Quyết định 111/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 111 /1998/QĐ-TT
NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 1998 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐỔI MỚI
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để giúp Thủ tướng Chính phủ tăng cường chỉ đạo việc đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác đổi mới quản lý doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 2. Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu như sau:

1. Nghiên cứu, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ chương trình, kế hoạch về đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức quản lý doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, sắp xếp, cổ phần hóa, đa dạng hóa sở hữu doanh nghiệp nhà nước và tiến hành thí điểm chính sách mới, mô hình tổ chức quản lý mới đối với doanh nghiệp.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch nói trên.

2. Thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các phương án sắp xếp doanh nghiệp, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ.

Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình đổi mới cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý của các Tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đổi mới cơ chế, chính sách quản lý doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mang nội dung nêu trên.

Tổ chức nghiên cứu và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các chính sách và cơ chế nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; cơ chế, chính sách trợ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

4. Phối hợp với các cơ quan ở Trung ương và địa phương có liên quan giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc trong quá trình đổi mới quản lý doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan và Văn phòng Chính phủ trong việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp về đổi mới chính sách, thể chế quản lý đối với doanh nghiệp.

5. Theo dõi, sơ kết, tổng kết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ 6 tháng, cả năm và đột xuất về tình hình đổi mới doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

 

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương như sau:

1. Lãnh đạo Ban:

- Trưởng ban: do một Phó Thủ tướng kiêm nhiệm.

- Một số Phó Trưởng ban, trong đó có một Phó Trưởng ban thường trực.

- Các cơ quan sau đây cử một đại diện lãnh đạo làm ủy viên: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Văn phòng Chính phủ.

- Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Kinh tế Trung ương Đảng và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, mỗi cơ quan cử một đại diện lãnh đạo làm ủy viên.

Danh sách lãnh đạo của Ban do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Trưởng ban chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Ban trước Thủ tướng Chính phủ. Các Phó Trưởng ban và ủy viên Ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực được phân công.

2. Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương có bộ máy giúp việc do Trưởng ban thống nhất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định.

Ban có biên chế riêng được tổng hợp chung trong biên chế của Văn phòng Chính phủ. Kinh phí, trụ sở và phương tiện làm việc do Văn phòng Chính phủ bảo đảm.

3. Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương làm việc theo quy chế do Trưởng ban quyết định. Trưởng ban cùng với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định cụ thể các mối quan hệ làm việc giữa Ban và Văn phòng Chính phủ.

 

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ( Bộ, cơ quan có nhiệm vụ thực hiện đổi mới quản lý doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước), ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp do một đồng chí cấp Phó làm Trưởng ban. Ban chịu sự chỉ đạo toàn diện của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức thực hiện chủ trương đổi mới quản lý doanh nghiệp, sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, đồng thời thực hiện những nghiệp vụ chuyên môn cần thiết theo hướng dẫn của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc đổi mới quản lý và cổ phần hoá doanh nghiệp trong Tổng công ty.

 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 83/TTg ngày 04 tháng 3 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo trung ương đổi mới doanh nghiệp và Quyết định số 548/TTg ngày 13 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương cổ phần hóa và các quy định khác trước đây trái với Quyết định này.

 

Điều 6. Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của các Tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

thuộc tính Quyết định 111/1998/QĐ-TTg

Quyết định 111/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:111/1998/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:29/06/1998Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 111/1998/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 111/1998/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi