Thông tư 15/2014/TT-BYT về báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
--------

Số: 15/2014/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014

Căn cứ Luật số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 về Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

Căn cứ Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế.

Chương 1.
NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ, HÌNH THỨC, NỘI DUNG, QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN
THÔNG TIN, BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM DỊCH Y TẾ
Điều 1. Nguyên tắc thông tin, báo cáo
1. Bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời và trung thực.
2. Bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và theo các mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Cơ quan thực hiện báo cáo
1. Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) bao gồm: Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có thực hiện hoạt động kiểm dịch y tế.
2. Viện khu vực bao gồm: Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.
Điều 3. Chế độ, hình thức thông tin, báo cáo
1. Chế độ báo cáo:
a) Báo cáo định kỳ gồm: báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo sáu tháng, chín tháng và báo cáo năm;
b) Báo cáo đột xuất:
- Phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A tại khu vực cửa khẩu (Tên bệnh theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này);
- Phát hiện sự kiện liên quan đến phóng xạ, hóa chất, sinh học và các yếu tố nguy cơ khác có khả năng gây tình trạng khẩn cấp ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng tại khu vực cửa khẩu (sau đây gọi tắt là sự kiện khẩn cấp ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng).
c) Báo cáo theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.
2. Hình thức thông tin, báo cáo:
Báo cáo được thực hiện bằng văn bản hoặc bằng phần mềm báo cáo. Trường hợp báo cáo đột xuất có thể thực hiện thông qua fax, thư điện tử, điện thoại hoặc báo cáo trực tiếp sau đó phải gửi báo cáo bằng văn bản trong vòng 24 giờ.
Điều 4. Nội dung và chỉ số thông tin, báo cáo
1. Báo cáo định kỳ:
a) Đối với tổ chức kiểm dịch y tế biên giới tỉnh:
- Báo cáo tuần: nội dung và chỉ số thông tin, báo cáo thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này;
- Báo cáo tháng: nội dung và chỉ số thông tin, báo cáo thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;
- Báo cáo sáu tháng, báo cáo chín tháng: nội dung và chỉ số thông tin, báo cáo thực hiện theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;
- Báo cáo năm: nội dung và chỉ số thông tin, báo cáo thực hiện theo quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Đối với Viện khu vực: Thực hiện việc báo cáo sáu tháng, báo cáo năm theo nội dung và chỉ số thông tin, báo cáo quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Báo cáo đột xuất:
a) Báo cáo trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A phát hiện tại khu vực cửa khẩu: nội dung và chỉ số thông tin, báo cáo thực hiện theo quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Báo cáo các sự kiện khẩn cấp ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng: nội dung và chỉ số thông tin, báo cáo thực hiện theo quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Báo cáo theo yêu cầu của cơ quan cấp trên: nội dung và chỉ số theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.
Điều 5. Quy trình thông tin, báo cáo
1. Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới tỉnh thông tin, báo cáo về Cục Y tế dự phòng, Viện khu vực thuộc địa bàn phụ trách đồng thời gửi thông tin, báo cáo cho Sở Y tế.
Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh khi phát hiện trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A tại khu vực cửa khẩu ngoài việc thực hiện thông tin, báo cáo về Cục Y tế dự phòng, Viện khu vực thuộc địa bàn phụ trách và Sở Y tế còn phải thông báo cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.
2. Viện khu vực:
a) Đối với báo cáo định kỳ:
- Tiếp nhận, phân tích, phản hồi thông tin, báo cáo của tổ chức kiểm dịch y tế biên giới tỉnh thuộc địa bàn phụ trách;
- Thực hiện báo cáo sáu tháng, báo cáo năm về Cục Y tế dự phòng;
b) Đối với báo cáo đột xuất: tiếp nhận, đánh giá, xác minh thông tin, báo cáo đột xuất từ tổ chức kiểm dịch y tế biên giới của các tỉnh thuộc địa bàn phụ trách và báo cáo về Cục Y tế dự phòng.
Điều 6. Thời gian thông tin, báo cáo
1. Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới tỉnh có trách nhiệm thông tin, báo cáo theo thời gian sau:
a) Báo cáo tuần (số liệu được tính trong 7 ngày, từ 00h00 ngày thứ hai đến 24h00 ngày chủ nhật của tuần báo cáo): báo cáo trước 14h00 ngày thứ năm tuần kế tiếp;
b) Báo cáo tháng (số liệu được tính từ 00h00 ngày đầu tiên đến 24h00 ngày cuối cùng của tháng báo cáo): báo cáo trước ngày 15 của tháng kế tiếp;
c) Báo cáo sáu tháng (số liệu được tính từ 00h00 ngày đầu tiên của năm đến 24h00 ngày cuối cùng của tháng 6): báo cáo trước ngày 15 tháng 7 của năm báo cáo;
d) Báo cáo chín tháng (số liệu được tính từ 00h00 ngày đầu tiên của năm đến 24h00 ngày cuối cùng của tháng 9): báo cáo trước ngày 15 tháng 10 của năm báo cáo;
đ) Báo cáo năm (số liệu được tính từ 00h00 ngày đầu tiên của năm đến 24h00 ngày cuối cùng của năm báo cáo): báo cáo trước ngày 15 tháng 01 của năm kế tiếp;
e) Báo cáo trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A và các sự kiện khẩn cấp ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng tại khu vực cửa khẩu theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này;
g) Báo cáo theo yêu cầu của cơ quan cấp trên: thời gian do cơ quan cấp trên yêu cầu.
2. Viện khu vực có trách nhiệm báo cáo theo thời gian sau:
a) Báo cáo sáu tháng (số liệu được tính từ 00h00 ngày đầu tiên của năm đến 24h00 ngày cuối cùng của tháng 6): báo cáo trước ngày 20 tháng 7 của năm báo cáo;
b) Báo cáo năm (số liệu được tính từ 00h00 ngày đầu tiên của năm đến 24h00 ngày cuối cùng của năm báo cáo): báo cáo trước ngày 20 tháng 01 của năm kế tiếp;
c) Báo cáo đột xuất: báo cáo trong vòng 24h sau khi nhận được thông tin từ tổ chức kiểm dịch y tế biên giới tỉnh;
d) Báo cáo theo yêu cầu của cơ quan cấp trên: thời gian do cơ quan cấp trên yêu cầu.
Chương 2.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Trách nhiệm của Cục Y tế dự phòng
1. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế trên phạm vi toàn quốc.
2. Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế trên phạm vi toàn quốc.
3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế trên phạm vi toàn quốc.
4. Phối hợp chia sẻ thông tin về hoạt động kiểm dịch y tế với các Bộ, ngành, các cơ quan truyền thông đại chúng và quốc tế theo quy định.
Điều 8. Trách nhiệm của Viện khu vực
1. Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện thông tin, báo cáo của tổ chức kiểm dịch y tế biên giới tỉnh thuộc khu vực phụ trách.
2. Xác minh, tổng hợp, phân tích và đánh giá hoạt động của tổ chức kiểm dịch y tế tỉnh thuộc khu vực phụ trách.
3. Phối hợp và chia sẻ thông tin hoạt động kiểm dịch y tế giữa các Viện khu vực.
Điều 9. Trách nhiệm của Sở Y tế
Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế theo đúng quy định.
Điều 10. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp thực hiện);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, Thanh tra Bộ Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- TTYTDP, TTKDYTQT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, DP (03b), PC (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

Phụ lục 1

TÊN BỆNH TRUYỀN NHIỄM NHÓM A

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15 /2014/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Tên bệnh

1                     

Bại liệt (Acute Poliomyelitis)

2                     

Cúm A/H5N1 (Influenza A/H5N1)

3                     

Cúm A/H7N9 (Influenza A/H7N9)

4                     

Dịch hạch (Plague)

5                     

Đậu mùa (Smallpox)

6                     

Sốt xuất huyết do vi rút Ê bô la (Ebola), Lát sa (Lassa), Mác bớc (Marburg)

7                     

Sốt Tây sông Nin (West Nile Fever)

8                     

Sốt vàng (Yellow Fever)

9                     

Tả (Cholera)

10                 

Bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do vi rút (Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS)

11                 

Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh

Phụ lục 2

MẪU BÁO CÁO TUẦN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM DỊCH  Y TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014 /TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 201 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

SỞ Y TẾ …

TRUNG TÂM …

Số:…/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    …, ngày...tháng...năm…

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM DỊCH  Y TẾ TUẦN THỨ…

(Từ ngày…tháng…năm ... đến ngày… tháng … năm …)

 

1. Kiểm dịch y tế đối với người

STT

Tên cửa khẩu

Số kiểm tra (lượt)

Số phải xử lý y tế và áp dụng biện pháp dự phòng (lượt)

Ghi chú

Tổng số

Số nghi ngờ, mắc bệnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Nhập cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

Xuất cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

Nhập cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

Xuất cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

Tổng số

Nhập cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

Xuất cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

(5): ghi rõ số lượng nghi ngờ, mắc bệnh  tại cột (3) theo tên bệnh.

 

2. Kiểm dịch y tế đối với phương tiện

STT

Tên cửa khẩu  

Phương tiện hàng không (lượt)

Phương tiện đường bộ (lượt)

Phương tiện đường thủy (lượt)

Phương tiện đường sắt (lượt)

Ghi chú

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Nhập cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

Nhập cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14): ghi rõ lý do phải xử lý y tế, các biện pháp xử lý y tế đã triển khai.

 

3. Các hoạt động khác (nếu có):……………………………………………………………………………………………….

4. Nhận xét:..................................................................................................................................................................................

 

Nơi nhận:

- Cục Y tế dự phòng;

- Viện ...;

- Sở Y tế...;

- Lưu:....

Thủ trưởng đơn vị

(ký, đóng dấu)

 

Phụ lục 3

MẪU BÁO CÁO THÁNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM DỊCH  Y TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014 /TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 201 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

SỞ Y TẾ …

TRUNG TÂM ...

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    ….., ngày….tháng... năm …

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM DỊCH Y TẾ THÁNG…

 

1. Kiểm dịch y tế đối với người

STT

Tên cửa khẩu  

Số kiểm tra (lượt)

Số phải xử lý y tế và áp dụng biện pháp dự phòng (lượt)

 

Ghi chú

Tổng số

Số nghi ngờ, mắc bệnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Nhập cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

Xuất cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

Nhập cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

Xuất cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

Tổng số

Nhập cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

Xuất cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

(5): ghi rõ số lượng nghi ngờ, mắc bệnh  tại cột (3) theo tên bệnh .

 

2. Kiểm dịch y tế đối với phương tiện

STT

Tên cửa khẩu

 

Phương tiện hàng không (lượt)

Phương tiện đường bộ (lượt)

Phương tiện đường thủy (lượt)

Phương tiện đường sắt (lượt)

Ghi chú

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Nhập cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

Nhập cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14): ghi rõ lý do phải xử lý y tế, các biện pháp xử lý y tế đã triển khai.

 

3. Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa

STT

Tên cửa khẩu

 

Bưu phẩm/ Bưu kiện (gói/kiện)

Hàng hóa khác (tấn)

Ghi chú

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

Trọng lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Nhập khẩu

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

Xuất khẩu

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

Nhập khẩu

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

Xuất khẩu

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

Nhập khẩu

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

Xuất khẩu

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

(8): ghi rõ lý do phải xử lý y tế, các biện pháp xử lý y tế đã triển khai.

 

4. Kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt, tro cốt

STT

Tên cửa khẩu

Thi thể

Hài cốt

Tro cốt

Ghi chú

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 (11)

1

Nhập

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

Nhập

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11): ghi rõ lý do phải xử lý y tế, các biện pháp xử lý y tế đã triển khai.

 

5. Kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ  thể người

STT

Tên cửa khẩu

Mẫu vi sinh y học

(lượt)

Sản phẩm sinh học

(lượt)

Mô, bộ phận cơ thể người (lượt)

Ghi chú

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 (11)

1

Nhập

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

Nhập

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng dồn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11): ghi rõ lý do phải xử lý y tế, các biện pháp xử lý y tế đã triển khai.

 

6. Nhận xét, kiến  nghị, đề xuất:……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nơi nhận:

- Cục Y tế dự phòng;

- Viện ....;

- Sở Y tế..;

- Lưu:....

Phụ lục 4

MẪU BÁO CÁO SÁU THÁNG, CHÍN THÁNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM DỊCH  Y TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15 /2014 /TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 201 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

SỞ Y TẾ …

TRUNG TÂM ...

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    ….., ngày…tháng... năm …

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM DỊCH Y TẾ … THÁNG

 

1. Kiểm dịch y tế đối với người

STT

Tên cửa khẩu

 

Tổng số

(lượt)

Số kiểm tra (lượt)

Số phải xử lý y tế và áp dụng biện pháp dự phòng (lượt)

Ghi chú

Tổng số

Số nghi ngờ, mắc bệnh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

Nhập cảnh

 

 

 

 

 

Xuất cảnh

 

 

 

 

 

Quá cảnh

 

 

 

 

 

 

Nhập cảnh

 

 

 

 

 

Xuất cảnh

 

 

 

 

 

Quá cảnh

 

 

 

 

 

Tổng số

Nhập cảnh

 

 

 

 

 

Xuất cảnh

 

 

 

 

 

Quá cảnh

 

 

 

 

 

 (6): ghi rõ số lượng nghi ngờ, mắc bệnh  tại cột (4) theo tên bệnh.

 

Nhận xét, kiến nghị: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Kiểm dịch y tế đối với phương tiện

STT

Tên cửa khẩu

 

Phương tiện

hàng không (lượt)

Phương tiện

đường bộ (lượt)

Phương tiện

đường thủy (lượt)

Phương tiện

đường sắt (lượt)

Ghi chú

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

 

Nhập cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Nhập cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

Nhập cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14): ghi rõ lý do phải xử lý y tế, các biện pháp xử lý y tế đã triển khai.

Nhận xét, kiến nghị: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3. Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa

STT

Tên cửa khẩu

Bưu phẩm/ Bưu kiện (gói/kiện)

Hàng hóa khác (tấn)

Ghi chú

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

Trọng lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 (8)

1

 

Nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

Xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

Xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

Xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

Nhập khẩu

 

 

 

 

 

 

 

Xuất khẩu

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

 

 

 

 

 

 

 

(8): ghi rõ lý do phải xử lý y tế, các biện pháp xử lý y tế đã triển khai.

Nhận xét, kiến nghị: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

4. Kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt, tro cốt

STT

Tên cửa khẩu

Thi thể

Hài cốt

Tro cốt

Ghi chú

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 (11)

1

 

Nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

Nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11): ghi rõ lý do phải xử lý y tế, các biện pháp xử lý y tế đã triển khai.

 

Nhận xét, kiến nghị: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Kiểm dịch y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người

STT

Tên cửa khẩu

Mẫu vi sinh y học

(lượt)

Sản phẩm sinh học

(lượt)

Mô, bộ phận cơ thể người (lượt)

Ghi chú

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

Số lượng

Số kiểm tra

Số xử lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 (11)

1

 

Nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

Nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá cảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11): ghi rõ lý do phải xử lý y tế, các biện pháp xử lý y tế đã triển khai.

 

Nhận xét, kiến nghị: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

6. Tiêm chủng (gồm cả tiêm chủng dịch vụ)