Quyết định 1836/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1836/QĐ-BTC

Quyết định 1836/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1836/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Xuân Hà
Ngày ban hành:05/08/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Chứng khoán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
----------
Số: 1836/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------------
Hà Nội, ngày 5   tháng 8 năm 2013

  
QUYẾT ĐỊNH
Về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
Căn cứ Thông tư số 73/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này mười bảy (17) thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm:
- Bốn (04) thủ tục hành chính mới (Phụ lục 1 kèm theo).
- Mười ba (13) thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2012 và Quyết định số 1905/QĐ-UBCK ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài chính thuộc lĩnh vực chứng khoán (Phụ lục 2 kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục kiểm soát TTHC;
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Website UBCKNN;
- Lưu: VT, UBCKNN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Trần Xuân Hà

Phụ lục 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1836 /QĐ-BTC
 ngày 5 tháng8 năm   2013 của Bộ Tài chính)
TT
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngành, lĩnh vực
Cơ quan
 thực hiện
1.    
Đăng ký phát hành cổ phiếu mới làm cơ sở cho chào bán chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài
Chứng khoán
UBCKNN
2.    
Phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài trên cơ sở số cổ phiếu đã phát hành tại Việt Nam
Chứng khoán
UBCKNN
3.    
Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài
Chứng khoán
UBCKNN
4.    
Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài
Chứng khoán
UBCKNN

Phụ lục 2

 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số1836   /QĐ-BTC
 ngày 5   tháng 8   năm 2013   của Bộ Tài chính)                                                             
TT
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngành, lĩnh vực
Cơ quan
 thực hiện
Nội dung sửa
 đổi, bổ sung
Ghi chú
1.    
Đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng để thành lập mới tổ chức tín dụng cổ phần– B-BTC-239083-TT
Chứng khoán
UBCKNN
Tên thủ tục hành chính; thành phần hồ sơ;     tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Sửa đổi TTHC số TT 3 - Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)
2.    
Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp – B-BTC-239084-TT
Chứng khoán
UBCKNN
Tên thủ tục hành chính; thành phần hồ sơ;     tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Sửa đổi TTHC số TT 4 - Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)
3.    
Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp – B-BTC-239084-TT
Chứng khoán
UBCKNN
Tên thủ tục hành chính; thành phần hồ sơ;     tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Sửa đổi TTHC số TT 4 - Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)
4.    
Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn (bao gồm cả các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước) thực hiện chào bán ra công chúng phần vốn sở hữu trong các công ty đại chúng – B-BTC-239085-TT
Chứng khoán
UBCKNN
Tên thủ tục hành chính; thành phần hồ sơ;     tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Sửa đổi TTHC số TT 5– Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)
5.    
Đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần – B-BTC-239086-TT
Chứng khoán
UBCKNN
Tên thủ tục hành chính; thành phần hồ sơ;     tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Sửa đổi TTHC số TT 6– Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)
6.    
Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng – B-BTC-239107-TT
Chứng khoán
UBCKNN
Thành phần hồ sơ;     tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Sửa đổi TTHC số TT 27– Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)
7.    
Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để thành lập mới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao – B-BTC-239108-TT
Chứng khoán
UBCKNN
Thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Sửa đổi TTHC số TT 28 - Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)
8.    
Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng – B-BTC-239139-TT
 
Chứng khoán
UBCKNN
Tên thủ tục hành chính; thành phần hồ sơ;     tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Sửa đổi TTHC số TT 1 - Phụ lục 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)
9.    
Đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có kèm theo chứng quyền ra công chúng của công ty cổ phần – B-BTC-239142-TT
Chứng khoán
UBCKNN
Tên thủ tục hành chính; thành phần hồ sơ;     tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Sửa đổi TTHC số TT 2 - Phụ lục 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)
10. 
Đăng ký chào bán trái phiếu doanh nghiệp có đảm bảo ra công chúng – B-BTC-239146-TT
Chứng khoán
UBCKNN
Thành phần hồ sơ;     tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Sửa đổi TTHC số TT 3 - Phụ lục 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)
11. 
Đăng ký và báo cáo kết quả chào mua công khai – B-BTC-239154-TT
Chứng khoán
UBCKNN
Tên thủ tục hành chính; mẫu đơn, mẫu tờ khai; Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Sửa đổi TTHC số TT 5 - Phụ lục 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)
12. 
Đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng – B-BTC-239158-TT
Chứng khoán
UBCKNN
Tên thủ tục hành chính; thành phần hồ sơ;     tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Sửa đổi TTHC số TT 7 - Phụ lục 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2854/QĐ-BTC ngày 09/11/2012)
13. 
Đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán – B-BTC-038082-TT
Chứng khoán
SGDCK TP Hồ Chí Minh và SGDCK Hà Nội
Tên thủ tục hành chính; Thành phần hồ sơ; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.
Sửa đổi TTHC số TT 4 Mục II Phần I (ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009

 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi