Quyết định 1244/QĐ-BTC 2016 công bố TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ lĩnh vực chứng khoán

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 1244/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH

-------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thtục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 50/2009/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư s 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cphiếu;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Vụ trưng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này mười tám (18) thủ tục hành chính bãi btrong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (Phụ lục kèm theo), gồm:

- Năm (05) thtục hành chính bãi bthủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưng Bộ Tài chính về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng khoán;

- Chín (09) thtục hành chính bãi bthủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1353/QĐ-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

- Ba (03) thủ tục hành chính bãi bỏ thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

- Một (01) thủ tục hành chính bãi bỏ thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Website UBCK;
- Lưu: VT, UBCK.

KT. B TRƯNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1244/QĐ-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

TT

Số hồ sơ TTHC(1)

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính(2)

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1.

 

Báo cáo kết quả chào bán chứng chỉ quỹ mở không thành công

Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Chứng khoán

UBCKNN

Bãi bỏ TTHC số 3 Danh mục kèm theo Quyết định 1353/QĐ-BTC ngày 30/05/2012

2.

 

Báo cáo phương án đền bù thiệt hại cho quỹ, nhà đầu tư do giá trị tài sản ròng bị định giá sai

Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Chứng khoán

UBCKNN

Bãi bỏ TTHC số 4 Danh mục kèm theo Quyết định 1353/QĐ-BTC ngày 30/05/2012

3.

 

Báo cáo công ty quản lý quỹ không khôi phục vị thế quỹ trong thời gian quy định

Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Chứng khoán

UBCKNN

Bãi bỏ TTHC số 9 Danh mục kèm theo Quyết định 1353/QĐ-BTC ngày 30/05/2012

4.

 

Báo cáo thẩm định kết quả hp nhất, sáp nhập quỹ

Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Chứng khoán

UBCKNN

Bãi bỏ TTHC số 10 Danh mục kèm theo Quyết định 1353/QĐ-BTC ngày 30/05/2012

5.

 

Bổ sung địa điểm kinh doanh thực hiện hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ

Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Chứng khoán

UBCKNN

Bãi bỏ TTHC số 12 Danh mục kèm theo Quyết định 1353/QĐ-BTC ngày 30/05/2012

6.

 

Báo cáo của ngân hàng giám sát về vi phạm của công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối

Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Chứng khoán

UBCKNN

Bãi bỏ TTHC số 13 Danh mục kèm theo Quyết định 1353/QĐ-BTC ngày 30/05/2012

7.

 

Báo cáo giá trị tài sản ròng của quỹ bị giảm xuống thấp

Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Chứng khoán

UBCKNN

Bãi bỏ TTHC số 16 Danh mục kèm theo Quyết định 1353/QĐ-BTC ngày 30/05/2012

8.

 

Báo cáo tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ mở

Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Chứng khoán

UBCKNN

Bãi bỏ TTHC số 17 Danh mục kèm theo Quyết định 1353/QĐ-BTC ngày 30/05/2012

9.

 

Báo cáo về việc đại lý ký danh lạm dụng tiền của nhà đầu tư

Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Chứng khoán

UBCKNN

Bãi bỏ TTHC số 18 Danh mục kèm theo Quyết định 1353/QĐ-BTC ngày 30/05/2012

10.

B-BTC-239096-TT

Báo cáo kết quả hợp nhất công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Chứng khoán

UBCKNN

Bãi bỏ TTHC số 16 Phụ lục 1 kèm theo Quyết định 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012

11.

B-BTC-239097-TT

Báo cáo kết quả sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Chứng khoán

UBCKNN

Bãi bỏ TTHC số 17 Phụ lục 1 kèm theo Quyết định 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012

12.

B-BTC-239102- TT

Báo cáo và công bố thông tin về việc niêm yết chứng chỉ lưu ký tại SGDCK nước ngoài

Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Chứng khoán

UBCKNN

Bãi bỏ TTHC s22 Phụ lục 1 kèm theo Quyết định 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012

13.

B-BTC-101892-TT

Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Thông tư 50/2009/TT-BTC ngày 16/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, hết hiệu lực

Chứng khoán

UBCKNN

Bãi bỏ TTHC số 53 Mục I Danh mục kèm theo Quyết định 1905/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

14.

B-BTC-242458-TT

Đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cphiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu, tách thành 02 thủ tục

Chứng khoán

UBCKNN

Bãi bỏ TTHC số 5 Phụ lục 2 kèm theo Quyết định 1836/QĐ-BTC ngày 05/08/2013

B. Thủ tục hành chính cấp khác

15.

B-BTC-038122-TT

Đăng ký thành viên lưu ký chứng khoán

Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Chứng khoán

Trung tâm LKCK VN

Bãi bỏ TTHC số 2 Mục II Danh mục kèm theo Quyết định 1905/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

16.

B-BTC-038128- TT

Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Chứng khoán

SGDCK Tp.HCM

Bãi bỏ TTHC số 3 Mục II Danh mục kèm theo Quyết định 1905/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

17.

B-BTC-039491-TT

Đăng ký giao dịch trái phiếu Chính phủ

Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Chứng khoán

SGDCK Hà Nội

Bãi bỏ TTHC số 5 Mục II Danh mục kèm theo Quyết định 1905/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

18.

B-BTC-039483-TT

Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán trên Trung tâm GDCK Hà nội (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Chứng khoán

SGDCK Hà Nội

Bãi bỏ TTHC số 14 Mục II Danh mục kèm theo Quyết định 1905/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

Chú thích:

(1) Số hồ sơ TTHC (trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính) của thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ.

(2) Nêu rõ tên, số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và trích yếu của các văn bản quy phm pháp lut quy định ni dung sửa đổi, thay thế, bãi bỏ.

 

thuộc tính Quyết định 1244/QĐ-BTC

Quyết định 1244/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1244/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Xuân Hà
Ngày ban hành:01/06/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Chứng khoán
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tài chính công bố 18 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán
Quyết định số 1244/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính đã được Bộ này ban hành ngày 01/06/2016.
Theo đó, có 18 TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ; trong đó có 14 TTHC cấp trung ương và 04 TTHC cấp khác. Một số TTHC đáng chú ý như: Báo cáo kết quả chào bán chứng chỉ quỹ mở không thành công; Báo cáo phương án đề bù thiệt hại cho quỹ, nhà đầu tư do giá trị tài sản ròng bị định giá sai; Báo cáo thẩm định kết quả hợp nhất, sáp nhập quỹ; Bổ sung địa điểm kinh doanh thực hiện hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ; Báo cáo tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ mở; Báo cáo về việc đại lý ký danh lạm dụng tiền của nhà đầu tư; Đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến; Đăng ký giao dịch trái phiếu Chính phủ…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1244/QĐ-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi