Quyết định 221/QĐ-LĐTBXH bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo về phòng, chống virus Corona

B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

-----------

Số: 221/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona gây ra

------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-LĐTBXH ngày 04/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, gồm các ông, bà có tên sau đây:
- Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp, Phó Chánh Thanh tra Bộ;
- Ông Trần Tuấn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các đồng chí Thứ trưởng;

- BCĐ Quốc gia PC dịch bệnh nCoV;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Y tế;

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);

Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực