Tài chính-Ngân hàng
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 22/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mức phí nhập, xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (Đã biết) Thông tư 17/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực dự trữ Nhà nước, quản lý giá, quản lý tài chính đầu tư và quản lý tài chính hành chính sự nghiệp
Thông tư 32/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc tiếp tục áp dụng định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý tại Thông tư 21/2013/TT-BTC, Thông tư 22/2013/TT-BTC đến năm 2016 (Đã biết) Như trên
Quyết định 35/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành các tiêu chuẩn về bảo quản hàng hoá Dự trữ Quốc gia (Đã biết) Như trên
Quyết định 53/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành tiêu chuẩn ngành: máy phát điện - quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia (Đã biết) Như trên
Quyết định 76/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: Thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia (Đã biết) Như trên
Thông tư 21/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (Đã biết) Như trên
Thông tư 89/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu (Đã biết) Như trên
Thông tư 198/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phương pháp tính giá thành cá Tra nguyên liệu (Đã biết) Như trên
Quyết định 128/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 13/2006/QĐ-BTC ngày 13/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không (Đã biết) Như trên
Thông tư 163/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện Sơn La (Đã biết) Như trên
Thông tư 174/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế huy động và quản lý các nguồn vốn tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá” (Đã biết) Như trên
Thông tư 241/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc (Đã biết) Như trên
Thông tư 72/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư tại 11 xã thực hiện Đề án "Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa" (Đã biết) Như trên
Thông tư 157/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu (Đã biết) Như trên
Thông tư 30/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thuỷ nội địa (Đã biết) Như trên
Thông tư 223/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê (Đã biết) Như trên
Thông tư 71/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dân việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (Đã biết) Như trên
Thông tư 174/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam (Đã biết) Như trên
Thông tư 06/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (Đã biết) Như trên
Thông tư liên tịch 18/2012/TTLT-BTC-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2011 - 2015 (Đã biết) Như trên
Thông tư liên tịch 105/2013/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam (Đã biết) Như trên
Thông tư liên tịch 12/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc" (Đã biết) Như trên
Thông tư 194/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng (Đã biết) Thông tư 28/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng
Quyết định 99/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa (Đã biết) Như trên
Thông tư 121/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 (Đã biết) Như trên
Thông tư 101/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định một số vấn đề tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 (Đã biết) Như trên
Thông tư 57/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 (Đã biết) Như trên
Thông tư 96/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 hướng dẫn một số điều của Quyết định 315/QÐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 và Thông tư 101/2012/TT-BTC ngày 20/06/2012 quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 315/QÐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 (Đã biết) Như trên
Thông tư 99/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu (Đã biết) Như trên
Thông tư 105/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước (Đã biết) Như trên
Thông tư 35/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước (Đã biết) Như trên
Thông tư liên tịch 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật (Đã biết) Thông tư 27/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (Đã biết) Thông tư 19/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
Giao thông
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Quyết định 616/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam (Đã biết) Quyết định 761/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
Quyết định 685/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giao thông Vận tải (Đã biết) Quyết định 751/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giao thông Vận tải
Quyết định 1315/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung Quy chế làm việc của Bộ Giao thông Vận tải (Đã biết) Như trên
Quyết định 2525/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Cảng thủy nội địa Hoàn Tuấn trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (Đã biết) Quyết định 753/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Cảng thủy nội địa Hoàng Tuấn trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
Văn bản hết hiệu lực một phần Văn bản thay thế
Thông tư 19/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay (Đã biết) Thông tư 09/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay
Chứng khoán
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 194/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng (Đã biết) Thông tư 28/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng
Quyết định 99/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa (Đã biết) Như trên
Thông tư 121/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 (Đã biết) Như trên
Thông tư 101/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định một số vấn đề tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 (Đã biết) Như trên
Thông tư 57/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 (Đã biết) Như trên
Thông tư 96/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 hướng dẫn một số điều của Quyết định 315/QÐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 và Thông tư 101/2012/TT-BTC ngày 20/06/2012 quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 315/QÐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 (Đã biết) Như trên
Thông tư 99/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu (Đã biết) Như trên
Thông tư 105/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước (Đã biết) Như trên
Thông tư 35/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước (Đã biết) Như trên
Bảo hiểm
Văn bản hết hiệu lực Văn bản thay thế
Thông tư 194/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng (Đã biết) Thông tư 28/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng
Quyết định 99/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa (Đã biết) Như trên
Thông tư 121/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 (Đã biết) Như trên
Thông tư 101/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định một số vấn đề tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 (Đã biết) Như trên
Thông tư 57/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 (Đã biết) Như trên
Thông tư 96/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 121/2011/TT-BTC ngày 17/08/2011 hướng dẫn một số điều của Quyết định 315/QÐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 và Thông tư 101/2012/TT-BTC ngày 20/06/2012 quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 315/QÐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 (Đã biết) Như trên
Thông tư 99/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu (Đã biết) Như trên
Thông tư 105/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước (Đã biết) Như trên
Thông tư 35/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước (Đã biết) Như trên
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung Văn bản thay thế
Công văn 2146/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19 (Đã biết) Công văn 2276/BYT-BH của Bộ Y tế về việc sửa đổi khoản 3 Công văn 2146/BYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19

Từ tháng 7/2006, website LuatVietnam luatvietnam.vn triển khai dịch vụ mới tra cứu Hiệu lực văn bản với nhiều tính năng ưu việt:

- Chuyên mục đầu tiên trên Internet tại Việt Nam chuyên thông tin về văn bản hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi bổ sung, liên tục được cập nhật

- Văn bản hết hiệu lực, văn bản đã sửa đổi được liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế, giúp khách hàng dễ dàng so sánh, đối chiếu các quy định cũ và mới.

- Dữ liệu được tập hợp theo hệ thống, với công cụ tra cứu đơn giản, dễ sử dụng.

- Thông tin mới nhất về văn bản hết hiệu lực, văn bản sửa đổi hàng tuần được gửi trực tiếp qua email khách hàng đăng ký.

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724

Email: cskh@luatvietnam.vn

Lưu ý:

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.