Thông tư hướng dẫn thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ TƯ PHÁP
SỐ 05/1998/TTLT-KH&ĐT-TP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 1998
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY

 

Để đơn giản thủ tục thành lập, đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty và thay thế các Thông tư hướng dẫn về thủ tục thành lập, đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty đã ban hành;

Sau khi tham khảo ý kiến của các cơ quan hữu quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty như sau:

 

I. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

1. Đối với doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ gồm:

1.1. Đơn đề nghị thành lập doanh nghiệp tư nhân (mẫu kèm theo), trường hợp có xin hưởng ưu đãi đầu tư thì đơn đề nghị thành lập bao gồm cả nội dung xin hưởng ưu đãi đầu tư;

1.2. Phương án kinh doanh ban đầu hoặc dự án đầu tư đối với trường hợp xin hưởng ưu đãi đầu tư;

1.3. Giấy chứng nhận của Ngân hàng về số tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng của chủ doanh nghiệp có trong tài khoản ở ngân hàng;

1.4. Biên bản của Hội đồng định giá tài sản đầu tư ban đầu bằng hiện vật của chủ doanh nghiệp tư nhân có xác nhận của công chứng nhà nước.

Vốn đầu tư ban đầu không thấp hơn mức vốn pháp định của ngành nghề chủ doanh nghiệp đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, vốn đầu tư ban đầu không được thấp hơn mức vốn pháp định của ngành nghề có mức vốn pháp định cao nhất;

1.5. Giấy tờ chứng thực về trụ sở giao dịch của doanh nghiệp tư nhân (giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê nhà hoặc các giấy tờ hợp lệ khác chứng minh quyền sử dụng hợp pháp địa điểm làm trụ sở của doanh nghiệp);

1.6. Giấy chứng thực về trình độ chuyên môn của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc của người được thuê quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp doanh nghiệp tư nhân đăng ký kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật đòi hỏi người điều hành phải có trình độ chuyên môn.

Trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chưa chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh mà cần xin trước Giấy phép thành lập, thì cần có đơn đề nghị thành lập, phương án kinh doanh ban đầu hoặc dự án đầu tư. Khi đăng ký kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân phải bổ sung thêm giấy tờ còn thiếu trong hồ sơ quy định tại điểm 1, Mục I của Thông tư này.

2. Đối với công ty, hồ sơ gồm:

2.1. Đơn đề nghị thành lập công ty (mẫu kèm theo). Trường hợp có xin hưởng ưu đãi đầu tư thì đơn đề nghị thành lập bao gồm cả nội dung xin hưởng ưu đãi đầu tư;

2.2. Phương án kinh doanh ban đầu hoặc dự án đầu tư đối với trường hợp xin hưởng ưu đãi đầu tư;

2.3. Điều lệ công ty, kèm theo:

2.3.1. Biên bản cuộc họp bầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Ban kiểm soát công ty đối với công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 12 thành viên trở lên hoặc biên bản cuộc họp các thành viên phân công người làm Giám đốc công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có không quá 11 thành viên.

2.3.2. Biên bản góp vốn đã được Hội đồng thành viên công ty thông qua, trong đó ghi rõ vốn góp bằng tiền, vốn góp bằng giá trị tài sản.

Vốn điều lệ công ty không thấp hơn mức vốn pháp định của ngành nghề công ty đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định của ngành nghề có mức vốn pháp định cao nhất.

2.4. Giấy tờ chứng thực về trụ sở giao dịch của công ty (giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê nhà hoặc các giấy tờ hợp lệ khác chứng minh quyền sử dụng hợp pháp địa điểm làm trụ sở của công ty);

2.5. Giấy chứng thực về trình độ chuyên môn của người điều hành hoạt động kinh doanh của công ty đối với trường hợp công ty đăng ký kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật đòi hỏi người điều hành phải có trình độ chuyên môn.

Trong trường hợp các thành viên công ty chưa chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh mà cần xin trước Giấy phép thành lập, thì cần có đơn đề nghị thành lập, phương án kinh doanh ban đầu hoặc dự án đầu tư. Khi đăng ký kinh doanh công ty phải bổ sung thêm giấy tờ còn thiếu trong hồ sơ quy định tại điểm 2, Mục I của Thông tư này.

3. Chủ doanh nghiệp tư nhân, các sáng lập viên công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị thành lập và đăng ký kinh doanh.

 

II. TRÌNH TỰ XÉT CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP
VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân, sáng lập viên công ty hoặc người đại diện theo uỷ quyền nộp 3 (ba) bộ hồ sơ đề nghị thành lập và đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp, công ty dự định đặt trụ sở chính.

Trường hợp doanh nghiệp tư nhân, công ty đặt trụ sở trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi là khu công nghiệp) thì phải nộp hồ sơ đề nghị thành lập và đăng ký kinh doanh tại Ban quản lý khu công nghiệp để Ban quản lý khu công nghiệp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) cấp Giấy phép thành lập và Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (nếu có). Ban quản lý khu công nghiệp phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi có Giấy phép thành lập của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ quy định tại Mục I của Thông tư này, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến của Sở quản lý ngành có liên quan. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Sở quản lý ngành phải có ý kiến bằng văn để Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thành lập.

- Trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cùng một lúc với Giấy phép thành lập.

Sau khi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thành lập, nếu đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân, công ty.

2. Trình tự xét cấp Giấy phép thành lập và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp tư nhân, công ty kinh doanh những ngành nghề quy định tại Điều 5 của Luật doanh nghiệp tư nhân, Điều 11 của Luật công ty như sau:

- Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Mục I của Thông tư này, Sở Kế hoạch và Đầu tư giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ quản lý ngành. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng quản lý ngành phải có ý kiến bằng văn bản trình Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng quản lý ngành có ý kiến thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Bộ trưởng quản lý ngành phải có ý kiến bằng văn bản gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi xin ý kiến. Quá thời hạn trên mà Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh không nhận được văn bản của Bộ quản lý ngành thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có quyền xem xét, quyết định việc cấp Giấy phép thành lập cho doanh nghiệp tư nhân, công ty.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến thông báo của Thủ tướng Chính phủ hoặc của Bộ trưởng quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thành lập cho doanh nghiệp tư nhân, công ty. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép thành lập, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải có văn bản giải thích lý do.

- Trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cùng một lúc với Giấy phép thành lập.

Sau khi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thành lập, nếu có đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân, công ty.

3. Trình tự cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp tư nhân, công ty kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật quy định phải có Chứng chỉ hành nghề hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh như sau:

3.1. Đối với những ngành nghề kinh doanh mà theo quy định tại các Luật phải có giấy phép được cấp trước khi đăng ký kinh doanh thì Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp giấy phép. Cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy phép hoặc trả lời bằng văn bản việc không cấp giấy phép trong thời hạn quy định của Luật. Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được tính từ khi Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được giấy phép hoặc văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

3.2. Đối với những ngành nghề kinh doanh không thuộc diện quy định tại điểm 3.1 nói trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại điểm 1, Mục II của Thông tư này.

Doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề đòi hỏi phải có giấy phép hành nghề hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh có nghĩa vụ làm thủ tục để được cấp giấy phép hành nghề hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

III. THỦ TỤC ĐẶT CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở NGOÀI ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH NƠI ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH
CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY

 

Đại diện của doanh nghiệp tư nhân, công ty nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện; hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị đặt chi nhánh, văn phòng đại diện;

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, công ty (bản sao hợp lệ);

3. Quy định của người có thẩm quyền của doanh nghiệp tư nhân, công ty về quyền hạn và phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;

4. Giấy tờ chứng thực về trụ sở giao dịch của chi nhánh, văn phòng đại diện (giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê nhà hoặc các giấy tờ hợp lệ khác chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với trụ sở giao dịch của chi nhánh, văn phòng đại diện).

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho chi nhánh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho văn phòng đại diện.

 

IV. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 

1. Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh:

1.1. Doanh nghiệp tư nhân, công ty muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh phải nộp tờ khai thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đã đăng ký kinh doanh.

- Trong trường hợp xin bổ sung kinh doanh các ngành nghề theo quy định tại Điều 5 của Luật doanh nghiệp tư nhân, Điều 11 của Luật công ty thì doanh nghiệp tư nhân, công ty phải có bản giải trình phương án kinh doanh.

- Vốn đầu tư ban đầu của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc vốn điều lệ của công ty không được thấp hơn mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh có mức vốn pháp định cao nhất mà doanh nghiệp tư nhân, công ty đăng ký.

- Xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp.

1.2. Trình tự đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh:

- Doanh nghiệp tư nhân, công ty đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh phải nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư như quy định tại điểm 1.1 Mục này;

- Nếu doanh nghiệp tư nhân, công ty đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mới thuộc các ngành nghề quy định tại Điều 5 của Luật doanh nghiệp tư nhân, Điều 11 của Luật công ty thì thực hiện theo quy định tại điểm 2, Mục II của Thông tư này;

- Nếu doanh nghiệp tư nhân, công ty đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mà theo quy định của các Luật phải có giấy phép hành nghề, thì thực hiện theo điểm 3.1 Mục II của Thông tư này.

1.3. Trường hợp doanh nghiệp tư nhân, công ty không kinh doanh ngành nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì phải khai báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư để xoá ngành nghề đó trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp.

2. Đăng ký thay đổi trụ sở doanh nghiệp:

2.1. Thay đổi trụ sở trong địa bàn tỉnh, thành phố.

Doanh nghiệp tư nhân, công ty nộp tờ khai thay đổi trụ sở cùng với giấy tờ chứng thực trụ sở giao dịch của doanh nghiệp tư nhân, công ty (giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê nhà hoặc các giấy tờ hợp lệ khác chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với địa điểm dự định đặt trụ sở mới) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trong thời hạn 5 ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký thay đổi trụ sở trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân, công ty.

2.2. Thay đổi trụ sở sang tỉnh, thành phố khác.

Doanh nghiệp tư nhân, công ty làm đơn đề nghị di chuyển trụ sở gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi đặt trụ sở mới tiếp nhận đơn, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận đơn phải thông báo việc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chấp nhận hay không chấp nhận cho doanh nghiệp tư nhân, công ty đặt trụ sở tại tỉnh, thành phố. Nếu được chấp nhận, doanh nghiệp tư nhân, công ty gửi hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận đơn để đăng ký thay đổi trụ sở trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở sang tỉnh, thành phố khác gồm:

2.2.1. Giấy chấp nhận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cho doanh nghiệp tư nhân, công ty đặt trụ sở mới;

2.2.2. Giấy tờ chứng thực trụ sở giao dịch của doanh nghiệp tư nhân, công ty (giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê nhà hoặc các giấy tờ hợp lệ khác chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với địa điểm làm trụ sở doanh nghiệp tư nhân, công ty);

2.2.3. Hồ sơ gốc thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty xin rút tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ chấp thuận cho doanh nghiệp tư nhân, công ty rút hồ sơ khi đã có:

a. Giấy chấp nhận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cho doanh nghiệp tư nhân, công ty đặt trụ sở mới (bản sao hợp lệ);

b. Xác nhận của cơ quan thuế về việc doanh nghiệp tư nhân, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế tại tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở cũ; c. Báo cáo tài chính năm cuối cùng của doanh nghiệp tư nhân, công ty trong quá trình kinh doanh tại tỉnh, thành phố cũ và cam kết của doanh nghiệp tư nhân, công ty về việc kế thừa nghĩa vụ pháp lý khi di chuyển trụ sở sang tỉnh khác.

3. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân, công ty:

Doanh nghiệp tư nhân, công ty muốn thay đổi tên phải làm đơn xin đổi tên gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi đã cấp Giấy chứng nhận kinh doanh và bản cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp tư nhân, công ty mang tên cũ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét nếu tên mới của doanh nghiệp tư nhân, công ty phù hợp với quy định của pháp luật, trong phạm vi cùng lĩnh vực kinh doanh và trên địa bàn tỉnh, thành phố không trùng với tên doanh nghiệp tư nhân, công ty khác thì chấp thuận việc đổi tên và đăng ký tên mới của doanh nghiệp tư nhân, công ty vào phần đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 7 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đăng ký tên mới cho doanh nghiệp tư nhân, công ty. Doanh nghiệp tư nhân, công ty phải làm thủ tục khắc dấu mới, đăng báo thời gian đăng ký tên mới và cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp tư nhân, công ty mang tên cũ.

4. Đăng ký thay đổi đại diện hợp pháp của doanh nghiệp tư nhân, công ty:

Khi thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân; thay đổi đại diện hợp pháp của công ty, thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Ban giám đốc công ty; doanh nghiệp tư nhân, công ty phải đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư ban đầu, vốn điều lệ:

Khi thay đổi vốn đầu tư ban đầu, thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp tư nhân, công ty phải kê khai và đăng ký thay đổi tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5.1. Đối với doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân kê khai mức tăng (giảm) vốn đầu tư ban đầu.

Khi giảm vốn đầu tư ban đầu phải bảo đảm số vốn còn lại không thấp hơn mức vốn pháp định đối với ngành nghề doanh nghiệp kinh doanh có mức vốn pháp định cao nhất.

5.2. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn:

5.2.1. Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ gồm:

a. Biên bản tăng vốn điều lệ và biên bản sửa đổi điều lệ công ty do đại hội các thành viên góp vốn thông qua;

b. Tăng vốn bằng tài sản phải có biên bản xác định giá trị tài sản được các thành viên công ty thông qua.

5.2.2. Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ gồm:

a. Biên bản giảm vốn điều lệ và biên bản sửa đổi điều lệ công ty do đại hội các thành viên góp vốn thông qua;

b. Xác nhận của cơ quan thuế về việc công ty hoàn thành nghĩa vụ thuế;

c. Báo cáo cân đối tài chính có xác nhận của kiểm toán tại thời điểm xin giảm vốn điều lệ;

d. Đăng báo về việc giảm vốn điều lệ.

Khi giảm vốn điều lệ phải đảm bảo số vốn còn lại không thấp hơn mức vốn pháp định đối với ngành nghề công ty kinh doanh có mức vốn pháp định cao nhất.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo nếu không có khiếu nại của chủ nợ thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố chấp thuận đăng ký giảm vốn điều lệ cho công ty; Công ty phải cam kết kế thừa trách nhiệm pháp lý về việc giảm vốn điều lệ của công ty đối với các chủ nợ trước ngày xin giảm vốn.

5.3. Đối với công ty cổ phần:

5.3.1. Tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu mới:

a. Biên bản sửa đổi điều lệ công ty;

b. Giấy phép phát hành cổ phiếu;

c. Ngân hàng xác nhận về số vốn thực tế sau khi phát hành cổ phiếu;

Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký số vốn điều lệ thực tế vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi có xác nhận của Ngân hàng về số vốn thực tế được tăng.

Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng cách tăng mệnh giá cổ phiếu (không phát hành cổ phiếu mới) phải được Đại hội cổ đông nhất trí theo quy định của Điều lệ và phù hợp với pháp luật. Nếu vốn tăng bằng tài sản thì phải có biên bản xác định giá tài sản được Đại hội cổ đông thông qua theo quy định của Điều lệ công ty.

5.3.2. Trường hợp giảm vốn điều lệ được thực hiện các quy định tại điểm 5.2.2, Mục IV của Thông tư này.

6. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Khi có yêu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do bị hỏng, do thay đổi trụ sở, doanh nghiệp tư nhân, công ty làm đơn xin đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp hoặc công ty với số đăng ký kinh doanh cũ đồng thời thu lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

7. Xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do bị mất:

7.1. Doanh nghiệp tư nhân, công ty bị mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải khai báo với cơ quan Công an nơi bị mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng báo về việc mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

7.2. Doanh nghiệp tư nhân, công ty làm đơn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có kèm theo xác nhận của cơ quan Công an.

7.3. Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng báo mà doanh nghiệp không tìm lại được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với số đăng ký kinh doanh cũ và ghi rõ cấp lại lần thứ hai.

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi cho doanh nghiệp tư nhân, công ty, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tờ khai thay đổi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan thuế, thống kê, quản lý ngành cùng cấp.

Doanh nghiệp tư nhân, công ty phải đăng báo theo quy định của pháp luật.

2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các Thông tư sau đây hết hiệu lực:

2.1. Thông tư số 141/PLDSKT ngày 3/3/1992 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Điều 3 Nghị định số 221/HĐBT ngày 23/7/1991 và Điều 4 Nghị định số 222/HĐBT ngày 23/7/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);

2.2. Thông tư số 472-PLDS/KT ngày 20/5/1993 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục và thời hạn cấp Giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân và công ty;

2.3. Thông tư số 07/TT-ĐKKD ngày 29/7/1991 của Trọng tài kinh tế Nhà nước hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh.

3. Các doanh nghiệp tư nhân, công ty đã được cấp Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không phải làm lại thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh quy định tại Thông tư này.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố thực hiện việc báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình đăng ký kinh doanh theo quy định về Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn gửi báo cáo vào ngày mùng 5 hàng tháng.

5. Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh của các tỉnh, thành phố.

6. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố không được quy định thêm thủ tục, hồ sơ thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh ngoài các quy định của Thông tư này, nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện đề nghị phản ánh bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp để xử lý.

 

PHỤ LỤC
CÁC MẪU ĐƠN VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN KINH DOANH BAN ĐẦU

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


..... ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố..................

 

Tôi là:....................................................................... Nam, Nữ................................
Ngày tháng năm sinh:............................................................................................
Nơi sinh:.................................................................................................................
Số giấy CMND:...................... Ngày cấp:............. Nơi cấp:.................................
Địa chỉ thường trú:.............................................. Nghề nghiệp:.............................

Đề nghị thành lập doanh nghiệp tư nhân như sau:

- Tên doanh nghiệp:

...............................................................

- Trụ sở doanh nghiệp:

...............................................................

- Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh:

...............................................................

- Vốn đầu tư ban đầu:

Trong đó:

+ Tiền Việt Nam:...............................................

+ Ngoại tệ:.........................................................

+ Vàng:.............................................................

+ Bản quyền sở hữu công nghiệp:......................

+ Tài sản khác:................................................

- Các ưu đãi đầu tư đề nghị được hưởng (nếu có)..................

- Thời gian hoạt động:............................................................

- Biện pháp bảo vệ môi trường: ...............................................................

Tôi cam kết bản thân không thuộc diện quy định tại Điều 6, Điều 7 của Luật doanh nghiệp tư nhân và cam đoan những lời khai trong đơn và các nội dung trong hồ sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về hoạt động của doanh nghiệp và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

 

Hồ sơ kèm theo đơn gồm: Người làm đơn

- (Ký và ghi rõ họ tên)

-

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

..... ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG TY

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố.................................

 

Chúng tôi các sáng lập viên có tên trong danh sách kèm theo, đề nghị thành lập công ty như sau:

- Tên công ty:.................................................................

- Loại hình công ty:........................................................

- Trụ sở giao dịch:...........................................................

- Mục tiêu, ngành, nghề kinh doanh:..............................

- Vốn điều lệ:..................................................................

- Cách thức góp vốn:.......................................................

- Thời gian hoạt động:.....................................................

- Các ưu đãi đầu tư đề nghị được hưởng (nếu có):...........

- Biện pháp bảo vệ môi trường:.......................................

- Chương trình xây dựng công ty:

............................................................... Chúng tôi đã nhất trí cử ông (bà)................................ làm đại diện cho các sáng lập viên để giao dịch với các cơ quan Nhà nước về việc xin phép thành lập công ty.

Chúng tôi cam kết bản thân từng người không thuộc diện quy định tại Điều 6, Điều 7 của Luật công ty và cam đoan những lời khai trong đơn, các nội dung trong hồ sơ đề nghị thành lập công ty là hoàn toàn đúng sự thật. Chúng tôi bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về hoạt động của công ty và thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

 

Hồ sơ kèm theo đơn gồm: Chữ ký của các sáng lập viên

-
-

 

DANH SÁCH SÁNG LẬP VIÊN

(Kèm theo đơn xin phép thành lập công ty)

 

Số TT

Tên cá nhân hoặc tổ chức

Địa chỉ

Số CMND hoặc số hộ chiếu (đối với cá nhân) Số quyết định thành lập hoặc số ĐKKD (đối với tổ chức)

Vốn góp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


..... ngày... tháng... năm...

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐẶT CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố.................................

 

Tên doanh nghiệp tư nhân (hoặc công ty):......................... ....................................

Loại hình doanh nghiệp:..........................................................................................

Số giấy phép thành lập:...........................................................................................

do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố:......................................................................

cấp ngày.... tháng..... năm........................................................................................

Số đăng ký kinh doanh:..........................................................................................
do.............................................................................................................................

cấp ngày.... tháng..... năm........................................................................................

Trụ sở doanh nghiệp:............................................. .................................................

Tel:..........................................................................................................................

Fax:............................................................. ...........................................................

Vốn đầu tư ban đầu hoặc vốn điều lệ:.....................................................................

Tài khoản:...............................................................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:.......................................................................................

Thời hạn hoạt động:................................................................................................

 

ĐỀ NGHỊ ĐẶT:

- Chi nhánh (văn phòng đại diện) với tên là:...........................................................

- Địa chỉ:..................................................................................................................

- Phạm vi hoạt động:...............................................................................................

- Thời hạn hoạt động:..............................................................................................

Biện pháp bảo vệ môi trường:..................................... ............................................

Doanh nghiệp tư nhân (hoặc công ty) cam đoan những lời khai trên đây hoàn toàn đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về hoạt động của đơn vị kinh tế trực thuộc và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

 

T.M DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN KINH DOANH BAN ĐẦU

 

Tên:

Trụ sở giao dịch chính:

Vốn:

Ngành nghề kinh doanh:

Đối với từng ngành nghề kinh doanh cần đánh giá các nội dung sau: 1. Đánh giá thị trường: (lượng sản phẩm hiện có, nguồn, mức độ đáp ứng cung cầu)

2. Dự kiến đầu vào:

a. Nguồn: nguyên, nhiên liệu...

b. Nguồn vốn:

c. Nguồn lao động:

d. Nguồn công nghệ, máy móc, thiết bị kỹ thuật:

-

-

-

Đánh giá tổng quan khả năng, công suất, số lượng sản phẩm/thời gian, đơn giá sản xuất cho 1 đơn vị sản phẩm.

3. Dự kiến đầu ra:

- Thị trường tiêu thụ:

- Giá bán:

- Các chi phí:

- Lợi nhuận:

- Thu nhập:

- Dự kiến nộp thuế:

4. Biện pháp bảo vệ môi trường:

- Những nguyên liệu độc hại:

- Chất thải rắn:

- Chất thải khí:

- Chất thải nước:

- Biện pháp khắc phục:

 

Ngày... tháng... năm...

Ký tên

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư hướng dẫn thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tư pháp Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 05/1998/TTLT-KH&ĐT-TP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Nguyễn Đình Lộc; Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 10/07/1998 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
THE MINISTRY OF JUSTICE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 05/1998/TTLT/KHDT-TP
Hanoi, July 10, 1998

 
JOINT CIRCULAR
GUIDING THE ESTABLISHMENT AND BUSINESS REGISTRATION PROCEDURES FOR PRIVATE ENTERPRISES AND COMPANIES
With a view to simplifying the establishment and business registration procedures for private enterprises and companies and replacing already promulgated circulars guiding the establishment and business registration procedures for the private enterprises and companies;
After consulting the bodies concerned, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Justice hereby jointly provide guidance on the establishment business registration procedures for private enterprises and companies as follows:
I. DOSSIERS OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT AND BUSINESS REGISTRATION
1. For private enterprises, such a dossier shall comprise:
1.1. The application for the establishment of the private enterprise; if the enterprise requests investment preferences such request must be included therein;
1.2. Initial business plans or investment projects for cases where investment preferences are applied for;
1.3. Bank's certificates on the amounts of VND, foreign currencies and gold that enterprise owners have in their bank accounts;
1.4. Notarized minutes of the Council evaluating private enterprise owners' initial investment assets in kind;
The initial investment capital shall not be lower than the legal capital of the business line or trade which enterprise owners have registered under the provisions of law. Where business registration is made for more than one line or trade, the initial investment capital must not be lower than the legal capital of the line or trade that has the highest legal capital level.
1.5. Certificates on private enterprises' business head offices (house ownership certificates, house leasing contracts or other valid documents evidencing the lawful use of the places as the enterprises' head offices);
1.6. Certificates on professional qualifications of private enterprise owners or persons hired to manage and run private enterprises' business operations, for cases where private enterprises make business registration for those business lines or trades for which the law requires managers to be professionally qualified.
Where private enterprise owners need to have establishment licenses first while the dossiers for business registration have not been prepared, there must be an application for establishment, an initial business plan or investment project. When making business registration, private enterprise owners shall complete their dossiers with those documents that have not been included therein as stipulated in Point 1, Section I hereof.
2. For companies, such a dossier shall comprise:
2.1. The application for the establishment of the company. If the company requests investment preferences, such request shall be included therein;
2.2. Initial business plans or investment projects, for cases where investment preferences are applied for;
2.3. The company's charter which shall be accompanied by:
2.3.1. The minute of the meeting that elects the Board of Management, the Director-General (Director), the Company Control Board for stock companies and limited liability companies, composing at least 12 members or the minute of the members' meeting appointing the company director for limited liability companies composing not more than 11 members.
2.3.2. The record of capital contribution, which has been adopted by the company's Members' Council, clearly stating the capital contributed in cash and the capital contributed in asset value.
The company's charter capital shall not be lower than the legal capital of the business line or trade which the company has registered under the provisions of law. Where business registration is made for more than one line or trade, the charter capital must not be lower than the legal capital of the trade that has the highest legal capital.
2.4. Certificates on the company's business head office (house ownership certificates, house leasing contracts or other legal documents evidencing the lawful use of the place as the company's head office);
2.5. Certificates on the professional qualifications of the person who runs the company's business activities, for cases where the company registers those business lines or trades for which the law requires managers to be professionally qualified.
Where a company needs to have the establishment licence first while the dossiers files for business registration have not been prepared, there must be an application for establishment, an initial business plan or investment project. When making business registration, the company shall complete their dossiers with those documents that have not been included therein as stipulated in Point 2, Section I hereof.
3. Private enterprise owners and founders of company shall take responsibility before law for the accuracy of the contents stated in the dossiers of application for establishment and business registration.
II. PROCEDURES FOR CONSIDERATION AND GRANTING OF ESTABLISHMENT LICENSES AND BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATES
1. Private enterprise owners, company founders or their authorized representatives shall submit 3 (three) sets of dossiers of application for establishment and business registration to the provincial/municipal Planning and Investment Services of provinces and cities where the enterprises or companies plan to locate their head offices.
Where private enterprise owners and companies locate their head offices in industrial parks, export processing zones or high-tech parks (hereinafter called industrial parks), the dossiers applying for establishment and business registration shall be submitted to the Industrial Parks' Management Boards so that the latter shall present them to People's Committees of provinces and centrally-run cities (hereinafter referred to as provincial People's Committees) for issuing establishment licenses and investment preference certificates (if any). The Industrial Parks' Management Boards shall coordinate with the Planning and Investment Services in issuing business registration certificates by the latter after establishment licenses were granted by provincial People's Committees.
- Within 7 days from the date of receipt of the valid dossiers as stipulated in Section I hereof, the provincial/municipal Planning and Investment Services shall be responsible for consulting the concerned branch managing services. Within 10 days from the date of receipt of valid dossiers, the branch managing services shall give their comments in writing so that the provincial/municipal Planning and Investment Services may submit them to the provincial People's Committees for issue of establishment licenses.
- Where private enterprise owners and companies are entitled to investment preferences, the provincial People's Committees shall issue the investment preference certificates together with the establishment licenses.
Following the issue of establishment licenses by provincial People's Committees, the provincial/municipal Planning and Investment Services shall issue immediately business registration certificates to private enterprises and companies if the latter submits sufficient business registration dossiers.
2. The procedures for consideration and issue of establishment licenses and business registration certificates to private enterprises and companies dealing in those lines or trades stipulated in Article 5 of the Law on Private Enterprises and Article 11 of the Law on Companies as follows:
- Within 7 days from the date of receipt of valid dossiers as stipulated in Section I herein, the provincial/municipal Planning and Investment Services shall assist provincial People's Committees to forward these dossiers to branch managing ministries for comments. Within 7 days from the date of receipt of valid dossiers, branch managing ministers shall submit their comments in writing to the Prime Minister.
Where the Prime Minister authorizes the branch managing ministers to give their comments, the latter shall, within 7 days from the date of receipt of valid dossiers, give their comments in writing to the president of the provincial People's Committees that ask for comments. Past this time limit, if the latter does not receive such comments in writing by branch managing ministries, the presidents of the provincial People's Committees shall have the right to consider and decide on the issue of establishment licenses to private enterprises and companies.
- Within 10 days from the date of receipt of comment notice from the Prime Minister or the branch managing ministers, the provincial People's Committees shall issue establishment licenses to private enterprises and companies. Where establishment licenses are refused, the provincial People's Committees shall explain the reasons in writing.
Where private enterprise owners and companies are entitled to investment preferences, the provincial People's Committees shall issue investment preference certificates together with the establishment licenses.
Following the issue of establishment licenses by the provincial People's Committees, the provincial/municipal Planning and Investment Services shall immediately issue business registration certificates to private enterprises and companies if the latter submit sufficient business registration dossiers.
3. Procedures for issue of business registration certificates to private enterprises and companies dealing in those lines or trades required by law to have practice certificates or business qualifications certificates shall be as follows:
3.1. For business lines or trades that must have licenses issued prior to the business registration as stipulated by laws, the provincial/municipal Planning and Investment Services shall forward the dossiers to competent bodies and request the issue of licenses. The competent bodies must, within the time limit prescribed by law, issue licenses or reply in writing in cases where licenses are not granted. The time limit for issue of business registration certificates shall be calculated from the date the provincial/municipal Planning and Investment Services receive licenses or written reply from the body competent of issuing licenses.
3.2. For those business lines or trades that do not fall in the category mentioned in Point 3.1 above, the provincial/municipal Planning and Investment Services shall issue business registration certificates in accordance with the stipulations in Point 1, Section II hereof.
Those enterprises dealing in lines or trades that require practice licenses or business qualifications certificates shall have to fill procedures for being granted such licenses or certificates in accordance with the provisions of law.
III. PROCEDURES FOR LOCATING BRANCHES OR REPRESENTATIVE OFFICES OUTSIDE PROVINCIAL LOCALITIES WHERE PRIVATE ENTERPRISES AND COMPANIES' ARE HEADQUARTERED
Representatives of private enterprises and companies shall submit 1 set of dossiers requesting the location of branches or representative offices to the provincial/municipal Planning and Investment Services where such branches or representative offices are planned to locate. Such a dossier shall comprise:
1. The application for locating of branches or representative offices;
2. Private enterprises' and companies' business registration certificates (valid copies);
3. Stipulations by competent officials of private enterprises and companies regarding power and scope of activities of branches and representative offices and appointment of the heads of branches or representative offices;
4. Certificates on branches' or representatives' transaction offices (house ownership certificates, house leasing contracts or other valid papers evidencing the lawful use of the places as branches' or representatives' transaction offices).
Within 10 days from the date of receipt of valid dossiers, the provincial/municipal Planning and Investment Services shall submit them to provincial People's Committees for issue of licenses to locate branches or representative offices and the Services shall issue business registration certificates to branches or operation registration certificates to representative offices.
IV. REGISTRATION FOR CHANGES IN THE COURSE OF BUSINESS OPERATIONS
1. Registration for changes of business lines or trades
1.1 Those private enterprises and companies that wish to change their business lines or trades must submit declaration forms for change of business line or trade to the provincial/municipal Planning and Investment Services where they made business registration.
- Where application is made for additional business lines or trades in accordance with Article 5 of the Law on Private Enterprises and Article 11 of the Law on Companies, private enterprises and companies shall present a justification of business plan.
- Private enterprises' initial investment capital or companies' charter capital shall not be lower than the legal capital fixed for the business line or trade which has the highest legal capital and which private enterprises and/or companies have registered.
- Presentation of the issued business registration certificates.
1.2. Procedures of registration for changes of business lines or trades:
- Private enterprises and companies making registration of additional business lines or trades shall submit their registration dossiers to the provincial/municipal Planning and Investment Services as stipulated in Point 1.1 of this Section;
- Where private enterprises and companies register additional new business lines or trades that belong to those stipulated in Article 5 of the Law on Private Enterprises or Article 11 of the Law on Companies, they shall comply with the stipulations in Point 2, Section II hereof.
- Where private enterprises and companies register additional business lines or trades that require practice certificates as prescribed by law, they shall comply with Point 3.1, Section II hereof.
1.3. Where private enterprises and companies do not follow the business lines or trades specified in business registration certificates, they shall have to report to the provincial/municipal Planning and Investment Services for removal of such business lines or trades in the issued business registration certificates.
2. Registration for changes of enterprises' head offices
2.1. Changes of head offices within provinces or cities
Private enterprises and companies shall submit a declaration of the change of their head offices together with papers evidencing private enterprises' and companies' transaction offices (house ownership certificates, house leasing contracts or other valid paper proving the lawful right to use the sites where new offices are planned to locate) to the provincial/municipal Planning and Investment Services.
Within 5 days, the Planning and Investment Services shall make registration of the office change in private enterprises' and companies' business registration certificates.
2.2. Moving of head offices to other provinces and cities.
Private enterprises and companies shall make applications for removal of head offices and forward them to provincial People's Committees where new head offices are planned to locate. The provincial/municipal Planning and Investment Services where new head offices shall be located shall receive the applications and submit them to the provincial People's Committees. Within 10 days from the date of receipt of the applications, the Planning and Investment Services that have received the applications shall have to notify the private enterprises and/or companies of whether the provincial People's Committees accept or nor accept the location of their head offices in the provinces and cities. If accepted, the private enterprises and/or companies shall have to send their dossiers to the Planning and Investment Services that have received the applications for registration of the change of head offices in business registration certificates.
Dossiers on registration of removal of head offices to other provinces or cities shall compose:
2.2.1. The provincial People's Committees' permits for private enterprises and/or companies to locate their new head offices;
2.2.2. Papers evidencing the private enterprises' and companies' transaction offices (house ownership certificates, house leasing contracts or other valid papers proving the right to lawful use of the sites where new head offices are planned to locate);
2.2.3. Original dossiers on the establishment of private enterprises and/or companies, which shall be withdrawn from the provincial/municipal Planning and Investment Services where business registration certificates were issued;
The provincial/municipal Planning and Invest-ment Services that issued business registration certificates shall only agree to let private enterprises' or companies withdraw their dossiers when the following documents are available:
a/ The provincial People's Committees' permits for private enterprises or companies to locate their new head offices (valid copies);
b/ Certification by tax offices on private enterprises' and companies' fulfillment of tax obligations in provinces and cities where their former head offices were situated;
c/ Final year's financial reports by private enterprises and/or companies in the course of their business undertaking in the old provinces or cities and their commitments to succeed their legal obligations when moving their head offices to other provinces.
3. Registration of changes in private enterprises' or companies' names
Private enterprises and companies that wish to change their names shall make an application for changes of names and send it to the Planning and Investment Services of provinces and cities that have issued business registration certificates and the written commitment to succeed all the legal obligations of private enterprises and companies that bear the old names.
The provincial/municipal Planning and Investment Services, after examining and finding out that the new names of private enterprises or companies conform to the provisions of law and do not coincide with the names of other private enterprises or companies within the same economic field and the same provinces or cities, shall approve the changes of names and enter the new names of such private enterprises or companies in the section for registration of changes in the business registration certificates.
Within 7 days, the provincial Planning and Invest-ment Services shall register the new names of the private enterprises and/or companies. The latter shall fill the procedures for making new seals, announce on newspapers the timing for registration of new names and commit to succeed all the legal obligations of private enterprises and companies that bear the old names.
4. Registration of replacement of lawful repre-sentatives of private enterprises and/or companies
When replacing owners and directors of private enterprises; lawful representatives of companies, members of the Boards of Management, controllers, companies' directors' boards, private enterprises and companies shall have to make registration thereof at the Planning and Investment Services of provinces and cities where the business registration certificates were granted.
5. Registration of changes in the initial investment capital and/or charter capital
When changing the initial investment capital and/or charter capital, private enterprises and companies shall make declaration and registration of such changes at the provincial Planning and Investment Services that have issued business registration certificates.
5.1. For private enterprises, the owners shall make declaration of the level of increase (reduction) of the initial investment capital.
When reducing the initial investment capital, it must be ensured that the remaining capital shall not be lower than the legal capital for the enterprises' business line or trade which has the highest legal capital level.
5.2. For limited liability companies:
5.2.1. Dossiers for registration of charter capital increase shall comprise:
a/ The report on the charter capital increase and the report on amendments to companies' charters adopted at meetings of capital contributing members;
b/ Any increase of capital by assets must be accompanied with the record on determining the asset values, adopted by members of companies.
5.2.2. Dossiers on the registration of charter capital reduction shall comprise:
a/ Report on charter capital reduction and the report on amendments to companies' charters, adopted at meetings of capital contributing members;
b/ Certification by tax offices of companies' fulfillment of tax obligations;
c/ Reports on financial balance certified by auditors at the time of application for reduction of charter capital;
d/ Announcements on newspapers on reduction of charter capitals.
When reducing the charter capital, it must be ensured that the remaining capital shall not be lower than the legal capital for the companies' business line or trade which has the highest legal capital level.
After 30 days from the date of making announcements on newspapers if there is no claims from creditors, the Planning and Investment Services of provinces and cities shall approve companies' charter capital reduction and the companies shall commit to succeed all the legal responsibilities for their reduction of charter capital toward their creditors before the date of application for reduction of capital.
5.3. For stock companies:
5.3.1. Increasing charter capital by issuing new shares
a/ Reports on amendments to companies' charters;
b/ Permits to issue shares;
c/ Banks' certification of the actual capital after issue of shares.
The provincial/municipal Planning and Investment Services shall register the actual amount of charter capital in business registration certificates after banks have certified the actual capital increase amount.
Where the increase of charter capital is made by increasing the face value of shares (not issuing new shares), it must be unanimously agreed on at shareholders' congress in accordance with companies' Charters and law. Where the capital is increased by way of assets, there must be a record determining the value of assets endorsed at shareholders' congress in accordance with companies' Charters.
5.3.2. Reduction of charter capital shall be made in conformity with the stipulations in Point 5.2.2, Section IV hereof.
6. Changing of business registration certificates
When a private enterprise or a company wishes to change its business registration certificate as it becomes decrepit or due to removal of its head offices, it shall make an application for changing the business registration certificate and forward it to the provincial/municipal Planning and Investment Service. The latter shall change the private enterprise's or company' s old Certificate for a new one with the same business registration number and retrieve the old certificate.
7. Application for reissue of a business registration certificate when it is lost
7.1. When a private enterprise or a company loses its business registration certificate, it shall report to the police office in the place where the certificate has been lost and the agency that has issued it and make announcements on newspapers on such a loss.
7.2. The private enterprise or company shall make an application with certification by the police office to the provincial/municipal Planning and Investment Service for reissue of its business registration certificate.
7.3. After 30 days from the date of making announcements on newspapers, if the enterprise still fails to find its business registration certificate, the provincial/municipal Planning and Investment Services shall reissue the certificate with the same business registration number, clearly stating that it is granted for the second time.
V. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
1. Within 7 days from the date of issue of business registration certificates or registration of changes for private enterprises and companies, the provincial/municipal Planning and Investment Services shall forward copies of business registration certificates or declarations of changes to the Ministry of Planning and Investment and the tax, statistics and branch managing agencies of the same level.
Private enterprises and companies shall make announcement on newspapers in accordance with the provisions of law.
2. This Circular takes effect 15 days after its signing. The following Circulars shall be no longer effective:
2.1. The Ministry of Justice's Circular No 141/PLDSKT dated March 3, 1992 guiding implemen-tation of Article 3 of Decree No. 221/HDBT of July 23, 1991 and Article 4 of Decree No. 222/HDBT dated July 23, 1991 of the Council of Ministers (now the Government);
2.2. Ministry of Justice's Circular No. 472-PLDS/KT of May 20, 1993 guiding procedures and time limit for issue of licenses for establishment of private enterprises and companies; and
2.3. State Economic Arbitration's Circular No 07/TT-DKKD of July 29, 1991 guiding the business registration.
3. Private enterprises and companies that have been issued establishment licenses and business registration certificates shall not effect again procedures for establishment and business registration stipulated herein.
4. The Planning and Investment Services of provinces and cities shall every month report on the situation of business registration as prescribed to the Ministry of Planning and Investment. The time for sending reports shall be the 5th of every month.
5. The Ministry of Justice and the Ministry of Planning and Investment shall make periodical or irregular inspection of the effecting of procedures for issue of establishment licenses and business registration licenses by provinces and cities.
6. The People's Committees of provinces and cities must not set any additional procedures or files for establishment of enterprises and business registration besides the stipulations hereof. Any problems that arise in the course of implementation shall be reported in writing to the Ministry of Planning and Investment and Ministry of Justice for handling.
 

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
MINISTER
Tran Xuan Gia
THE MINISTRY OF JUSTICE
MINISTER
Nguyen Dinh Loc

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!