Quyết định 14/2017/QĐ-UBND Bắc Giang sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 14/2017/QĐ-UBND

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:14/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành:05/05/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

tải Quyết định 14/2017/QĐ-UBND

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

Số: 14/2017/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bắc Giang, ngày 05 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA MỘT SỐ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH

----------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 90/TTr-SNV ngày 17 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 593/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 3
“3. Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, gồm:
a) Các trường trung học phổ thông;
b) Các trường phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú có nhiều cấp học (trong đó có cấp trung học phổ thông);
c) Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh;
d) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện;
đ) Trường cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang”.
2. Bãi bỏ khoản 10, Điều 2 và khoản 4, Điều 3.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 91/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh như sau:
Điều 3. Sửa đổi điểm e, khoản 12, Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 386/2016/QĐ-UBND 04 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh như sau:
“e) Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện thiết lập, quản lý và duy trì hoạt động các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; thiết lập và duy trì mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về việc kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định”.
Điều 4. Sửa đổi một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 183/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh như sau:
1. Sửa đổi khoản 1, Điều 1
“1. Văn phòng UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; đầu mối cổng thông tin điện tử; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh (bao gồm cả các Phó Chủ tịch UBND tỉnh) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng”.
2. Sửa đổi điểm b, khoản 8, Điều 2
“b) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động của cổng thông tin điện tử”.
3. Sửa đổi điểm d, khoản 8, Điều 2
“d) Thiết lập, quản lý và duy trì mạng cục bộ của Văn phòng UBND tỉnh”.
Điều 5. Bãi bỏ một số nội dung sau:
1. Bãi bỏ điểm b, khoản 3, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 128/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh.
2. Bãi bỏ điểm m, khoản 4, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 267/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh.
3. Bãi bỏ điểm đ, khoản 3, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh.
4. Bãi bỏ điểm đ, e, k khoản 3, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh.
Điều 6. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2017.
Điều 7. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố; cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- VPCP, Bộ Nội vụ;
- Các Bộ: TTTT, GDĐT, LĐTBXH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND và các Ban HĐND tỉnh;
- UB MTTQ và các đoàn thể CT-XH của tỉnh;
- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn;
- LĐVP, các phòng, TT Thông tin;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

Số: 14/2017/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bắc Giang, ngày 05 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA MỘT SỐ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH

----------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 90/TTr-SNV ngày 17 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 593/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 3

“3. Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, gồm:

a) Các trường trung học phổ thông;

b) Các trường phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú có nhiều cấp học (trong đó có cấp trung học phổ thông);

c) Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh;

d) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện;

đ) Trường cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang”.

2. Bãi bỏ khoản 10, Điều 2 và khoản 4, Điều 3.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 91/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1

“1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); giáo dục nghề nghiệp”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 6, Điều 2

a) Sửa đổi tiêu đề: "6. về lĩnh vực dạy nghề, giáo dục nghề nghiệp:”

b) Bổ sung điểm d, đ vào khoản 2, Điều 6

“d) Quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc Sở quản lý theo quy định;

đ) Giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp (trừ các trường sư phạm) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.

3. Sửa đổi điểm b, khoản 2, Điều 3

“b) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, gồm:

- Trung tâm Dịch vụ việc làm;

- Trung tâm Điều dưỡng Người có công;

- Quỹ Bảo trợ trẻ em;

- Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần;

- Trung tâm Giáo dục lao động xã hội;

- Trung tâm Công tác xã hội;

- Trường Trung cấp nghề Miền núi Yên Thế”.

Điều 3. Sửa đổi điểm e, khoản 12, Điều 2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 386/2016/QĐ-UBND 04 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh như sau:

“e) Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện thiết lập, quản lý và duy trì hoạt động các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; thiết lập và duy trì mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về việc kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định”.

Điều 4. Sửa đổi một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 183/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi khoản 1, Điều 1

“1. Văn phòng UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; đầu mối cổng thông tin điện tử; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh (bao gồm cả các Phó Chủ tịch UBND tỉnh) thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng”.

2. Sửa đổi điểm b, khoản 8, Điều 2

“b) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động của cổng thông tin điện tử”.

3. Sửa đổi điểm d, khoản 8, Điều 2

“d) Thiết lập, quản lý và duy trì mạng cục bộ của Văn phòng UBND tỉnh”.

Điều 5. Bãi bỏ một số nội dung sau:

1. Bãi bỏ điểm b, khoản 3, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 128/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh.

2. Bãi bỏ điểm m, khoản 4, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 267/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh.

3. Bãi bỏ điểm đ, khoản 3, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh.

4. Bãi bỏ điểm đ, e, k khoản 3, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh.

Điều 6. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2017.

Điều 7. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố; cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- VPCP, Bộ Nội vụ;
- Các Bộ: TTTT, GDĐT, LĐTBXH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND và các Ban HĐND tỉnh;
- UB MTTQ và các đoàn thể CT-XH của tỉnh;
- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn;
- LĐVP, các phòng, TT Thông tin;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ từ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ từ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Cơ cấu tổ chức, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức

văn bản mới nhất

Quyết định 1248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuê 1.252m2 đất, tọa lạc tại xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh để tiếp tục sử dụng công trình xây dựng 17 trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn 04 huyện: Càng Long, Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh - Trạm cấp nước xã Song Lộc và công trình nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Song Lộc

Quyết định 1248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuê 1.252m2 đất, tọa lạc tại xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh để tiếp tục sử dụng công trình xây dựng 17 trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn 04 huyện: Càng Long, Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh - Trạm cấp nước xã Song Lộc và công trình nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Song Lộc

Đất đai-Nhà ở, Xây dựng

×
×
×
Vui lòng đợi