Thông báo 1359/BTM-VP của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh và phân công công tác trong Lãnh đạo Bộ Thương mại

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI

 

Số: 1359/BTM-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2007    

 

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh và phân công công tác trong Lãnh đạo Bộ Thương mại

 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Căn cứ Quyết định số 1673/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ hưu của Thứ trưởng Phan Thế Ruệ;

Căn cứ ý kiến kết luận của Bộ trưởng Trương Đình Tuyển tại cuộc họp Lãnh đạo Bộ ngày 09 tháng 03 năm 2007,

Bộ Thương mại xin thông báo điều chỉnh và phân công công việc trong Lãnh đạo Bộ như sau:

Các công việc đã phân công trong Lãnh đạo Bộ tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1916/QĐ-BTM ngày 22 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thương mại và Thông báo số 3862/TM-VP ngày 22 tháng 6 năm 2006 về việc điều chỉnh và phân công công tác trong Lãnh đạo Bộ Thương mại.

Các công việc do Thứ trưởng Phan Thế Ruệ phụ trách được phân công trong Lãnh đạo Bộ như sau:

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển:

1. Chỉ đạo công tác quản lý thị trường, kinh doanh xăng dầu, xuất khẩu gạo.

2. Phụ trách Cục quản lý thị trường.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân

1. Đảm nhận trách nhiệm Thứ trưởng thường trực

2. Phụ trách quan hệ song phương và phát triển quan hệ thị trường với các nước: Lào, Cămpuchia.

3. Phụ trách Vụ Thương mại Miền núi và Mậu dịch biên giới.

4. Phụ trách quan hệ với Liên minh hợp tác xã Việt Nam.

5. Tham gia công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cỏc loại dịch bệnh khác.

Thứ trưởng Đỗ Như Đính

Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về thương mại ở các địa phương, chỉ đạo hoạt động của các Sở Thương mại/Sở Thương mại và Du lịch.

Thứ trưởng Lương Văn Tự

1. Chỉ đạo công tác xuất khẩu, nhập khẩu; xây dựng cơ chế, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ thương mại; cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu (đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ hàng dệt may); hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và dịch vụ thương mại.

2. Xử lý các vấn đề liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại, tham gia xây dựng chính sách thuế, quản lý ngoại hối và cán cân thương mại.

3. Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu, Khu Thương mại Lao Bảo, các Khu Kinh tế - Thương mại theo Quyết định 53/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, Khu bảo thuế, Khu phi thuế quan, Khu Trung chuyển hàng hóa, Khu Cảng mở...

4. Phụ trách Vụ Xuất nhập khẩu.

Thứ trưởng Trần Đức Minh

1. Phụ trách quan hệ song phương và phát triển quan hệ thị trường với các nước: Đông Bắc á, Australia, New Zeland.

2. Phụ trách các đơn vị: Vụ Châu á Thái Bình Dương, Trung tâm thông tin thương mại.

3. Thành viên Ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh

1. Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động của các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao, Khu Kinh tế mở Chu Lai...

2. Thành viên Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Bộ Thương mại xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để quan hệ công tác./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- Văn phòng TW Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;

- Các UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

- Các Sở TM, Thương mại &DL;

- Luu: VT, VP (3).

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Thành Biên

 

 

thuộc tính Thông báo 1359/BTM-VP

Thông báo 1359/BTM-VP của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh và phân công công tác trong Lãnh đạo Bộ Thương mại
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 1359/BTM-VP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 09/03/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

tải Thông báo 1359/BTM-VP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

THE MINISTRY OF TRADE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 1359/BTM-VP
Hanoi, March 09, 2007
 
ANNOUNCEMENT
ON ADMINISTRATIVE ADJUSTMENT AND ASSIGNMENT IN MINISTRY OF TRADE
Pursuant to the Decree No. 29/2004/ND-CP dated January 16, 2004 by the Government regulating functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to the Decree No. 1673/QD-TTg dated December 19, 2006 by the Prime Minister on the retirement of the Deputy Trade Minister Phan The Rue;
Pursuant to the conclusion of Trade Minister Truong Dinh Tuyen at the meeting of the Ministrys leaders dated March 9, 2007;
The Ministry of Trade announces the adjustment and assignments to its leaders as follows:
The tasks assigned to the Trade Ministrys leaders shall continue to be implemented in accordance with the Decision No. 1916/QD-BTM dated December 22, 2004 by the Trade Minister on assigning tasks to the Trade Minister and Deputy Trade Ministers and the Regulation No. 3862/TM-VP dated July 22, 2006 on adjustment and assignment for Ministry of Trades leaders.
The tasks within responsibilities of the Deputy Trade Minister shall be assigned as follows:
Trade Minister Truong Đinh Tuyen:
1. To provide guidelines on market management, fuel business, and rice export.
2. To be in charge of the Market Management Agency .
Deputy Trade Minister Nguyen Thi Kim Ngan
1. To perform the tasks of the Standing Deputy Minister
2. To be in charge of bilateral relations and developing market relationship with Laos and Campodia.
3. To be in charge of the Mountainous and Border Trade Department.
4. To be in charge of the relationship with Vietnam Co-operative Alliance.
5. To take part in the tasks relating to avian influenza prevention and other epidemic disease.
Deputy Trade Minister Đo Nhu Đinh
To provide guidelines on state management on trade in local areas and the local trade/tourism departments.
Deputy Trade Minister Luong Van Tu
1. To provide guidlines on import-export activities; to build up mechanism and policies on trading goods and service import/export; to issue import/export licences (for imports and exports requiring import/export licences, except textile and garment products); to instruct and examine the implementation of legal regulations on imports and exports and trade services.
2. To be in charge of tasks relating to technical barriers in trade, to participate in making tax policies, and to manage foreign exchange and the balance of trade.
3. To provide guidlines on tasks relating to the activities of Border-Gate Economic Zones, Lao Bao Special Commerical and Economic Zone, Trade and Economic Zones under the Decision No. 53/2006/QD-TTg dated April 04, 2006 by the Prime Minister, Tax Protection Zones, Non-Tariff Zones, Commodity Transition Zones, Open-Port Zones, etc.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Notice 1359/BTM-VP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi