Quyết định 111/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 111 /1998/QĐ-TT
NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 1998 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐỔI MỚI
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để giúp Thủ tướng Chính phủ tăng cường chỉ đạo việc đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác đổi mới quản lý doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 2. Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu như sau:

1. Nghiên cứu, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ chương trình, kế hoạch về đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức quản lý doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, sắp xếp, cổ phần hóa, đa dạng hóa sở hữu doanh nghiệp nhà nước và tiến hành thí điểm chính sách mới, mô hình tổ chức quản lý mới đối với doanh nghiệp.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch nói trên.

2. Thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các phương án sắp xếp doanh nghiệp, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ.

Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình đổi mới cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý của các Tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đổi mới cơ chế, chính sách quản lý doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mang nội dung nêu trên.

Tổ chức nghiên cứu và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các chính sách và cơ chế nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; cơ chế, chính sách trợ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

4. Phối hợp với các cơ quan ở Trung ương và địa phương có liên quan giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc trong quá trình đổi mới quản lý doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan và Văn phòng Chính phủ trong việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp về đổi mới chính sách, thể chế quản lý đối với doanh nghiệp.

5. Theo dõi, sơ kết, tổng kết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ 6 tháng, cả năm và đột xuất về tình hình đổi mới doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

 

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương như sau:

1. Lãnh đạo Ban:

- Trưởng ban: do một Phó Thủ tướng kiêm nhiệm.

- Một số Phó Trưởng ban, trong đó có một Phó Trưởng ban thường trực.

- Các cơ quan sau đây cử một đại diện lãnh đạo làm ủy viên: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Văn phòng Chính phủ.

- Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Kinh tế Trung ương Đảng và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, mỗi cơ quan cử một đại diện lãnh đạo làm ủy viên.

Danh sách lãnh đạo của Ban do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Trưởng ban chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Ban trước Thủ tướng Chính phủ. Các Phó Trưởng ban và ủy viên Ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về lĩnh vực được phân công.

2. Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương có bộ máy giúp việc do Trưởng ban thống nhất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định.

Ban có biên chế riêng được tổng hợp chung trong biên chế của Văn phòng Chính phủ. Kinh phí, trụ sở và phương tiện làm việc do Văn phòng Chính phủ bảo đảm.

3. Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương làm việc theo quy chế do Trưởng ban quyết định. Trưởng ban cùng với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định cụ thể các mối quan hệ làm việc giữa Ban và Văn phòng Chính phủ.

 

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ( Bộ, cơ quan có nhiệm vụ thực hiện đổi mới quản lý doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước), ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp do một đồng chí cấp Phó làm Trưởng ban. Ban chịu sự chỉ đạo toàn diện của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức thực hiện chủ trương đổi mới quản lý doanh nghiệp, sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, đồng thời thực hiện những nghiệp vụ chuyên môn cần thiết theo hướng dẫn của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc đổi mới quản lý và cổ phần hoá doanh nghiệp trong Tổng công ty.

 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 83/TTg ngày 04 tháng 3 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo trung ương đổi mới doanh nghiệp và Quyết định số 548/TTg ngày 13 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương cổ phần hóa và các quy định khác trước đây trái với Quyết định này.

 

Điều 6. Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của các Tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 111/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 111/1998/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/06/1998 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 111/1998/QD-TTg
Hanoi, June 29, 1998

 
DECISION
ON SETTING UP THE CENTRAL COMMITTEE FOR ENTERPRISE MANAGEMENT RENEWAL
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
In order to assist the Prime Minister in intensifying his direction on the renewal of the State management over enterprises;
At the proposals of the Minister-Director of the Office of the Government and the Minister-Head of the Government Commission for Organization and Personnel,
DECIDES:
Article 1.- To set up the Central Committee for Enterprise Management Renewal to assist the Prime Minister in studying and directing the renewal of the management of enterprises of all economic sectors as well as in the arrangement and equitization of State enterprises and coordinating the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government and People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government therein.
The Central Committee for Enterprise Management Renewal shall be personally directed by the Prime Minister.
Article 2.- The Central Committee for Enterprise Management Renewal shall have the following principal tasks and powers:
1. Studying, summing up and submitting to the Prime Minister programs and plans on the renewal of mechanisms and policies, the organization and management of enterprises of all economic sectors, the arrangement, equitization and diversification of ownership of State enterprises as well as experimenting new policies and new organizational and managerial models for enterprises.
Guiding, urging and overseeing the implementation of the above-mentioned programs and plans.
2. Evaluating and submitting to the Prime Minister for consideration and decision various plans on the arrangement and equitization of State enterprises, which are submitted to the Prime Minister by the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government and People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government.
Studying, monitoring and summing up the situation of the renewal of the organizational structure and management mechanism of State corporations established by decision of the Prime Minister.
3. Coordinating with the functional agencies to draft legal documents on the renewal of mechanisms and policies on the management of enterprises of all economic sectors as well as the arrangement and equitization of State enterprises; evaluating legal documents on the above-,mentioned matters and submitting them to the Prime Minister for consideration and decision, and monitoring, urging and supervising the materialization of such documents.
Studying and proposing to the Prime Minister policies and mechanisms aiming to speed up the establishment and development of enterprises of all economic sectors; mechanisms and policies in support of medium- and small-sized enterprises.
4. Coordinating with the concerned central and local agencies in promptly resolving any problems in the process of enterprise management renewal and the equitization of State enterprises and proposing to the Prime Minister for settlement questions beyond the jurisdiction of the ministers, the heads of ministerial-level agencies, the heads of agencies attached to the Government and the presidents of the People's Committees of the provinces or cities directly under the Central Government.
Coordinating with the concerned agencies and the Office of the Government in settling petitions of enterprises regarding the renewal of policies and institution regarding the management of enterprises.
5. Monitoring, reviewing and making biannual, annual and irregular reports to the Prime Minister on the situation of enterprise renewal and equitization of State enterprises.
Article 3.- The organizational apparatus of the Central Committee for Enterprise Management Renewal shall comprise:
1. The Committee's leadership:
- Its head shall be a Deputy Prime Minister.
- A number of deputy heads, including a permanent deputy head.
- Each of the following agencies shall appoint a leading official as member of the Committee: The Ministry of Planning and Investment, The Ministry of Finance, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the State Securities Commission and the Office of the Government.
- Requesting the Organization Commission and the Economic Commission of the Party Central Committee and the Vietnam General Federation of Labor each to appoint a leading official as member of the Committee.
The list of leading officials of the Committee shall be decided by the Prime Minister.
The head of the Committee shall take responsibility for all activities of the Committee before the Prime Minister. The deputy heads and members of the Committee shall take responsibility before the head of the Committee for the working areas assigned to them.
2. The Committee for Enterprise Management Renewal shall have an assisting apparatus to be decided by the head of the Committee in consultation with the Minister-Director of the Office of the Government.
The Committee shall have its own official payroll as part of the payroll of the Office of the Government. Its funding, head office and working facilities shall be provided by the Office of the Government.
3. The Central Committee for Enterprise Management Renewal shall work under its regulations to be decided by its head. The head of the Committee and the Minister-Director of the Office of the Government shall define in detail the working relations between the Committee and the Office of the Government.
Article 4.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies and agencies attached to the Government (the ministries and agencies having the task of renewing the management of enterprises of all economic sectors, arranging and equitizing State enterprises) and the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government each shall be allowed to set up a Committee for Enterprise Management Renewal with one of their deputies as its head. Such committee shall be placed under the all-sided direction of the minister, the head of the ministerial-level agency, the head of the agency attached to the Government or the president of the People's Committee of the province or city directly under the Central Government in the implementation of the policy on enterprise management renewal, arrangement and equitization of State enterprises within the scope of its responsibility and at the same time performing the necessary professional tasks under the guidance of the Central Committee for Enterprise Management Renewal. For State corporations established by decision of the Prime Minister, the chairmen of their Managing Boards shall have to organize and direct the renewal of the management and the equitization of their member enterprises.
Article 5.- This Decision takes effect from the date of its signing.
Decision No. 83-TTg of March 4, 1993 of the Prime Minister on the setting up of the Central Steering Committee for Enterprise Renewal and Decision No. 548-TTg of August 13, 1996 of the Prime Minister on the setting up of the Central Steering Committee for Equitization and all previous provisions which are contrary to this Decision are hereby annulled.
Article 6.- The head of the Central Committee for Enterprise Management Renewal, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the chairmen of the managing boards and the general directors of the State corporations established by decision of the Prime Minister shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
Nguyen Tan Dung

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!