga...)

(7): Nêu quy định về yêu cầu bắt khấn cấp trong các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về dẫn độ giữa hai nước và theo pháp luật Việt Nam. Trường hợp không có quy định thì đề nghị ghi rõ “theo nguyên tắc có đi có lại”.

(8): Ghi rõ mục đích dẫn độ là để truy cứu trách nhiệm hình sự hay thi hành án

(9): Liệt kê các tài liệu gửi kèm theo, như Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn, các văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế

(10): Nơi nhận văn bản; trường hợp không cần thiết thì bỏ nội dung này; trường hợp cần ghi thì lưu ý không viết số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân

(11): Chức vụ, họ tên, chữ ký của người có thẩm quyền lập yêu cầu và con dấu của cơ quan yêu cầu

 

Mẫu số 03

Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

 

....(1)....

-------------

Số:       /YCDĐL-(2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

...., ngày ... tháng ... năm ... (3)

 

 

YÊU CẦU DẪN ĐỘ LẠI

Đối tượng ........(4).............,

Phạm tội ........(5)..............

-----------

Kính gửi: ........(6)..............

 

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng đến .. .(6)... và đề nghị dẫn độ lại đối tượng .. .(4)... về nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để ...(7)... như sau:

Căn cứ:

...(8)...;

...(9)... thông bảo quyết định dẫn độ đối với đối tượng ...(4)... về Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để ... (7)...;

Xét yêu cầu phục vụ ... (7)... đối với đối tượng ...(4)... tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đề nghị ...(6)... thực hiện dẫn độ lại đối tượng ...(4)..., đã được dẫn độ về Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày .. .(10)... nhưng hiện đã bỏ trốn về .. .(11)... để ...(7)... về hành vi ...(5)...

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất mong nhận được sự hợp tác của .. .(6)...

 

Nơi nhận: (12)

......(1).....

...(13)...

 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 03:

(1): Tên cơ quan yêu cầu dẫn độ

(2): Tên viết tắt của cơ quan yêu cầu dẫn độ (lưu ý không sử dụng số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân)

(3): Địa đỉểm và thời gian lập yêu cầu

(4): Họ và tên đầy đủ của đối tượng bị yêu cầu dẫn độ

(5): Các tội phạm bị yêu cầu

(6): Tên cơ quan tiếp nhận yêu cầu của phía nước ngoài (ví dụ: Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc, Tổng viện kiểm sát Liên bang Nga...)

(7): Ghi rõ mục đích dẫn độ là để truy cứu trách nhiệm hình sự hay thi hành án

(8): Nêu quy định về yêu cầu dẫn độ lại trong các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về dẫn độ giữa hai nước và theo pháp luật Việt Nam. Trường hợp không có quy định thì đề nghị ghi rõ “theo nguyên tắc có đi có lại”

(9): Tên và số hiệu văn bản thông báo quyết định dẫn độ của phía nước ngoài

(10): Ghi rõ thời gian, địa điểm thực hiện dẫn độ theo Biên bản bàn giao người bị dẫn độ

(11): Nước tiếp nhận yêu cầu dẫn độ

(12): Nơi nhận văn bản; trường hợp không cần thiết thì bỏ nội dung này; trường hợp cần ghi thì lưu ý không viết số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân

(13): Chức vụ, họ tên, chữ ký của người có thẩm quyền lập yêu cầu dẫn độ và con dấu của cơ quan yêu cầu dẫn độ

 

Mẫu số 04

Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

 

(1)

-------------

Số:       /YCBSTT-(2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

...., ngày ... tháng ... năm ... (3)

 

 

YÊU CẦU BỔ SUNG THÔNG TIN

Về yêu cầu ...(4)... đối với đối tượng ..........(5)...........,

------------

Kính gửi: ................(6)...........

 

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng đến ...(6)... và đề nghị cung cấp thông tin bổ sung về yêu cầu .. .(4)... đối với đối tượng .. .(5)... theo quy định tại ...(7)... như sau:

1. Các thông tin cần bổ sung: (8)

2. Thời hạn bổ sung thông tin: (9)

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất mong nhận được sự hợp tác của .. .(6)...

 

Nơi nhận: (10)

......(1).....

...(11)...

 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 04:

(1): Tên cơ quan tiếp nhận yêu cầu dẫn độ/chuyển giao

(2): Ký hiệu của cơ quan tiếp nhận yêu cầu dẫn độ/chuyển giao (lưu ý không sử dụng số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân)

(3): Địa điểm và thời gian lập yêu cầu

(4): Loại yêu cầu (dẫn độ hoặc chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù) và số hiệu, ngày văn bản yêu cầu của phía nước ngoài

(5): Họ và tên đầy đủ của người bị yêu cầu

(6): Tên cơ quan yêu cầu của phía nước ngoài (ví dụ: Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc, Tổng viện kiểm sát Liên bang Nga...)

(7): Nêu quy định về yêu cầu bổ sung thông tin trong các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù giữa hai nước. Trường hợp không có quy định thì bỏ nội dung này.

(8): Nêu các thông tin cần bổ sung và lý do yêu cầu bổ sung

(9): Thời hạn bổ sung thông tin theo quy định trong các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa hai nước (nếu có) hoặc theo yêu cầu cần thiết để xử lý vụ việc.

(10): Nơi nhận văn bản; trường hợp không cần thiết thì bỏ nội dung này; trường hợp cần ghi thì lưu ý không viết số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân

(11): Chức vụ, họ tên, chữ ký của người có thẩm quyền lập yêu cầu bổ sung thông tin và con dấu của cơ quan yêu cầu bổ sung thông tin

 

Mẫu số 05

Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

 

(1)

-------------

Số:         /(2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

...., ngày ... tháng ... năm ... (3)

 

 

THÔNG TIN BỔ SUNG

Đối với yêu cầu ..........(4)..........

----------

Kính gửi: ..........(5)...........

 

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng đến .. .(5)... và xin cung cấp các thông tin bổ sung đối với yêu cầu .. .(4)... theo đề nghị tại.. .(6)... như sau:

(7)

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và rất mong nhận được sự hợp tác của .. .(5)...

 

Nơi nhận: (8)

......(1).....

...(9)...

 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 05:

(1): Tên cơ quan yêu cầu dẫn độ/chuyển giao

(2): Ký hiệu văn bản yêu cầu (YCDĐ đối với yêu cầu dẫn độ hoặc YCCG đối với yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù) và tên viết tắt của cơ quan yêu cầu (lưu ý không sử dụng số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân)

(3): Địa điểm và thời gian lập yêu cầu

(4): Số hiệu và trích yếu văn bản yêu cầu dẫn độ/chuyển giao của phía Việt Nam

(5): Tên cơ quan được yêu cầu (ví dụ: Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc, Tổng viện kiểm sát Liên bang Nga...)

(6): Số hiệu văn bản yêu cầu bổ sung thông tin của phía nước ngoài

(7): Các thông tin bổ sung

(8): Nơi nhận văn bản; trường hợp không cần thiết thì bỏ nội dung này; trường hợp cần ghi thì lưu ý không viết số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân

(9): Chức vụ, họ tên, chữ ký của người có thẩm quyền lập yêu cầu và con dấu của cơ quan yêu cầu

 

Mẫu số 06

Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

 

(1)

-------------

Số:       /YCDĐ-(2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

...., ngày ... tháng ... năm ... (3)

 

 

YÊU CẦU CHUYỂN GIAO ĐỒ VẬT, VẬT CHỨNG

LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN

Đối với đối tượng.........(4).........,

Phạm tội.........(5).........

----------

Kính gửi: .........(6).........

 

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng đến ...(6)... và căn cứ quy định tại ...(7)... và tại Điều 46 Luật tương trợ tư pháp năm 2007 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đề nghị ...(6)... chuyển giao đồ vật, vật chứng phục vụ việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối tượng ...(5)... bị dẫn độ từ ...(8)... về nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau:

1. Các đồ vật, vật chứng cần chuyển giao: (9)

2. Thời hạn chuyển giao: (10)

3. Phương thức bảo quản đồ vật, vật chứng (11)

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất mong nhận được sự hợp tác của .. .(6)...

 

Nơi nhận: (12)

......(1).....

...(13)...

 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 06:

(1): Tên cơ quan yêu cầu dẫn độ

(2): Tên viết tắt của cơ quan yêu cầu dẫn độ (lưu ý không ghi số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân)

(3): Địa điểm và thời gian lập yêu cầu

(4): Họ và tên đầy đủ của đối tượng bị yêu cầu dẫn độ/chuyển giao

(5): Các tội phạm làm căn cứ yêu cầu

(6): Tên cơ quan được yêu cầu của phía nước ngoài (ví dụ: Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc, Tổng viện kiểm sát Liên bang Nga...)

(7): Nêu quy định về yêu cầu chuyển giao đồ vật, vật chứng liên quan đến vụ án trong các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về dẫn độ giữa hai nước. Trường hợp không có quy định thì bỏ nội dung này.

(8): Quốc gia mà từ đó đối tượng bị dẫn độ về Việt Nam

(9): Mô tả chi tiết các đồ vật, vật chứng yêu cầu chuyển giao và lý do yêu cầu chuyển giao. Đối với đồ vật, vật chứng không thể vận chuyển (bất động sản, vật nguy hại...) thì cần nêu rõ hình thức, yêu cầu chuyển giao phù hợp (như quay phim, chụp ảnh, văn bản mô tả...).

(10): Thời hạn chuyển giao theo quy định trong các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về dẫn độ giữa hai nước (nếu có) hoặc theo yêu cầu cần thiết để xử lý vụ việc

(11): Nêu rõ các biện pháp sẽ áp dụng để bảo quản đồ vật, vật chứng được chuyển giao; cam kết hoàn trả, tiêu hủy hoặc các hình thức xử lý khác sau khi hết thời hạn chuyển giao

(12): Nơi nhận văn bản; trường hợp không cần thiết thì bỏ nội dung này; trường hợp cần ghi thì lưu ý không viết số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân

(13): Chức vụ, họ tên, chữ ký của người có thẩm quyền lập yêu cầu và con dấu của cơ quan yêu cầu

 

Mẫu số 07

Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

 

(1)

-------------

Số:       /YCDĐTT-(2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

...., ngày ... tháng ... năm ... (3)

 

 

YÊU CẦU DẪN ĐỘ TẠM THỜI

Đối tượng ...............(4)...........,

Phạm tội ...............(5)............

---------------

Kính gửi: ...............(6)............

 

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng đến .. .(6)... và đề nghị dẫn độ tạm thời đối tượng .. .(4)... về nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để truy cứu trách nhiệm hình sự như sau:

Căn cứ:

.... (7)...;

...(8)... thông báo việc hoãn thực hiện yêu cầu dẫn độ đối với đối tượng ...(4)...;

Xét yêu cầu phục vụ truy cứu trách nhiệm hình sự đối tượng ...(4)... tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đề nghị ...(6)... thực hiện dẫn độ tạm thời đối tượng ...(4)... về Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời hạn .. .(9)... để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi ...(5)... với lý do ...(10)...

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cam kết trả lại người bị yêu cầu dẫn độ tạm thời ngay khi kết thúc thời hạn .. .(9)... nêu trên.

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất mong nhận được sự hợp tác của .. .(6)...

 

Nơi nhận: (11)

......(1).....

...(12)...

 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 07:

(1): Tên cơ quan tiếp nhận yêu cầu dẫn độ

(2): Tên viết tắt của cơ quan yêu cầu dẫn độ (lưu ý không sử dụng số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân)

(3): Địa điểm và thời gian lập yêu cầu

(4): Họ và tên đầy đủ của đối tượng bị yêu cầu dẫn độ

(5): Các tội phạm làm căn cứ yêu cầu

(6): Tên cơ quan nhận đề nghị của phía nước ngoài (ví dụ: Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc, Tổng viện kiểm sát Liên bang Nga...)

(7): Nêu quy định về yêu cầu dẫn độ tạm thời trong các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về dẫn độ giữa hai nước và theo pháp luật Việt Nam.

(8): Tên và số hiệu văn bản thông báo việc chưa dẫn độ hoặc hoãn thực hiện dẫn độ của phía nước ngoài

(9): Thời hạn dẫn độ tạm thời theo quy định trong các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về dẫn độ giữa hai nước (nếu có) hoặc theo yêu cầu cần thiết để xử lý vụ việc.

(10): Nêu rõ lý do yêu cầu dẫn độ tạm thời

(11): Nơi nhận văn bản; trường hợp không cần thiết thì bỏ nội dung này; trường hợp cần ghi thì lưu ý không viết số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân

(12): Chức vụ, họ tên, chữ ký của người có thẩm quyền lập yêu cầu và con dấu của cơ quan yêu cầu.

 

Mẫu số 08

Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

ĐƠN XIN ĐƯỢC THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC DẪN ĐỘ

ĐỂ ........(1)........ TẠI NƯỚC NGOÀI

 

Kính gửi: Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Tôi là: (2)

- Họ và tên:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Giới tính:

- Quốc tịch:

- Nơi sinh:

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Nơi cư trú cuối cùng trước khi đến Việt Nam:

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:                                     cấp ngày:                    Nơi cấp:

Tôi làm đơn này xin kính trình bày nội dung như sau:

Tôi đang bị ...(3)... nước ...(4).................................. (5)... về ...(6)... theo ...(7)...

nhưng hiện đã bỏ trốn sang nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nay tôi xin tự nguyện được thực hiện các thủ tục để dẫn độ về .. .(4)... để ...(1)... vì nhận thấy ...(8)...

Tôi làm đơn này kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ...(4)... thực hiện các thủ tục dẫn độ rút gọn đối với tôi để sớm dẫn độ tôi về .. .(4)...

Tôi hiểu biết đầy đủ về hệ quả của việc dẫn độ và các quyền, nghĩa vụ của việc dẫn độ.

Kính mong Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi thực hiện nguyện vọng nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

..., ngày ... tháng ... năm ... (9)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 08:

(1): Ghi rõ mục đích dẫn độ để bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc để chấp hành hình phạt

(2): Ghi đầy đủ thông tin theo hồ sơ

(3): Cơ quan có thẩm quyền của phía nước ngoài

(4): Nước sẽ tiếp nhận

(5): Ghi rõ giai đoạn tố tụng đang bị tiến hành khi bỏ trốn (truy nã, điều tra, xét xử, kết án...)

(6): Tội danh và hình phạt bị áp dụng, bao gồm cả mô tả hành vi phạm tội

(7): Văn bản là căn cứ của việc tiến hành tố tụng

(8): Nêu rõ lý do xin tự nguyện bị dẫn độ

(9): Thời gian và địa điểm làm đơn

 

Mẫu số 09

Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

 

(1)

-------------

Số:       /YCQC-(2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

...., ngày ... tháng ... năm ... (3)

 

 

YÊU CẦU QUÁ CẢNH

đối với .........(4)...........,

...(5)... từ ...(6)... về nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
để...(7)...

-------

Kính gửi: .........(8)............

 

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng đến ...(8)... và đề nghị cho phép ...(4)... được quá cảnh qua lãnh thổ của .. .(9)... theo quy định tại ...(10)... như sau:

1. Các thông tin về người xin được quá cảnh: (11)

2. Thời gian, địa điểm quá cảnh: (12)

3. Các nội dung khác: (13)

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất mong nhận được sự hợp tác của .. .(8)...

 

Nơi nhận: (14)

......(1).....

...(15)...

 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 09:

(1): Tên cơ quan yêu cầu dẫn độ/chuyển giao

(2): Tên viết tắt của cơ quan yêu cầu dẫn độ/chuyển giao (lưu ý không sử dụng số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân)

(3): Địa điểm và thời gian lập yêu cầu

(4): Họ và tên đầy đủ của đối tượng bị yêu cầu dẫn độ/chuyển giao

(5): Nêu rõ mục đích quá cảnh là dẫn độ hay chuyển giao

(6): Nước được yêu cầu dẫn độ/chuyển giao

(7): Nêu rõ mục đích (truy cứu trách nhiệm hình sự, thi hành án, tiếp tục chấp hành hình phạt tù)

(8): Tên cơ quan tiếp nhận yêu cầu của nước quá cảnh (ví dụ: Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc, Tổng viện kiểm sát Liên bang Nga...)

(9): Tên nước quá cảnh

(10): Nêu quy định về quá cảnh trong các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù giữa hai nước. Trường hợp không có quy định thì bỏ nội dung này.

(11): Nêu các thông tin về người xin được quá cảnh, hành vi phạm tội, hình phạt đã bị áp dụng, căn cứ thực hiện dẫn độ/chuyển giao

(12): Thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm quá cảnh

(13): Thông tin về đoàn áp giải, các yêu cầu hỗ trợ trong thời gian quá cảnh (nếu có)

(14): Nơi nhận văn bản; trường hợp không cần thiết thì bỏ nội dung này; trường hợp cần ghi thì lưu ý không viết số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân

(15): Chức vụ, họ tên, chữ ký của người có thẩm quyền lập yêu cầu và con dấu của cơ quan yêu cầu.

 

Mẫu số 10

Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

... , ngày ... tháng ... năm ... (1)

 

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO

đối với ...........(2)...........,

...(3)... từ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về ...(4)...
để...(5)...

-----------

 

Hôm nay, vào hồi ... ngày..., tại...(1), ...(6)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ...(7)... đã tổ chức bàn giao đối với ...........(2)..........., .. .(3)... từ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về .. .(4)... để.. .(5)... theo Quyết định .. .(8)...

1. Bên bàn giao: .. .(6)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đại diện là: ...(9)...

2. Bên tiếp nhận: .. .(7)...

Đại diện là: ...(10)...

3. Nội dung bàn giao: (11)

Buổi bàn giao kết thúc vào hồi... ngày...(12). Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ một bản.

 

BÊN NHẬN

(10)

(Ký tên

BÊN GIAO

(9)

(Ký tên)

 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 10:

(1): Địa điểm và thời gian lập biên bản

(2): Họ và tên đầy đủ của người bị yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự/dẫn độ/chuyển giao

(3): Nêu rõ dẫn độ hay chuyển giao

(4): Nước yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự/dẫn độ/chuyển giao

(5): Nêu rõ mục đích (truy cứu trách nhiệm hình sự, thi hành án, tiếp tục chấp hành hình phạt tù, cung cấp chứng cứ trong vụ án hình sự...)

(6): Tên cơ quan bàn giao

(7): Tên cơ quan tiếp nhận của phía nước ngoài (ví dụ: Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc, Tổng viện kiểm sát Liên bang Nga...)

(8): Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam là căn cứ thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự/dẫn độ/chuyển giao.

(9): Thông tin về người đại diện của cơ quan bàn giao

(10): Thông tin về người đại diện của cơ quan tiếp nhận

(11): Nêu rõ tình trạng của người được bàn giao, các điều kiện bàn giao và nội dung buổi bàn giao và các vấn đề khác (nếu có)

(12): Thời gian kết thúc buổi bàn giao

 

Mẫu số 11

Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

GIẤY CAM KẾT

 

Tôi là: (1)

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Cấp ngày:                                      Nơi cấp:

Là cộng tác viên của ...(2)..., chịu trách nhiệm dịch hồ sơ yêu cầu dẫn độ ...(3)... cùng các tài liệu kèm theo từ tiếng Việt sang tiếng ...(4)....

Tôi cam kết giữ bí mật nội dung và các thông tin liên quan đến yêu cầu dẫn độ ...(3)..., chỉ cung cấp bản dịch hồ sơ yêu cầu dẫn độ và các tài liệu kèm theo cho ...(2)..., không cung cấp bản gốc, bản sao, bản dịch hồ sơ yêu cầu dẫn độ và các tài liệu kèm theo hoặc tiết lộ thông tin liên quan đến yêu cầu dẫn độ nêu trên cho các tổ chức, cá nhân khác.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các cam kết này.

 

..., ngày ... tháng ... năm ... (5)

NGƯỜI CAM KẾT

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ghi chú: Bản chính Giấy cam kết này được lưu tại (6)

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 11:

(1): Họ và tên, thông tin về người dịch yêu cầu dẫn độ

(2): Tên tổ chức hành nghề công chứng

(3): Số yêu cầu dẫn độ, ngày tháng lập yêu cầu dẫn độ, tên cơ quan lập yêu cầu dẫn độ

(4): Ngôn ngữ được dịch sang

(5): Địa điểm và thời gian viết cam kết

(6): Tên cơ quan lập yêu cầu dẫn độ.

 

Mẫu số 12

Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

 

(1)

-------------

Số:       /YCCG-(2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

...., ngày ... tháng ... năm ... (3)

 

 

YÊU CẦU CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH

ÁN PHẠT TÙ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI

Đối với .........(4).........

------------

Kính gửi: .........(5).........

 

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng đến .. .(5)...

Căn cứ:

- ... (6) ...;

- Điều ...(7)... Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều ...(7)... Bộ luật Tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều... (7)... Luật Thi hành án hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều...(7)... Luật Tương trợ tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Đơn đề nghị được chuyển giao để chấp hành án phạt tù tại nước ngoài của phạm nhân ...(4)...;

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam yêu cầu ...(5)... tiếp nhận phạm nhân .. .(4)... đang chấp hành hình phạt tù tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những thông tin như sau:

1. Lý lịch của người được yêu cầu chuyển giao: (8)

- Họ và tên:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Giới tính:

- Quốc tịch:

- Nơi sinh:

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Nơi cư trú cuối cùng trước khi đến Việt Nam:

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu                                       cấp ngày:                     Nơi cấp:

- Đặc điểm nhận dạng:

2. Nội dung vụ án: .. .(9)...

3. Các điều luật áp dụng: ...(10)...

4. Yêu cầu:

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam yêu cầu ...(5)... tiếp nhận phạm nhân ...(4)... theo ...(6)... vì ...(11)....

5. Cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(qua Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp)

Số 44 phố Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84692340136

Email: phong5vpc@gmail.com

6. Tài liệu kèm theo: ...(12)...

(gồm.. .trang tiếng Việt và.. .trang tiếng nước ngoài)

.. .(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một lần nữa xin gửi lời chào trân trọng và rất mong nhận được sự hợp tác của .. .(5)...

 

Nơi nhận: (13)

......(1).....

...(14)...

 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 12:

(1): Tên cơ quan yêu cầu chuyển giao

(2): Tên viết tắt của cơ quan yêu cầu chuyển giao (lưu ý không sử dụng số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân)

(3): Địa điểm và thời gian lập yêu cầu

(4): Họ và tên đầy đủ của người được yêu cầu chuyển giao

(5): Tên cơ quan được yêu cầu tiếp nhận (ví dụ: Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc, Tổng viện kiểm sát Liên bang Nga...)

(6): Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù giữa hai nước. Trường hợp không có điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế này, đề nghị ghi rõ “theo nguyên tắc có đi có lại”

(7): Liệt kê các điều luật có liên quan

(8): Nêu đầy đủ thông tin theo đúng lý lịch của phạm nhân trong hồ sơ

(9): Tóm tắt nội dung của vụ án, quyết định cuối cùng của Tòa án đối với người được yêu cầu chuyển giao, nêu rõ thời gian người được yêu cầu chuyển giao đã chấp hành hình phạt tù tại nước yêu cầu chuyển giao và thời gian còn lại phải chấp hành hình phạt tù tại nước tiếp nhận

(10): Trích dẫn các Điều luật áp dụng để xác định các yếu tố cấu thành tội phạm và tội danh, quy định về hình phạt, thời hiệu thi hành hình phạt đối với tội phạm đó của bản án

(11): Nêu rõ lý do yêu cầu chuyển giao

(12): Gửi kèm theo các tài liệu theo quy định tại Điều 53 Luật tương trợ tư pháp năm 2007 và của các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù giữa hai nước (nếu có)

(13): Nơi nhận văn bản; trường hợp không cần thiết thì bỏ nội dung này; trường hợp cần ghi thì lưu ý không viết số hiệu của đơn vị trong Cộng an nhân dân

(14): Chức vụ, họ tên, chữ ký của người có thẩm quyền lập yêu cầu chuyển giao và con dấu của cơ quan yêu cầu chuyển giao

 

Mẫu số 13

Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

 

(1)

-------------

Số:       /YCCG-(2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

...., ngày ... tháng ... năm ... (3)

 

 

YÊU CẦU CHUYỂN GIAO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH
ÁN PHẠT TÙ TỪ NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆT NAM

Đối với .........(4).........

------------

Kính gửi: .........(5).........

 

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng đến .. .(5)...

Căn cứ:

- ... (6) ...;

- Điều ...(7)... Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều ...(7)... Bộ luật Tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều... (7)... Luật Thi hành án hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Điều...(7)... Luật Tương trợ tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2007;

- Quyết định ...(8)...;

- Đơn đề nghị được chuyển giao để tiếp tục chấp hành án phạt tù của .....(4)....;

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam yêu cầu ...(5)... chuyển giao ...(4)... đang chấp hành hình phạt tù tại ...(9)... về nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục chấp hành án phạt tù với những thông tin như sau:

 

1. Lý lịch của người được yêu cầu chuyển giao: (10)

- Họ và tên:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Giới tính:

- Quốc tịch:

- Nơi sinh:

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Nơi cư trú cuối cùng trước khi ra nước ngoài:

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:                                                  cấp ngày:                     Nơi cấp:

- Đặc điểm nhận dạng:

2. Các điều luật áp dụng: ...(11)...

3. Yêu cầu:

...(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam yêu cầu ...(5)... chuyển giao phạm nhân .. .(4)... theo .. .(6)... vì.. .(12)....

4. Cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dẫn độ

Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(qua Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp)

Số 44 phố Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84692340136

Email: phong5vpc@gmail.com

5. Tài liệu kèm theo: ...(13)...

(gồm.. .trang tiếng Việt và.. .trang tiếng nước ngoài)

.. .(1)... nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một lần nữa xin gửi lời chào trân trọng và rất mong nhận được sự hợp tác của .. .(5)...

 

Nơi nhận: (14)

......(1).....

...(15)...

 

Hướng dẫn sử dụng Mấu số 13:

(1): Tên cơ quan yêu cầu chuyển giao

(2): Tên viết tắt của cơ quan yêu cầu chuyển giao (Lưu ý không sử dụng số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân)

(3): Địa điểm và thời gian lập yêu cầu

(4): Họ và tên đầy đủ của người được yêu cầu chuyển giao

(5): Tên cơ quan được yêu cầu tiếp nhận (ví dụ: Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc, Tổng viện kiểm sát Liên bang Nga...)

(6): Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù giữa hai nước. Trường hợp không có điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế này, đề nghị ghi rõ “theo nguyên tắc có đi có lại”

(7): Liệt kê các điều luật có liên quan

(8): Các quyết định của Tòa án nhân dân có thẩm quyền về việc tiếp nhận công dân Việt Nam đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam tiếp tục chấp hành hình phạt

(9): Quốc gia mà người được yêu cầu đang chấp hành án phạt tù

(10): Nêu đầy đủ thông tin theo đúng lý lịch trong hồ sơ của người được yêu cầu

(11): Trích dẫn các điều luật áp dụng để xác định các yếu tố cấu thành tội phạm và tội danh, quy định về hình phạt, thời hiệu thi hành hình phạt đối với tội phạm đó và hình thức thi hành hình phạt đối với người được yêu cầu sau khi được chuyển giao về Việt Nam

(12): Nêu rõ lý do yêu cầu chuyển giao

(13): Gửi kèm theo các tài liệu theo quy định tại Điều 53 Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 và của các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có quy định về chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù giữa hai nước (nếu có)

(14): Nơi nhận văn bản; trường hợp không cần thiết thì bỏ nội dung này; trường hợp cần ghi thì lưu ý không viết số hiệu của đơn vị trong Công an nhân dân

(15): Chức vụ, họ tên, chữ ký của người có thẩm quyền lập yêu cầu chuyển giao và con dấu của cơ quan yêu cầu chuyển giao

 

Mẫu số 14

Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO
ĐỂ TIẾP TỤC CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ

 

Kính gửi: Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Tôi là: (1)

- Họ và tên:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Giới tính:

- Quốc tịch:

- Nơi sinh:

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:                                               Cấp ngày:                     Nơi cấp:

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Hiện đang chấp hành án phạt tù về tội...(2)... tại .. .(3)... theo bản án .. .(4)..thời gian phải chấp hành án là ...(5)..thời gian đã chấp hành án là .. .(6)..(tính từ ngày...) thời gian phải chấp hành án còn lại là .. .(6)....

Tôi làm đơn này để trình bày nguyện vọng của tôi được xem xét, cho chuyển giao về .. .(7)... để tiếp tục chấp hành hình phạt tù vì .. .(8)....

Tôi hiểu biết đầy đủ về hệ quả của việc chuyển giao và các quyền, nghĩa vụ của tôi khi được chuyển giao.

Kính mong Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi thực hiện nguyện vọng nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIAM GIỮ

..., ngày ... tháng ... năm ... (9)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 14:

(1): Ghi đầy đủ, chính xác các thông tin như trong hồ sơ

(2): Tội phạm bị kết án

(3): Tên và địa chỉ của cơ sở giam giữ

(4): Nêu rõ số, ngày ra bản án và Tòa án ra bản án

(5): Thời hạn phạt tù, ghi theo bản án Tòa án tuyên

(6): Nêu chính xác các khoảng thời gian tính đến ngày làm đơn

(7): Tên nước sẽ tiếp nhận

(8): Nêu rõ, chi tiết lý do xin được chuyển giao

(9): Địa điểm và thời gian làm đơn

 

Mẫu số 15

Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

ĐƠN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA PHẠM NHÂN
ĐỀ NGHỊ CHO PHẠM NHÂN ĐƯỢC CHUYỂN GIAO
ĐỂ TIẾP TỤC CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ

 

Kính gửi: Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Tôi là: (1)

- Họ và tên:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Nơi sinh:

- Quốc tịch:

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:                                               Ngày cấp                       Nơi cấp :

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Nơi cư trú hiện nay:

Là người đại diện hợp pháp của phạm nhân ...(2)... theo ...(3)... do phạm nhân ...(2)... là người .. .(4)...

Phạm nhân ...(2)... hiện đang chấp hành án phạt tù về tội ...(5)... tại.. .(6)... theo bản án .. .(7)... thời gian phải chấp hành án là ...., thời gian đã chấp hành án là ......, thời gian phải chấp hành án còn lại là .......

Tôi tuyên bố hiểu biết đầy đủ về hệ quả của việc chuyển giao và các quyền, nghĩa vụ của việc chuyển giao đối với phạm nhân ...(2)....

Mong Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho phạm nhân ...(2)... được chuyển giao về .. .(8)... để tiếp tục chấp hành hình phạt tù vì...(9)....

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG NƠI CƯ TRÚ

..., ngày ... tháng ... năm ... (10)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 15:

(1): Các thông tin của người đại diện hợp pháp

(2): Ghi đầy đủ, chính xác các thông tin của phạm nhân như trong hồ sơ

(3): Văn bản là căn cứ pháp lý của việc đại diện

(4): Là người chưa thành niên hoặc có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần

(5): Tội phạm bị tuyên án

(6): Tên và địa chỉ của cơ sở giam giữ

(7): Nêu rõ số, ngày ra bản án và Tòa án ra bản án

(8): Tên nước sẽ tiếp nhận

(9): Nêu rõ lý do xin chuyển giao

(10): Địa điểm và thời gian làm đơn

thuộc tính Thông tư 43/2019/TT-BCA

Thông tư 43/2019/TT-BCA của Bộ Công an quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân
Cơ quan ban hành: Bộ Công anSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:43/2019/TT-BCANgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Tô Lâm
Ngày ban hành:01/10/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hình sự , Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Công an ban hành 11 mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ

Ngày 01/10/2019, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 43/2019/TT-BCA quy định về các loại mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

Cụ thể, Bộ Công an ban hành 11 mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ, bao gồm: Mẫu yêu cầu dẫn độ; Mẫu yêu cầu bắt khẩn cấp để dẫn độ; Mẫu yêu cầu dẫn độ lại; Mẫu yêu cầu bổ sung thông tin về yêu cầu dẫn độ; Mẫu văn bản bổ sung thông tin về yêu cầu dẫn độ; Mẫu yêu cầu chuyển giao đồ vật, vật chứng liên quan đến vụ án; Mẫu yêu cầu dẫn độ tạm thời; Đơn xin được thực hiện các thủ tục để dẫn độ; Mẫu yêu cầu quá cảnh người bị dẫn độ;...

Bên cạnh đó, Thông tư này còn ban hành kèm theo 04 loại mẫu giấy tờ để thực hiện công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù như: Mẫu yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ Việt Nam ra nước ngoài; Mẫu yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam;…

Ngoài ra, 04 loại biểu mẫu để thực hiện công tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù khác thì sử dụng theo một số mẫu giấy tờ trong công tác dẫn độ. Theo đó, mẫu yêu cầu bổ sung thông tin về yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù được sử dụng theo mẫu yêu cầu bổ sung thông tin về yêu cầu dẫn độ (Mẫu số 4).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2019.

Xem chi tiết Thông tư43/2019/TT-BCA tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi