Quyết định 7313/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-----------------
Số: 7313/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
 XUẤT KHẨU UY TÍN CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
--------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương;
Nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam và giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương công bố
Các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương công bố được hỗ trợ trong các hoạt động sau:
1. Quảng bá miễn phí hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương, các trang thông tin điện tử và các tạp chí của một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương.
2. Sử dụng miễn phí logo Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương.
3. Ưu tiên tham gia các hoạt động thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia, khảo sát thị trường, hội thảo, hội chợ, diễn đàn doanh nghiệp do Bộ Công Thương tổ chức.
4. Nhận miễn phí các báo cáo thông tin hàng tháng về mặt hàng xuất khẩu, thị trường xuất khẩu từ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại.
5. Tham gia miễn phí các khóa đào tạo về thương mại điện tử.
6. Giới thiệu trực tiếp các đối tác nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu.
Điều 2. Phân công thực hiện
Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để triển khai thực hiện một số hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương xét chọn và công bố như sau:
1. Cục Xuất nhập khẩu
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Sở Công Thương địa phương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội ngành hàng tổ chức xét chọn và công bố danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín theo quy định
b) Chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín cho các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương để triển khai thực hiện một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín tại Quyết định này.
c) Thực hiện các hoạt động hỗ trợ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.
2. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin.
a) Công bố và đăng tải danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương và các trang thông tin điện tử do Bộ Công Thương quản lý.
b) Đăng tải logo của doanh nghiệp trong danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín miễn phí trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.
c) Giới thiệu các thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu uy tín khi có yêu cầu kết nối giao thương từ hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài.
d) Tổ chức các khóa đào tạo để hướng dẫn về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.
3. Cục Xúc tiến Thương mại.
a) Ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín khi triển khai thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia, Chương trình Thương hiệu Quốc gia.
b) Đăng tải miễn phí hình ảnh và thông tin về các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trên các ấn phẩm chuyên đề theo ngành hàng định kỳ.
c) Truyền hình Công Thương chủ động thực hiện các chương trình phóng sự giới thiệu và tuyên truyền cho các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.
4. Các Vụ Thị trường ngoài nước
a) Cung cấp thông tin về thị trường xuất khẩu, mặt hàng xuất khẩu và cơ hội giao thương cho các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.
b) Hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trong việc tìm kiếm bạn hàng nước ngoài và giúp các doanh nghiệp này kết nối giao thương trực tiếp với đối tác; lựa chọn và mời doanh nghiệp xuất khẩu uy tín tham gia các hoạt động khảo sát thị trường, các hội thảo, hội chợ, diễn đàn diễn ra định kỳ hàng năm trong và ngoài nước.
c) Chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài:
- Hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa theo các kênh phân phối phù hợp tại thị trường nước ngoài.
- Chủ động quảng bá doanh nghiệp xuất khẩu uy tín tại thị trường nước ngoài thông qua các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Thương hội, Hiệp hội ngành hàng có liên quan; kết nối với các trang thông tin điện tử uy tín của nước ngoài để đăng tải danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.
5. Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương
a) Đăng tải miễn phí hình ảnh và thông tin về các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trên các bản in và trang thông tin điện tử của Báo, Tạp chí.
b) Xây dựng chuyên mục, chuyên đề, chuyên trang "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" của Báo và Tạp chí, chủ động viết bài giới thiệu, tuyên truyền cho các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín tại chuyên trang này.
6. Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại
a) Miễn phí các báo cáo thông tin hàng tháng về mặt hàng xuất khẩu, thị trường xuất khẩu tới các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.
b) Cung cấp miễn phí thông tin về các đối tác nước ngoài trên hệ thống các trang thông tin điện tử và trên các bản tin chuyên ngành hoặc gửi trực tiếp đến các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.
c) Đăng tải miễn phí thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trên các Bản tin, Tạp chí và trang thông tin điện tử của Trung tâm.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này. Kể từ ngày công bố chính thức danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín, định kỳ 6 tháng 1 lần, rà soát và báo cáo Bộ về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao (thông qua Cục Xuất nhập khẩu) trước ngày 25 tháng cuối cùng của kỳ báo cáo.
2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Xuất nhập khẩu, Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin, Xúc tiến Thương mại, Vụ trưởng các Vụ Thị trường ngoài nước, Tổng Biên tập Báo Công Thương, Tổng Biên tập Tạp chí Công Thương, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Giám đốc các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, XNK (2).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

thuộc tính Quyết định 7313/QĐ-BCT

Quyết định 7313/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:7313/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành:07/10/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu , Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Từ ngày 12/4/2019, Quyết định này bị hết hiệu lực bởi Quyết định 910/QĐ-BCT.

Xem chi tiết Quyết định 7313/QĐ-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi