Nghị quyết 909/NQ-UBTVQH14 2020 kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV Hà Nội

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUC HỘI

-------------

Số: 909/NQ-UBTVQH14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội

---------

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 1075/2015/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Biên bản bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ngày 18/02/2020;

Xét Tờ trình số 726/TTr-ĐĐBQH ngày 18/02/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và Tờ trình số 92/TTr-BCTĐB ngày 19/02/2020 của Ban Công tác đại biểu về việc đề nghị phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội.

Điều 2. Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và ông Vương Đình Huệ theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- UBTVQH (để báo cáo);

- Ban TCTW (để phối hợp);

- VPQH (Vụ: KHTC, HC, QT, TT; TTTH),

- Thành ủy Hà Nội;

- Ban Tổ chức thành ủy Hà Nội;

- Sở Nội vụ thành phố Hà Nội;

- VP Đoàn ĐBQH TP Hà Nọi;

- Lưu: HC, CTĐB.

E-pas: 10357

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực