Quyết định 534/QĐ-BYT thành lập đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ Y TẾ
______

Số: 534/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y T

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP, ngày 20/6/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 5338/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viên năm 2020 của Bộ Y tế. Giao Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế chỉ đạo và điều phối thành viên các đoàn dựa trên tình hình thực tế (Phụ lục 1).

Điều 2. Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế được phân công (Phụ lục 2) theo nội dung kiểm tra quy định tại Quyết định số 5338/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Trưởng đoàn có trách nhiệm xếp lịch kiểm tra, thông báo cho các bệnh viện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và mời thành viên bệnh viện khác tham gia đoàn.

Điều 3. Kinh phí thực hiện được sử dụng từ ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành; các Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ và các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng của Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);

- Các Vụ, Cục thuộc Bộ (để p/h);

- Tổng Hội Y học Việt Nam (để p/h);

- Trang TTĐT Cục QLKCB;

- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 534/QĐ-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC BỆNH VIỆN TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 

Đoàn

Danh sách thành viên

Đoàn 1

1.  PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Trưởng đoàn;

2.  TS. Đặng Hồng Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Phó trưởng đoàn;

3.  Đại diện Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế;

4.  Đại diện các bệnh viện;

5.  Thành viên Tổng hội Y học Việt Nam;

6.  ThS. Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe Cán bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

7.  BSCKII. Nguyễn Lưỡng Nguyện, Phó trưởng phòng Quản lý Hành nghề Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

8.  ThS. Hà Thị Kim Phượng, Trưởng phòng Điều dưỡng - Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

9.  ThS. Đào Nguyên Minh, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng - Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

10. BSCKI. Nguyễn Thanh Lịch, Phó trưởng phòng Phục hồi chức năng - Giám định, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

11. ThS. Võ Hồng Thanh, Phòng Quản lý chất lượng và Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

12. ThS. Lương Bảo Khánh, Phòng Quản lý chất lượng và Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

13. CN. Lô Thị Hảo, Văn phòng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

14. ThS. Nguyễn Minh Hạnh, Phòng Phục hồi chức năng - Giám định, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thư ký đoàn (0912495668);

15. TS. Dương Huy Lương, Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thư ký đoàn (0915363369).

Đoàn 2

1.  TS. Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế/PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Trưởng đoàn.

2.  ThS. Đỗ Văn Thái, Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó trưởng đoàn;

3.  Đại diện Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế;

4.  Đại diện các bệnh viện;

5.  Thành viên Tổng hội Y học Việt Nam;

6.  BS. Nguyễn Hải Yến, Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe Cán bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

7.  ThS. Nguyễn Minh Hạnh, Phòng Phục hồi chức năng - Giám định, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

8.  ThS. Hà Thanh Sơn, Phòng Điều dưỡng - Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

9.  CN. Hà Thu Hằng, Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe Cán bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

10. ThS. Đỗ Hồng Phương, chuyên gia Tổ chức UNICEF;

11. ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa, Văn phòng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thư ký đoàn (0983611694);

12. TS. Dương Huy Lương, Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thư ký đoàn (0915363369).

Đoàn 3

1.  TS. Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Trưởng đoàn;

2.  PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng, Phó vụ trưởng Vụ TCCB, Phó trưởng đoàn;

3.  Đại diện Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế;

4.  Đại diện các bệnh viện;

5.  ThS. Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam;

6.  Thành viên Tổng hội Y học Việt Nam;

7.  ThS. Nguyễn Thùy Nguyên, Chánh văn phòng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

8.  ThS. Trần Thu Hà, Phòng Quản lý Hành nghề Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

9.  ThS. Nguyễn Việt Hùng, Phòng Quản lý chất lượng - Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

10. ThS. Nguyễn Hồng Nhung, Phòng Điều dưỡng - Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

11. ThS. Lê Kim Dung, Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe Cán bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

12. ThS. Đào Nguyên Minh, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng và Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thư ký đoàn;

13. ThS. Võ Hồng Thanh, Phòng Quản lý chất lượng và Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Thư ký đoàn (0989651361).

Đoàn 4

1.  ThS. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Trưởng đoàn;

2.  Đại diện Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế;

3.  Đại diện các bệnh viện;

4.  Thành viên Tổng hội Y học Việt Nam;

5.  PGS.TS. Đặng Đức Nhu, Phòng Quản lý Hành nghề Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

6.  CN Trương Thị Bảo Ngọc, Vãn phòng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

7.  ThS. Lê Văn Trụ, Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe Cán bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

8.  BS. Nguyễn Hải Yến, Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe Cán bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

9.  ThS. Trương Lê Vân Ngọc, Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe Cán bộ, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Thư ký đoàn (0912612787);

10. ThS. Nguyễn Đức Thắng, phòng Quản lý chất lượng và Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thư ký đoàn (0982948082).

Đoàn 5

1.  TS. Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Trưởng đoàn;

2.  Đại diện Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế;

3.  Đại diện các bệnh viện;

4.  Thành viên Tổng hội Y học Việt Nam;

5.  TS. Trần Ngọc Nghị, Trưởng phòng Phục hồi chức năng - Giám định, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

6.  ThS. Trần Thị Vân Ngọc, Phó Chánh văn phòng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

7.  ThS. Lê Kim Dung, Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe Cán bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

8.  BS. Hà Thái Sơn, Phòng Quản lý chất lượng và Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

9.  ThS. Phạm Quốc Trung, Phòng Quản lý Hành nghề Khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

10. ThS. Lê Sinh Quân, Phòng Quản lý chất lượng và Chỉ đạo tuyến, Cục Quản lý khám, chữa bệnh Thư ký đoàn (0986711812);

11. ThS. Cao Đức Phương, Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra - Bảo vệ sức khỏe Cán bộ, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thư ký đoàn (0982948082).

     
 

 

Ghi chú:

Đại diện Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, đại diện các bệnh viện và thành viên Tổng hội Y học Việt Nam do PGS. TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phân công và Trưởng đoàn mời tham gia đánh giá cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

 

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 534/QĐ-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

DANH SÁCH CHIA ĐOÀN KIỂM TRA CÁC BỆNH VIỆN TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Điều hành chung: PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

 

STT

Trưởng đoàn

Danh sách các bệnh viện

1

PGS;TS; Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

1. Bệnh viện Bạch Mai;

2. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;

3. Bệnh viện Nhi Trung ương;

4. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội;

5. Bộnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP; Hồ Chí Minh;

6. Bệnh viện Chợ Rẫy;

7. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược TP; Hồ Chí Minh (3 cơ sở).

2

TS; Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (hoặc PGS;TS; Nguyễn Tiến Quyết, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam)

1. Bệnh viện Trường Đại học Y Hà Nội;

2. Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương;

3. Bệnh viện Da liễu Trung ương;

4. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên;

5. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế (cơ sở 1 và cơ sở 2);

6. Bệnh viện Đại học Y Dược Huế;

7. Bệnh viện C Đà Nẵng;

8. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

3

TS; Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

1. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 1 và cơ sở 2;

2. Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương;

3. Bệnh viện 74 Trung ương;

4. Bệnh viện Phụ Sản Trung ương;

5. Bệnh viện Phong - Da Liễu Quy Hòa;

6. Bệnh viện Tâm thân Trung ương II;

7. Bệnh viện Thống Nhất.

4

ThS; Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

1. Bệnh viện K (3 cơ sở Tân Triều; Phan Chu Trinh, Tam Hiệp);

2. Bệnh viện Nội tiết Trung ương (cơ sở Tứ Hiệp và Thái Thịnh);

3. Bệnh viện Tâm thần Trung ương I;

4. Bệnh viện E;

5. Bệnh viện Hữu nghị;

6. Viện Bỏng Lê Hữu Trác;

7. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ;

8. Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ.

5

TS. Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

1. Bệnh viện Mắt Trung ương:

2. Bệnh viện Phổi Trung ương;

3. Bệnh viện Lão khoa Trung ương;

4. Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương;

5. Bệnh viện 71 Trung ương;

6. Bệnh viện Phong - Da liễu Quỳnh Lập;

7. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới.

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 534/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 534/QĐ-BYT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 25/01/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!