Quyết định 3105/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------------------
Số: 3105/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2012
 CHO TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
--------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT về ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT;
Căn cứ Công văn số 12891/BTC-TCDN ngày 26/9/2013 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến xếp loại doanh nghiệp năm 2012;
Xét đề nghị của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tại Công văn số 532/TCTBĐATHHMN-TCKT ngày 10/4/2013, Công văn số 1254/TCTBĐATHHMN-TCKT ngày 18/7/2013;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2012 cho Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam như sau:
1. Xếp loại doanh nghiệp:
- Tổng công ty: Xếp loại A
- Công ty mẹ - Tổng công ty: Xếp loại A
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)
2. Xếp loại kết quả hoạt động của Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Điều 2. Căn cứ kết quả xếp loại doanh nghiệp nêu tại Điều 1, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thực hiện trích lập Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành Tổng công ty năm 2012 theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Quản lý doanh nghiệp, Tài chính; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Công;
- Tổng công ty Bảo đảm an toàn HHMN;
- Bộ Tài chính;
- Trung tâm Tin học Bộ GTVT;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, QLDN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 
 
PHỤ LỤC
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP NĂM 2012
CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3105/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2013 của Bộ GTVT)
 
 

STT
Tên doanh nghiệp
Chỉ tiêu 1
Chỉ tiêu 2
Chỉ tiêu 3
Chỉ tiêu 4
Chỉ tiêu 5
Xếp loại doanh nghiệp năm nay
Doanh thu và thu nhập # (Tr.đồng)
Lợi nhuận (Tr.đồng)
Vốn nhà nước (Tr.đồng)
Tỷ suất LN (%)
Nợ quá hạn (Tr.đồng)
Hệ số KN TT
Xếp loại
Năm trước
Năm nay
Xếp loại
Năm trước
Năm nay
Năm trước
Năm nay
Năm trước
Năm nay
Xếp loại
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
Tổng công ty bảo đảm ATHH miền Nam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
1
Công ty mẹ - Tổng công ty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,25
A
A
A
A
2
Công ty Hoa tiêu HH khu vực I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,14
A
A
A
A
3
Công ty Hoa tiêu HH khu vực V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,8
A
A
A
A
4
Công ty Hoa tiêu HH khu vực VII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5
A
A
A
A
5
Công ty Hoa tiêu HH khu vực VIII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,29
A
A
A
A
6
Công ty Hoa tiêu HH khu vực IX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,1
A
A
A
A
7
Công ty XDCT HH miền Nam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,03
A
A
A
A
8
Công ty CK HH miền Nam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,21
A
A
A
A
9
Công ty TB báo hiệu HH miền Nam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,04
A
A
A
A
10
Công ty Trục vớt cứu hộ VN
192.039
124.845
C
2.804
2.835
30.185
30.185
9,29%
9,39%
A
 
1,1
A
A
 
A

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi