Quyết định 946/QĐ-BYT 2011 chỉ định cơ quan kiểm nghiệm nhiễm phóng xạ thực phẩm

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

Số: 946/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH CƠ QUAN KIỂM NGHIỆM MỨC ĐỘ NHIỄM PHÓNG XẠ TRONG THỰC PHẨM

--------

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 09 năm 2004 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 687/BKHCN-VNLNT ngày 29/3/2011 về việc kiểm tra nhiễm xạ đối với lương thực, thực phẩm nhập khẩu;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chỉ định các cơ quan, đơn vị (Danh sách kèm theo) thực hiện kiểm nghiệm mức độ nhiễm xạ trong thực phẩm.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị nêu tại Điều 1 tiến hành các thử nghiệm xác định nhiễm phóng xạ trong thực phẩm khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu và các tổ chức, cá nhân. Kinh phí kiểm nghiệm do các tổ chức, cá nhân chi trả theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Định kỳ hàng năm, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá lại năng lực kiểm nghiệm mức độ nhiễm phóng xạ trong thực phẩm của các cơ quan, đơn vị đã được chỉ định.

Điều 4. Các Ông/bà Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ KHCN, NN&PTNT, CT, TC;
- Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết);
- Vụ K2ĐT, PC;
- Lưu: VT, ATTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

 

DANH SÁCH

CƠ QUAN KIỂM NGHIỆM MỨC ĐỘ NHIỄM PHÓNG XẠ TRONG THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 946/QĐ-BYT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Cơ quan, đơn vị

Địa chỉ

1.

Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ và Ứng phó sự cố - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2.

Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân Hà Nội - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

179 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

3.

Trung tâm hạt nhân TP. Hồ Chí Minh - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

217 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

4.

Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

01 Nguyễn Tử Lực, Đà Lạt, Lâm Đồng

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 946/QĐ-BYT năm 2011 chỉ định cơ quan kiểm nghiệm mức độ nhiễm phóng xạ trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 946/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Quân Huấn
Ngày ban hành: 01/04/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

MINISTRY OF HEALTH
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------
No.: 946/QD-BYT
Hanoi, April 01, 2011
 
DECISION
ON APPOINTMENT OF TESTING AGENCIES OF RADIOACTIVE CONTAMINATION LEVELS IN FOODS
MINISTER OF HEALTH
 
Pursuant to the Decree No.188/2007/ND-CP dated 27/12/2007 of the Government stipulating the function, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health;
Pursuant to the Ordinance on Hygiene and Food Safety No.12/2003/PL-UBTVQH11 dated July 26, 2003 of National Assembly Standing Committee and Decree No.163/2004/ND-CP dated September 07, 2004 of the Government detailing the implementation of a number of Articles of the Ordinance on Hygiene and Food Safety;
Pursuant to opinions of Ministry of Science and Technology at the Official Dispatch No.687/BKHCN-VNLNT dated 29/3/2011 on inspecting radioactive contamination for imported  foods;
At the proposal of Director of Safety and Food Hygiene,
DECIDES:
Article 1. Appoint the agencies, units (List attached) to make testing of radioactive contamination levels in foods.
Article 2. The agencies, units referred to in Article 1 conduct the testing to determine radioactive contamination in foods upon request from the State management agencies, agencies of state inspection of imported foods and the organizations and individuals. Funding for testing shall be paid by organizations and individuals as prescribed.
Article 3. This Decision takes effect from the date of signing. Annually, the Department for Safety and Food Hygiene coordinates with relevant agencies to re-evaluate the testing capacity of the levels of radioactive contamination in foods of the agencies, the units that have been appointed.
Article 4. Mr./Ms. Director of Safety and Food Hygiene, Directors of Departments of Health of the provinces and cities directly under the Central Government, heads of agencies and units referred to in Article 1 and the concerned agencies and units of the Ministry of Health shall implement this Decision.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!