Quyết định 1511/QĐ-BTP 2021 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
___________

Số: 1511/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng Kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Lê Minh Khái (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (
để phối hợp);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để phối hợp);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Kiểm toán Nhà nước (để phối hợp);
- Các đ/c Thứ trưởng (
để biết);
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ (
để t/h);
- Cục trưởng Cục
THADS địa phương (để t/h)
- Cổng TT
điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục K
HTC.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

BỘ TƯ PHÁP
___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1511/QĐ-BTP ngày 06 tháng 10 năm 2021)

_______________

 

Triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 và được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo việc triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp tuân thủ các quy định của pháp luật; đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện; đảm bảo mục tiêu, định hướng đầu tư công trung hạn của Bộ Tư pháp; phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước.

- Công khai, minh bạch trong triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp.

- Tăng cường sự chủ động và đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp.

- Phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ, hiệu quả các quan điểm, định hướng của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, các nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn, từng thời kỳ, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đặc biệt của Chính phủ trong bối cảnh đất nước, thế giới quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phục hồi nền kinh tế sau đại dịch.

- Việc lập Kế hoạch triển khai thực hiện phải bám sát Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ giao; bám sát mục tiêu, định hướng đầu tư công trung hạn và nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp.

- Phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với khả năng bố trí nguồn lực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị.

- Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

- Phải xác định rõ, đầy đủ các nhiệm vụ cần thực hiện, có chế phân công, phối hợp để phát huy nguồn lực của các cơ quan, đơn vị.

- Gắn trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Phải xác định nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp.

- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với cá thể hóa trách nhiệm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, các chủ đầu tư cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn.

- Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác chuẩn bị dự án, rà soát kỹ ngay từ khâu chuẩn bị, lựa chọn danh mục dự án triển khai đến công tác thiết kế, đấu thầu, thi công; Tổ chức lựa chọn các đơn vị tư vấn, nhà thầu bảo đảm năng lực theo đúng quy định pháp luật, có uy tín, trách nhiệm.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc quá trình triển khai dự án; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào Kế hoạch tổng thể triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ có kế hoạch triển khai chi tiết các nhiệm vụ của đơn vị mình đảm bảo chất lượng, tiến độ chung theo yêu cầu.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Trên cơ sở Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch triển khai thực hiện tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chính như sau:

1. Nhóm nhiệm vụ 1: Hoàn thiện thể chế nội bộ liên quan đến quản lý đầu tư công của Bộ Tư pháp

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp.

- Ban hành văn bản của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý trong lĩnh vực đầu tư công thuộc Bộ Tư pháp.

- Xây dựng các Quy trình quản lý Kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và quản lý dự án đầu tư công thuộc Bộ Tư pháp.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn về xác định quy mô đầu tư xây dựng công trình thuộc Bộ Tư pháp quản lý.

- Xây dựng, ban hành thiết kế kiến trúc sơ bộ nhằm định hướng thiết kế trụ sở và nhận diện cơ quan Thi hành án dân sự.

- Xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

- Xây dựng phần mềm phục vụ quản lý Kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và quản lý dự án thuộc Bộ Tư pháp.

2. Nhóm nhiệm vụ 2: Tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và thực hiện dự án

- Tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp.

- Giao Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công hoặc cho từng dự án.

- Giao nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án đối với các dự án khởi công mới.

- Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc đề nghị giới thiệu, chấp thuận địa điểm xây dựng; xin giao đất, cấp đất để triển khai dự án.

- Tổ chức thực hiện các nhóm dự án đã và đang triển khai từ giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025, bao gồm các nhóm dự án: Nhóm dự án chậm quyết toán dự án hoàn thành, nhóm dự án đang thi công xây dựng, nhóm các dự án vướng mắc chưa thể khởi công.

- Tổ chức thực hiện các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, bao gồm: Nhóm dự án về công nghệ thông tin; nhóm dự án đầu tư xây dựng khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; nhóm dự án xây dựng trụ sở hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

- Đánh giá và đề xuất điều chỉnh danh mục, mức vốn chi tiết dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với thực tiễn (nếu có).

- Sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Đề xuất mục tiêu, định hướng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tiếp theo.

3. Nhóm nhiệm vụ 3: Đánh giá, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

- Đánh giá sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy tham mưu quản lý đầu tư công các cấp.

- Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý dự án đầu tư công (đầu tư, giữa kỳ).

- Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Chủ đầu tư, cho các công chức tham mưu quản lý lĩnh vực đầu tư công.

4. Nhóm nhiệm vụ 4: Công tác kiểm tra, giám sát

- Giám sát quá trình triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và quá trình triển khai dự án.

- Công tác kiểm tra điều kiện về đất đai (giao đất, cấp đất, điều kiện mặt bằng) trước khi Bộ quyết định triển khai dự án.

- Kiểm tra trong quá trình triển khai thực hiện dự án; xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

- Giám sát thực thi công vụ và đóng góp ý kiến xây dựng của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (giám sát cộng đồng).

5. Nhóm nhiệm vụ 5: Công tác thanh tra, kiểm toán

- Công tác thanh tra dự án xây dựng của Thanh tra Bộ Tư pháp: Thanh tra Bộ phối hợp triển khai công tác thanh tra trong quá trình thực hiện hoặc trước khi quyết toán dự án hoàn thành.

- Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm toán theo định kỳ của Kiểm toán nhà nước đối với Bộ Tư pháp;

- Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm toán dự án theo đề xuất của Bộ Tư pháp.

6. Nhóm nhiệm vụ 6: Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện

- Phối hợp trong quá trình thực hiện Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Tư pháp, các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp với các cơ quan ở Trung ương như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Kho bạc Nhà nước...

- Phối hợp trong quá trình thực hiện Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Tư pháp, các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp với các cơ quan địa phương như: Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân các cấp, Đoàn Đại biểu Quốc hội; Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Cảnh sát PCCC&CHCN, Kho bạc nhà nước tại địa phương...

- Phối hợp trong quá trình thực hiện Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; giữa các Cục Thi hành án dân sự địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giữa Chủ đầu tư dự án và đơn vị sử dụng công trình.

(Nội dung chi tiết các nhiệm vụ; tiến độ thực hiện; cơ quan, đơn vị chủ trì; cơ quan, đơn vị phối hợp; nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được trình bày trong Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Bộ Tư pháp

- Quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch này và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo nhiệm vụ được phân công và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, đơn vị.

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp.

- Có ý kiến với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, các Đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh tạo điều kiện để địa phương bố trí giao đất, cấp đất cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đầu tư dự án theo kế hoạch tiến độ được giao giai đoạn 2021-2025 (nếu cần).

2. Cục Kế hoạch - Tài chính

- Giao Cục Kế hoạch - Tài chính là đầu mối chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá và đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch này.

- Tham mưu Lãnh đạo Bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung giai đoạn 2021-2025, hàng năm để triển khai thực hiện khả thi, có hiệu quả công tác đầu tư công của Bộ, ngành.

- Tổng hợp, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và đề xuất các giải pháp để xử lý kịp thời.

- Tham mưu Lãnh đạo Bộ các chế tài xử lý nghiêm khắc các Chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở tiến độ giao vốn, thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.

- Tham mưu Lãnh đạo Bộ bố trí, cân đối nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhóm nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này.

3. Tổng cục Thi hành án dân sự

- Lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao trong việc triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nhất là nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án.

- Lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư dự án trong quá trình thực hiện dự án

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, đôn đốc các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương thực hiện các nhiệm vụ được phân công;

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này.

3. Vụ Tổ chức cán bộ

- Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu Lãnh đạo Bộ giải pháp tổng thể về tổ chức, bộ máy, nhân sự của các cơ quan tham mưu quản lý, các chủ đầu tư dự án để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho các Chủ đầu tư dự án.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này.

4. Vụ Thi đua khen thưởng

Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp đối với người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp và thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm.

5. Thanh tra Bộ

- Chủ trì, phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự để xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp ngay từ khi thực hiện và trước khi quyết toán dự án hoàn thành.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này.

6. Cục Công nghệ thông tin

- Chủ trì, phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan thẩm định thiết kế cơ sở các dự án công nghệ thông tin do Lãnh đạo Bộ quyết định đầu tư.

- Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Bộ các giải pháp kỹ thuật để thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các dự án công nghệ thông tin thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này.

7. Cục Thi hành án dân sự địa phương

- Thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án đối với các dự án được Bộ giao là Chủ đầu tư dự án.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư dự án, các Cục Thi hành án dân sự địa phương khác có liên quan trong việc giới thiệu, chấp thuận địa điểm, giao đất, cấp đất để triển khai dự án trên địa bàn theo kế hoạch tiến độ.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư dự án trong các vấn đề liên quan đến địa phương nơi xây dựng công trình.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư dự án trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này.

8. Chủ đầu tư dự án

- Tổ chức bộ máy, nhân sự của mình để thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án được giao. Chịu trách nhiệm trước người quyết định đầu tư, trước pháp luật và trước Bộ Tư pháp về kết quả triển khai dự án.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để làm việc với chính quyền địa phương đề xuất giao đất, cấp đất để triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch tiến độ.

- Tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, mục tiêu, hiệu quả đầu tư, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công được giao của dự án.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này.

9. Đơn vị sử dụng công trình, đơn vị thụ hưởng kết quả đầu tư dự án

- Phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư dự án trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này.

10. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có liên quan

- Kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp trên cơ sở điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch nói trên, các đơn vị nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo bằng văn bản về Bộ Tư pháp (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn, xử lý.

 

 

BỘ TƯ PHÁP
___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

PHỤ LỤC SỐ 01

 

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Kèm theo Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số: 1511/QĐ-BTP ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

TT

Tên nhiệm vụ, nội dung công việc

Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp thực hiện

Tiến độ thực hiện (Bắt đầu/Kết thúc)

Sản phẩm chính

Nguồn kinh phí thực hiện

Ghi chú

1

Nhóm nhiệm vụ I: Hoàn thiện thể chế nội bộ liên quan đến quản lý đầu tư công của Bộ pháp

 

 

 

 

 

 

1.1

Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

BĐ: Tháng 9/2021

KT: Tháng 10/2021

Kế hoạch được phê duyệt

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

1.2

Ban hành Văn bản của Bộ trưng Bộ Tư pháp về nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

BĐ: Tháng 9/2021

KT: Tháng 10/2021

Chỉ thị

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

1.3

Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý trong lĩnh vực đầu tư công thuộc Bộ Tư pháp

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

BĐ: Năm 2021

KT: Tháng 12/2021

Quyết định

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

1.4

Xây dựng các Quy trình quản lý Kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và quản lý dự án đầu tư công thuộc Bộ Tư pháp

Cục Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS (nếu cần)

Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan

BĐ: Năm 2021

KT: Năm 2023

Quyết định/Quy định/Quy trình

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

1.5

Xây dựng tài liệu hướng dẫn về xác định quy mô đầu tư xây dựng công trình thuộc Bộ Tư pháp quản

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

BĐ: Năm 2021

KT: Năm 2022

Quy định/Tài liệu hướng dẫn

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

1.6

Xây dựng, ban hành thiết kế sơ bộ nhằm định hướng thiết kế kiến trúc, nhận diện cơ quan Thi hành án dân sự

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tng cục THADS và các đơn vị có liên quan

BĐ: Năm 2021

KT: Năm 2023

Quy định/Tài liệu hướng dẫn

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

1.7

Xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

Hàng năm

Công văn/Văn bản khác

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

1.8

Xây dựng phần mềm phục vụ quản lý Kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và quản lý dự án thuộc Bộ Tư pháp

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

BĐ: Năm 2021

KT: Năm 2023

Phần mềm quản lý

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

2

Nhóm nhiệm vụ 2: Tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và thực hiện dự án

 

 

 

 

 

 

2.1

Tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp.

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

BĐ: Tháng 10/2021

KT: Tháng 11/2021

Hội nghị trực tuyến

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

2.2

Giao Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công hoặc cho từng dự án.

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

BĐ: Tháng 9/2021

KT: Tháng 10/2021

Quyết định

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

2.3

Giao nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án đối với các dự án khởi công mới.

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

BĐ: Tháng 10/2021

KT: Tháng 12/2023

Quyết định

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

Theo kế hoạch đầu tư

2.4

Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc đề nghị giới thiệu, chấp thuận địa điểm xây dựng; xin giao đất, cấp đất để triển khai dự án.

Cục Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS

Cục, Chi cục THADS địa phương

BĐ: Tháng 10/2021

KT: Tháng 12/2025

Quyết định/Công văn/Các hình thức khác

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

2.5

Tổ chức thực hiện các nhóm dự án đã và đang triển khai từ giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025, bao gồm:

 

 

 

 

 

 

a

Nhóm dự án chậm quyết toán dự án hoàn thành

Cục Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS Chủ đầu tư dự án

Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan

BĐ: Năm 2021

KT: Tháng 12/2022

Quyết định/Công trình xây dựng

Vốn đầu tư công nguồn NSNN

Chi tiết tiến độ thực hiện theo Phụ lục số 02

b

Nhóm dự án đang thi công xây dựng

Cục Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS Chủ đầu tư dự án

Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan

BĐ: Năm 2021

KT: Tháng 12/2023

Quyết định/Công trình xây dựng

Vốn đầu tư công nguồn NSNN

c

Nhóm dự án đang có vướng mắc chưa khởi công

Tổng cục THADS Chủ đầu tư dự án

Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan

BĐ: Tháng 10/2021

KT: Tháng 6/2024

Quyết định/Công trình xây dựng

Vốn đầu tư công nguồn NSNN

2.6

Tổ chức thực hiện các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, bao gồm:

 

 

 

 

 

 

a

Nhóm dự án về công nghệ thông tin

Cục Kế hoạch - Tài chính

Cục Công nghệ thông tin

Chủ đầu tư dự án

Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan

BĐ: Tháng 10/2021

KT: Năm 2025

Quyết định/Dự án hoàn thành

Vốn đầu tư công nguồn NSNN

Chi tiết tiến độ thực hiện theo Phụ  lục số 03

b

Nhóm dự án xây dựng khối cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Cục Kế hoạch - Tài chính

Chủ đầu tư dự án

Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan

BĐ: Tháng 10/2021

KT: Năm 2025

Quyết định/Dự án hoàn thành

Vốn đầu tư công nguồn NSNN

c

Nhóm dự án xây dựng trụ sở hệ thống cơ quan THADS địa phương

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tổng cục THADS

Chủ đầu tư dự án

Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan

BĐ: Tháng 10/2021

KT: Năm 2025

Quyết định/Dự án hoàn thành

Vốn đầu tư công nguồn NSNN

2.6

Đánh giá và đề xuất điều chỉnh danh mục, mức vốn chi tiết dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với thực tiễn (nếu có)

Cục Kế hoạch - Tài chính

 

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

BĐ: Năm 2022

KT: Năm 2025

Báo cáo/Tờ trình/Công văn/Văn bản khác

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

2.7

Sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Đề xuất mục tiêu, định hướng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tiếp theo

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

BĐ: Năm 2023

KT: Năm 2025

Báo cáo/Tờ trình/Công văn/Văn bản khác

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

3

Nhóm nhiệm vụ 3: Đánh giá, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

 

 

 

 

 

 

3.1

Đánh giá sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy tham mưu quản lý đầu tư công các cấp.

Vụ Tổ chức cán bộ

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tổng cục THADS

Các Chủ đầu tư dự án

BĐ: Năm 2021

KT: Năm 2022

Quyết định/Phương án sắp xếp, kiện toàn

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

3.2

Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý dự án đầu tư công (đầu kỳ và giữa kỳ)

Cục Kế hoạch Tài chính

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

BĐ: Năm 2022

KT. Năm 2024 (năm 2022 và 2024)

Các lớp, hội nghị, hội thảo tập huấn

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN (Hội nghị, hội thảo, tập huấn)

 

3.3

Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Chủ đầu tư, cho các công chức tham mưu quản lý lĩnh vực đầu tư công (nghiệp vụ quản lý dự án, giám sát, quản lý thi công xây dựng, đấu thầu, thanh quyết toán vốn đầu tư, đánh giá đầu tư, kế toán, kiểm toán xây dựng... )

Vụ Tổ chức cán bộ Cục Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS

Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan

BĐ: Năm 2022

KT: Năm 2025 (thường xuyên)

Văn bằng/Chứng nhận/Chứng chỉ

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN (đào tạo, bồi dưỡng)

 

4

Nhóm nhiệm vụ 4: Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện

 

 

 

 

 

 

4.1

Giám sát quá trình triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và quá trình triển khai dự án.

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tổng cục THADS

Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan

BĐ: Tháng 10/2021

KT: Năm 2025 (thường xuyên)

Báo cáo/Quyết định/Các hình thức văn bản khác

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN (giám sát đánh giá đầu tư)

 

4.2

Công tác kiểm tra điều kiện về đất đai (giao đất, cấp đất, điều kiện mặt bằng) trước khi Bộ quyết định triển khai dự án.

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

BĐ: Tháng 10/2021

KT: Năm 2025

Báo cáo/Công văn/Tờ trình

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

4.3

Kiểm tra quá trình triển khai thực hiện dự án; Xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tổng cục THADS

Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan

BĐ: Tháng 10/2021

KT: Năm 2025

Biên bản/Báo cáo/Tờ trình/Công văn

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN (giám sát đánh giá đầu tư)

 

4.4

Giám sát thực thi công vụ và đóng góp ý kiến xây dựng của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Các cơ quan, đoàn thể

Các tổ chức chính trị - xã hội

Cộng đồng doanh nghiệp

Các tổ chức, cá nhân khác

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tổng cục THADS

Các đơn vị có liên quan

BĐ: Tháng 10/2021

KT: Năm 2025

Ý kiến đóng góp/Phản ánh/Kiến nghị

 

 

5

Nhóm nhiệm vụ 5: Công tác thanh tra, kiểm toán

 

 

 

 

 

 

5.1

Công tác thanh tra dự án xây dựng của Thanh tra Bộ Tư pháp (Thanh tra Bộ phối hợp triển khai công tác thanh tra trong quá trình thực hiện hoặc trước khi quyết toán dự án hoàn thành).

Thanh tra Bộ

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tổng cục THADS

Các Chủ đầu tư dự án

BĐ: Năm 2023

KT: Năm 2025

Kết luận thanh tra

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

5.2

Phối hợp thực hiện tranh tra, kiểm toán theo định kỳ của Kiểm toán nhà nước đối với Bộ Tư pháp;

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

BĐ: Năm 2022

KT: Năm 2025

Thông báo kết luận Kiểm toán nhà nước

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

5.3

Phối hợp thực hiện Thanh tra, Kiểm toán dự án theo đề xuất của Bộ Tư pháp.

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

BĐ: Năm 2022

KT: Năm 2025

Thông báo kết luận Kiểm toán nhà nước

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

6

6. Nhóm nhiệm vụ 6: Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện

 

 

 

 

 

 

6.1

Phối hợp trong quá trình thực hiện Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Tư pháp, các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp với các cơ quan ở Trung ương (như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Kim toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Kho bạc Nhà nước... )

Cục Kế hoạch - Tài chính Tổng cục THADS

Chủ đầu tư dự án và các đơn vị có liên quan

BĐ: Năm 2022

KT: Năm 2025

Giải quyết được công việc liên quan

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

6.2

Phối hợp trong quá trình thực hiện Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ Tư pháp, các cơ quan thuộc Bộ Tư pháp với các cơ quan ở địa phương (như: Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân các cấp; Đoàn ĐBQH, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Cảnh sát PCCC&CHCN, Kho bạc nhà nước tại địa phương... )

Cục Kế hoạch - Tài chính

Tổng cục THADS

Chủ đầu tư dự án

Các đơn vị có liên quan

BĐ: Tháng 10/2021

KT: Năm 2025

Hồ sơ, thủ tục của dự án

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

6.3

Phối hợp trong quá trình thực hiện Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 gia các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

 

 

 

 

 

 

a

Giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Cục Kế hoạch - Tài chính

Các đơn vị có liên quan

BĐ: Tháng 10/2021

KT: Năm 2025

Hồ sơ, thủ tục của dự án

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

b

Giữa Chủ đầu tư dự án và đơn vị sử dụng công trình trong quá trình triển khai dự án

Chủ đầu tư dự án và đơn vị sử dụng công trình

Cục Kế hoạch - Tài chính

Các đơn vị thuộc Bộ

Tổng cục THADS

Các cơ quan THADS

BĐ: Tháng 10/2021

KT: Năm 2025

Hồ sơ, thủ tục của dự án

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

c

Giữa các Cục Thi hành án dân sự trong quá trình triển khai dự án

Chủ đầu tư dự án

Cục THADS có liên quan

BĐ: Tháng 10/2021

KT: Năm 2025

Hồ sơ, thủ tục của dự án

Kinh phí chi thường xuyên nguồn NSNN

 

 

thuộc tính Quyết định 1511/QĐ-BTP

Quyết định 1511/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1511/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Long
Ngày ban hành:06/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tư pháp triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

Ngày 06/10/2021, Bộ Tư pháp ra Quyết định 1511/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp (Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch triển khai tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ chính gồm: Hoàn thiện thể chế nội bộ liên quan đến quản lý đầu tư công của Bộ Tư pháp; Tổ chức thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và thực hiện dự án; Đánh giá, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; Kiểm tra, giám sát; Thanh tra, kiểm toán; Phối hợp trong quá trình thực hiện.

Cụ thể, tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Kế hoạch; giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công hoặc cho từng dự án; đánh giá và đề xuất điều chỉnh danh mục, mức vốn chi tiết dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp thực tiễn (nếu có)…

Kế hoạch nhằm mục tiêu công khai, minh bạch trong triển khai thực hiện Kế hoạch; tăng cường sự chủ động, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện Kế hoạch; phát huy, sử dụng có hiệu quả nguồn lực của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc thực hiện Kế hoạch…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1511/QĐ-BTP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi