Quyết định 42/2011/QĐ-UBND về đầu tư dự án có sử dụng đất và mặt nước tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------
Số: 42/2011/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 11 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
---------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1826/TTr-SKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất và mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thuỷ, thị xã Hương Trà và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao
 
 
QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC BẢO ĐẢM THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh)
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này được áp dụng đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước do Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, thuộc diện đăng ký đầu tư hoặc đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo Luật đầu tư năm 2005 (trừ những dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, BTO, PPP; các dự án thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất đã thực hiện bảo đảm thực hiện đầu tư dự án; các dự án đầu tư nhưng không thu tiền sử dụng đất; các dự án thứ cấp trong khu đô thị mới, khu công nghiệp, cụm công nghiệp,...).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện đầu tư các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh nêu tại Điều 1 của Quy định này (sau đây gọi tắt là nhà đầu tư).
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Bảo đảm thực hiện đầu tư dự án là việc nhà đầu tư phải thực hiện một trong các biện pháp như: ký quỹ, nộp thư bảo lãnh để bảo đảm nhà đầu tư tiến hành triển khai thực hiện đầu tư dự án theo cam kết.
2. Ký quỹ là việc nhà đầu tư nộp một khoản tiền bảo đảm thực hiện đầu tư dự án cho Ủy ban nhân dân tỉnh (để thực hiện dự án đúng tiến độ cam kết) vào tài khoản một ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh theo cam kết.
3. Bảo lãnh là việc ngân hàng (sau đây gọi là Bên bảo lãnh) cam kết với Uỷ ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi là Bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án thay cho nhà đầu tư (sau đây gọi là Bên được bảo lãnh), nếu Bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.
4. Cam kết thực hiện dự án là thoả thuận giữa nhà đầu tư với cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan để áp dụng việc bảo đảm thực hiện đầu tư dự án sau khi nhà đầu tư được Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép triển khai dự án.
5. Cơ quan đầu mối tiếp nhận đầu tư là: Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các dự án nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp), Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (đối với các dự án trong khu kinh tế), Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (đối với các dự án trong khu công nghiệp).
6. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư là: Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với các dự án nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp), Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (đối với các dự án trong khu kinh tế), Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (đối với các dự án trong các khu công nghiệp).
Điều 4. Nguyên tắc chung
Ngoài việc thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư hoặc đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2005, nhà đầu tư phải có cam kết thực hiện dự án và thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện đầu tư dự án theo Quy định này.
 
Chương II
CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 5. Các quy định về bảo đảm thực hiện đầu tư dự án
1. Mức bảo đảm thực hiện đầu tư dự án bằng 05% tổng mức đầu tư của dự án nhưng không dưới 01 tỷ đồng và tối đa không quá 20 tỷ đồng.
Trường hợp dự án phân chia làm nhiều giai đoạn đầu tư thì thực hiện bảo đảm thực hiện đầu tư dự án theo mức vốn từng giai đoạn thực hiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Nhà đầu tư phải thực hiện bảo đảm thực hiện đầu tư dự án (ký quỹ hoặc nộp chứng thư bảo lãnh ngân hàng) theo cam kết thực hiện dự án trước khi được xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.
Trường hợp khác, phải được UBND tỉnh xem xét, chấp thuận.
Điều 6. Hoàn trả tiền bảo đảm thực hiện đầu tư dự án
Trường hợp nhà đầu tư tiến hành triển khai dự án theo đúng tiến độ, số tiền bảo đảm thực hiện đầu tư dự án được hoàn trả cho nhà đầu tư theo giá trị khối lượng công trình xây dựng hoàn thành, cụ thể như sau:
1. Hoàn trả 50% số tiền bảo đảm thực hiện đầu tư dự án kể cả lãi sau khi nhà đầu tư hoàn thành 20% giá trị khối lượng công trình.
2. Hoàn trả 50% số tiền bảo đảm thực hiện đầu tư dự án kể cả lãi còn lại sau khi nhà đầu tư hoàn thành 50% giá trị khối lượng công trình.
Điều 7. Xử lý vi phạm
Nhà đầu tư sẽ bị tịch thu số tiền bảo đảm thực hiện đầu tư dự án nếu không thực hiện đúng theo cam kết thực hiện dự án mà không có lý do chính đáng được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận.
Việc quản lý và sử dụng số tiền bảo đảm thực hiện đầu tư dự án tịch thu từ nhà đầu tư được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngân sách Nhà nước.
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 8. Xử lý chuyển tiếp
Đối với các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư nếu xin gia hạn thời hạn  thực hiện, nhà đầu tư phải có cam kết thực hiện dự án và bảo đảm thực hiện đầu tư dự án theo Quy định này để được xem xét cho gia hạn thời gian thực hiện dự án.
Điều 9. Trình tự thực hiện bảo đảm đầu tư dự án và hoàn trả hoặc tịch thu tiền thực hiện bảo đảm đầu tư dự án
1. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước
a) Căn cứ hồ sơ xin đăng ký đầu tư hoặc đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan đầu mối tiếp nhận đầu tư tiến hành ký cam kết thực hiện dự án với nhà đầu tư.
b) Cơ quan đầu mối tiếp nhận đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn trả hoặc tịch thu số tiền bảo đảm đầu tư cho nhà đầu tư theo quy định tại Điều 6, Điều 7 của Quy định này.
2. Đối với nhà đầu tư
a) Ký cam kết thực hiện dự án với cơ quan đầu mối tiếp nhận đầu tư kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
b) Trực tiếp nộp tiền bảo đảm thực hiện đầu tư dự án theo quy định tại cam kết thực hiện dự án.
Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của cơ quan đầu mối tiếp nhận đầu tư
a) Trực tiếp ký cam kết thực hiện dự án với nhà đầu tư.
b) Thống nhất với các cơ quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn trả hoặc tịch thu tiền bảo đảm thực hiện đầu tư dự án theo quy định.
c) Định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh quá trình tổ chức thực hiện Quy định này.
2. Trách nhiệm của nhà đầu tư
a) Nhà đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, đúng nội dung và tiến độ đã cam kết, thực hiện bảo đảm đầu tư dự án theo Quy định này.
b) Trong cam kết thực hiện dự án, nhà đầu tư phải nêu rõ trường hợp sẽ bị tịch thu số tiền bảo đảm thực hiện đầu tư dự án nếu không thực hiện đúng theo cam kết thực hiện dự án.
Điều 11. Sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh Quy định
Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này nếu gặp vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân liên quan có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh Quy định cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương./.
 

thuộc tính Quyết định 42/2011/QĐ-UBND

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất và mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:42/2011/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành:30/11/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư

tải Quyết định 42/2011/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi