Thông báo 1359/BTM-VP của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh và phân công công tác trong Lãnh đạo Bộ Thương mại

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THƯƠNG MẠI

 

Số: 1359/BTM-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2007    

 

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh và phân công công tác trong Lãnh đạo Bộ Thương mại

 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Căn cứ Quyết định số 1673/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ hưu của Thứ trưởng Phan Thế Ruệ;

Căn cứ ý kiến kết luận của Bộ trưởng Trương Đình Tuyển tại cuộc họp Lãnh đạo Bộ ngày 09 tháng 03 năm 2007,

Bộ Thương mại xin thông báo điều chỉnh và phân công công việc trong Lãnh đạo Bộ như sau:

Các công việc đã phân công trong Lãnh đạo Bộ tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1916/QĐ-BTM ngày 22 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thương mại và Thông báo số 3862/TM-VP ngày 22 tháng 6 năm 2006 về việc điều chỉnh và phân công công tác trong Lãnh đạo Bộ Thương mại.

Các công việc do Thứ trưởng Phan Thế Ruệ phụ trách được phân công trong Lãnh đạo Bộ như sau:

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển:

1. Chỉ đạo công tác quản lý thị trường, kinh doanh xăng dầu, xuất khẩu gạo.

2. Phụ trách Cục quản lý thị trường.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân

1. Đảm nhận trách nhiệm Thứ trưởng thường trực

2. Phụ trách quan hệ song phương và phát triển quan hệ thị trường với các nước: Lào, Cămpuchia.

3. Phụ trách Vụ Thương mại Miền núi và Mậu dịch biên giới.

4. Phụ trách quan hệ với Liên minh hợp tác xã Việt Nam.

5. Tham gia công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cỏc loại dịch bệnh khác.

Thứ trưởng Đỗ Như Đính

Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về thương mại ở các địa phương, chỉ đạo hoạt động của các Sở Thương mại/Sở Thương mại và Du lịch.

Thứ trưởng Lương Văn Tự

1. Chỉ đạo công tác xuất khẩu, nhập khẩu; xây dựng cơ chế, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ thương mại; cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu (đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ hàng dệt may); hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và dịch vụ thương mại.

2. Xử lý các vấn đề liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại, tham gia xây dựng chính sách thuế, quản lý ngoại hối và cán cân thương mại.

3. Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu, Khu Thương mại Lao Bảo, các Khu Kinh tế - Thương mại theo Quyết định 53/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, Khu bảo thuế, Khu phi thuế quan, Khu Trung chuyển hàng hóa, Khu Cảng mở...

4. Phụ trách Vụ Xuất nhập khẩu.

Thứ trưởng Trần Đức Minh

1. Phụ trách quan hệ song phương và phát triển quan hệ thị trường với các nước: Đông Bắc á, Australia, New Zeland.

2. Phụ trách các đơn vị: Vụ Châu á Thái Bình Dương, Trung tâm thông tin thương mại.

3. Thành viên Ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh

1. Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động của các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao, Khu Kinh tế mở Chu Lai...

2. Thành viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Bộ Thương mại xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để quan hệ công tác./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- Văn phòng TW Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;

- Các UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

- Các Sở TM, Thương mại &DL;

- Luu: VT, VP (3).

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Thành Biên

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Thông báo 1359/BTM-VP của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh và phân công công tác trong Lãnh đạo Bộ Thương mại
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1359/BTM-VP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 09/03/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực