Quyết định 682/QĐ-BYT Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu LGSP của Bộ Y tế

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
______

Số: 682/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu LGSP của Bộ Y tế

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 6085/QĐ-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.0;

Căn cứ Quyết định số 6126/QĐ-BYT ngày 10/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu LGSP (Local Government Service Platform) của Bộ Y tế, gồm các phần mềm sau:

1. Phần mềm tích hợp dữ liệu Biztalk, giúp kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ Y tế với hệ thống thông tin báo cáo Bộ Y tế, giữa hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Y tế với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; kết nối, chia sẻ dữ liệu hệ thống báo cáo thống kê y tế điện tử.

2. Phần mềm HL7 Gateway Bộ Y tế, giúp kết nối, chia sẻ dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử điện tử với hệ thống của Bộ Y tế.

3. Phần mềm kết nối, chia sẻ dữ liệu Bộ Y tế (Enterprise service bus - ESB), giúp kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bộ Y tế với Bộ, ngành, địa phương.

4. Phần mềm kết nối, chia sẻ dữ liệu y tế cơ sở của Bộ Y tế (V20), dùng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, phần mềm tuyến y tế cơ sở với nhau và với hệ thống của Bộ Y tế.

Điều 2. Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế có trách nhiệm quản lý và vận hành Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu LGSP của Bộ Y tế.

Điều 3. Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn hợp pháp khác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, ban hành.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Các đơn vị thuộc Bộ Y tế (để thực hiện);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Văn Thuấn

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 682/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu LGSP của Bộ Y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 682/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 28/01/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!